หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรก Campus | แหล่งการศึกษา
 
ค้นหาตัวตน คนอยากเรียน “เอกจิว” มศว
โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 2 เมษายน 2556 13:03 น.
       คิดเป็น - สอนให้คิดออกแบบเครื่องประดับต่างๆ ได้
       ทำเป็น - สอนให้ทำเครื่องประดับแบบต่างๆ ได้
       ดูเป็น - สอนให้วิเคราะห์อัญมณีที่จะนำไปผลิตเป็นเครื่องประดับ
       ขายเป็น - จะสอนให้วางแผนการตลาดเกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับ
       
       นี่คือ 4 หัวใจหลักของการเรียน “อัญมณีและเครื่องประดับ” ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) หรือที่น้องๆ นักเรียนเรียกกันว่า “เรียนเอกจิว” (Jewelry ) ซึ่งสาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ วัสดุศาสตร์ ก็ได้รับความสนใจจากนักเรียนที่สอบเข้ามาเรียนเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี เพราะธุรกิจนี้ไม่มีวันตายและกลับสร้างรายได้ในวิชาชีพให้อย่างงดงาม อีกทั้งยังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานที่กำลังต้องการบุคลากรด้านนี้มาก บางคนที่เก่งแม้จะยังเรียนไม่ทันจบก็มีบริษัทอัญมณีมาติดต่อขอให้ไปทำงานด้วยแล้ว ขณะเดียวกันนิสิตยังออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับนำผลงานไปขายเป็นรายได้ระหว่างเรียนได้ด้วย

ผลงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาขีดความสามารถนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์(อัญมณีและเครื่องประดับ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Jewelry season
       หลักสูตร วิชาอัญมณีและเครื่องประดับ มศว มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้และชำนาญในสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ อัญมณี และการผลิตเครื่องประดับ ตลอดจนการบริหารการจัดการทางอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ เพื่อที่จะสามารถนำความรู้ และความสามารถนั้นไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในวงการอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับตลอดจนใช้ในการศึกษางานวิจัยในสาขาอัญมณีและเครื่องประดับ รวมทั้งงานวิจัยในสาขาวัสดุศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งมุ่งหวังให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ
       
       พื้นฐานของคนที่อยากเรียนสาขานี้ต้องมี
       ต้องเป็นคนที่ช่างสังเกต จดจำแม่น จดจำรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ได้ดี เพราะเวลาที่ดูเพชรต่อให้มีกล้องกำลังขยายเยอะๆ ก็ต้องสังเกตให้ได้ต้องแยกให้ออกว่ามลทินข้างในหรือสิ่งที่เป็นตำหนิอยู่ข้างใน เป็นตำหนิจากธรรมชาติหรือว่าเป็นตำหนิที่คนสร้างขึ้น แสดงว่าเพชรเม็ดนั้นของปลอม ตำหนิเพชรเม็ดนี้ถ้าเชี่ยวชาญจริงๆ ดูแล้วจะจดจำตำหนินี้ได้ เอามาดูเมื่อไหร่จะรู้เลยว่า เพชรเม็ดนี้เคยเจอแล้ว เห็นพลอยปุ๊บเทียบสีทันที สีนี้ต้องจำให้ได้เลยว่าระดับประมาณไหน เห็นกี่ครั้งก็ต้องจำได้ ตาต้องไม่เพี้ยน ความจำต้องดี
       
       อีกอย่างถ้ามีความรู้ด้านศิลปะจะดีมาก เพราะมีเรียนออกแบบพื้นฐาน ด้วยคืออาจจะไม่เจาะลึกเท่าศิลปกรรมด้านออกแบบจิวเวลรี่ แต่ว่าเราก็ต้องเรียนด้วยเพราะว่าบางคนที่เลือกเรียนไปทางด้านสายการผลิตก็ต้องมีความรู้ด้านการออกแบบด้วย เพราะจะได้คุยกับฝ่ายออกแบบรู้เรื่องว่ามันควรจะต้องเป็นแบบนี้นะ ต้องขึ้นตัวเรือนแบบนี้ถึงจะได้เพชรหรือพลอยลักษณะนี้ต้องทำแบบไหน ถ้าเกิดว่ามีพื้นฐานเรื่องของการวาดรูปศิลปะก็จะดีมาก
       
       ทำความเข้าใจก่อนว่า “วัสดุศาสตร์” คืออะไร
       
       วัสดุศาสตร์ (Materials Science) เป็นวิชาที่ว่าด้วยการศึกษาสมบัติต่างๆ ของวัสดุ และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความรู้จากหลายสาขาวิชา เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ธรณีวิทยา เป็นต้น โดยมุ่งความสนใจไปที่สมบัติต่างๆ ของวัสดุ เช่น สมบัติทางความร้อน ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ แม่เหล็ก แสง ฯลฯ ซึ่งคุณสมบัติที่สังเกตได้ง่ายๆของวัสดุนั้นจะแสดงออกมาในรูปของคุณสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ ส่วนคุณสมบัติในระดับอะตอม ต้องอาศัยเครื่องมือทางวิทยาศาตร์ที่ซับซ้อนช่วยในการศึกษา
       
       การเรียนวัสดุศาสตร์มีอยู่ 4 อย่างที่จำเป็นต้องรู้คือ structure, properties, performance and processing วัสดุศาสตร์จะแบ่งสาขาวิชา (หรือความสนใจในการทำวิจัย) ตามประเภทของวัสดุ ดังนี้ โลหะ, วัสดุผสม (composite), สารกึ่งตัวนำ ( semiconductor), โพลิเมอร์, Bio-materials, smart mats, เซรามิก ในที่นี้ คือ พวกอิเล็กโตรเซรามิก (เซรามิกที่ใช้ในงานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์) และก็ยังมีด้านที่อินเทรนด์อยู่ตอนนี้ก็คือ นาโนเทคโนโลยี
       
       นอกจากนี้ การเรียนวัสดุศาสตร์ในระดับ ป.โท-เอก นั้น จะเน้นไปทางด้านวิชาเฉพาะของงานวิจัยที่เราสนใจเเละด้านการใช้งาน เช่น ถ้าทำในฟิลล์ของเซรามิกก็จะศึกษาใสส่วนของสมบัติของเซรามิกตัวนั้นๆ การสังเคราะห์ประโยชน์ โทษ และวิธีการที่จะได้มาของเซรามิกชนิดหนึ่งๆ หรือถ้าทำในฟิลล์ของ semiconductor กับ เครื่องเร่งแบบนู๋เจ ก็ต้องรู้มันหมดทั้งด้าน semiconductor สารที่จะใช้ทำ แม้แต่หลักการและกลไลต่างๆ ของเครื่องเร่ง สรุปคือต้องรู้สมบัติของวัสดุ การสังเคราะห์ วิธีการที่จะใช้ทำ และวิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาด้วย

       

       เรียนอะไรบ้าง
       

       ปี 1 เรียน วิทยาศาตร์พื้นฐานหมดทุกตัว
       ปี 2 เรียน แคลคูลัส คอมฯพื้นฐาน และก็ตัวทางฟิสิกส์ เช่น ไฟฟ้า คลื่นเทอร์โมไดนามิกส์ ฟิสิกส์อะตอม
       ปี 3 เรียน สมบัติของวัสดุแต่ละชนิดอย่างจริงจังและก็มีตัวฟิสิกส์สองสามตัว และก็แคลฯ
       ปี 4 เรียน เรียนตามฟิลล์ แล้วก็ทำโปรเจ็คก่อนเรียนจบ
       
       ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ศิษย์เก่า มศว อัญมณีศาสตร์รุ่นแรกและตั้งใจกลับมาเป็นอาจารย์สอนด้านนี้โดยเฉพาะที่ มศว กล่าวว่า จุดแข็งของเอกอัญมณีฯ มศว คือ การเรียนการสอนที่ครบวงจร เพราะทุกหลักสูตรจะได้เรียนทั้งการคิด การดู การทำ และการขาย สอนด้านธุรกิจด้วย สอนด้านวัสดุศาสตร์ ซึ่งเน้นไปทางวิทยาศาสตร์
       
       “คณะวิทยาศาสตร์ เอกวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ มศว ตั้งใจปลุกปั้นนิสิตเอกจิวเวลรี มศว มาได้เป็นผลสำเร็จ นิสิตอัญมณีและวัสดุศาสตร์หลายรุ่นสร้างชื่อเสียงความเข้มแข็งมาสู่คณะและมหาวิทยาลัย สร้างความภูมิใจแก่ครูผู้สอนด้วยเช่นกัน ขณะเดียวกันเราก็มีนิสิตที่กำลังเรียนในสาขาด้านนี้ที่พร้อมจะไปเป็นดีไซเนอร์คนรุ่นใหม่ที่จะสามารถออกแบบจิวเวลรี่ หรือไปทำงานด้านนี้ได้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน และยังช่วยให้เกิดการกระตุ้นความตื่นตัวของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับให้มีความเข้มแข็งโดยการกระตุ้นให้เกิดการใช้ Green Products ซึ่งเราเน้นในหลักสูตรการเรียนการสอนอยู่ในขณะนี้เพื่อตอบสนองกับกระแสเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย หรือแม้กระทั่งในกระบวนการผลิตสร้างสรรค์งานเครื่องประดับที่อยากให้รักษาสิ่งแวดล้อม Green Products”

ข่าวล่าสุด ในหมวด
มศว ปิ๊งไอเดีย จัดค่ายฯ แก้ปัญหาเด็กไทยอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
มทส. เปิดหลักสูตรปริญญาโท-เอก "สหกิจศึกษา" แห่งแรกของโลก
เภสัช ม.อ.เปิดตัว”โรงงานยาแผนไทย”แห่งแรกในภาคใต้
เปิดประเทศใหม่ ม.มหิดล จับมือ รัฐบาลนอร์เวย์ แจกทุน นศ.เมียนมาร์ 60 ทุน 4 สาขา
2+2 ดับเบิ้ลดีกรี หลักสูตรนานาชาติ ม.อ.ปัตตานี ประกาศความพร้อมรับAEC
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
จำนวนคนโหวต 22 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 12 คน
55 %
ไม่เห็นด้วย 10 คน
45 %
ความคิดเห็นที่ 7 +3 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ขอโทษนะค่ะ คำว่า เอกจิว เค้าใช้เรียกเด็กออกแบบเครื่องประดับ มศว ค่ะ ส่วนเด็กคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวัสดุศาสคร์ เนี่ย เค้าเรียกว่า วิทย์จิว ค่ะ แล้วเราก้อไม่ได้เรียนเหมือนกันนะค่ะ เด็กออกแบบเรียนด้าน Design โดยตรงค่ะ มศว ไม่ได้มีแต่วิทย์จิวนะค่ะ เด็กออกแบบก็มีศักยภาพเหมือนกันค่ะ
เด็กจิว ออกแบบ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 6 +3 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เอกจิว. เค้าใช้เรียกกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่เรียน เอกออกแบบ ศิลปะเครื่องประดับ มศว ไม่ใช่หรอคะ นักข่าวลงผิดป่ะคะ ทำให้สับสนกับผู้ที่จะเข้าเรียนไปอีก
Bb
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ไม่ผิดครับสาขานี้เป็นวิชาเอกของคณะวิทยาศาสตร์ เปิดรุ่นแรกเมื่อปี 2535
ศิษย์เก่าวิทยาศาสตร์ มศว
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เรียนออกแบบจะให้ไปเรียนที่คณะวิทย์ก็แปลกดีนะ เรียนคณะวิทย์ควรเก่งวิทย์สิ 555 งงๆกับข่าวจริงๆ
Designer
 
ความคิดเห็นที่ 5 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เอกวัสดุศาสตร์ ซึ่งตอนนี้ถูกตัดคำว่าวัสดุศาสตร์ออกไปแล้ว ไม่เข้าใจว่าจะตัดทำไม แล้วไม่เข้าใจบุคลากรบางกลุ่ม บุคลากรบางคนที่ใช้อำนาจของตัวเองเป็นใหญ่ เห็นแก่ตัว เอาประโยชน์เข้าตัวเอง หากมีการปรับปรุงปรับเปลี่ยนจุดนี้คงจะดีมาก
exit@hotmail.com
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 2 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เคยเข้าใจว่าวัสดุศาสตร์ใช้ฟิสิกส์เคมีและคณิตศาสตร์ชั้นสูง อย่างน้อยๆต้องแน่นFinite Element วัสดุศาสตร์เป็นสาขาหนึ่งที่ทราบว่าเรียนยากมากๆ และต้องใช้ความอดทนอย่างสูง

รู้สึกแปลกใจมากที่การออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับซึ่งเป็นศิลป์มากๆ มาอยู่ในวัสดุศาสตร์
แอบงง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
สาวๆเอกจิวสวยที่สุดในมศว แถมส่วนมากมาจากครอบครัวที่ฐานะดีมากๆ
จิงๆนะ
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เพราะซื้อด้วยความเชื่อถือ
ใช่ไหม
 
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
5. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ cs@astvmanager.com หรือ cs.astvmanager@gmail.com ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
โชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่แสดงความเห็น เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟซบุก กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

ชื่อ/e-mail ของคุณ : *
 
 *
  กฎกติกาการแสดงความคิดเห็นฉบับเต็ม
 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Public Law | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2013