หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกผู้จัดการรายวัน | บทความ
บทความ สิริอัญญา, ข้างประชาราษฎร์

อะไรจะเกิดขึ้นถ้าศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่า “ยิ่งลักษณ์” ผิด?

โดย สิริอัญญา 9 เมษายน 2557 14:39 น.
       ในขณะนี้สายตาของประชาชนไทยทั้งประเทศกำลังจับจ้องติดตามการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ในคดีที่นางยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดรัฐธรรมนูญ ในกรณีการโยกย้ายนายถวิล เปลี่ยนศรี เพื่อนำพลตำรวจเอกเพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป?
       
       ขณะนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้รับเรื่องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัยแล้วเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 และมีคำสั่งให้นางยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ยื่นคำคัดค้านแก้คดีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้ทราบคำสั่งของศาล ซึ่งคาดว่าจะครบกำหนดราววันที่ 20 เมษายน 2557
       
       แต่เนื่องจากคดีนี้เป็นคดีที่เป็นเรื่องเดียวกันกับคดีที่นายถวิล เปลี่ยนศรี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้ฟ้องนางยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ต่อศาลปกครองและศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลปกครองกลาง และคดีถึงที่สุดแล้วว่าการที่นางยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มีคำสั่งย้ายนายถวิล เปลี่ยนศรี นั้นเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ
       
       ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยข้อเท็จจริงว่าการโยกย้ายนายถวิล เปลี่ยนศรี เป็นการแทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการโดยไม่ชอบ เพื่อประโยชน์ตนและพวกพ้อง เพราะเป็นการย้ายนายถวิล เปลี่ยนศรี เพื่อที่จะให้มีตำแหน่งว่างลง แล้วย้ายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาครองตำแหน่งแทน เพื่อให้ตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่างลง แล้วแต่งตั้งพลตำรวจเอกเพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ ซึ่งเป็นพี่ภริยาของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแทน
       
       การกระทำดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ ซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้มีคำวินิจฉัยข้อเท็จจริงเสร็จเด็ดขาดเป็นที่สุดแล้ว แล้วโดยทางผลของกฎหมาย เมื่อนางยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นผู้ถูกร้องหรือเป็นคู่ความในคดีดังกล่าว ผลของคำพิพากษานั้นทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายย่อมผูกพันนางยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในคดีอื่นด้วย
       
       ดังนั้นเมื่อกระบวนการที่นางยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ยื่นคำคัดค้านเสร็จสิ้นลง ศาลรัฐธรรมนูญจึงอาจมีคำสั่งงดไต่สวนพยาน แล้วฟังพยานหลักฐาน อันเป็นที่สุดแล้วตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ซึ่งมีความชัดเจนว่ามีการกระทำผิดรัฐธรรมนูญ
       
       กรณีจึงไม่ต้องสืบพยานตามวิธีพิจารณาความในศาลรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญสามารถที่จะประชุมปรึกษาคดีได้ทันที จากนั้นก็จะได้มีคำวินิจฉัย และถ้าหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ากระทำความผิด ความเป็นรัฐมนตรีของนางยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ก็จะสิ้นสุดลงตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ
       
       รัฐธรรมนูญมาตรา 182 บัญญัติว่า ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว เมื่อมีกรณีต่างๆ เกิดขึ้นหลายกรณี โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้คือ ได้กระทำการอันต้องห้ามตามมาตรา 267, มาตรา 268 และมาตรา 269
       
       การแทรกแซงการแต่งตั้งข้าราชการอันเป็นความผิดรัฐธรรมนูญก็คือการกระทำอันต้องห้ามตามมาตรา 268 ประกอบมาตรา 266 (2) ดังนั้นความเป็นรัฐมนตรีของนางยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จึงสิ้นสุดลงเป็นการเฉพาะตัว
       
       คำว่า “ความเป็นรัฐมนตรี” นั้น หมายถึงรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีด้วย และเมื่อความเป็นรัฐมนตรีของนางยิ่งลักษณ์ ชินวัตร สิ้นสุดลง กรณีก็จะต้องด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา 180 ที่บัญญัติว่าคณะรัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งเมื่อความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา 182
       
       คนทั้งหลายจึงรู้จึงเข้าใจอย่างเดียวกันว่า เมื่อใดที่นางยิ่งลักษณ์ ชินวัตร สิ้นสุดความเป็นนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีทั้งหมดก็จะต้องพ้นจากตำแหน่งด้วย
       
       ปรากฏว่าเริ่มมีเสียงแย้มออกมาจากทีมงานของพรรคเพื่อไทยว่า ถึงแม้ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยเช่นนั้น ทั้งนางยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และผู้ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีทั้งคณะก็ยังจะต้องทำหน้าที่ต่อไป เพราะทั้งหมดนั้นได้พ้นจากตำแหน่งไปแล้วตั้งแต่วันยุบสภา ที่ยังอยู่นี้ก็เพราะต้องทำหน้าที่ต่อไปตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ ในมาตรา 181
       
       เป็นการตั้งแง่ไม่ยอมรับปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ถ้าหากว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่านางยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กระทำผิดต่อรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้มิต้องคำนึงถึงคุณธรรม หรือจริยธรรม หรือหลักนิติธรรมใดๆ กันอีกต่อไปแล้ว
       
       แล้วประชาชนจะมองเรื่องนี้ด้วยความรู้ความเข้าใจอย่างไร?
       
       ประการแรก จะต้องทำความรู้ความเข้าใจให้แจ่มแจ้งว่า รัฐธรรมนูญบัญญัติกรณีเรื่องนี้ไว้ด้วยถ้อยคำสองคำที่มีความหมายต่างกัน คือคำว่า “สิ้นสุด” กับคำว่า “พ้นจากตำแหน่ง” โดยคำว่า “พ้นจากตำแหน่ง” นั้นอาจต้องทำหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติได้ แต่คำว่า “สิ้นสุด” นั้นเป็นอันสิ้นสุดลงทั้งตำแหน่งและหน้าที่ นี่คือความแตกต่างที่เป็นนัยยะและสาระสำคัญของเรื่องนี้
       
       ประการที่สอง เมื่อมีการยุบสภาหรือเมื่อวาระของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง รัฐธรรมนูญบัญญัติว่าคณะรัฐมนตรีต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ แต่รัฐธรรมนูญมาตรา 181 บัญญัติว่า “คณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตำแหน่ง” ต้อง “อยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป” ซึ่งมีความชัดเจนว่าให้อยู่ใน “ตำแหน่ง” และ “เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป” นี่เป็นกรณีสำหรับการพ้นตำแหน่ง
       
       ประการที่สาม ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่านางยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กระทำความผิดตามรัฐธรรมนูญมาตรา 268 ซึ่งเป็นผลให้ความเป็นรัฐมนตรีของนางยิ่งลักษณ์ ชินวัตร “สิ้นสุดลง” จึงเป็นการพ้นทั้ง “ตำแหน่ง” และพ้นทั้ง “ตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป” ด้วย
       
       ประการที่สี่ เมื่อนางยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ต้องพ้นทั้งจากตำแหน่งและต้องพ้นทั้งจากตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปแล้ว ก็เป็นผลให้บรรดารัฐมนตรีทั้งคณะต้องพ้นจากตำแหน่งและพ้นจากตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปเช่นเดียวกันด้วย
       
       นี่คือความหมายที่แท้จริงตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้อย่างชัดแจ้งแล้ว ดังนั้นหากจะมีการแถว่าไม่พ้นจากตำแหน่ง ไม่พ้นจากตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จึงเป็นการแถข้างๆ คูๆ ที่ไม่มีผลใดๆ ตามกฎหมาย และฐานะการดำรงตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ย่อมเป็นอันสิ้นสุดลงทั้งคณะในพลันที่ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ากระทำความผิด
       
       และนับแต่เวลานั้นจะสั่งราชการ จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ จะใช้ทรัพยากรหรืองบประมาณแผ่นดินใดๆ ไม่ได้เด็ดขาด ส่วนราชการและข้าราชการทั้งหมดไม่มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามอีกต่อไป แต่ถ้ายังดึงดันและมีใครร่วมคบคิดเพื่อให้มีอำนาจต่อไป นั่นก็หมายความว่าได้ก่อเกิดการกบฏเพื่อยึดอำนาจหรือรัฐประหารตัวเองเกิดขึ้นแล้ว!
       
       นั่นจะเป็นจุดชนวนวิกฤตใหญ่ในประเทศ เพราะเมื่อผู้ที่พ้นจากตำแหน่งหน้าที่ได้ยึดอำนาจรัฐ ก็เป็นการกระทำกบฏต่อแผ่นดินชัดเจน ย่อมเป็นหน้าที่ของผู้มีอำนาจหน้าที่ทั้งหลายในการกำราบปราบปรามและจัดการกับการก่อกบฏนั้น
       
       ณ เวลานั้นนั่นแหละ บทบาทของกองทัพไทยและผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้งหลายว่าจะสนับสนุนผู้ก่อกบฏ หรือจะจัดการกับผู้ก่อกบฏ ก็คงจะได้เห็นกัน!
       
       ถ้าหากกองทัพและผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมด้วยกับผู้ก่อกบฏ ก็จะเป็นการกระทำการปฏิวัติโดยนักการเมืองที่พ้นจากตำแหน่งหน้าที่ ซึ่งนับเป็นการปฏิวัติตนเองโดยนักการเมือง และมีกองทัพและผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้าร่วม ณ บัดนั้นก็จะเป็นอันสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน ระบอบทักษิณก็จะยึดประเทศไทยในรูปของการปฏิวัติตัวเอง
       
       ถ้าหากเกิดสถานการณ์เช่นนั้น มวลมหาประชาชนไม่ว่าที่มีองค์กรใดเป็นองค์กรนำ จะทำกันอย่างไร รวมทั้งบรรดานายทหารทั้งหลายของทุกเหล่าทัพที่ไม่ยอมตามผู้บัญชาการเหล่าทัพ และไม่ยอมเข้าร่วมการก่อกบฏ จะตัดสินใจอย่างไรและจะทำกันอย่างไร
       
       ก็ต้องคิดอ่านกัน เพราะวันเวลานั้นใกล้เข้ามาเต็มทีแล้ว มันจะเกิดขึ้นในยามที่พระอาทิตย์โคจรสถิตในราศีเมษ ทรงพลานุภาพแกร่งกล้า มีดาวพฤหัสผู้ทรงคุณธรรมโยกอยู่ข้างหน้า มีดาวพระเสาร์ พระราหูอันหมายถึงมวลมหาประชาชนเล็งลัคนาอยู่ในราศีตุลย์นั้น.

ข่าวล่าสุด ในหมวด
เตรียมรบเถิดอรชุน!
อะไรจะเกิดขึ้นถ้าศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่า “ยิ่งลักษณ์” ผิด?
การปฏิรูปทิศทางพัฒนาประเทศไทย
พระนางโคราคะเทวีมากับสงกรานต์เลือดหรือ?
บทเรียนปี 53 ที่จะซ้ำรอยในปี 57!
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
จำนวนคนโหวต 23 คน
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
ความคิดเห็นที่ 2 +6 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ใครประกาศเป็น “รัฎฐาธิปัตย์” ได้ถูกต้องตามกฎหมาย !!!

เดือนเมษายนนี้ ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้รักษาการนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีรักษาการ พ้นจากการเป็นรัฐบาลรักษาการ อันเนื่องมาจากการทำผิดกฎหมายโยกย้ายนายถวิล เลขาฯ สมช. ไม่เป็นธรรม

นั้นหมายความว่า ประเทศไทยจะเกิดภาวะสุญญากาศว่างเว้นไม่มี รัฐบาลบริหารประเทศ !!!

เมื่อถึงวันนั้น ประเทศไทยมีโอกาสที่จะเกิดกาลียุค และมีแนวโน้มประชาชนคนไทยจะรบราฆ่าฟันกันจนเลือดนองแผ่นดิน ดังนั้น ในช่วงประเทศเกิดสุญญากาศจะต้องมี “รัฏฐาธิปัตย์” เข้ามาจัดการแก้วิกฤติของประเทศ

• เพื่อระงับการนองเลือดของประชาชนคนไทยทั้งประเทศ
• เพื่อเสนอแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 7 (มิใช่นายกฯ พระราชทาน แต่เป็นนายกฯ ตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2550 ทุกประการ)
• เพื่อกำหนดให้รัฐบาลชั่วคราวจัดระเบียบของประเทศ ด้วยการปฏิรูปประเทศทั้งด้าน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา ตลอดจนจัดให้มีการเลือกตั้งอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม ต่อไป

กลุ่มคนที่จะปฏิบัติภารกิจดังกล่าวได้จะต้องเป็น “ผู้มีอำนาจในการปกครองรัฐสูงสุด” อย่างแท้จริง ซึ่งขณะนี้มีเพียงบุคคลกลุ่มเดียวที่จะประกาศเป็น “รัฎฐาธิปัตย์” คือ กองทัพไทย ด้วยการประกาศกฎอัยการศึก ตามอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่ต้องทำการปฏิวัติรัฐประหาร ไม่ต้องล้มล้างกฎหมายรัฐธรรมนูญ ไม่ต้องเป็นกบฏ

เพราะการประกาศใช้ พรบ. กฎอัยการศึก ตามอำนาจหน้าที่ของทหาร คือ การได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองรัฐสูงสุด นั้นคือการเป็น “รัฎฐาธิปัตย์ นั้นเอง !!!

หลังจากประกาศกฎอัยการศึก “รัฎฐาธิปัตย์” อันได้แก่กองทัพไทย จะต้องร่วมมือกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตำรวจน้ำดี) และมวลมหาประชาชน จัดการ “ปฏิรูปประเทศ” และต้องถอนประกัน แกนนำผู้ก่อการร้ายแดง ที่ปลุกระดมเผาบ้านเผาเมืองเข่นฆ่าทหาร ประชาชน คนเสื้อแดง ในปี 2553 และจับกุมดำเนินคดีพวกกบฏประกาศแบ่งแยกดินแดน เป็น สปป. ล้านนา ปี 2557 ตลอดจนกวาดล้างจับกุมดำเนินคดีพวกจาบจ้วงหมิ่นสถาบันเบื้องสูงทุกราย

ตลอดจนดำเนินคดีกับ นักการเมืองทุกคน เช่น นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ที่ใช้อำนาจรัฐกระทำผิดกฎหมาย ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ทุจริตกอบโกย โกงกิน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่แสดงตัวเป็นขี้ข้านักโทษหนีคุก กระผิดกฎหมายปราบปรามประชาชนบาดเจ็บล้มตาย และ เจ้าหน้าที่ดีเอสไอ ที่เป็นทาสนักโทษหนีคุก ใช้อำนาจรัฐข่มเหงรังแกยัดเยียนคดีฝ่ายตรงข้ามอย่างผิดธรรมนองครองธรรม

กระบวนการศาลสถิตยุติธรรม และองค์กรอิสระ จะใช้หลักสากลในการตัดสินลงโทษผู้กระทำผิดทุกราย เพียงแต่ “รัฏฐาปัตย์” ต้องมีนโยบาย เร่งด่วนดำเนินคดีการเมืองเป็นกรณีพิเศษ ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว เช่นเดียวกับ “ผู้นำประเทศจีน” ประกาศนโยบาย ปราบปรามการคอร์รัปชั่น อย่างเฉียบขาดและเด็ดขาด !!!

ประชาชน
10 เมษายน 2557
....
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 19 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อ่านแล้วคนเขียนไม่รู้เรื่องเลย
TheErAyOs
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 18 -3 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ใครจะคิดอย่างไรก็ช่างหนูต้องการเลือกตั้งคะ่
narong30001@hotmail.com
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ก็ไป ถ้าเลือกได้
0k ป่ะ
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
แล้วยอมรับให้นังนกแสก ยกตำแหน่งให้ไอ้คางคก ยกกันเองเฉยเลย

ทำไมไม่ไปค้านว่าต้องเลือกตั้งล่ะ ยอมได้ไง

ชุมนุมหลังสงกรานต์ จัดเลือกตั้งกันก่อนแล้วกัน ให้คนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเป็นแกนนำ นปช ไม่ได้
ไม่ยอมรับไอ้คางคก เพราะไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง
 
ความคิดเห็นที่ 17 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ไปฮ่องกงหาแม้วสงกรานต์นี้ ซวยตายห่าส์
ให้อัปรีย์ มันด่ารับปี๋ใหม่ทั้งที มีที่ไหน
คำถามตอบมันแสนยาก ทำไมชาติ ยัง ไม่บรรลัย
ต๊ะ-ต่อน-ยอน ง่ายมั๊ก แม้วไปตายดีก๋า เอย
เอวัง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 16 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
นังพิการนายกโง่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของเมืองไทย
ผู้หญิงอย่างนางเป็นที่เกลียดชังของผู้ชายทั้งโลก
ด้วยมายาสาไถและความด้านอ้างไม้จิ้มฟันยันเรือรบ
ข้างๆคูๆถูๆไถๆให้ทุกอบ่างแปดเปื้อนบิดเบือนจนเยาวชน
ทั้งประเทศเขาเอือมระอากับพฤติกรรมประสาทไร้สำนึก
ไปนั่งเบ่งอึแล้วนึกดูดีๆเวลาท้องผูกสิว่าทำบ้าอะไรอยู่
อยากให้คนทั้งประเทศเขาสาบแช่งลูกเต้าไปถึงไหน
เลิกทึกทักหลงบทพูดที่ไอ้เห้เขียนมาให้พูดไปสู่ความฉิบหายต่อไปอีกเลย
ต๊ะ-ต่อน-ยอน=ลั้นลา ลั้นลา
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 15 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ควายแดง เมิงเข้าใจอะไรผิดแล้ว นึกว่าทักกี้รวยที่สุดเหรอ บอกให้รู้ว่าทรัพย์สินทั้งหมดของมันยังไงก็ไม่เท่าของพวกกรูรวมกัน

ถ้ารบกันพวกมรึงจะสู้พวกกรูได้เหรอ ไม่ได้ท้าแต่ถ้าจำเป็น หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องทำ
อิสระชนคนไทย
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 14 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ซื้อเวลาจนเจอโอกาสทอง
วิฑูรย์ ส.
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 13 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เกิดสุญญาการทางการเมือง ไม่มีนายกรัฐมนตรี สวทั้งหมดต้องทำหน้าที่สรรหานายกรัฐมนตรีชั่วคราวขึ้นมาบริหารประเทศ จนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่ภายใน 1 ปี และระหว่างบริหารประเทศให้ปฎิรูปการเลือกตั้งใหม่หมด ปฎิรูปการปกครองใหม่ ครบกำหนด 1 ปี แล้วค่อยเลือกตั้งใหม่
seamilar@hotmail.com
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 12 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ถ้ารัฐบาลว่างลง ทหารจะฉวยโอกาสปฏิวัติเอง กปปส.เงิบเลย อุตส่าห์ประท้วงมาตั้งนาน
ตาอยู่
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 11 +3 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
บุญของคนไทยที่มีในหลวง - ทรงถือความถูกต้องชอบธรรมเป็นคติธรรม
ทรงถือความถูกต้องชอบธรรมเป็นคติธรรม

ขออัญเชิญพระบรมราโชวาท ซึ่งพระราชทานแก่ผู้ สอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑิต ในสมัยหนึ่งมีข้อความตอนหนึ่งว่า

“ข้าพเจ้าปรารถนาเป็นอย่างยิ่งที่จะเห็นท่านทั้งหลายฝึก หัดตนให้เป็นคนกล้า คือกล้าที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วย ความถูกต้อง ทั้งตามกฎหมายและศีลธรรม โดยไม่หวั่นไหวต่อ อิทธิพลหรืออคติใดๆ ทั้งหมด ให้เป็นคนที่มั่นคงในสัตย์สุจริต และความถูกต้องตามทำนองคลองธรรม ไม่ปล่อยให้ความสุจริต ยุติธรรม ถูกข่มยีให้มัวหมองได้”

พึงสังเกตว่าความกล้าที่จะยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมนี้ เป็นอุดมการณ์ที่ปรากฏอย่างเด่นชัด ผ่องแผ้วอยู่ในบรรดาพระบรมราโชวาทพระราชจริยวัตร และพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ของพระองค์มาโดยตลอด และเป็นอุดมการณ์ตามทศพิธราชธรรมประการที่ 10 คือ “อวิโรธนัง” ซึ่งแปลว่า “ความไม่คลาดธรรม” หรือ “การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม”
การปฏิบัติตามกฎหมายยังไม่เพียงพอที่จะนับได้ว่า เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม เนื่องจากกฎหมายไม่อาจจะบัญญัติให้ครอบคลุมถึงทุกกรณีได้อย่างชัดแจ้ง ตัวบทกฎหมายจึงอาจมีช่องโหว่หรือมีความคลุมเครืออยู่เสมอ ผู้ที่ไม่มีคุณธรรมหรือจริยธรรม ก็ย่อมจะพยายามหาช่องโหว่หรือตีความกฎหมาย เพื่อประโยชน์ของตนแต่ฝ่ายเดียว ทั้งยังอาจจะใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการทุจริตประพฤติมิชอบ หรือเพื่อข่มเหงและทำร้ายผู้อื่นอีกด้วย
แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าหากถือเอาความถูกต้องชอบธรรมเป็น สำคัญแล้ว ผู้นั้นก็จะไม่คิดหรือพยายามที่จะใช้ช่องโหว่ ช่องว่างหรือตีความกฎหมายไปเพื่อประโยชน์ของตน แต่จะใช้กฎ หมายให้เกิดความเสมอภาค เกิดความเป็นธรรมเพื่อประโยชน์ของสังคมโดยรวมไม่เอารัดเอาเปรียบประเทศชาติหรือบุคคลอื่นๆ
จะเห็นได้ว่าการยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและชอบธรรมเป็นเรื่องที่สำคัญและมีมาตรฐานนี้สูงกว่าการปฏิบัติตามกฎหมาย และพระบรมราโชวาทดังกล่าวก็น่าจะเป็นข้อเตือนใจให้เราประชาชน ทุกคน ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินไม่ว่าจะอยู่ในระดับใดสมควรที่จะยึดถือความถูกต้องชอบธรรมและปฏิบัติ
หน้าที่โดยมีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นสำคัญและต้องกล้าที่จะทักท้วงสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ชอบธรรมทั้งหลายโดยไม่เกรงกลัวต่อภัยใด ๆ ทั้งสิ้น

เมื่อกระแสแห่งพระเมตตาได้ประทานจากฟากฟ้านำพาให้เดินตามรอยพระยุคลบาทในทิศทางเดียวกัน บทเรียนอันทรงค่าที่สายตาชาวโลกต้องจารึกแห่งประวัติศาสตร์การปกครองในระบอบสถาบันพระมหากษัตริย์ ถึงห้วงเวลาแห่งการแสดงความจงรักภักดีองค์ภูมินทร์ด้วยพลังเป็นหนึ่งเดียวของพสกนิกรนับแสนล้านคนที่ไม่เคยมีพระมหากษัตริย์จากประเทศใดได้รับมาก่อนหยาดน้ำตาที่รินไหลขณะเสียงโห่ร้องกึกก้องด้วยคำเดียวกัน“ทรงพระเจริญ” “ทรงพระเจริญ” เสียงสะท้อนก้องกังวานจากวันที่เสด็จออกมหาสมาคม ต่อเนื่องจนถึงเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเข้ารับการรักษาอาการประชวรที่โรงพยาบาลศิริราช

ที่มา: มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด
คำตอบแก่ ท่านผบ.ทบ. ผู้ทรงเกียรคิศักดิ์
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 10 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เหาปูก็เน่าน่ะซี!
Eนี่
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 9 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ดิฉันมาจากการเลือกตั้งนะคะ
ยิ่งลักษณ์ กินไม่เลือก
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อิโง่ ไม่ได้ถามว่ามาจากไหน ตรรกกะเดียวกะพี่มัน ถ้าไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแล้วจะมาจากสวรรค์ไหนล่ะค่ะ
นายกมันมาจากการเลือกตั้ง 15 ล้านเสียง ถูกต้อง ถ้าไม่มาจากการเลือกตั้ง ไม่มีเสียงข้างมากแล้วจะตั้งรัฐบาลได้หรือ บอกแปลกๆ ถามม้า ตอบควาย
รัฐธรรมกำหนดไว้คุณทำถูกต้องแล้วในที่มาการได้นายกไม่มีใครเถียงคุณและยังให้เวลาุณบริหารประเทศไป สองปีกว่าๆแล้ว แต่
รัฐธรรมนูญก็ระบุเช่นกันว่าถ้าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทำผิดกฏหมายก็จะละเว้นมิได้ ตามรัฐธรรมนูญเช่นกัน ขณะนี้กฏหมายก็ได้ทำหน้าที่คานอำนาจ ฝ่ายบริหารเช่นคุณอยู่ ยอมรับเสียดีๆ อย่ามาง่าว
sd
 
ความคิดเห็นที่ 8 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
กัมมุนา วัตถิ โลโก
เบื่อสาวกแดงทุกตัว
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 7 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
น่าหวาดหวั่นอยู่นะ เพราะคนไทย 75 ล้านคน มีขอทาน 150 ล้านคน มีขี้โกง 300 ล้านคน
ทักษิณมันมีเงินอย่างน้อย 5000000 ล้านล้าน ถ้ามันยอมเสียสัก 1000000 ล้านล้าน แล้วอะไรจะเกิดขึ้น
จะอุ่นใจอยู่บ้างก็ลูกบ้าของคนไทย
ที่มันใจเกิน 100 ก็คือ พระบรมเดชานุภาพที่ครอบฟ้าคลุมดิน นอกนั้นไม่ไว้วางใจผู้ใดทั้งสิ้น
อิคารัส
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เงินใช่ว่าจะซื้อได้ทุกอย่าง
คนดีไม่รับเงินที่ได้มาแบบชั่วๆก็มี
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
หากทักกี้ทำเช่นนั้นเขาก็จะหาที่อยู่ไม่ได้ ไม่ต้องกังวลจนเกินเหตุ เพราะจากการชุมคนเสื้อแดงที่ผ่านมาก็เป็นสิ่งชี้วัดแนวร่วมพวกเขาได้ เพียงแต่ว่าจะมีใครสานต่อและให้ความช่วยเหลือพวกที่เปลี่ยนใจตีจากเสื้อแดง ไม่ใช่ดึงให้เขามาเป็นพวกด้วยการโจมตีหรือโฆษณาชวนเชื่อ แต่ต้องหาวิธีช่วยเหลือพวกเขาให้หลุดพ้นความเดือดร้อนเสียก่อน ที่เหลือให้เขาคิดเองตัดสินใจทางเดินของเขา จะได้ในสิ่งที่ถูกที่ควรและยั่งยืน
หากพวกเขาหลุดพ้นจากวิบากกรรมแล้ว จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมก็ช่างเขา หากเจ็บแล้วไม่จำก็ปล่อยเขาไป
แนะนำ
 
ความคิดเห็นที่ 6 +3 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
พาผัวคนเล็กเปิดตรูดไปหาความสุขกันต่างประเทศนะสิ
คิดว่านะ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 5 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อะไรจะเกิดขึ้นถ้าศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่า “ยิ่งลักษณ์” ผิด?

"""ไม่มีอะไรมากมายดอกคับ...แค่คาร์บอม ในกรุงเทพ เป็นระยะๆ เท่านั้นเอง"""
กร๊ากกกกกกกกกกก
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
กล้าหน่อยไอ้กร๊วก กูจะรอ
ตีนตบปาก
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เมื่อมีคาร์บอม ไปทั่งกรุงเทพถ้ายังงั้น
มันก็ต้องตามด้วยการดักยิงกระบานไอ้พวกเสื้อแดงที่มันซ่า ๆ แมร่งทุกตัว
ทีตอนนี้ เขายังไม่ทำพวกมรึ งกัน แต่ถ้ามรึง ยังเลวกันไม่เลิก
มันก็คงจะเกินเยียวยา แก้ไข อะไรมันจะเกิด ก็คงต้องเกิด
ก รูอยากจะดูนักว่า หากพวกมรึ ง ถ้าไอ้เหลี่ยมมันไม่เติมเงิน
จะเหลือพวกมรึ ง อีกสักกี่ตัว
กระบานเป็นรู คงจะเท่ห์น่าดู
 
ความคิดเห็นที่ 4 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เกิดเรื่องรุนแรง
แค่จบด้วยดี
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 3 -2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
กรูว่าพวกมรึงไม่มีปัญญายึดอำนาจหรอก
ไอม็อบจิ๋มมดเอ๋ย

มรึงอยากจะตีความยังไงกับพ่อแม่มรึงก็ทำได้หมดแหละ
แต่ปัญหาพวกมรึงมีปัญญายึดอำนาจกันแค่ไหน
อีกฝ่ายเขาก็ตั้งท่ารอพวกมรึงอยู่แล้วนี่
มรึงไม่ต้องรอศาล รฐน ของพ่อแม่มรึงหรอก มรึงประกาศยึดอำนาจกันตั้งแต่วันนี้เลยกรูอยากดูผลอยู่เหมือนกัน ควายแล้วอยากนอนเตียง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
จ้า ไอ้ม็อบขยะประเทศ ใช้ภาษาแบบคุณกับพ่อกับแม่ที่บ้านบ่งบอกกำพืดเลยนะจ๊ะ

รู้จ้า ว่าหน้าด้าน หน้าหนา ไล่ยังไงก็ไม่ไป อยู่เหนือกฏเกณฑ์ทั้งปวง ทำอะไรก็ไม่ผิด ทำผิดก็บอกถูกแกล้ง จับได้จะๆ ก็บอกว่านั่นตัวปลอม หรือว่าคนหน้าเหมือน ประกาศแยกประเทศ ก็บอกว่าพูดเพราะน้อยเนื้อต่ำใจ ถามอะไรก็บอกว่า มาจากการเลือกตั้ง

จะไม่ขึ้นจากปลัก อยากเป็นควายไปจนตายเลยรึไงจ๊ะ
ไอ้ควาย
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เพราะพวกเราไม่อยากทำผิดกฏหมายให้มากไปกว่านี้ เพราะพวกเราไม่ใช้ความรุนแรง ไม่เหมือนม็อบฐ่อยเดนห่านรกแบบพวกมรึง
จิ๋มมดก็ยังดีกว่าอีheeกว้างช้างล้วงแม่มรึง
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
กัดกันเหมือนหมาบ้า ขาดซึ่งสติและปัญญา พวกคุณนี่แหลาะชิ้นเนื้อร้ายของบ้านเมือง
โกรธคือโง่ โมโหคือบ้า ดังคำพระท่านว่าไว้ ตั่งสติและใจเย็นๆ
แนะนำ
 
ความคิดเห็นที่ 2 +6 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ใครประกาศเป็น “รัฎฐาธิปัตย์” ได้ถูกต้องตามกฎหมาย !!!

เดือนเมษายนนี้ ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้รักษาการนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีรักษาการ พ้นจากการเป็นรัฐบาลรักษาการ อันเนื่องมาจากการทำผิดกฎหมายโยกย้ายนายถวิล เลขาฯ สมช. ไม่เป็นธรรม

นั้นหมายความว่า ประเทศไทยจะเกิดภาวะสุญญากาศว่างเว้นไม่มี รัฐบาลบริหารประเทศ !!!

เมื่อถึงวันนั้น ประเทศไทยมีโอกาสที่จะเกิดกาลียุค และมีแนวโน้มประชาชนคนไทยจะรบราฆ่าฟันกันจนเลือดนองแผ่นดิน ดังนั้น ในช่วงประเทศเกิดสุญญากาศจะต้องมี “รัฏฐาธิปัตย์” เข้ามาจัดการแก้วิกฤติของประเทศ

• เพื่อระงับการนองเลือดของประชาชนคนไทยทั้งประเทศ
• เพื่อเสนอแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 7 (มิใช่นายกฯ พระราชทาน แต่เป็นนายกฯ ตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2550 ทุกประการ)
• เพื่อกำหนดให้รัฐบาลชั่วคราวจัดระเบียบของประเทศ ด้วยการปฏิรูปประเทศทั้งด้าน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา ตลอดจนจัดให้มีการเลือกตั้งอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม ต่อไป

กลุ่มคนที่จะปฏิบัติภารกิจดังกล่าวได้จะต้องเป็น “ผู้มีอำนาจในการปกครองรัฐสูงสุด” อย่างแท้จริง ซึ่งขณะนี้มีเพียงบุคคลกลุ่มเดียวที่จะประกาศเป็น “รัฎฐาธิปัตย์” คือ กองทัพไทย ด้วยการประกาศกฎอัยการศึก ตามอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่ต้องทำการปฏิวัติรัฐประหาร ไม่ต้องล้มล้างกฎหมายรัฐธรรมนูญ ไม่ต้องเป็นกบฏ

เพราะการประกาศใช้ พรบ. กฎอัยการศึก ตามอำนาจหน้าที่ของทหาร คือ การได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองรัฐสูงสุด นั้นคือการเป็น “รัฎฐาธิปัตย์ นั้นเอง !!!

หลังจากประกาศกฎอัยการศึก “รัฎฐาธิปัตย์” อันได้แก่กองทัพไทย จะต้องร่วมมือกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตำรวจน้ำดี) และมวลมหาประชาชน จัดการ “ปฏิรูปประเทศ” และต้องถอนประกัน แกนนำผู้ก่อการร้ายแดง ที่ปลุกระดมเผาบ้านเผาเมืองเข่นฆ่าทหาร ประชาชน คนเสื้อแดง ในปี 2553 และจับกุมดำเนินคดีพวกกบฏประกาศแบ่งแยกดินแดน เป็น สปป. ล้านนา ปี 2557 ตลอดจนกวาดล้างจับกุมดำเนินคดีพวกจาบจ้วงหมิ่นสถาบันเบื้องสูงทุกราย

ตลอดจนดำเนินคดีกับ นักการเมืองทุกคน เช่น นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ที่ใช้อำนาจรัฐกระทำผิดกฎหมาย ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ทุจริตกอบโกย โกงกิน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่แสดงตัวเป็นขี้ข้านักโทษหนีคุก กระผิดกฎหมายปราบปรามประชาชนบาดเจ็บล้มตาย และ เจ้าหน้าที่ดีเอสไอ ที่เป็นทาสนักโทษหนีคุก ใช้อำนาจรัฐข่มเหงรังแกยัดเยียนคดีฝ่ายตรงข้ามอย่างผิดธรรมนองครองธรรม

กระบวนการศาลสถิตยุติธรรม และองค์กรอิสระ จะใช้หลักสากลในการตัดสินลงโทษผู้กระทำผิดทุกราย เพียงแต่ “รัฏฐาปัตย์” ต้องมีนโยบาย เร่งด่วนดำเนินคดีการเมืองเป็นกรณีพิเศษ ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว เช่นเดียวกับ “ผู้นำประเทศจีน” ประกาศนโยบาย ปราบปรามการคอร์รัปชั่น อย่างเฉียบขาดและเด็ดขาด !!!

ประชาชน
10 เมษายน 2557
....
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ในทางรัฐศาสตร์ ประชาชนคือรัฐาธิปัตย์ได้ หากทำการโค่นล้มการปกครองไม่ชอบธรรมได้สำเร็จ ไม่จำเป็นต้องพวกมีสีหรืออาวุธ
มีแค่พวกนั้นต้องมาร่วมหรือมารบปราบประชาชน ก็แค่นั้น
คนไทยไม่เคยเห้นปรากฏการร์ที่ว่า บางทีไม่นานจะได้เห็น หากพวกทรราชย์มันไม่ยอมจำนนสุดๆ
เอาพวกสมุนมาสู้ มหาประชาชนไทยทั้งชาติพร้อมไหมเท่านั้น
ลืมพวกมีสีไปเลย ไร้ราคา
มากันสิบล้านเลย
หยุดทุกระบบบ้านเมือง เอาพวกควายแดงเข้าคุก จัดการบ้านเมืองใหม
ทำไมเป็นรัฐาธิปัตย์ไม่ได้
อำนาจอธิปไตยเป้นของปวงขนขาวไทย
.
 
ความคิดเห็นที่ 1 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
มันจะเกิดขึ้นในยามที่พระอาทิตย์โคจรสถิตในราศีเมษ ทรงพลานุภาพแกร่งกล้า มีดาวพฤหัสผู้ทรงคุณธรรมโยกอยู่ข้างหน้า มีดาวพระเสาร์ พระราหูอันหมายถึงมวลมหาประชาชนเล็งลัคนาอยู่ในราศีตุลย์นั้น.

มันจะเกิด.....ถั่งเช่า ทหาร-ประชาชน สันติวิธี โดนพวกมันฆ่า กระทืบ เยาะเย้ยต่อไป นะซิ ครับท่าน อาจารย์ไพศาล พืชมงคล
เบื่อพวกโง่จริงๆ โง่ทั้งชาติแล้ว
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
5. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ cs@astvmanager.com หรือ cs.astvmanager@gmail.com ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
โชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่แสดงความเห็น เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟซบุก กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

ชื่อ/e-mail ของคุณ : *
 
 *
  กฎกติกาการแสดงความคิดเห็นฉบับเต็ม
 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2014