โจ๋ มทร.ธัญบุรี สะท้อนความคิด วิกฤตขาดแคลนน้ำ

โดย MGR Online   
22 มีนาคม 2559 13:37 น. (แก้ไขล่าสุด 22 มีนาคม 2559 13:51 น.)
โจ๋ มทร.ธัญบุรี สะท้อนความคิด วิกฤตขาดแคลนน้ำ
        'วิกฤตภัยแล้ง' เป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่ภาครัฐและภาคเอกชนกำลังให้ความสำคัญ โดยเฉพาะในปี 2559 ที่ถือว่าเป็นภัยแล้งที่สุดในประวัติศาสตร์ รัฐบาลจึงได้กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติและออกมาตรการควบคุมการใช้น้ำ ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ในฐานะที่เป็นหน่วยงานเอกชนจึงขานรับนโยบายรัฐ และได้กำหนดการใช้น้ำในมหาวิทยาลัยด้วยเช่นกัน
       
        รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมทร.ธัญบุรี เปิดเผยว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายในการบริหารน้ำและใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบการที่ประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤตด้านน้ำ เนื่องจากมีปริมาณฝนตกน้อยจึงทำให้ประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์ภัยแล้งระดับชาติ ดังนั้นจึงมีมาตรการประหยัดน้ำและลดการใช้น้ำในมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร ตลอดจนหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยยึดถือและนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดการลดการใช้น้ำประปาและใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า รวมถึงตรวจสอบการใช้น้ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดการรั่วไหลสูญเปล่า
       
       
        “หนึ่ง ปิดน้ำทุกครั้งที่ไม่ใช้งานและใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า งดการใช้อย่างฟุ่มเฟือย สอง เมื่อใช้งานเสร็จให้ดูแลก๊อกน้ำและอุปกรณ์ให้ปิดสนิท สาม ตรวจสอบอุปกรณ์ใช้น้ำ ท่อน้ำ อย่างสม่ำเสมอและแจ้งซ่อมแซมทันทีเมื่อชำรุด สี่ ในการรดน้ำต้นไม้ให้นำน้ำจากคูน้ำ บ่อน้ำธรรมชาติมาใช้ ห้า ให้ทุกหน่วยงานรณรงค์เรื่องการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพหก ให้ทุกหน่วยเลือกใช้อุปกรณ์ที่ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ สุดท้าย ในช่วงของวิกฤตและภัยแล้งให้ใช้น้ำเท่าที่จำเป็น”

โจ๋ มทร.ธัญบุรี สะท้อนความคิด วิกฤตขาดแคลนน้ำ
นายภานุมาส มาดีประเสริฐ
        ทางด้านนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ก็ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิกฤตภัยแล้งครั้งนี้ โดยเริ่มจาก “เต้ย”นายภานุมาส มาดีประเสริฐ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เต้ยเล่าถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นและวิธีรับมือ
       
        “ทางบ้านประกอบอาชีพเกษตร ที่จังหวัดสระบุรี ปัญหาภัยแล้งจึงส่งผลกับทางบ้านอย่างหนัก เพราะว่าน้ำคือสิ่งสำคัญในการหล่อเลี้ยงพืช นอกจากนั้นยังต้องใช้อุปโภค บริโภค ดังนั้นทางบ้านจึงต้องการจัดการน้ำที่เป็นระบบ เปลี่ยนจากการปลูกพืชที่ใช้น้ำมาก มาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย และต้องขุดบ่อบาดาลเพื่อนำแหล่งน้ำจากใต้ดินมาใช้”
       
       
        นอกจากนี้เต้ยยังเพิ่มเติมอีกว่า สิ่งที่ทำได้คือลดการใช้น้ำให้ได้มากที่สุด ตนเองอยู่ที่หอพักก็จะพยายามใช้น้ำให้น้อยที่สุด เปลี่ยนจากการอาบน้ำขัน มาอาบน้ำฝักบัวแทน

โจ๋ มทร.ธัญบุรี สะท้อนความคิด วิกฤตขาดแคลนน้ำ
นางสาวพิรญาณ์ เขียวคำ
        “ปอย”นางสาวพิรญาณ์ เขียวคำ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ ก็เป็นนักศึกษาอีกคนหนึ่งที่ติดตามข่าวสารและเห็นว่าสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นสร้างผลกระทบอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเกษตรกรในทั่วทุกภูมิภาค หลายพื้นที่ไม่มีน้ำรดต้นไม้ หรือบางจังหวัดทางภาคเหนือต้องทำฝ่ายกักน้ำฝนไว้ใช้
       
        เธอมองว่าผลกระทบที่ตามมาในสังคมต้องเกิดแน่นอน เช่น ผักมีราคาสูงขึ้น ก็ต้องช่วยๆ กัน อย่างตนเองจะปฏิบัติตามมาตรการการใช้น้ำในมหาวิทยาลัย เช่น เวลาเข้าห้องน้ำเห็นก๊อกน้ำเปิดอยู่ก็จะปิดเสมอ หรือเวลาซื้อน้ำ 1 ขวด เมื่อทานไม่หมดก็จะนำติดตัวตลอดเวลา
       
       
        “อย่างน้อยน้ำ 1 หยด มีความสำคัญต่อใครอีกหลายๆ คน ไม่อย่างให้ทุกคนมองว่าไปเรื่องไกลตัว อยู่ในเมืองมีน้ำใช้ตลอดเวลา แต่เมื่อประสบปัญหาจะเข้าใจ”

โจ๋ มทร.ธัญบุรี สะท้อนความคิด วิกฤตขาดแคลนน้ำ
นายอำพล ภักดีวุฒิ
        “พล”นายอำพล ภักดีวุฒิ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เล่าถึงสิ่งที่ตนเองกำลังเผชิญอยู่ว่า สังเกตน้ำประปาที่บ้านไหลเบาลง กิจกรรมต่างๆ ก็ต้องชะงัก และตนอยากจะเตือนภัยที่ได้จากการติดตามข่าว
       
        “ที่เห็นตอนนี้ตามสื่อคือไฟป่า ดังนั้นชาวบ้านควรระวังไฟป่า รักษาป่าไว้ ถ้ามีป่า จะมีน้ำ ส่วนในฐานะของนักศึกษา เมื่อทางมหาวิทยาลัยมีมาตรการในการใช้น้ำ ตนเองจะปฏิบัติตามโดยไม่นิ่งนอนใจ และเห็นด้วยกับมาตรการของทางรัฐบาลให้เล่นน้ำสงกรานต์อย่างประหยัด”

โจ๋ มทร.ธัญบุรี สะท้อนความคิด วิกฤตขาดแคลนน้ำ
นางสาวนภวรรณ ทั่งรอด
        มาถึงความคิดเห็นสุดท้ายจาก “แคท”นางสาวนภวรรณ ทั่งรอด นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ เธอกล่าวว่า ตอนนี้ปริมาณน้ำตามเขื่อนต่างๆ ปริมาณลดน้อยลง ซึ่งกลุ่มเกษตรกรเป็นกลุ่มที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดเนื่องจากต้องใช้น้ำในการทำเกษตร
        
        
        “อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพ เวลาออกแดดควรมีสิ่งปกปิด และควรเลือกรับประทานอาหาร ทุกคนควรเตรียมตัวและตั้งสติในการรับมือกับภัยแล้งที่เกิดขึ้น ช่วยกันประหยัดน้ำ รวมไปถึงพลังงานต่างๆ ด้วย สำหรับตัวหนูเองเก็จะรู้จักใช้น้ำให้มากขึ้น อย่างเช่น เอาน้ำซาวข้าวไปรดน้ำต้นไม้ต่อ ปกติถ้าหนูมีเวลาเตรียมตัวมากก่อนหน้านี้ ในฤดูฝนหนูก็จะรองน้ำเพื่อเก็บไว้ใช้ในเวลาที่มันขาดแคลนหรือจำเป็นมันน่าจะช่วยได้ไม่มากก็น้อยเลย”
       
        นอกจากนี้แคทยังได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการลดใช้น้ำช่วงสงกรานต์ว่า จะเริ่มที่ตนเองก่อนโดยการงดเล่นสาดน้ำ เพราะในขณะที่ตนเองกำลังเล่นสนุก คนในจังหวัดอื่นอาจกำลังต้องการน้ำอยู่ก็ได้
       
       ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ : campus.mgr2014@gmail.com

จำนวนคนโหวต 1 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 1 คน
100 %
ยังไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย
0 %
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2016