ธพว.ตอบโจทย์ความยั่งยืน มุ่งพัฒนาต้นแบบ SME4.0

โดย MGR Online   
21 กรกฎาคม 2560 13:15 น.
        ธพว.รุกปั้นเอสเอ็มอี 4.0วาง 5 กลยุทธ์หลัก โชว์ต้นแบบจิ๋วแต่แจ๋ว
       ชูผู้ประกอบการ ”แพห้าร้อยไร่ - เรือหางยาว” ทะเลสาบเชี่ยวหลาน จ.สุราษฎร์ฯ นำร่อง
       เน้นบทบาทขับเคลื่อนเอสเอ็มอีด้วยการพัฒนา เน้นสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจบนแนวทางประชารัฐ
       เร่งเดินหน้าสู่การสร้างเขตเศรษฐกิจที่มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

ธพว.ตอบโจทย์ความยั่งยืน มุ่งพัฒนาต้นแบบ SME4.0
       

ธพว.ตอบโจทย์ความยั่งยืน มุ่งพัฒนาต้นแบบ SME4.0
สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ฐานะประธานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ในนามประธานกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.หรือ SME Development Bank)
        การจะทำให้เอสเอ็มอีอยู่รอด นอกจากการช่วยเหลือในด้านเงินทุน ต้องผลักดันให้ผู้ประกอบการมีการพัฒนาใน 3 ด้านสำคัญ นั่นคือด้านการจัดการ การตลาดและการผลิต เพราะตามปกติเอสเอ็มอีแต่ละรายมีความเก่งเป็นเรื่องๆ ไป และมีภูมิคุ้มกันน้อย หากเปรียบเป็นต้นไม้ก็เหมือนกับต้นกล้าที่ยังไม่แข็งแรง ดังนั้น เมื่อมีลมแรงหรือพายุพัดมา คือการพบเจอกับความผันผวนหรือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ทันตั้งตัว ก็ยากที่จะยืนต้นอยู่ได้และจำเป็นต้องมีไม้ค้ำยัน นั่นก็คือ 3 เรื่องหลักดังกล่าวที่เป็นตัวช่วยให้ธุรกิจของเอสเอ็มอีอยู่รอดได้ โดยต้องลงลึกไปในเรื่องต่างๆ เช่น เทคนิคการผลิตที่นำไปสู่คุณภาพและมาตรฐาน การใช้สื่อออนไลน์ ฯลฯ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้เป็นธุรกิจที่เรียกได้ว่า “จิ๋วแต่แจ๋ว” และสามารถก้าวไปในแบบ ”มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” มงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME Development Bank (SME Bank) กล่าวถึงแนวทางในการผลักดันผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยของเอสเอ็มอีแบงก์ในวันนี้
       การพัฒนาผู้ประกอบการจึงเป็นบทบาทสำคัญของธพว.ที่ต้องทำอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่เป็นต้นแบบธุรกิจในวันนี้ รัฐบาลจึงสนับสนุนให้ธพว.ผลักดันเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ เริ่มจากการให้แต่ละจังหวัดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน อุตสาหกรรมจังหวัดเป็นเลขานุการ และธพว.เป็นผู้ช่วยเลขาฯ กำหนดคัดกรองกิจการที่แต่ละจังหวัดต้องการจะสนับสนุนหรือต้องการให้มีหรือให้เป็น ซึ่งต้องสอดคล้องกับทั้ง 3 หัวข้อนี้คือ ข้อแรก ต้องสอดคล้องกับอุตสาหกรรมที่รัฐบาลประกาศเป็นอุตสาหกรรม S Curve หรือที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ ข้อสอง เป็นกิจกรรมที่จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดสนับสนุนอย่างเร่งด่วน และข้อสาม เป็นการตกลงเห็นชอบร่วมกันระหว่างภาคีคือ รัฐและเอกชนหรือชุมชน
       ข้อดีของแนวทางประชารัฐ ทำให้เกิดกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างชุมชน ภาคเอกชนในจังหวัดนั้นๆ เช่น หอการค้า สภาอุตสาหกรรมจังหวัดและภาครัฐ 13 หน่วยงาน รวมทั้งสถาบันการศึกษา นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดการยกระดับหรือการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน จึงต้องคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพหรือมีความสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเกิดผลสำเร็จอย่างแท้จริง

ธพว.ตอบโจทย์ความยั่งยืน มุ่งพัฒนาต้นแบบ SME4.0
มงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ธพว.)
        สร้างจุดแข็งด้วย 5 กลยุทธ์
       “แพ 500 ไร่” จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นหนึ่งในกิจการต้นแบบที่มีโมเดลการทำธุรกิจที่ดี นั่นคือการมี 5 กลยุทธ์สำคัญ ได้แก่ 1. มีความทันสมัย (Modern) 2. มีเรื่องราว (Story) 3. มีการดีไซน์ให้ตรงความต้องการของผู้บริโภค (Design) 4. มีมาตรฐาน/มีคุณภาพ (Certify) และ 5. มีการใช้ออนไลน์ (Online)
       ด้วยการพัฒนาแพที่พัก 14 หลัง ซึ่งรองรับนักท่องเที่ยวได้ประมาณหลังละ 80 คน มีความแตกต่างจากแพที่พักแบบเดิม โดยนำทั้ง 5 กลยุทธ์ดังกล่าวมาใช้ เริ่มจากการสร้างสรรค์แพที่พักที่มีความทันสมัย การนำเรื่องราวเกี่ยวกับท้องถิ่น เช่น ความเป็นมาของพื้นที่คือทะเลสาบขนาดใหญ่ที่เกิดจากการก่อสร้างเขื่อนเชี่ยวหลาน ฯลฯ มาบอกเล่าเชื่อมโยงกับแพที่พัก การออกแบบกิจกรรมเพื่อดึงดูดและสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว เช่น สามารถลงเล่นน้ำในสระส่วนตัวในแพที่พัก สามารถล่องเรือจิบกาแฟยามเช้าท่ามกลางทะเลสาบที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติอันสวยงาม สามารถนอนชมดวงดาวนับหมื่นดวงบนท้องฟ้ายามค่ำคืน ฯลฯ การให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อม เช่น ไม่มีการทิ้งของเสียหรือขยะลงในทะเลสาบ การทำความสะอาดซักล้างทั้งเสื้อผ้าและจานชามจะนำขึ้นมาจัดการบนบก และมีการบำบัดน้ำเสียอย่างดี รวมทั้ง อีกกลยุทธ์หนึ่งที่ขาดไม่ได้ในการทำธุรกิจยุคนี้คือการใช้สื่อออนไลน์เป็นเครื่องมือสำคัญในการเข้าถึงลูกค้า โดยเฉพาะโซเชียลมีเดีย ทำให้ 2 ปีที่ผ่านมามีผู้ติดตามในเฟซบุ๊กมากถึง 8 แสนกว่าราย
       ด้วยการใช้กลยุทธ์ดังกล่าวส่งผลให้แพที่พักแห่งนี้สามารถยกระดับราคาที่พักจากแพแบบเดิมที่ราคา 600 บาทต่อคนต่อคืน เป็นราคา 6,000 บาทต่อคนต่อคืน โดย 80% ของนักท่องเที่ยวที่เข้าพักเป็นคนไทย ยิ่งกว่านั้นคือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้ผู้ประกอบการแพที่พักรายอื่นปรับปรุงแพที่พักของตนเองและสามารถปรับราคาได้เพิ่มขึ้นจาก 600 บาท เป็น 1,200 บาท ถือเป็นการยกระดับธุรกิจโดยรวมได้อย่างดี
       ขยายผลการเปลี่ยนแปลง
       นอกจากนี้ ยังมีการถ่ายทอดความสำเร็จดังกล่าวไปสู่ผู้ประกอบการเรือหางยาว ซึ่งเดิมมีข้อเสียมากมาย ทั้งการทำลายสิ่งแวดล้อม การส่งเสียงดัง ความไม่ปลอดภัยในการใช้บริการ มีผู้เสียชีวิตจากการใช้บริการทุกปี ฯลฯ โดยเริ่มจากการจัดอบรมซึ่งในครั้งแรกมีผู้เข้าร่วมเพียง 7 รายเท่านั้น จากผู้ประกอบการเรือหางยาวที่มีการจดทะเบียนประมาณ 100 ราย แต่เพื่อให้เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการผลักดันผู้ประกอบการ จึงระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้องค์ความรู้และเพิ่มความเข้าใจในการพัฒนากับผู้ประกอบการที่มาเข้าร่วม เช่น กรมเจ้าท่ามาอบรมเรื่องกฎระเบียบ กระทรวงสาธารณสุขมาอบรมเรื่องการปฐมพยาบาล เป็นต้น พร้อมทั้งมีการให้ใบรับรองผู้ผ่านการอบรมและมอบเสื้อเป็นสัญลักษณ์ นอกจากนี้ ยังมีการปล่อยกู้เพื่อปรับปรุงเรือ พร้อมทั้งส่งเสริมการทำบัญชีครัวเรือน และการนำกำไรที่ได้ไปสร้างอาชีพหรือรายได้เพิ่มอีก เช่น การเพาะเห็ด เป็นต้น เป็นการยกระดับผู้ประกอบการเรือหางยาวได้อย่างดี
       ด้วยการพัฒนากิจการแพที่พักและเรือท่องเที่ยวดังกล่าว ส่งให้นักท่องเที่ยวแพที่พักบริเวณทะเลสาบเชี่ยวหลานเพิ่มขึ้นจาก 1 แสนคนในปี 2558 เป็น 3 แสนคนในปี 2559 และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 5 แสนคนในปี 2560 แต่หากนักท่องเที่ยวเพิ่มมากกว่านี้จำเป็นต้องขยายไปยังแหล่งอื่น โดยมีแผนจะเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไปในพื้นที่ใกล้เคียงทั้งอุทยานแห่งชาติเขาหลัก จังหวัดพังงา เกาะภูเก็ต เกาะสมุย และเกาะพะงัน ด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism)
       ในการพัฒนาที่พักที่เกาะพะงัน มีแนวคิดจะทำโฮมสเตย์มีการแยกประเภทบ้าน เช่น บ้านอายุ 40 ปีขึ้นไป เป็นบ้านเก่าที่มีความสวยงาม มีคุณค่าทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ ชาวบ้านยังต้องการเพิ่มมูลค่ามะพร้าวจากปกติลูกละสิบบาท จึงขอคำปรึกษาไปที่โครงการสมุนไพรพระดาบส เกิดการแปรรูปเป็นน้ำมันมะพร้าวบริสุทธ์นำไปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างดี เช่น น้ำมันนวดในสปา หรือเมื่อคำนวณมะพร้าว 6 แสนต้น สามารถให้ผลผลิตต้นละ 90 ลูกต่อต้นต่อปี คิดเป็น 54 ล้านลูก หากขายได้ลูกละ 10 บาท จะสร้างรายได้ 540 ล้านบาท แต่ถ้าสร้างมูลค่าเพิ่มให้ได้ถึงลูกละ 500 บาท ก็จะสร้างรายได้ถึง 2.7 หมื่นล้านบาท
       “การสร้างชุมชนด้วยแนวคิดแบบนี้จะทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มมหาศาลเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับหมื่นล้านได้แน่นอน นี่คือกระบวนการสร้างอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ และเป็นการสร้างเขตเศรษฐกิจที่มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนได้อย่างดี”
       การบูรณาการหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การท่องเที่ยวฯ พัฒนาชุมชน ฯลฯ และที่สำคัญอย่างยิ่งคือผู้ประกอบการในชุมชนที่มีความแข็งแกร่งและเข้าใจในแนวทางนี้ เพราะหากคัดเลือกผู้ประกอบการที่อ่อนแอและไม่เข้าใจจะยากที่จะทำให้โครงการบรรลุผลสำเร็จได้ ซึ่งเป้าหมายของโครงการนี้ต้องการสร้างรูปแบบธุรกิจที่เป็นต้นแบบ เพื่อให้ผู้ประกอบการรายอื่นเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจของตนเองได้อย่างดี เพราะการพัฒนาเป็นเรื่องระยะยาวต้องมองไปไกลๆ จึงจำเป็นต้องเลือกคนที่มีศักยภาพและมีความพร้อม ผู้ประกอบการหรือชุมชนต้องเข้าใจว่าการทำให้แนวคิดนี้สำเร็จได้ต้องเข้าใจว่าธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือวิถีชีวิตของชุมชนเป็นต้นทุนสำคัญที่ต้องดูแลรักษาและรู้ถึงคุณค่าเพื่อจะสามารถจัดการให้ดีได้

ธพว.ตอบโจทย์ความยั่งยืน มุ่งพัฒนาต้นแบบ SME4.0
        เพิ่มโอกาสจาก AEC
       สำหรับการสนับสนุนผู้ประกอบการเพื่อขยายธุรกิจในกลุ่ม CLMV นับเป็นเป้าหมายสำคัญต่อไปที่ธพว.จะดำเนินการผลักดันเนื่องจากเป็นตลาดที่มีโอกาสอย่างมาก เช่น แรงงานที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยมีความคุ้นเคยกับสินค้าที่ผลิตและจำหน่ายในประเทศไทย รวมทั้งวิถีชีวิตแบบไทย ดังนั้น เมื่อเดินทางกลับบ้านจะนำสินค้าต่างๆ ของไทยกลับไปด้วย จึงมีคำว่า “นำออก” สินค้าต่างๆ ที่มีการนำออกไปนับเป็นมูลค่ามหาศาล ประเทศไทยจึงมีความได้เปรียบและต้องเร่งดำเนินการ เพราะผู้บริโภคหรือตลาดในกลุ่ม CLMV รู้จักสินค้าไทยอย่างดี โดยต้องสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้ไปทำการค้าในประเทศเพื่อนบ้าน ขณะเดียวกัน ต้องยกระดับสินค้าประเทศเพื่อนบ้านให้ได้คุณภาพมาตรฐาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคในไทยอีกด้วย
       ทั้งนี้ การพัฒนาผู้ประกอบการของเอสเอ็มอีแบงก์ใช้แนวทางจากบนลงล่าง (Top Down) ด้วยการมอบหมายให้ระดับผู้บริหารลงไปทำงานแบบเจาะลึกเข้าถึงผู้ประกอบการฯ เพื่อขับเคลื่อนการสนับสนุนผู้ประกอบการฯ ได้อย่างรวดเร็ว และเริ่มจากการพัฒนาแนวคิดในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการฯ เพราะเมื่อผู้ประกอบการฯ มีแนวคิดที่ถูกต้องจะก่อเกิดหรือสามารถสร้างสรรค์รูปแบบธุรกิจที่มีโอกาสหรือแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จได้อย่างมาก

ธพว.ตอบโจทย์ความยั่งยืน มุ่งพัฒนาต้นแบบ SME4.0
       

ธพว.ตอบโจทย์ความยั่งยืน มุ่งพัฒนาต้นแบบ SME4.0
       

ธพว.ตอบโจทย์ความยั่งยืน มุ่งพัฒนาต้นแบบ SME4.0
       

ธพว.ตอบโจทย์ความยั่งยืน มุ่งพัฒนาต้นแบบ SME4.0
        จุดเด่น 'แพ 500 ไร่'
       จากเว็บไซต์ของ “แพ 500 ไร่” ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่มาและการบริการของแพฯ ไว้ว่า แพ 500 ไร่เดิม ตั้งอยู่บริเวณทะเลใน 500 ไร่ตรงข้ามกับถ้ำปะการัง ซึ่งการเดินทางไปแพ 500 ไร่ เดิมนั้นต้องเดินข้ามภูเขา ซึ่งเป็นระยะทาง 1 กิโลเมตร แพ 500 ไร่เน้นกลุ่มลูกค้าที่รักความสงบ ชอบความเป็นส่วนตัว และรักธรรมชาติเป็นสำคัญ ต่อมาเพื่อให้สามารถบริการลูกค้าได้ทุกเพศทุกวัย จึงได้ย้ายที่ตั้งมาตั้งอยู่ใกล้ๆ กับต้นน้ำของเขื่อนเชี่ยวหลาน ซึ่งทำเลใหม่นี้มีจุดเด่นที่เป็นอ่าวส่วนตัว พื้นน้ำใสสะอาดสีเขียวเข้มและอ่อนสลับไปมา วิวทิวทัศน์ภาพภูเขาหินปูนแบบพานอรามาเหมือนภาพวาด และมีแหล่งท่องเที่ยวแทบทั้งหมดอยู่รายล้อม รวมถึงสายหมอกยามเช้า แทบจะกล่าวได้ว่า “ตลอดทั้งปี” เลยทีเดียว
       จุดเด่น - ”แพ 500 ไร่” เป็นแพห้องพักที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ที่อยู่ไกลที่สุดจากท่าเรือ แต่ใกล้กับต้นน้ำเขื่อนเชี่ยวหลานที่คลองพะแสง แพแห่งนี้ถูกล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติที่งดงาม การเดินทางมาพักผ่อนที่นี่ก็ทำได้สะดวกสบาย สามารถจอง package ห้องพักที่รวมการเดินทางจากสนามบิน การเดินทางทางเรือ ห้องพัก และอาหารทุกมื้อ รวมถึงการเดินทางท่องเที่ยว ไปชมความสวยงามตามจุดสำคัญต่างๆ ภายในเขื่อนเชี่ยวหลาน
       ความเป็นส่วนตัว - “แพ 500ไร่” ได้รับการออกแบบให้ทางเดินอยู่ด้านหลังห้องพัก เพื่อให้ความเป็นส่วนตัวสูงสุด อีกทั้งยังมีเรือคายัคส่วนตัวประจำห้องพักทุกห้องอีกด้วย
       ความสงบ - “แพ 500 ไร่” ออกแบบการจัดวางห้องพัก ร้านอาหาร รูปแบบการให้บริการและลักษณะกลุ่มลูกค้าที่เข้าพัก ที่เน้นการพักผ่อนแบบใกล้ชิดธรรมชาติ ล้วนแต่ช่วยให้บรรยากาศในแพสงบ เหมาะสำหรับการพักผ่อน อ่านหนังสือ พายเรือ เล่นน้ำ อย่างที่สุด
       ความสวยงาม - การออกแบบห้องพักทุกหลังของแพ 500 ไร่ ทำให้สามารถชมวิวทิวทัศน์จากภายในห้องพัก และหน้าระเบียงห้อง สามารถรับรู้ได้ถึงความรู้สึกของบรรยากาศอันเป็นธรรมชาติ และหมอกยามเช้า แบบ 360 องศา อีกทั้งแพ 500 ไร่ยังเป็นแพที่ตั้งอยู่ไกลสุด จึงไม่มีเสียงของเรือมารบกวนการพักผ่อน ดังนั้น ลูกค้าทุกท่านสามารถชื่นชมความสวยงามได้อย่างเต็มที่
       ความสมบูรณ์ - ตำแหน่งที่ตั้งของแพ 500 ไร่ ตั้งอยู่ในจุดศูนย์กลางของธรรมชาติ และจุดท่องเที่ยวอันอุดมสมบูรณ์ที่สุดของเขื่อนเชียวหลาน เช่น น้ำตกแปดเซียน ถ้ำน้ำทะลุ ถ้ำปะการัง จุดชมวิวมุมสูงที่สวยที่สุด อีกทั้งบริเวณรอบๆ แพสามารถล่องเรือชมวิถีสัตว์ป่านานาชนิด เช่น วัวกระทิง กวาง ช้างป่า เสือลายหินอ่อน นกเงือก และสัตว์ป่าอีกหลายชนิด รวมถึงสายหมอกยามเช้าที่พาดผ่านเทือกเขาหินปูนกลางน้ำ
       ความสะอาด - “แพ 500 ไร่” คำนึงถึงความสะอาดเป็นประเด็นสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นบริเวณห้องพัก ร้านอาหาร และทุกบริเวณของแพ รวมถึงบริเวณรอบๆ แพ อีกทั้งยังมีระบบการจัดการน้ำเสีย ระบบเพื่อความสะอาด ขนส่งขยะจากแพขึ้นไปบนฝั่ง ภายในห้องพักและร้านอาหารยังมีระบบบำบัดน้ำเสีย รายละเอียดทุกอย่างนี้ ก็เพื่อเป็นการดูแลสิ่งแวดล้อม
       ความปลอดภัย - “แพ 500 ไร่” ให้ความสำคัญสูงสุดในด้านความปลอดภัยของลูกค้า ตั้งแต่การออกแบบลักษณะห้องพักซึ่งคำนึงถึงความคงทนแข็งแรงและเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ อีกทั้งบุคลากรทุกคนบนแพได้ผ่านการฝึกอบรมเป็นอย่างดี มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยในแพตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงการจัดเตรียมเสื้อชูชีพที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพียงพอต่อจำนวนนักท่องเที่ยว โดยประจำทุกส่วนในการให้บริการลูกค้าตั้งแต่บนเรือและทุกห้องพักบนแพ นอกจากนี้ ยังมีระบบวิทยุสื่อสารที่ดีที่สุดสามารถครอบคลุมทุกพื้นที่ภายในเขื่อน รวมถึงเรือสำรองฉุกเฉิน ทั้งหมดนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยสูงสุดให้กับลูกค้าทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

ยังไม่มีผู้โหวต
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017