หน้าแรกผู้จัดการ Online | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์
 

ปรับเงินเดือนพลทหาร เทียบเท่าเงินเดือน ป.ตรี

โดย ASTVผู้จัดการรายวัน
11 สิงหาคม 2555 06:31 น.
คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
ปรับเงินเดือนพลทหาร เทียบเท่าเงินเดือน ป.ตรี

ASTVผู้จัดการสุดสัปดาห์ -หลายฉบับก่อน เขียนเรื่อง“ทหารเกณฑ์”ตั้งคำถาม จบป.ตรี ได้เงินเดือน 15,000 ไหม” ได้คำตอบยืนยันแล้วว่า “ไม่ได้แน่นอน” เพราะทหารเกณฑ์ส่วนใหญ่อายุ 21 ปี ไม่ได้ใช้วุฒิป.ตรี ไปสมัครพลทหาร เป้นคำตอบสั้นๆ
       
       แต่การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ส.ค.55 ที่นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลง
       
       จนเป็นหัวข่าว “ทหารเฮปรับเงินเดือนเท่า ป.ตรี”
       
       โดยครม.มีมติตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ “ปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุและเลื่อนชั้นเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบของกระทรวงกลาโหม”
       
       เป็นการปรับอัตราเงินเดือนแลกบรรจุและการเลื่อนชั้นเงินเดือนเพื่อชดเชยผู้ที่ได้รับผลกระทบของกระทรวงกลาโหมโดยให้มีการปรับเงินเดือนรวมรายได้ 15,000 บาท เช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน ที่ได้มีการปรับเงินเดือนแรกบรรจุรวมกับเงินเพิ่ม การครองชีพชั่วคราวจะมีรายได้ไม่น้อยกว่า 1.5 หมื่นบาท และผู้มีคุณวุฒิต่ำ กว่าปริญญาตรี (ปวช. และปวส.) ได้รับการปรับรายได้เพิ่มขึ้นตามระดับคุณวุฒิการศึกษาเช่นเดียวกัน
       
       เป็นอัตราเงินเดือนข้าราชการตามวุฒิที่จะปรับใหม่ จากนโยบายข้าราชการปริญญาตรีเงินเดือน 15,000 บาท
       
       ระดับปวช. จากเดิม 6,410 - 6,800 บาท เพิ่มเป็น 7,620 - 8,080 บาท ในวันที่ 1 ม.ค. 2555 และ 9,000 - 9,900 บาท ในวันที่ 1 ม.ค. 2556
       
       ระดับ ปวส. เพิ่มจากเดิม 7,670 - 8,140 บาท เป็น 9,300 - 9,860 บาท ในวันที่ 1 ม.ค. 2555 และ 10,500-11,550 บาท ในวันที่ 1 ม.ค. 2556
       
       ปริญญาตรี เพิ่มจากเดิม 9,140 - 9,690 บาท ในวันที่ 1 ต.ค. 2554 เป็น 11,680-12,390 บาท ในวันที่ 1 ม.ค. 2555 และ 15,000 - 16,500 บาท ในวันที่ 1 ม.ค. 2556
       
       มติครม.ยังมีผลให้มีการปรับอัตราเงินเดือนกรณี “พลทหารประจำการ(พลอาสาสมัคร)” ซึ่งเลื่อนฐานะเป็นนายทหารประทวนได้รับเงินเดือนระดับ ป. 1 ในขั้นที่มีอัตราเงินเดือนใกล้เคียงที่เท่ากันหรือสูงกว่าอัตราเงินเดือนเดิมที่ได้รับอยู่ก่อนการเลื่อนฐานะเป็นนายทหารประทวนแล้วแต่กรณี
       
       ปัจจุบันพลทหารประจำการ(พลอาสาสมัคร) มีอัตราเงินเดือนขั้นต่ำสุด 1,290 บาท บวกเบี้ยเลี้ยง 2,250 บาท อัตราเงินเดือนขั้นสูงสุด 5,760 บาท บวกเบี้ยเลี้ยง 2,250
       
       แต่ยังจะมีเงินเพิ่มการครองชีพ 190 บาท ถึง 4,660 บาทแล้วแต่ขั้น
       
       ขณะที่ “นายทหารชั้นประทวน” เงินเดือนระดับ ป. 1 ระดับขั้น 1.0 อยู่ที่ 4,630 บาท มีค่าครองชีพ 3,570 บาท ขณะที่อัตราขั้นสูงสุดในชั้นประทวนมีเงินเดือน 11,740 บาท มีรายได้รวมระหว่าง 8,200 บาท ถึง 11,700 บาท
       
       สำหรับขั้นตอนต่อไป จะมีการยกเลิกบัญชีคุณวุฒิและอัตราเงินเดือนของบุคคลที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร ท้ายกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร และการให้ได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2555 และกำหนดการได้รับเงินเดือนของบุคคลที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร ให้เป็นไปตามคุณวุฒิและอัตราเงินเดือนตามบัญชีคุณวุฒิและอัตราเงินเดือนของบุคคล ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารท้ายกฎกระทรวง ตามตารางอัตราเงินเดือนดังนี้ .ตารางอัตราเงินเดือน 1 ม.ค. 2556 ให้ใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค. 2556 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2556 2. ตารางอัตราเงินเดือน 1 ม.ค. 2557 ให้ใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค. 2557 เป็นต้นไป
       
       มติครม.ดังกล่าว เป็นมติคณะกรรมการกลั่นกรอง เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี (คณะที่ 1) (ฝ่ายความมั่นคงและโครงสร้างพื้นฐาน) ซึ่งมีนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ ดังนี้
       
       1. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้า ราชการทหารและการให้ได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. โดยให้เพิ่มเติมความข้อ 4 ในร่างกฎกระทรวงฯ เพื่อให้การบรรจุพลทหารประจำการ (พลอาสาสมัคร) ซึ่งเลื่อนฐานะเป็นนายทหารประทวนได้รับเงินเดือนระดับ ป.1 ในชั้นที่มีอัตราเงินเดือนใกล้เคียง ที่เท่ากัน หรือสูงกว่าอัตราเงินเดือนเดิมที่ได้รับอยู่ก่อนการเลื่อนฐานะเป็นนายทหาร ประทวน แล้วแต่กรณี
       
       2. ร่างคำสั่งกระทรวงกลาโหม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเลื่อนชั้นเงินเดือนตามคุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการเป็น ข้าราชการทหาร
       
       รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ โดยให้กระทรวงกลาโหมรับความเห็นของสำนักงบประมาณและสำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย
       สาระสำคัญของเรื่อง
       
       1. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารและการให้ได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
       
       1.1 ให้ยกเลิกบัญชีคุณวุฒิและอัตราเงินเดือนของบุคคลที่ได้รับการบรรจุเข้ารับ ราชการเป็นข้าราชการทหาร ท้ายกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้า ราชการทหารและการให้ได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2555 และให้ใช้บัญชีคุณวุฒิและอัตราเงินเดือนของบุคคลที่ได้รับการบรรจุเข้ารับ ราชการเป็นข้าราชการทหารท้ายกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารและการให้ได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. แทน (ร่างข้อ 2)
       
       1.2 กำหนดการได้รับเงินเดือนของบุคคลที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้า ราชการทหารให้เป็นไปตามคุณวุฒิและอัตราเงินเดือนตามบัญชีคุณวุฒิและอัตรา เงินเดือนของบุคคลที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารท้ายกฎ กระทรวง ดังต่อไปนี้
       (1) ตารางอัตราเงินเดือน ณ 1 มกราคม 2556 ให้ใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556
       (2) ตารางอัตราเงินเดือน ณ 1 มกราคม 2557 ให้ใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2557 (ร่างข้อ 3)
       
       2. ร่างคำสั่งกระทรวงกลาโหม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเลื่อนชั้นเงินเดือนตามคุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการเป็น ข้าราชการทหาร กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเลื่อนชั้นเงินเดือน ตามคุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร เพื่อชดเชยแก่ข้าราชการทหารผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรก บรรจุ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 โดยให้มีผลใช้บังคับ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 และวันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป
       
       ยินดีกับ “พลทหาร”กับข่าวดีอย่างนี้ โดยเฉพาะข่าวร้ายกับพลทหารใน 3 จังหัวดชายแดนภาคใต้ที่ควรจะได้มากกว่านี้

ข่าวล่าสุด ในหมวด
"เพราะเป็นเด็กจึงเจ็บปวด" ไฮไลท์งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่43
60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ เจ้าฟ้าของคนเดินดิน
รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์ “การที่ ปตท. ฟ้องร้องนั้น เป็นการทำเพื่อปิดปากเรา”
หอมกลิ่นชาวดอย วันนั้น ทั้งชีวิตเราดูแล วันนี้ “น้ำท่วมผมไม่ใช่เทวดา” ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร
เศรษฐกิจถดถอย จ่อคอหอย “บิ๊กตู่” ระวังเดี้ยงก่อนเวลา
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
จำนวนคนโหวต 20 คน
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2015