มติครม.ยิ่งลักษณ์ 25 สิงหาคม 2554 แต่งตั้งข้าราชการการเมือง

โดย MGR Online   
31 สิงหาคม 2554 17:37 น.
        การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2554 เวลา 17.30 น. ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น 3 อาคารัฐสภา นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี จากนั้น นายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
       
       ในส่วนของการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ซึ่งอยู่ในวาระที่ 6 เรื่องที่ 5. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 6. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 7. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงยุติธรรม) 8. เสนอเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงวัฒนธรรม) 9. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) 10. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี) มีรายละเอียด ดังนี้
       
       5. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
       คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอการแต่งตั้ง นายประเชิญ ติยะปัญจนิตย์ เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
       
       6. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
       คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1) นายธรรมรัต หวั่งหลี เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2) นายสุรกิจ ลิ้มสิทธิกูล เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
       
       7. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงยุติธรรม)
       คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเสนอการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ดังนี้
       1) พลตำรวจตรี เกษม รัตนสุนทร เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 2) นายถิรชัย วุฒิธรรม เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
       
       8. เสนอเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงวัฒนธรรม)
       คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ดังนี้ 1) นายสุระ เตชะทัต เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 2) นายสัมฤทธิ์ พงษ์วิรัตน์ เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
       
       9. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)
       คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอแต่งตั้งนางดารณี เลศะวานิช ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
       
       10. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)
       คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง จำนวน 7 ตำแหน่ง รวมจำนวน 32 ราย ดังนี้
       
       1. ตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี จำนวน 4 ราย ได้แก่
       
       1) พลเอก พัลลภ ปิ่นมณี
       2) นายโอฬาร ไชยประวัติ
       3) นายสุชน ชาลีเครือ
       4) พลเอก ชัยสิทธิ์ ชินวัตร
       
       2. ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง จำนวน 5 ราย ได้แก่
       
       1) นายประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ
       2) นายนิรุตติ คุณวัฒน์
       3) พลตำรวจตรี ธวัช บุญเฟื่อง
       4) นายสุชาติ ลายน้ำเงิน (รองนายกรัฐมนตรี ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง)
       5) นายสุรเชษฐ์ ชัยโกศล (รองนายกรัฐมนตรี นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)
       
       3. ตำแหน่งที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี จำนวน 4 ราย ได้แก่
       
       1) นายสุชน ชามพูนท (รองนายกรัฐมนตรี นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์)
       2) พลตำรวจตรี บุญเลิศ นันทวิสิทธิ์ (รองนายกรัฐมนตรี ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง)
       3) ร้อยตำรวจโท เชาวรินธร์ ลัทธศักย์ศิริ (รองนายกรัฐมนตรี พลตำรวจเอก โกวิท วัฒนะ)
       4) พลตำรวจตรี ไพฑูรย์ เชิดมณี (รองนายกรัฐมนตรี นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)
       
       4. ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 1 ราย ได้แก่
       
       1) นายสุวัฒน์ ม่วงศิริ (รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางสาวกฤษณา สีหลักษณ์)
       
       5. ตำแหน่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 3 ราย ได้แก่
       
       1) นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด
       2) นางสาวอนุตตมา อมรวิวัฒน์
       3) นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา
       
       6. ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 2 ราย ได้แก่
       
       1) นายจารุวงศ์ เรืองสุวรรณ (รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
       นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์)
       2) นายวิม รุ่งวัฒนจินดา (รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
       นางสาวกฤษณา สีหลักษณ์)
       
       7. ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จำนวน 13 ราย ได้แก่
       
       1) นางสาวชยิกา วงศ์นภาจันทร์
       2) นายเบญจพล สวัสดิ์พาณิชย์
       3) นายอิทธิ์ณณัฏฐ์ หงษ์ชูเวช
       4) นายวีระ ชูสถาน 18
       5) นายจักรพงษ์ แสงมณี
       6) นายชวรัชต์ อุรัสยะนันทน์
       7) นางไพจิตร อักษรณรงค์
       8) นายธนกฤต ชะเอมน้อย
       9) นายรังสี เสรีชัยใจมุ่ง
       10) พันตำรวจตรี เสงี่ยม สำราญรัตน์
       11) นายพิพัฒน์ชัย ไพบูลย์
       12) นายวรวุฒิ วิชัยดิษฐ์
       13) นายอรรถชัย อนันตเมฆ
       
       ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป

ยังไม่มีผู้โหวต
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017