หน้าแรกผู้จัดการ Online | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์
 

ปรับเงินเดือนพลทหาร เทียบเท่าเงินเดือน ป.ตรี

โดย ASTVผู้จัดการรายวัน
11 สิงหาคม 2555 06:31 น.
คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
ปรับเงินเดือนพลทหาร เทียบเท่าเงินเดือน ป.ตรี

ASTVผู้จัดการสุดสัปดาห์ -หลายฉบับก่อน เขียนเรื่อง“ทหารเกณฑ์”ตั้งคำถาม จบป.ตรี ได้เงินเดือน 15,000 ไหม” ได้คำตอบยืนยันแล้วว่า “ไม่ได้แน่นอน” เพราะทหารเกณฑ์ส่วนใหญ่อายุ 21 ปี ไม่ได้ใช้วุฒิป.ตรี ไปสมัครพลทหาร เป้นคำตอบสั้นๆ
       
       แต่การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ส.ค.55 ที่นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลง
       
       จนเป็นหัวข่าว “ทหารเฮปรับเงินเดือนเท่า ป.ตรี”
       
       โดยครม.มีมติตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ “ปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุและเลื่อนชั้นเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบของกระทรวงกลาโหม”
       
       เป็นการปรับอัตราเงินเดือนแลกบรรจุและการเลื่อนชั้นเงินเดือนเพื่อชดเชยผู้ที่ได้รับผลกระทบของกระทรวงกลาโหมโดยให้มีการปรับเงินเดือนรวมรายได้ 15,000 บาท เช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน ที่ได้มีการปรับเงินเดือนแรกบรรจุรวมกับเงินเพิ่ม การครองชีพชั่วคราวจะมีรายได้ไม่น้อยกว่า 1.5 หมื่นบาท และผู้มีคุณวุฒิต่ำ กว่าปริญญาตรี (ปวช. และปวส.) ได้รับการปรับรายได้เพิ่มขึ้นตามระดับคุณวุฒิการศึกษาเช่นเดียวกัน
       
       เป็นอัตราเงินเดือนข้าราชการตามวุฒิที่จะปรับใหม่ จากนโยบายข้าราชการปริญญาตรีเงินเดือน 15,000 บาท
       
       ระดับปวช. จากเดิม 6,410 - 6,800 บาท เพิ่มเป็น 7,620 - 8,080 บาท ในวันที่ 1 ม.ค. 2555 และ 9,000 - 9,900 บาท ในวันที่ 1 ม.ค. 2556
       
       ระดับ ปวส. เพิ่มจากเดิม 7,670 - 8,140 บาท เป็น 9,300 - 9,860 บาท ในวันที่ 1 ม.ค. 2555 และ 10,500-11,550 บาท ในวันที่ 1 ม.ค. 2556
       
       ปริญญาตรี เพิ่มจากเดิม 9,140 - 9,690 บาท ในวันที่ 1 ต.ค. 2554 เป็น 11,680-12,390 บาท ในวันที่ 1 ม.ค. 2555 และ 15,000 - 16,500 บาท ในวันที่ 1 ม.ค. 2556
       
       มติครม.ยังมีผลให้มีการปรับอัตราเงินเดือนกรณี “พลทหารประจำการ(พลอาสาสมัคร)” ซึ่งเลื่อนฐานะเป็นนายทหารประทวนได้รับเงินเดือนระดับ ป. 1 ในขั้นที่มีอัตราเงินเดือนใกล้เคียงที่เท่ากันหรือสูงกว่าอัตราเงินเดือนเดิมที่ได้รับอยู่ก่อนการเลื่อนฐานะเป็นนายทหารประทวนแล้วแต่กรณี
       
       ปัจจุบันพลทหารประจำการ(พลอาสาสมัคร) มีอัตราเงินเดือนขั้นต่ำสุด 1,290 บาท บวกเบี้ยเลี้ยง 2,250 บาท อัตราเงินเดือนขั้นสูงสุด 5,760 บาท บวกเบี้ยเลี้ยง 2,250
       
       แต่ยังจะมีเงินเพิ่มการครองชีพ 190 บาท ถึง 4,660 บาทแล้วแต่ขั้น
       
       ขณะที่ “นายทหารชั้นประทวน” เงินเดือนระดับ ป. 1 ระดับขั้น 1.0 อยู่ที่ 4,630 บาท มีค่าครองชีพ 3,570 บาท ขณะที่อัตราขั้นสูงสุดในชั้นประทวนมีเงินเดือน 11,740 บาท มีรายได้รวมระหว่าง 8,200 บาท ถึง 11,700 บาท
       
       สำหรับขั้นตอนต่อไป จะมีการยกเลิกบัญชีคุณวุฒิและอัตราเงินเดือนของบุคคลที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร ท้ายกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร และการให้ได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2555 และกำหนดการได้รับเงินเดือนของบุคคลที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร ให้เป็นไปตามคุณวุฒิและอัตราเงินเดือนตามบัญชีคุณวุฒิและอัตราเงินเดือนของบุคคล ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารท้ายกฎกระทรวง ตามตารางอัตราเงินเดือนดังนี้ .ตารางอัตราเงินเดือน 1 ม.ค. 2556 ให้ใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค. 2556 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2556 2. ตารางอัตราเงินเดือน 1 ม.ค. 2557 ให้ใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค. 2557 เป็นต้นไป
       
       มติครม.ดังกล่าว เป็นมติคณะกรรมการกลั่นกรอง เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี (คณะที่ 1) (ฝ่ายความมั่นคงและโครงสร้างพื้นฐาน) ซึ่งมีนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ ดังนี้
       
       1. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้า ราชการทหารและการให้ได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. โดยให้เพิ่มเติมความข้อ 4 ในร่างกฎกระทรวงฯ เพื่อให้การบรรจุพลทหารประจำการ (พลอาสาสมัคร) ซึ่งเลื่อนฐานะเป็นนายทหารประทวนได้รับเงินเดือนระดับ ป.1 ในชั้นที่มีอัตราเงินเดือนใกล้เคียง ที่เท่ากัน หรือสูงกว่าอัตราเงินเดือนเดิมที่ได้รับอยู่ก่อนการเลื่อนฐานะเป็นนายทหาร ประทวน แล้วแต่กรณี
       
       2. ร่างคำสั่งกระทรวงกลาโหม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเลื่อนชั้นเงินเดือนตามคุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการเป็น ข้าราชการทหาร
       
       รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ โดยให้กระทรวงกลาโหมรับความเห็นของสำนักงบประมาณและสำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย
       สาระสำคัญของเรื่อง
       
       1. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารและการให้ได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
       
       1.1 ให้ยกเลิกบัญชีคุณวุฒิและอัตราเงินเดือนของบุคคลที่ได้รับการบรรจุเข้ารับ ราชการเป็นข้าราชการทหาร ท้ายกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้า ราชการทหารและการให้ได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2555 และให้ใช้บัญชีคุณวุฒิและอัตราเงินเดือนของบุคคลที่ได้รับการบรรจุเข้ารับ ราชการเป็นข้าราชการทหารท้ายกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารและการให้ได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. แทน (ร่างข้อ 2)
       
       1.2 กำหนดการได้รับเงินเดือนของบุคคลที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้า ราชการทหารให้เป็นไปตามคุณวุฒิและอัตราเงินเดือนตามบัญชีคุณวุฒิและอัตรา เงินเดือนของบุคคลที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารท้ายกฎ กระทรวง ดังต่อไปนี้
       (1) ตารางอัตราเงินเดือน ณ 1 มกราคม 2556 ให้ใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556
       (2) ตารางอัตราเงินเดือน ณ 1 มกราคม 2557 ให้ใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2557 (ร่างข้อ 3)
       
       2. ร่างคำสั่งกระทรวงกลาโหม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเลื่อนชั้นเงินเดือนตามคุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการเป็น ข้าราชการทหาร กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเลื่อนชั้นเงินเดือน ตามคุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร เพื่อชดเชยแก่ข้าราชการทหารผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรก บรรจุ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 โดยให้มีผลใช้บังคับ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 และวันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป
       
       ยินดีกับ “พลทหาร”กับข่าวดีอย่างนี้ โดยเฉพาะข่าวร้ายกับพลทหารใน 3 จังหัวดชายแดนภาคใต้ที่ควรจะได้มากกว่านี้

ข่าวล่าสุด ในหมวด
“ถอดยศ” ช่างมัน เปิด “บ่อนพนัน” ดีกว่า
ชำแหละหมากกล “ตู่-ป้อม-อ๊อด” แช่แข็งถอดยศ “แม้ว”
วิกฤตแล้ง ก.เกษตรไร้ฝีมือ ตายหยังเขียดคือประชาชน
เปิดโรดแมป “มาดามแป้ง” ฝันไกลไปถึงนายกฯหญิง
แหกตาปฏิวัติซ้อน ลักหลับรวบอำนาจ
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
จำนวนคนโหวต 21 คน
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2015