หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรก Campus | แหล่งการศึกษา
 

นิติศาสตร์ ม.ราม เปิดหลักสูตรใหม่ “กฎหมายประชาคมอาเซียน”

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์
24 เมษายน 2555 15:14 น.
        จากการที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเต็มตัวภาคส่วนต่างๆ ก็พยายามปรับตัวให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่เพียงแต่เป็นการปรับเปลี่ยนตนเองแบบไทยๆ อย่างเช่นในอดีตตามที่เคยเป็นมา หากแต่เป็นการปรับเปลี่ยนตนเองให้สอดคล้องกับมาตรฐานระดับอนุภูมิภาคอย่างอาเซียน ซึ่งทุกภาคส่วนก็มิได้นิ่งเฉย แม้ว่าจะไม่รวดเร็วดั่งใจนึก หรือก้าวล้ำนำชาติสมาชิกอื่นๆ ถึงกระนั้น การปรับเปลี่ยนใดๆ ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดี เพื่อที่ทุกภาคส่วนของประเทศจะได้ร่วมกันก้าวเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนได้อย่างเต็มภาคภูมิในส่วนของอุดมศึกษา โดยเฉพาะที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงของพวกเรา ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนหลายประการ เพื่อให้รับต่อการเข้าสู่ระชาคมอาเซียนด้วย
       
       ไม่ว่าจะเป็นการตระเตรียมเปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิดและปิดภาคการศึกษานโยบายการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การวัดคะแนนให้เป็นแบบสากล และรวมไปถึงการปรับเปลี่ยนหลักสูตรเพื่อให้ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม และความต้องการของตลาดแรงงานที่มีความต้องการคุณสมบัติของบัณฑิตมากเพิ่มขึ้นเพื่อให้มีความรู้และความสามารถเทียบเท่าในระดับอาเซียน

นิติศาสตร์ ม.ราม เปิดหลักสูตรใหม่ “กฎหมายประชาคมอาเซียน”
        คณะนิติศาสตร์ ม.รามคำแหง จึงได้ริเริ่มให้เพิ่ม “รายวิชากฎหมายประชาคมอาเซียน (LA460)” เป็นอีกหนึ่งในวิชาเลือก เพื่อเปิดโอกาสให้แก่นักศึกษาผู้ที่ต้องการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับอาเซียนในมุมมองของกฎหมายเป็นหลัก ซึ่งมีความแตกต่างไปจากวิชากฎหมายอาเซียน (LA432, LW449) ที่ศึกษากฎหมายในกลุ่มประเทศอาเซียน ขบวนการนิติบัญญัติ ขบวนการตุลาการ ระบบกฎหมายและวิชาชีพกฎหมาย การศึกษากฎหมาย การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนยากไร้ การวิจัยกฎหมาย การบันทึกและการค้นหากฎหมายของประเทศต่างๆ ในกลุ่มนี้ การศึกษากฎหมายเฉพาะเรื่องในลักษณะเปรียบเทียบอันมีกฎหมายลักษณะสัญญาหุ้นส่วนและกฎหมายอื่นอันเป็นที่สนใจร่วมกัน อันเป็นกฎหมายภายในของแต่ละประเทศในอาเซียน หากแต่วิชากฎหมายประชาคมอาเซียน (LA460) มีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ภายใต้บริบทของกฎหมายระหว่างประเทศจุดกำเนิดของวิชากฎหมายประชาคมอาเซียน
       
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่คณะนิติศาสตร์จำต้องปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตให้มีวิชากฎหมายระหว่างประเทศที่ตอบสนองต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อันเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมาของประชาคมอาเซียน ซึ่งสถาบันการศึกษาอื่นต่างก็ได้มีการเรียนการสอนวิชานี้ในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และนิติศาสตรมหาบัณฑิต ผู้เขียนจึงได้รับมอบหมายให้ทำการร่างรายละเอียดของวิชา ตามที่อาเซียนได้ปรับเปลี่ยนองค์กรให้มีสถานะเป็นนิติบุคคล และมีประชาชนเป็นศูนย์กลางอันเป็นการทำให้เกิดประสิทธิภาพของการรวมกลุ่มมากขึ้น

นิติศาสตร์ ม.ราม เปิดหลักสูตรใหม่ “กฎหมายประชาคมอาเซียน”
        โดยมีวัตถุประสงค์หนึ่งในการส่งเสริมให้อาเซียนมีกฎเกณฑ์ในการทำงาน (rule-based organization) การทำความเข้าใจกฎหมายอาเซียนจึงเป็นส่วนสำคัญ เนื่องมาจากต่อไปนี้การดำเนินการของอาเซียนจะใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือหลัก เพื่อนำเสนอความเป็นไปได้ในการเพิ่มเติมวิชากฎหมายประชาคมอาเซียน ในที่ประชุมคณะกรรมการคณะนิติศาสตร์ ซึ่งรองศาสตราจารย์ ทองสุก กรัณยพัฒนพงศ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ ก็ได้เห็นถึงประโยชน์ของวิชานี้ เช่นกัน อีกทั้งผู้เขียนได้รับการสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมมาจาก อาจารย์ สลิล สิรพิทูร หัวหน้าภาควิชากฎหมายระหว่างประเทศ ตลอดที่ร่างรายละเอียดของวิชามติที่ประชุมคณะกรรมการคณะนิติศาสตร์จึงเห็นชอบที่จะเพิ่มเติมให้เป็นหนึ่งในบรรดาวิชาเลือก
       
       ในภาค 1 ปีการศึกษา 2555 วิชากฎหมายประชาคมอาเซียน (LA460) จึงเปิดให้นักศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สามารถลงทะเบียนเรียนโดยจุดมุ่งหมายของวิชานี้มี 5 ประการ คือ
       
       1.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)
       2.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของประชาคมอาเซียน
       2.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี๋วกับโครงสร้างของประชาคมอาเซียน
       3.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้มีความเข้าใจผู้อื่นและการเปลี่ยนแปลงของโลกเชื่อมโยงมาสู่สถานการณ์อาเซียนในสถานการณ์ปัจจุบัน
       4.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในนโยบายสถานศึกษา 3D ของคณะนิติศาสตร์เรื่องการยึดมั่นประชาธิปไตย
       
       สำหรับเนื้อหาสาระของวิชานี้จึงต้องการให้นักศึกษาได้ศึกษาประชาคมอาเซียนจากมุมมองทางกฎหมาย รวมถึงโครงสร้างของสถาบันต่างๆ ในอาเซียนกฎบัตรอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน กลไกการระงับข้อพิพาทและประเด็นทางกฎหมายอื่นที่เป็นที่สนใจร่วมกัน ซึ่งในปัจจุบันประเด็นที่ได้รับความสนใจจึงเป็นปัญหาเกี่ยวกับภัยพิบัติธรรมชาติ และการให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมต่อผู้ประสบภัยกิจกรรมการเรียนการสอน นอกจากเป็นวิธีการบรรยายประกอบสื่อการสอนแล้ว จะพยายามให้มีการสอบถามในห้องเรียนตลอดการบรรยายเพื่อให้ผู้ที่เข้ามานั่งฟังบรรยายในห้องได้สามารถวิพากษ์วิจารณ์และแสดงความคิดเห็นอันเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการเข้าไปตลาดแรงงาน และให้สามารถต่อยอดการศึกษาขั้นสูงในลำดับต่อไปได้ พร้อมทั้งสอดแทรกคุณธรรมให้กับนักศึกษาอันเป็นการดำรงอัตลักษณ์ของบัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่มีความรู้คู่คุณธรรม

ข่าวล่าสุด ในหมวด
อันดับหนึ่งวิชากฎหมายที่นี่ นิติศาสตร์-ธรรมศาสตร์
TNI การันตีบัณฑิตคุณภาพ เรียนดี-มีงานทำ ป้อนสู่ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมไทย-ญี่ปุ่น
5 โรงเรียนสอนทำอาหารสุดหรู ชม.เป็นหมื่น คอร์สเป็นแสน!!
10 สถานที่ส้วย..สวย ที่คนโหวตให้ไปเรียนต่อ
20 สำนวนน่ารู้ ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน!
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
จำนวนคนโหวต 17 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 16 คน
95 %
ไม่เห็นด้วย 1 คน
5 %
ความคิดเห็นที่ 2 +5 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อาจารย์ที่จับนายโอ๊กโกงสอบที่รามได้กลับมา
เป็นอาจารย์แล้วหรือยัง
ฮืม
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 1 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. วิณัฏฐา แสงสุข เรียนจบ ดร. จากที่ไหน เข้าไปดูเว็บ นิติรามแล้ว ไม่เห็นประวัติการศึกษาอาจารย์สักคนเลย

งง
แอน
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
5. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ cs@astvmanager.com หรือ cs.astvmanager@gmail.com ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
โชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่แสดงความเห็น เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟซบุก กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

ชื่อ/e-mail ของคุณ : *
 
 *
  กฎกติกาการแสดงความคิดเห็นฉบับเต็ม
 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2014