ค้นหาตัวตน คนอยากเรียน “เอกจิว” มศว

โดย MGR Online   
2 เมษายน 2556 13:03 น.
ค้นหาตัวตน คนอยากเรียน “เอกจิว” มศว
        คิดเป็น - สอนให้คิดออกแบบเครื่องประดับต่างๆ ได้
       ทำเป็น - สอนให้ทำเครื่องประดับแบบต่างๆ ได้
       ดูเป็น - สอนให้วิเคราะห์อัญมณีที่จะนำไปผลิตเป็นเครื่องประดับ
       ขายเป็น - จะสอนให้วางแผนการตลาดเกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับ
       
       นี่คือ 4 หัวใจหลักของการเรียน “อัญมณีและเครื่องประดับ” ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) หรือที่น้องๆ นักเรียนเรียกกันว่า “เรียนเอกจิว” (Jewelry ) ซึ่งสาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ วัสดุศาสตร์ ก็ได้รับความสนใจจากนักเรียนที่สอบเข้ามาเรียนเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี เพราะธุรกิจนี้ไม่มีวันตายและกลับสร้างรายได้ในวิชาชีพให้อย่างงดงาม อีกทั้งยังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานที่กำลังต้องการบุคลากรด้านนี้มาก บางคนที่เก่งแม้จะยังเรียนไม่ทันจบก็มีบริษัทอัญมณีมาติดต่อขอให้ไปทำงานด้วยแล้ว ขณะเดียวกันนิสิตยังออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับนำผลงานไปขายเป็นรายได้ระหว่างเรียนได้ด้วย

ค้นหาตัวตน คนอยากเรียน “เอกจิว” มศว
ผลงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาขีดความสามารถนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์(อัญมณีและเครื่องประดับ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Jewelry season
        หลักสูตร วิชาอัญมณีและเครื่องประดับ มศว มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้และชำนาญในสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ อัญมณี และการผลิตเครื่องประดับ ตลอดจนการบริหารการจัดการทางอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ เพื่อที่จะสามารถนำความรู้ และความสามารถนั้นไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในวงการอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับตลอดจนใช้ในการศึกษางานวิจัยในสาขาอัญมณีและเครื่องประดับ รวมทั้งงานวิจัยในสาขาวัสดุศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งมุ่งหวังให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ
       
       พื้นฐานของคนที่อยากเรียนสาขานี้ต้องมี
       ต้องเป็นคนที่ช่างสังเกต จดจำแม่น จดจำรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ได้ดี เพราะเวลาที่ดูเพชรต่อให้มีกล้องกำลังขยายเยอะๆ ก็ต้องสังเกตให้ได้ต้องแยกให้ออกว่ามลทินข้างในหรือสิ่งที่เป็นตำหนิอยู่ข้างใน เป็นตำหนิจากธรรมชาติหรือว่าเป็นตำหนิที่คนสร้างขึ้น แสดงว่าเพชรเม็ดนั้นของปลอม ตำหนิเพชรเม็ดนี้ถ้าเชี่ยวชาญจริงๆ ดูแล้วจะจดจำตำหนินี้ได้ เอามาดูเมื่อไหร่จะรู้เลยว่า เพชรเม็ดนี้เคยเจอแล้ว เห็นพลอยปุ๊บเทียบสีทันที สีนี้ต้องจำให้ได้เลยว่าระดับประมาณไหน เห็นกี่ครั้งก็ต้องจำได้ ตาต้องไม่เพี้ยน ความจำต้องดี
       
       อีกอย่างถ้ามีความรู้ด้านศิลปะจะดีมาก เพราะมีเรียนออกแบบพื้นฐาน ด้วยคืออาจจะไม่เจาะลึกเท่าศิลปกรรมด้านออกแบบจิวเวลรี่ แต่ว่าเราก็ต้องเรียนด้วยเพราะว่าบางคนที่เลือกเรียนไปทางด้านสายการผลิตก็ต้องมีความรู้ด้านการออกแบบด้วย เพราะจะได้คุยกับฝ่ายออกแบบรู้เรื่องว่ามันควรจะต้องเป็นแบบนี้นะ ต้องขึ้นตัวเรือนแบบนี้ถึงจะได้เพชรหรือพลอยลักษณะนี้ต้องทำแบบไหน ถ้าเกิดว่ามีพื้นฐานเรื่องของการวาดรูปศิลปะก็จะดีมาก
       
       ทำความเข้าใจก่อนว่า “วัสดุศาสตร์” คืออะไร
       
       วัสดุศาสตร์ (Materials Science) เป็นวิชาที่ว่าด้วยการศึกษาสมบัติต่างๆ ของวัสดุ และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความรู้จากหลายสาขาวิชา เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ธรณีวิทยา เป็นต้น โดยมุ่งความสนใจไปที่สมบัติต่างๆ ของวัสดุ เช่น สมบัติทางความร้อน ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ แม่เหล็ก แสง ฯลฯ ซึ่งคุณสมบัติที่สังเกตได้ง่ายๆของวัสดุนั้นจะแสดงออกมาในรูปของคุณสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ ส่วนคุณสมบัติในระดับอะตอม ต้องอาศัยเครื่องมือทางวิทยาศาตร์ที่ซับซ้อนช่วยในการศึกษา
       
       การเรียนวัสดุศาสตร์มีอยู่ 4 อย่างที่จำเป็นต้องรู้คือ structure, properties, performance and processing วัสดุศาสตร์จะแบ่งสาขาวิชา (หรือความสนใจในการทำวิจัย) ตามประเภทของวัสดุ ดังนี้ โลหะ, วัสดุผสม (composite), สารกึ่งตัวนำ ( semiconductor), โพลิเมอร์, Bio-materials, smart mats, เซรามิก ในที่นี้ คือ พวกอิเล็กโตรเซรามิก (เซรามิกที่ใช้ในงานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์) และก็ยังมีด้านที่อินเทรนด์อยู่ตอนนี้ก็คือ นาโนเทคโนโลยี
       
       นอกจากนี้ การเรียนวัสดุศาสตร์ในระดับ ป.โท-เอก นั้น จะเน้นไปทางด้านวิชาเฉพาะของงานวิจัยที่เราสนใจเเละด้านการใช้งาน เช่น ถ้าทำในฟิลล์ของเซรามิกก็จะศึกษาใสส่วนของสมบัติของเซรามิกตัวนั้นๆ การสังเคราะห์ประโยชน์ โทษ และวิธีการที่จะได้มาของเซรามิกชนิดหนึ่งๆ หรือถ้าทำในฟิลล์ของ semiconductor กับ เครื่องเร่งแบบนู๋เจ ก็ต้องรู้มันหมดทั้งด้าน semiconductor สารที่จะใช้ทำ แม้แต่หลักการและกลไลต่างๆ ของเครื่องเร่ง สรุปคือต้องรู้สมบัติของวัสดุ การสังเคราะห์ วิธีการที่จะใช้ทำ และวิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาด้วย

ค้นหาตัวตน คนอยากเรียน “เอกจิว” มศว
       

ค้นหาตัวตน คนอยากเรียน “เอกจิว” มศว
        เรียนอะไรบ้าง
       

       ปี 1 เรียน วิทยาศาตร์พื้นฐานหมดทุกตัว
       ปี 2 เรียน แคลคูลัส คอมฯพื้นฐาน และก็ตัวทางฟิสิกส์ เช่น ไฟฟ้า คลื่นเทอร์โมไดนามิกส์ ฟิสิกส์อะตอม
       ปี 3 เรียน สมบัติของวัสดุแต่ละชนิดอย่างจริงจังและก็มีตัวฟิสิกส์สองสามตัว และก็แคลฯ
       ปี 4 เรียน เรียนตามฟิลล์ แล้วก็ทำโปรเจ็คก่อนเรียนจบ
       
       ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ศิษย์เก่า มศว อัญมณีศาสตร์รุ่นแรกและตั้งใจกลับมาเป็นอาจารย์สอนด้านนี้โดยเฉพาะที่ มศว กล่าวว่า จุดแข็งของเอกอัญมณีฯ มศว คือ การเรียนการสอนที่ครบวงจร เพราะทุกหลักสูตรจะได้เรียนทั้งการคิด การดู การทำ และการขาย สอนด้านธุรกิจด้วย สอนด้านวัสดุศาสตร์ ซึ่งเน้นไปทางวิทยาศาสตร์
       
       “คณะวิทยาศาสตร์ เอกวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ มศว ตั้งใจปลุกปั้นนิสิตเอกจิวเวลรี มศว มาได้เป็นผลสำเร็จ นิสิตอัญมณีและวัสดุศาสตร์หลายรุ่นสร้างชื่อเสียงความเข้มแข็งมาสู่คณะและมหาวิทยาลัย สร้างความภูมิใจแก่ครูผู้สอนด้วยเช่นกัน ขณะเดียวกันเราก็มีนิสิตที่กำลังเรียนในสาขาด้านนี้ที่พร้อมจะไปเป็นดีไซเนอร์คนรุ่นใหม่ที่จะสามารถออกแบบจิวเวลรี่ หรือไปทำงานด้านนี้ได้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน และยังช่วยให้เกิดการกระตุ้นความตื่นตัวของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับให้มีความเข้มแข็งโดยการกระตุ้นให้เกิดการใช้ Green Products ซึ่งเราเน้นในหลักสูตรการเรียนการสอนอยู่ในขณะนี้เพื่อตอบสนองกับกระแสเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย หรือแม้กระทั่งในกระบวนการผลิตสร้างสรรค์งานเครื่องประดับที่อยากให้รักษาสิ่งแวดล้อม Green Products”

จำนวนคนโหวต 36 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 15 คน
42 %
ไม่เห็นด้วย 21 คน
58 %
 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017