ไปรษณีย์ไทย ชี้แจงกรณีพบพิรุธการจัดซื้อจัดจ้าง และการทุจริตในดำเนินงานของบริษัทในเครือ

โดย MGR Online   
20 เมษายน 2560 18:42 น. (แก้ไขล่าสุด 20 เมษายน 2560 21:51 น.)
ไปรษณีย์ไทย ชี้แจงกรณีพบพิรุธการจัดซื้อจัดจ้าง และการทุจริตในดำเนินงานของบริษัทในเครือ
        บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ชี้แจงกรณีข่าวเผยแพร่ “สาวไส้ บิ๊กไปรษณีย์ไทย” พบ 2 ประเด็นส่อไปในทางประพฤติมิชอบ ทั้งการกำกับดูแลบริษัทลูกที่ สตง.ตรวจสอบหลังพบข้อพิรุธส่งกลิ่นหลายเรื่อง และโครงการจัดซื้อจัดจ้างใน ปณท ที่หลายโครงการดูยังไงก็ไม่โปร่งใส ข้างนอกสดใส ข้างในเป็นโพรง” ตามที่เป็นข่าวเผยแพร่นั้น
       
       บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ขอเรียนชี้แจงว่า สำหรับกรณีดังกล่าว ไปรษณีย์ไทย ได้ดำเนินตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นการเร่งด่วน ในส่วนของกรณีทุจริตบริษัทในเครือ คือ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด (ปณท.ดบ.) นั้น คณะกรรมการ ปณท.ดบ. ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย และความรับผิดทางแพ่ง เพื่อดำเนินการกับผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และมีบทลงโทษทางวินัย และความรับผิดทางแพ่งกับผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา มีเพียงบางประเด็นที่อยู่ในข้อสังเกตของ สตง. คณะกรรมการ ปณท.ดบ. จึงให้ดำเนินการสอบสวนทางวินัยต่อไป ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของ ปณท.ดบ. ขณะนี้อยู่ในแผนการดำเนินงานเพื่อฟื้นฟูกิจการ คาดว่าจะสามารถทำกำไรได้ในปีนี้อย่างแน่นอน
       
       สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการเช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ฯ ตามที่ระบุในข่าวนั้น เป็นโครงการเช่าอุปกรณ์สำหรับระบบส่งต่อ และนำจ่าย ซึ่งอยู่ในแผนการขยายการติดตั้งระบบ New CA POS ให้กับที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ ซึ่งจำเป็นต้องจัดหาอุปกรณ์ในส่วนของระบบส่งต่อ และนำจ่าย และเป็นส่วนหนึ่งของระบบ New CA POS เพื่อจัดสรรให้กับที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ ประกอบไปด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย เครื่องอ่านรหัสแท่ง เครื่องพิมพ์ป้ายปากถุง เครื่องชั่งถุงไปรษณีย์ เครื่องจ่ายกระแสฟ้าแบบต่อเนื่อง เครื่อง Handheld ในที่ทำการฯ และเครื่อง Handheld นอกที่ทำการฯ โดยกำหนดเป็นการเช่าระยะเวลา 5 ปี เพื่อไม่ให้มีภาระในเรื่องการบำรุงรักษา และได้มีการวิเคราะห์ผลดี และผลเสียระหว่างการซื้อ และการเช่าตามหลักวิชาการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
       
       โดยโครงการดังกล่าวมีการดำเนินการโดยวิธี e-Auction ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 ทั้งนี้ ได้ประกาศ TOR รับฟังวิจารณ์/เสนอแนะ ตั้งแต่วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559-4 มกราคม 2560 รวมระยะเวลา 9 วัน (5 วันทำการ) ซึ่งจำนวนวันที่ประกาศ TOR เป็นไปตามระเบียบกำหนดระยะเวลาเผยแพร่ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และกรมบัญชีกลาง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน ทั้งนี้ แม้จะเป็นการประกาศที่คาบเกี่ยววันหยุด แต่ไปรษณีย์ไทยก็มิได้ปิดกั้นการรับรู้ และการเข้าร่วมแสดงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ/วิจารณ์ TOR ของบุคล หรือบริษัทห้างร้านต่างๆ โดยสามารถวิจารณ์/เสนอแนะ TOR ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ จดหมาย แฟกซ์ หรืออีเมล psd@thailandpost.com สำหรับโครงการนี้ เมื่อมีผู้วิจารณ์/เสนอแนะ TOR ไปรษณีย์ไทยก็ได้นำมาปรับปรุงแก้ไขเช่นกัน พร้อมกันนี้ได้เผยแพร่ราคากลางทางเว็บไซต์หน่วยงาน และกรมบัญชีกลาง ตามสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำหนดอย่างครบถ้วน
       
       ในส่วนของการขายซองและยื่นซองช่วงคาบเกี่ยววันหยุดนั้น ไปรษณีย์ไทยมีกำหนดขายแบบวันที่ 27 มีนาคม-7 เมษายน 2560 รวม 10 วัน (7 วันทำการ) ตามระเบียบ “กำหนดประกาศเชิญชวน และแจกจ่ายเอกสารไม่น้อยกว่า 3 วัน” ระยะเวลาดำเนินการเป็นไปตามระเบียบฯ กำหนด และกำหนดยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิคในวันที่ 21 เมษายน 2560 มีช่วงเวลาให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจัดทำเอกสารข้อเสนอด้านเทคนิค 15 วัน (7-21 เมษายน 2560) ตามระเบียบฯ “กำหนดวันรับซองข้อเสนอด้านเทคนิคต้องไม่น้อยกว่า 3 วัน แต่ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันสุดท้ายของการจำหน่ายจ่ายแจก” ระยะเวลาในการยื่นซอง จึงเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กำหนด ทั้งนี้ หากบุคคล หรือบริษัทห้างร้านต่างๆ มีความประสงค์จะยื่นซอง ก็สามารถเตรียมตัวได้ทัน เนื่องจากไปรษณีย์ไทยได้ประกาศให้รับทราบขอบเขต TOR ล่วงหน้าก่อนการประกาศเชิญชวน ประมาณ 115 วัน (27 ธันวาคม 2559-21 เมษายน 2560) ซึ่งขอยืนยันว่า การจัดซื้อจัดจ้างของไปรษณีย์ไทยทุกโครงการ ทุกขั้นตอนมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และไปรษณีย์ไทย พร้อมเปิดกว้างรับผู้ประกอบการทุกราย ทุกช่องทางในการเข้าแข่งขันประกวดราคา ไม่มีการทุจริต หรือเอื้อผลประโยชน์ระหว่างกันของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างแน่นอน
       
       ด้านการพัฒนา และติดตั้งระบบเคาน์เตอร์ไปรษณีย์อัตโนมัติ (New CA POS) ซึ่งถูกระบุว่า มีการทำงานล่าช้า ผิดสัญญา บริษัทผู้รับจ้างจะต้องเสียค่าปรับในการดำเนินงานล่าช้า และไปรษณีย์ไทย ยังไม่ดำเนินการเรียกเก็บค่าปรับจากการทำงานล่าช้านั้น
       
       ไปรษณีย์ไทยได้แจ้งใช้สิทธิเรียกร้องค่าปรับตามระยะเวลาที่เกินตามสัญญาไว้แล้ว และบริษัทผู้รับจ้างก็มีหนังสือตอบรับเรื่องจำนวนเงินค่าปรับตามสัญญาจ้างให้กับไปรษณีย์ไทยเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2558 แต่กรณีสัญญาจ้างพัฒนา และติดตั้งระบบเคาน์เตอร์ไปรษณีย์อัตโนมัติ (New CA POS) ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานที่แล้วเสร็จใช้งานได้โดยสมบูรณ์ ดังนั้น การเรียกให้ผู้รับจ้างชำระค่าปรับตามสัญญาได้จะต้องมีการสิ้นสุดสัญญานั่นคือ ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานที่แล้วเสร็จสมบูรณ์เท่านั้น จึงจะมีการคิดคำนวณค่าปรับที่เกิดขึ้นระหว่างสัญญาได้
       
       สำหรับงบประมาณประจำปี 2560 ที่ได้รับเพิ่มเติมเพื่อใช้จัดหาอุปกรณ์สำหรับการดำเนินงานตามแผนที่ไปรษณีย์ไทยได้นำเสนอต่อกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนั้น เป็นแผนการดำเนินงานเพื่อรองรับปริมาณงานสิ่งของที่ฝากส่งทางไปรษณีย์ที่มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการที่ไม่สามารถรับสิ่งของที่บ้านได้ หรือการฝากส่งสิ่งของให้สามารถทำได้ในทุกสถานที่ที่ผู้ใช้บริการสะดวกไม่เฉพาะแต่ในที่ทำการไปรษณีย์เท่านั้น รวมไปถึงการให้บริการรายงานผลการนำจ่ายที่จะทำได้อย่างรวดเร็ว รองรับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ e-Commerce ซึ่งเติบโตอย่างมากในปัจจุบัน ทั้งหมดนี้ คาดว่าจะสามารถเพิ่มรายได้ให้กับไปรษณีย์ไทยอีกทางหนึ่งด้วย โดยปัจจุบัน งบประมาณดังกล่าวเพิ่งได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ยังไม่มีการซื้อเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ มาเพื่อรอการใช้งานตามที่ระบุในข่าวแต่อย่างใด
       
       อย่างไรก็ตาม ไปรษณีย์ไทยตระหนักถึงการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส และให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันขององค์กร ซึ่งไปรษณีย์ไทย มีการรณรงค์ให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต พร้อมกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรมแก่ผู้เข้าร่วมประมูลในทุกโครงการ พร้อมกันนี้ ไปรษณีย์ไทยยังคงมุ่งมั่นพัฒนาระบบเครือข่ายการขนส่ง และมาตรฐานการให้บริการที่เป็นเลิศ ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ ตามนโยบาย POST Excellence เพื่อให้เครือข่ายไปรษณีย์ไทย เป็นเครือข่ายชีวิตและเศรษฐกิจไทยอย่างเต็มภาคภูมิ

จำนวนคนโหวต 3 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 2 คน
67 %
ไม่เห็นด้วย 1 คน
33 %
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017