ผู้จัดการออนไลน์
หน้าแรกผู้จัดการ
การเมือง
อาชญากรรม
คุณภาพชีวิต
ภูมิภาค
ภาคใต้
ต่างประเทศ
อินโดจีน
มุมจีน
ธุรกิจ
หุ้น
SMEs
โลกยานยนต์
CyberBiz
วิทยาศาสตร์
เกม
กีฬา
บันเทิง
Lady Manager
Life on Campus
Celeb Online
Mars Online
ท่องเที่ยว
ธรรมะกับชีวิต
ดวงดาวบอกวิถีชีวิต
ร้านหนังสือผู้จัดการ
สมัครงาน
สามก๊ก
เว็บบอร์ด
mBlog
mCard
โฆษณาบนเว็บ
 
หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกธรรมะ | ธรรมลีลา
200 ข่าว/เรื่อง หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 20 หน้า ไปหน้าถัดไป 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ไปกลุ่มถัดไป
ธรรมะกับชีวิตประจำวัน : ถอดรหัสความสำเร็จ “ลินคอล์น” เกี่ยวพันกับ อิทธิบาท ๔
ธรรมลีลา, ธรรมะ
4 ก.ค. 60 10:09 น.
มนุษย์บนโลกใบนี้ ทุกคนอยากประสบความสำเร็จ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง แต่น้อยคนนักที่จะพบความสำเร็จได้ดังใจปรารถนา
ข้อคิดพินิจธรรม
ธรรมลีลา, ธรรมะ
4 ก.ค. 60 10:09 น.
บุญกุศล ยอมอํานวยผลใหตราบเทาถึงชรา พระพุทธเจาทรงตรัสไวคือ มีศรัทธา เชื่อบุญ-บาป ตั้งใจบําเพ็ญบุญกุศล ก็จะทําใหรางกายปกติแข็งแรง จิตใจตั้งมั่นไมทุกขรอน คนมีบุญใจไมรอนใจไมทุกข ลองสังเกตตัวเองวาตั้งแตตั้งใจทําดี ความโกรธ ความใจรอน ความโมโหโทโส เบาลงหรือเปลา อันนี้ตองพิจารณาเอง คนอื่นรูใหไมได ตัวรูของตัว พระสุธรรมคณาจารย์ (เหรียญ วรลาโภ) วัดอรัญบรรพต จ.หนองคาย
ธรรมปฏิบัติ : ทนได้ไม่โกรธตอบ
ธรรมลีลา, ธรรมะ
4 ก.ค. 60 10:09 น.
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ ตุทนฺติ วาจาย ชนา อสญฺญตา สเรหิ สงฺคามคตํว กุญฺชรํ สุตฺวาน วากฺยํ ผรุสํ อุทีริตํ อธิวาสเย ภิกฺขุ อทุฏฺฐจิตฺโตติ. ขุ.อุ. ๒๕/๑๔๒
มองเป็นเห็นธรรม : ชัยชนะ....จักเกิดด้วยทานบารมี (ตอน ๑)
ธรรมลีลา, ธรรมะ
4 ก.ค. 60 10:09 น.
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ทรงอธิบายบทพุทธชยมงคลคาถา บทที่ ๑ ในพระนิพนธ์เรื่อง พุทธชยมงคลคาถาบรรยาย ดังนี้ พุทธชยมงคลคาถาที่ ๑ ที่เรียกสั้นว่า ถวายพรพระ คาถาที่ ๑ ว่า
ข้อคิดจากหลวงปู่
ธรรมลีลา, ธรรมะ
4 ก.ค. 60 10:08 น.
“คนมีสติจะมีวิถีคิด วิถีทำ วิถีพูด วิถีชีวิต วิถีจิต ที่ไม่ผิดพลาด ไม่บกพร่อง มีแต่เรื่องถูกต้อง” …..
ปุจฉา-วิสัชนา
ธรรมลีลา, ธรรมะ
4 ก.ค. 60 10:08 น.
• อยากค้าขายดี ต้องทำอย่างไร ปุจฉา : กราบหลวงปู่ที่เคารพ ผมมีอาชีพค้าขาย เคยไปหาพระท่านหนึ่ง ผมก็ถามว่า ทำอย่างไรถึงจะค้าขายดีๆ ท่านก็บอกว่า ให้กรวดน้ำ นึกถึงบุญที่เราทำทั้งหลาย ให้เจ้าที่เจ้าทาง ให้วิญญาณที่อยู่ในบริเวณนั้นทั้งหลาย ไม่ใช่ซื้อพวงมาลัยมาถวาย เพราะเขาเหล่านั้น บางตนหิว บางตนหนาว ถ้าเขาได้บุญของเราที่กรวดน้ำไปให้ เขาอาจช่วยทำให้ค้าขายดีได้ แต่กรวดน้ำไปก็อย่าไปหวังอะไรมาก เดี๋ยวผลดีก็จะส่งผลให้ ผมเลยอยากถามหลวงปู่ว่า
จิตกับธรรม : จิตตนคร (ตอนที่ ๔๘) ภูเขาวงแหวน
ธรรมลีลา, ธรรมะ
4 ก.ค. 60 10:08 น.
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ทรงนิพนธ์เรื่อง “จิตตนคร” ขึ้นสำหรับบรรยายทางรายการวิทยุ อส.พระราชวังดุสิต ประจำวันอาทิตย์ ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๑๑-๒๕๒๓ และได้รวบรวมพิมพ์ครั้งแรกในเรื่อง การบริหารทางจิตสำหรับผู้ใหญ่ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑ พระนิพนธ์เรื่องนี้ ทรงนำเอาเรื่องจิตและธรรมะที่เกี่ยวกับจิตในแง่มุมต่างๆมาผูกเป็นเรื่องราวทำนองปุคคลาธิษฐาน
บทความพิเศษ : ทางแห่งความสวัสดี
ธรรมลีลา, ธรรมะ
4 ก.ค. 60 09:56 น.
ในสังคมปัจจุบันนี้ เมื่อคนเราพบหน้ากันก็นิยมทักทายให้พรกันว่า “สวัสดี” ผู้รับก็ตอบว่า “สวัสดี” คำว่าสวัสดีมาจากศัพท์สันสกฤตว่า “สวสฺติ” ภาษามคธใช้ศัพท์ “โสตฺถิ” แปลอย่างเดียวกันว่า สวัสดี
พุทธพจน์ : อานิสงส์แห่งศีลสมบัติ ของคนมีศีล ๕ ประการ
ธรรมลีลา, ธรรมะ
4 ก.ค. 60 10:11 น.
พระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ เสด็จถึงปาฏลิคามแล้ว พวกอุบาสกชาวปาฏลิคามได้สดับข่าวว่า พระผู้มีพระภาคเสด็จถึงปาฏลิคามแล้ว จึงพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งกับพวกอุบาสกชาวปาฏลิคามว่า
ธรรมะกับชีวิตประจำวัน : ล้มเหลว ไม่ล้มเลิก “พุทธะ” ผู้ชนะตัวจริง
ธรรมลีลา, ธรรมะ
1 มิ.ย. 60 11:34 น.
น่าแปลก...มนุษย์บนโลกนี้ ไม่มีใครรังเกียจความสำเร็จ แต่ทุกคนต่างปฏิเสธความล้มเหลว ทั้งที่ความจริง ความสำเร็จและความล้มเหลว ก็มีจุดเริ่มต้นจากแหล่งเดียวกัน อาจกล่าวได้ว่า ความล้มเหลวนั่นเองที่เป็นตัวบ่มเพาะความสำเร็จ เป็นนั่งร้านนำไปสู่ความสำเร็จ
200 ข่าว/เรื่อง หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 20 หน้า ไปหน้าถัดไป 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ไปกลุ่มถัดไป
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2018