นิติศาสตร์ ม.ราม เปิดหลักสูตรใหม่ “กฎหมายประชาคมอาเซียน”

โดย MGR Online   
24 เมษายน 2555 15:14 น.
        จากการที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเต็มตัวภาคส่วนต่างๆ ก็พยายามปรับตัวให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่เพียงแต่เป็นการปรับเปลี่ยนตนเองแบบไทยๆ อย่างเช่นในอดีตตามที่เคยเป็นมา หากแต่เป็นการปรับเปลี่ยนตนเองให้สอดคล้องกับมาตรฐานระดับอนุภูมิภาคอย่างอาเซียน ซึ่งทุกภาคส่วนก็มิได้นิ่งเฉย แม้ว่าจะไม่รวดเร็วดั่งใจนึก หรือก้าวล้ำนำชาติสมาชิกอื่นๆ ถึงกระนั้น การปรับเปลี่ยนใดๆ ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดี เพื่อที่ทุกภาคส่วนของประเทศจะได้ร่วมกันก้าวเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนได้อย่างเต็มภาคภูมิในส่วนของอุดมศึกษา โดยเฉพาะที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงของพวกเรา ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนหลายประการ เพื่อให้รับต่อการเข้าสู่ระชาคมอาเซียนด้วย
       
       ไม่ว่าจะเป็นการตระเตรียมเปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิดและปิดภาคการศึกษานโยบายการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การวัดคะแนนให้เป็นแบบสากล และรวมไปถึงการปรับเปลี่ยนหลักสูตรเพื่อให้ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม และความต้องการของตลาดแรงงานที่มีความต้องการคุณสมบัติของบัณฑิตมากเพิ่มขึ้นเพื่อให้มีความรู้และความสามารถเทียบเท่าในระดับอาเซียน

นิติศาสตร์ ม.ราม เปิดหลักสูตรใหม่ “กฎหมายประชาคมอาเซียน”
        คณะนิติศาสตร์ ม.รามคำแหง จึงได้ริเริ่มให้เพิ่ม “รายวิชากฎหมายประชาคมอาเซียน (LA460)” เป็นอีกหนึ่งในวิชาเลือก เพื่อเปิดโอกาสให้แก่นักศึกษาผู้ที่ต้องการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับอาเซียนในมุมมองของกฎหมายเป็นหลัก ซึ่งมีความแตกต่างไปจากวิชากฎหมายอาเซียน (LA432, LW449) ที่ศึกษากฎหมายในกลุ่มประเทศอาเซียน ขบวนการนิติบัญญัติ ขบวนการตุลาการ ระบบกฎหมายและวิชาชีพกฎหมาย การศึกษากฎหมาย การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนยากไร้ การวิจัยกฎหมาย การบันทึกและการค้นหากฎหมายของประเทศต่างๆ ในกลุ่มนี้ การศึกษากฎหมายเฉพาะเรื่องในลักษณะเปรียบเทียบอันมีกฎหมายลักษณะสัญญาหุ้นส่วนและกฎหมายอื่นอันเป็นที่สนใจร่วมกัน อันเป็นกฎหมายภายในของแต่ละประเทศในอาเซียน หากแต่วิชากฎหมายประชาคมอาเซียน (LA460) มีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ภายใต้บริบทของกฎหมายระหว่างประเทศจุดกำเนิดของวิชากฎหมายประชาคมอาเซียน
       
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่คณะนิติศาสตร์จำต้องปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตให้มีวิชากฎหมายระหว่างประเทศที่ตอบสนองต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อันเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมาของประชาคมอาเซียน ซึ่งสถาบันการศึกษาอื่นต่างก็ได้มีการเรียนการสอนวิชานี้ในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และนิติศาสตรมหาบัณฑิต ผู้เขียนจึงได้รับมอบหมายให้ทำการร่างรายละเอียดของวิชา ตามที่อาเซียนได้ปรับเปลี่ยนองค์กรให้มีสถานะเป็นนิติบุคคล และมีประชาชนเป็นศูนย์กลางอันเป็นการทำให้เกิดประสิทธิภาพของการรวมกลุ่มมากขึ้น

นิติศาสตร์ ม.ราม เปิดหลักสูตรใหม่ “กฎหมายประชาคมอาเซียน”
        โดยมีวัตถุประสงค์หนึ่งในการส่งเสริมให้อาเซียนมีกฎเกณฑ์ในการทำงาน (rule-based organization) การทำความเข้าใจกฎหมายอาเซียนจึงเป็นส่วนสำคัญ เนื่องมาจากต่อไปนี้การดำเนินการของอาเซียนจะใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือหลัก เพื่อนำเสนอความเป็นไปได้ในการเพิ่มเติมวิชากฎหมายประชาคมอาเซียน ในที่ประชุมคณะกรรมการคณะนิติศาสตร์ ซึ่งรองศาสตราจารย์ ทองสุก กรัณยพัฒนพงศ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ ก็ได้เห็นถึงประโยชน์ของวิชานี้ เช่นกัน อีกทั้งผู้เขียนได้รับการสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมมาจาก อาจารย์ สลิล สิรพิทูร หัวหน้าภาควิชากฎหมายระหว่างประเทศ ตลอดที่ร่างรายละเอียดของวิชามติที่ประชุมคณะกรรมการคณะนิติศาสตร์จึงเห็นชอบที่จะเพิ่มเติมให้เป็นหนึ่งในบรรดาวิชาเลือก
       
       ในภาค 1 ปีการศึกษา 2555 วิชากฎหมายประชาคมอาเซียน (LA460) จึงเปิดให้นักศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สามารถลงทะเบียนเรียนโดยจุดมุ่งหมายของวิชานี้มี 5 ประการ คือ
       
       1.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)
       2.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของประชาคมอาเซียน
       2.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี๋วกับโครงสร้างของประชาคมอาเซียน
       3.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้มีความเข้าใจผู้อื่นและการเปลี่ยนแปลงของโลกเชื่อมโยงมาสู่สถานการณ์อาเซียนในสถานการณ์ปัจจุบัน
       4.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในนโยบายสถานศึกษา 3D ของคณะนิติศาสตร์เรื่องการยึดมั่นประชาธิปไตย
       
       สำหรับเนื้อหาสาระของวิชานี้จึงต้องการให้นักศึกษาได้ศึกษาประชาคมอาเซียนจากมุมมองทางกฎหมาย รวมถึงโครงสร้างของสถาบันต่างๆ ในอาเซียนกฎบัตรอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน กลไกการระงับข้อพิพาทและประเด็นทางกฎหมายอื่นที่เป็นที่สนใจร่วมกัน ซึ่งในปัจจุบันประเด็นที่ได้รับความสนใจจึงเป็นปัญหาเกี่ยวกับภัยพิบัติธรรมชาติ และการให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมต่อผู้ประสบภัยกิจกรรมการเรียนการสอน นอกจากเป็นวิธีการบรรยายประกอบสื่อการสอนแล้ว จะพยายามให้มีการสอบถามในห้องเรียนตลอดการบรรยายเพื่อให้ผู้ที่เข้ามานั่งฟังบรรยายในห้องได้สามารถวิพากษ์วิจารณ์และแสดงความคิดเห็นอันเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการเข้าไปตลาดแรงงาน และให้สามารถต่อยอดการศึกษาขั้นสูงในลำดับต่อไปได้ พร้อมทั้งสอดแทรกคุณธรรมให้กับนักศึกษาอันเป็นการดำรงอัตลักษณ์ของบัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่มีความรู้คู่คุณธรรม

จำนวนคนโหวต 19 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 18 คน
95 %
ไม่เห็นด้วย 1 คน
5 %
 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017