หน้าแรกผู้จัดการ Online | ข่าวออนไลน์
 

ส้วมยิ่งลักษณ์ต้อง “ชักโครก” ออก พ.ร.ฎ.กำหนดมาตรฐาน อีก 120 วันยกเลิกส้วมซึม

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์
24 เมษายน 2556 19:24 น.
คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
ส้วมยิ่งลักษณ์ต้อง “ชักโครก” ออก พ.ร.ฎ.กำหนดมาตรฐาน อีก 120 วันยกเลิกส้วมซึม
ส้วมซึมที่มีใช้ในหลายครัวเรือน จะถูกยกเลิกมาตรฐานในอีก 120 วัน

ส้วมยิ่งลักษณ์ต้อง “ชักโครก” ออก พ.ร.ฎ.กำหนดมาตรฐาน อีก 120 วันยกเลิกส้วมซึม
ส้วมชักโครก

พบ พ.ร.ฎ.กำหนดมาตรฐานส้วมปี 2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา บังคับใช้อีก 120 วัน ให้ยกเลิกส้วมซึม หันมาใช้ชักโครก อ้างคุณภาพต่ำ ไม่ปลอดภัย ก่อนหน้านี้ ครม.ยิ่งลักษณ์ไฟเขียวแผนแม่บทพัฒนาส้วม ตั้งเป้าใช้ชักโครกทุกครัวเรือนในปี 2559
       
       มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 23 เม.ย.ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่พระราชกฤษฎีกา “กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก : โถส้วมนั่งราบต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2556” ใจความว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศว่า เป็นการสมควรกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก : โถส้วมนั่งราบต้องเป็นไปตามมาตรฐาน และได้ดำเนินการตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2548 แล้วจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
       
       มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก : โถส้วมนั่งราบต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2556”
       
       มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
       
       มาตรา 3 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก : โถส้วมนั่งราบต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เลขที่ มอก.792 - 2554 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4380 (พ.ศ. 2554) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องสุขภัณฑ์วิเทรียสไชนา : โถส้วมนั่งราบ และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก : โถส้วมนั่งราบ ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
       
       มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
       
       ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
       
       หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก : โถส้วมนั่งราบ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันและอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและอนามัยของประชาชนได้ หากมีคุณภาพต่ำ จึงจำเป็นต้องควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและเพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดแก่ประชาชน อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องสุขภัณฑ์และเศรษฐกิจของประเทศ ในการนี้ ได้มีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4380 (พ.ศ. 2554) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องสุขภัณฑ์วิเทรียสไชนา : โถส้วมนั่งราบ และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก : โถส้วมนั่งราบ ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 และได้ดำเนินการให้มีการรับฟังความคิดเห็นของตัวแทนของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องครบถ้วนตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2548 แล้ว สมควรกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก : โถส้วมนั่งราบต้องเป็นไปตามมาตรฐาน จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
       
       อ่านประกอบ : พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก : โถส้วมนั่งราบต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2556
       
       ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 19 ก.พ. ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ ได้แก่ 1.เห็นชอบในหลักการแผนแม่บทพัฒนาส้วมสาธารณะไทย ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 - 2559) และ 2.ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแผนแม่บทพัฒนาส้วมสาธารณะไทย ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 - 2559) ไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายความสำเร็จที่กำหนดไว้
       
       สาระสำคัญของแผนแม่บทพัฒนาส้วมสาธารณะไทย ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 - 2559) มีดังนี้
       
       1.วัตถุประสงค์ ได้แก่ (1) เพื่อพัฒนาส้วมครัวเรือนให้เหมาะสมในการรองรับต่อการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (2) เพื่อให้ประเทศมีส้วมสาธารณะได้มาตรฐาน สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย (3) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยมีพฤติกรรมการใช้ส้วมสาธารณะที่ถูกสุขลักษณะ (4) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่าง ถูกหลักสุขาภิบาล
       
       2.เป้าหมายความสำคัญ มีดังนี้ (1) ครัวเรือนไทยใช้ส้วมแบบ “ส้วมนั่งราบ” ร้อยละ 90 ภายในปี พ.ศ. 2559 (2) สถานบริการสาธารณะ และสถานที่สาธารณะมีบริการ “ส้วมนั่งราบ” อย่างน้อย 1 ที่ร้อยละ 10 ของกลุ่มเป้าหมายภายในปี พ.ศ. 2559 (3) ประเทศไทยมีส้วมสาธารณะที่สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายภายในปี พ.ศ. 2559 (4) คนไทยมีพฤติกรรมการใช้ส้วมสาธารณะถูกสุขลักษณะ ร้อยละ 90 ของผู้ใช้บริการในปี พ.ศ. 2559 (5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ. 2559
       
       3. กลุ่มเป้าหมาย
       
       (1) ส้วมครัวเรือน
       
       (2) ส้วมสาธารณะในสถานบริการสาธารณะและสถานที่สาธารณะ 12 ประเภท ได้แก่ 1. แหล่งท่องเที่ยว 2. ร้านจำหน่ายอาหาร 3. ตลาดสด 4. สถานีขนส่งทางบกและทางอากาศ 5. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง 6. สถานศึกษา 7. โรงพยาบาล 8. สถานที่ราชการ 9. สวนสาธารณะ 10. ศาสนสถาน 11. ส้วมสาธารณะ ริมทาง และ 12. ห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้า/ดิสเคานต์สโตร์
       
       4. กลยุทธ์ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าประสงค์ได้มาตรฐานอย่างยั่งยืน จะใช้กลยุทธ์หลักในการดำเนินงาน 4 กลยุทธ์ ดังนี้คือ (1) กลยุทธ์การสร้างการมีส่วนร่วม (Creating Particpation Strategy) (2) กลยุทธ์การสื่อสารสาธารณะ (Public Communication Strategy) (3) กลยุทธ์การใช้มาตรการทางสังคมและมาตรการทางกฎหมาย (Social and Law Enforcement Strategy) (4) กลยุทธ์การพัฒนาวิชาการและการเรียนรู้ (Knowledge and Learning Strategy)
       
       5.การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ แผนฯ จะสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลได้ จำเป็นต้องมีกระบวนการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รวมถึงภาคเอกชน หรือเจ้าของสถานประกอบการ ในการดำเนินงานภายใต้แผนฯ การขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการส้วมสาธารณะไทยผลักดันและให้การสนับสนุนแต่ละภาคส่วนให้มีการจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับบริบทของแต่ะละพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุได้รับบริการที่มีมาตรฐานถูกสุขลักษณะ และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขในสังคม
       
       6.การติดตามประเมินผล เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ การดำเนินงานตามแผนฯ กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผล โดยดำเนินการดังนี้
       
       (1) คณะกรรมการส้วมสาธารณะไทย มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย อำนวยการและติดตามความกว้าหน้าผลการดำเนินงานส้วมสาธารณะไทย อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพตามความเหมาะสม
       
       (2) ให้คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย ตามแผนฯ ประจำทุกปี ในระยะครึ่งแผนฯ และระยะสิ้นสุดของแผนฯ และรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนฯ ต่อคณะกรรมการส้วมสาธารณะไทย

ข่าวล่าสุด ในหมวด
รถยนต์เสียหลักตกจากลานจอดรถ เดอะมอลล์ บางกะปิ เสียชีวิต 1 ราย
จนท.หาม “ครรชิต สุขเสถียร” หน.สนง.รมว.เกษตรฯ ส่ง รพ.หลังเป็นลมหมดสติขณะรอแจง ครม.
ผบ.ตร.แถลงจับ “พงศ์พัฒน์” พร้อมพวก อึ้ง! เซฟฝังดินซ่อนทรัพย์สินอื้อ
ประมวลภาพ : ตำรวจคุมตัว “พงศ์พัฒน์” พร้อมพวก ยื่นฝากขังศาลอาญาพร้อมค้านประกัน
เหล่าทหารม้าซ้อมแปรขบวน เตรียมสวนสนาม 5 ธันวา
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
จำนวนคนโหวต 93 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 12 คน
13 %
ไม่เห็นด้วย 81 คน
87 %
ความคิดเห็นที่ 18 +86 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
มาถูกทางแหละอิปู ความสามารถแค่นี้ แก้เรื่องส้วมก็พอ
โง่จิงไรจิง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 51 +53 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
นายกยิ่งลักษณ์ ชินสัตว คะ

ถ้า หนู ไม่นั่ง ส้วมชักโคก
เพราะ กลัว นั่งแล้ว ตูด ไม่สะอาด

หนู ขอ ใช้ ส้วมซึม ยองๆ อึ

หนู จะ ผิดกฎหมาย โทษ จำคุก กี่ปี
เหมือน ลุง ทักษิณ ชินสัตว เป่า

แล้ว หนู ต้องหนี ไปอยู่ ต่างประเทศ เหมือน
ลุงทักษิณ ชินสัตว เป่า

เพราะ หนู ไม่นั่ง ชักโคก อะคะ
กฎหมายส้วม
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 33 +35 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อีปูชิบหาย บางบ้านยังไปขี้ตามทุ่งนาอยู่เลย มรึงจะเอาชักโครกออกมาเป็นกฎหมาย อีสาด....ดดดดดดดดดนรกเอ้ย......สมองหมาปัญญาควายจริงๆนะมรึง.....ใครคิดว่ะ.....เอาแม่ไปตบล้างน้ำ.....กระทืบให้อยู่ในถังขี้ส้วมซึมเลยมรึง........ฐานโคตรโง่ๆๆๆๆๆๆๆๆ........
8
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 17 +25 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อ่านไม่เจอว่าให้ยกเลิกโถส้วมแบบนั่งยองเลยครับ และคำว่าส้วมซึม เป็นระบบการจัดเก็บและบำบัดรูปแบบหนึ่งนะครับ ไม่ใช่ชนิดของสุขภัฑท์
M
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 10 +19 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ส้วมแบบไหนก็ดีหมด มีไว้ปลดทุกข์
ส้วมชักโครกเวลาขี้ตูดติดฝา นั่งทับตูดใครบ้างก็ไม่รู้

ขี้แล้วโดดเป็นกบ
ขี้แล้วกลบเป็นแมว
ขี้แล้วแจวเป็นหมา

ถ้าไปญี่ปุ่น จะทำยังไงละ เคยเห็นส้วมญี่ปุ่นไหม ? ผิดกฏหมายไทยเต็มๆ
ส้วมดีหมดทุกแบบ ขอให้ราดให้ลงก็พอ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 100 +13 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
หยุดก่อนท่านผู้เจริญ กฎหมายดังกล่าวไม่ได้ให้ยกเลิกส้วมแบบนั่งยอง แต่เป็นการกำหนดมาตรฐานของส้วมนั่งราบ ( ส้วมแบบชักโครก ) ขึ้นใหม่เพื่อให้มีมาตรฐานมากขึ้น เพราะปัจจุบันส้วมแบบชักโครกมีหลายแบบหลายลักษณะและมีมาตรฐานต่างกัน บางแบบไม่มีคุณภาพ จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรฐานขึ้นใหม่ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ส่วนส้วมแบบนั่งยองยังมีอยู่ต่อไป ไม่ได้ยกเลิก ขึ้นให้ด้วยนะจ้ะเพื่อจะได้เข้าใจตรงกัน เพราเราเป็นผู้เจริญ
สมอ.มาเอง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
หน้าแสดงความเห็นที่ 2 จากทั้งหมด 2 หน้า
หน้าที่แล้ว
2 | 1
ความคิดเห็นที่ 109 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ทำธุรกิจอีกแล้ว นายกให้ส้วมชักโครกฟรีมาเปลี่ยนส้วมแบบเก่าเปล่า รีบไปซื้อหุ้นวัสดุก่อสร้างด่วน ราคาจะปรับขึ้นแล้ว
zoee
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 108 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ยิ่งลัก ณ.ชักโครก
ชื่อใหม่ของอี
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 107 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
สกรีนรูปตระกูล ชิน อ้าปาก บนฝาส้วมก็ได้จะได้รู้สืบประวัติต่อไปผู้ปราญชเปรืองในเรื่องส้วมๆ
น่ายกย่องสมองชาญฉลาดจริงๆ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 106 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
คนแก่ๆเค้าชอบแบบเดิมจะทำงัยน๊า
เอมิ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 105 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
มรึงน่าจะออกพรก.ให้คนขี้แล้วรู้จักราดและรักษาความสะอาดก็พอ โดยเฉพาะพวกนักท่องเที่ยว

อีเชีย โถส้วมรึงมาตรฐานสูง แต่ขี้แล้วไม่รู้จักราด มันจะถูกอนามัยมรึงมั้ย

.
ยองยองขี้
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 104 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อีปู...มรึงจะคิดแบบไหนก้ได้แล้วแต่มรึง แต่น่าจะให้เป็นพรีเซ็นเตอร์ให้ดูหน่อย เวลามรึงนั่งขี้ ทำท่าไหน เผื่อมีท่าแปลกๆขี้แล้วสบายตูด กรูจะทำตามอย่างบ้าง หลายคนคงอยากดูเหมือนกรู
ดังระเบิดเลยมรึง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 103 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ลองจินตนาการนึกภาพอีปูนั่งขี้ดูซิครับ
นึกแล้วขำๆว่ะ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
แค่เดินยังขนาดนี้....OMG
T
 
ความคิดเห็นที่ 102 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ไม่มีอะไรจะทำแล้วหรือ
แมว
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 101 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ทีไข้หวัดนกนายกต้องกินไก่โชว์ ส้วมสาธารณะแบบชักโครก โสโครก อินังยกนี่ต้องแก้ผ้านั่งชักโครกสาธารณะเป็นนังแบบพรีเซ็นเตอร์
อิดอคนิทำแต่เรื่องชั่วๆๆๆๆ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 100 +12 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
หยุดก่อนท่านผู้เจริญ กฎหมายดังกล่าวไม่ได้ให้ยกเลิกส้วมแบบนั่งยอง แต่เป็นการกำหนดมาตรฐานของส้วมนั่งราบ ( ส้วมแบบชักโครก ) ขึ้นใหม่เพื่อให้มีมาตรฐานมากขึ้น เพราะปัจจุบันส้วมแบบชักโครกมีหลายแบบหลายลักษณะและมีมาตรฐานต่างกัน บางแบบไม่มีคุณภาพ จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรฐานขึ้นใหม่ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ส่วนส้วมแบบนั่งยองยังมีอยู่ต่อไป ไม่ได้ยกเลิก ขึ้นให้ด้วยนะจ้ะเพื่อจะได้เข้าใจตรงกัน เพราเราเป็นผู้เจริญ
สมอ.มาเอง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
"พบ พ.ร.ฎ.กำหนดมาตรฐานส้วมปี 2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา บังคับใช้อีก 120 วัน ให้ยกเลิกส้วมซึม"
หมายความว่าอย่างไร
สงสัย
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ตามเนื้อหาของพรฎ.ก็เป็นเพียงเรื่องมาตรฐานของโถชนิดนั่งราบเท่านั้น

ส่วนเรื่องยกเลิกโถนั่งยอง ไม่มีกม.บังคับ แต่เป็นเพียงนโยบายในแผนแม่บทพัฒนาส้วมสาธารณะไทย ระยะที่ 3 ที่จะลดลงให้เหลือน้อยกว่า 10% เท่านั้น

หัวข้อข่าวอาจลวงให้สับสนถ้าอ่านลวกๆ ไม่ลงรายละเอียด
สำนักมัดตราสังอุตสาหกาม
 
ความคิดเห็นที่ 99 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เหตุบังเอิญนะเจ้าค่ะ อิฉันไปเยี่ยมสาวกแดงในถิ่นหนึ่ง อิฉันมีความจำเป็นจะใช้ห้องน้ำค่ะ เขาขุดหลุมให้อิฉันใช้ที่ชายป่ากลางแจ้งนะเจ้าค่ะ สาเหตุมาจากตรงนี้นะเจ้าค่ะ
หนุ่ม
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 98 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
บรื๊อ! นั่งทับรอยคนเป็นกามโรค,เชื้อรา(สังคัง),โรคติดต่ออื่นๆทางกายสัมผัสจากส้วมสาธารณะ สยอง
หวาด
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 97 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
นี่ละนะ ความคิดเห็นผิดๆของคนไทยส่วนใหญ่ ประเทศไม่อาจพัฒนาได้ ส้วมนั่งราบสะอาดกว่าแล้วรองรับผุ้มีอายุ หรือคนพิการได้ดีกว่า ประเทศพัฒนาแล้วเขาก็เป็นแบบนี้ทั้งนั้น แล้วเขาจะต้องมีกระดาบรองนั่งเสมอ แต่น่าสมเพด สนามบินกระดาบรองนั้งยังไม่มีเลย สกปรกจริงๆคนไทย ประเทศไทย
เด็กนอก
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ถามคุณหน่อยว่า ตอนคุณต้องใช้ส้วมสาธารณะคุณนั่งราบหรือขึ้นไปยองให้เป็นรอยตีน อย่าบอกนะว่าไม่มีกระดาษรองเพราะถ้าคุณคิคได้แบบนี้ก็น่าจะมีติดไว้เนอะ
wa
 
ความคิดเห็นที่ 96 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
น่าจะทำภาพสกรีนรูปนังเอ๋อ ติดฝาส้วมทุกอันด้วยเป็นการให้เกียรติเจ้าของผลงาน
อิคอห่าน
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 95 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
สมองเป็นอย่างไร เรื่องที่คิดก็เป็นอย่างนั้น
นายก สมองมีเเต่ขี้
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 94 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
มีสิทธิอะไรมากำหนดสิทธิการใช้แบบส้วมของคนอื่น?
คุกคามกันถึงส้วม
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 93 +5 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
สงสัยรัฐบาลนี้จะไม่มีความรู้เรื่องส้วมเลยนะ
ระบบส้วมซึมนั้นเป็นระบบเกี่ยวกับถังเกรอะที่รองรับอุจจาระ ซึ่งเวลานี้มีระบบบ่อเกรอะ-บ่อซึม แบบหนึ่งที่ใช้กันมานานแล้ว และตามชนบทของไทยก็ยังใช้กันอยู่ ส่วนอีกระบบคือถังบำบัดสำเร็จรูปที่นิยมใช้กันตามหมู่บ้านจัดสรรและตามบ้านเรือนสมัยใหม่ ซึ่งมีรายละเอียดอีกหลายแบบแล้วแต่ชนิดอาคาร ซึ่งระบบนี้สามารถปรับเปลี่ยนน้ำเสียให้ใสและระบายลงท่อสาธารณะได้เลยไม่ต้องรอการซึม

ทั้งหมดนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยกับรูปแบบโถส้วม ซึ่งเป็นความนิยมและถนัดของแต่ละครัวเรือนที่จะเลือกใช้ และขึ้นอยู่กับราคาด้วย เรื่องนี้คืออะไรกันแน่เอาให้ชัด ๆ
ข่าวผิดหรือเปล่า
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
คนที่ไม่เข้าใจ คือคนที่เขียนพาดหัวข่าว
พาดหัว กับเนื้อข่าวมันคนล่ะเรื่องเลย
มีตรงไหนเอยถึงส้วมซึม มีตรงไหนบอกว่า120วันจะยกเลิก มีตรงไหนช่วยบอกที
นักข่าวไร้จรรยาบรรณ
 
ความคิดเห็นที่ 92 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ส้วมแบบเก่า - http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00131465.PDF

ส้วมแบบใหม่ - http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/E/114/21.PDF

ข้อดีก็มีเยอะ ไม่ใช่ให้ยกเลิกส้วมซึม แต่บังคับให้ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ข้อดีหรือข้อเสียในการเปลี่ยนมาตรฐาน ก็ต้องอ่านก่อนแสดงความเห็น มันแสดงว่ามีการศึกษา มิใช้นั่งเทียนคิดไปเอง ใครจะลากไปจูงทางไหนก็ไม่สนใจ แล้วพระราชกฏษฎีกา มันก็แตกต่างจากพระราชกำหนด จะไปโทษนายก อำนาจฝ่ายบริหารได้อย่างไร อำนาจพระราชกฏษฎีกามาจากไหน??..
ผ่านมา
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 91 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ไม่มีอะไรทำแล้วหรือรัฐบาลปูถึงต้องเอาเรื่องส้วมเรื่องขี้มาทำ
อยากถามว่าแล้วในสลัมต่าง ๆ ใน กทม. จะเอาเงินที่ไหนมาทำส้วมใหม่
สิ่งที่รัฐบาลควรจัดทำคือการทำห้องน้ำส้วมสาธารณะสำหรับให้คนจนได้ใช้ในราคาถูก สามารถเข้าไปใช้ได้ทั้งหนักทั้งเบาในขณะเดียวกัน ควรจัดสร้างให้ครบทุกตำบลไปเลยจะดีกว่าไหม
การออก พ.ร.ฎ. มันต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ของคนทั้งประเทศไม่ใช่ของคนที่นั่งอยู่ในห้องปรับอากาศ ถ้าไม่รู้จะทำอะไรก็นั่งเฉย ๆ ดีกว่า
โง่ได้ถ้วยเลยไอ้พวกนี้
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 90 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เคยอ่านหนังสือมา เค้าบอกว่าร่างการมนุษย์ถูกออกแบบมาให้นั่งยองๆอึนะครับ ท่อส่งของเสียเราจะเป็นแนวตรงเวลาอึแบบนั่งยอง แต่ถ้านั่งแบบชักโครกท่อส่งเราจะพับงอ ทำให้ถ่ายลำบากกว่า

ถ้ามีบ้านผมจะทำไว้อันนึงหลังบ้าน ถ้าวันใหนไปรีสอร์ทแล้วเห็นส้วมแบบนี้นะคือสวรรค์ของผมเลยล่ะ
คนชอบส่วมนั่งยอง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 89 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
คนจนทำส้วมใหม่
พ่อค้า โรงงานได้ฅัง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 88 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
แล้วคนที่อยู่บ้านนอกไม่มีน้ำปะปา ทำไงล่ะครับ ท่านเจ้านาย
วีน
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 87 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
------------- ขอยืนยัน ญี่ปุ่นเองก็ยังใช้ส้วมยองๆ ในสถานที่สำคัญ โดยเฉพาะผู้หญิงรังเกียจชักโครก เพราะดูไม่สะอาด
และดูจากคลิปแอบถ่าย ผู้หญิงญี่ปุ่นยังยองๆฉี่ ญี่ปุ่นยังใช้ส้วมยองๆฉี่ ---------------
แอบดู
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 86 +3 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ตั้งเเต่เฝ้าดูรัฐบาลปูมานานร่วมปี เรื่องนี้ดูจะเป็นเรื่องโดดเด่นที่สุด หลักเเหลมที่สุด เเละช่างเป็นไอเดียที่สุดยอดล้ำเลิศที่สุดของนายกปู
ขอสนับสนุนสุดตัว สุดโก่ง สุดเบ่ง เเละอยากให้รัฐบวมมีนโยบาย ชักโครกคันเเรก ด้วยนะคร้า
เเดงเทียม(ตัวจริง)
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 85 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ฝรั่งเพิ่งวิจัยพบว่า การนั่งส้วมแบบชักโครกผิดธรรมชาติ การนั่งยองๆทำให้ลำไส้ยืดตรงอุจจาระขับเคลื่อนดีกว่า ถ้าติดนั่งชักโครกให้เอาเก้าอี้สูงครึ่งหนึ่งของชักโครกรองเท้าให้สูงขึ้น ความจริงส้วมแบบนั่งยองๆก็มีแบบชักโครก เคยเห็นตามโรงแรมชั้น 2 ต่างจังหวัด
ฝรั่งวิจัยได้ทุกเรื่อง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 84 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ที่ญี่ปุ่นสถานีรถไฟฟ้าที่ชินจูกุยังใช้อยู่เลยแต่เมืองไทยจะให้เลิกใช้แล้ว คิดเป็นแต่เรื่องปัญญาอ่อนจริงๆ ไอ้รัฐบาลไทยหัวใจเขมรนี่ ไอ้ระบบทักษิโนมิกนี่มันยิ่งกว่าคอมมิวนิสอีกเสรีภาพทางรูตูดมันยังปิดกั้นเลย
ไม่ได้โม้เพราะขี้มาแล้ว.ถ้าไม่เชื่อลองไปขี้ดู
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 83 -1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ส้วมซึมกับส้วมนั่งยองมันคนละอย่างกันนะคะ
อ่านแต่ละเม้นท์แล้วงง
สักแต่ว่าจะด่าเขาจริง ๆ
ส้วมนั่งยองอาจเป็นส้วมซึมหรือชักโครกก็ได้
ไม่ใช่ว่าพอชักโครกแล้วต้องนั่งราบอย่างเดียว
ชักโครกแบบนั่งยองก็มี
ชักโครกมันเป็นระบบ
ส่วนนั่งยองนั่งราบคือรูปแบบของส้วม
ถ้าจะด่าก็ด่าให้ถูกเรื่องดีกว่าค่ะ
อย่าสักแต่ด่าคนอื่น
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
คห 83 ก็ยังสักแต่ด่าคนอื่น
ก็ดูรูปประกอบสิ ที่เอามาลงนะ แถมข้อความใต้รูปแบบนั้น
คนเขาก็เข้าใจผิดเป็นธรรมดา
ใจร้อนนะเธออ่ะ
 
ความคิดเห็นที่ 82 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ปั๊มน้ำมันทุกแห่งใช้ส้วมซึม เพราะเป็นสาธารณะ ถ้าเปลี่ยนเป็นชักโตรก คนไทยก็ขึ้นไปเหยียบบนฝาส้วมนั่งยองๆขี้เหมือนเดิมแหละเพราะไม่ไว้ใจส้วมสาธารณะ โสโครก สกปรกเหมือนนักการเมืองประเทศสารขัณฑ์แห่งนี้ แดรกกันเข้าป่ะ เอาส้วมยัดปากพวกเผาไทยและเสื้อแดงกินให้อิ่มๆๆๆๆนะ
ปตท ทุบส้วมทั่วประเทศก่อนเลย
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 81 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
พวกเราอีกหน่อยแก่ลง มีข้อเข่าเสื่อม ก็คงนั่งยองๆไม่ไหวหรอกค่ะ มันทรมาน ลุกขึ้นมาทีก็พาลจะหน้ามืด
มีส้วมนั่งแบบชักโครกน่ะดีแล้ว หลายประเทศที่เจริญเขาก็ใช้กัน แต่ควรจะประชาสัมพันธ์วิธีใช้ให้ถูกต้อง ห้ามปีนขึ้นไปเหยียบเพราะทำให้สกปรก และที่รองนั่งแตกหัก คนปีนก็จะตกส้วมได้

ที่สำคัญคือต้องมีคนดูแลทำความสะอาดส้วมชักโครกสมำ่เสมอ มีกระดาษทิชชูไว่ให้ไม่ขาด
nancy
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 80 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
บ้ากันไปหมดแล้ว

manager ครับ ก่อนลงข่าว แหกขี้ตาอ่าน มอก.792 - 2554 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4380 (พ.ศ. 2554) ที่เขาบอกหรือยัง

ตรงไหนของมันบอกว่าให้ยกเลิกส้วมซึมครับ
dsDF
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ต้องแหกตาอ่านดีๆ
เพราะคนอัปรีเขียนกฏหมาย จะกฏหมายอะไรน่ากลัวชาติทั้งสิ้น
 
ความคิดเห็นที่ 79 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
จริงอย่างที่ว่า คนไทยอ่านหนังสือ ไม่เกิน3 บรรทัด อะไรที่มีประโยขน์ก็ควรอ่านประดับสมองบ้างก็ดีน่ะ อ่านแต่พาดหัว ก็เกิดความเข้าใจผิดๆ ไปอ่านรายละเอียดข่าวบ้าง สาระสำคัญมีเยอะ
อย่างทีติกันเรื่องก้นคนโน้นคนนี้ เขาก็มีเขียนบอกว่า "ที่สาธารณะมีบริการ “ส้วมนั่งราบ” อย่างน้อย 1 ที่" ผู้สูงอายุจะได้ใช้บริการได้ ไม่ใช่ทั้งหมดอย่างที่เข้าใจกัน
และที่ๆว่ากันเรื่องความสะอาด หรือการใช้ห้องน้ำ ก็มีเขียนบอกหมดไปอ่านดู
สำหรับครัวเรือน คงไม่ต้องห่วงเรื่องนั่งทับก้นคนอื่น หรือคุณจะไปยืนบนขอบ หรือความสะอาด คุณคงไม่มักง่ายขนาดนั้นมั่ง
กล้า
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 78 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
รัฐบาลนี้ เอาการเมืองกับเรื่องการค้ามาเป็นเรื่องเดียวกัน ยกเลิกส้วมแบบนั่งยองเอาไปขายให้ลาว พม่า เขมร โง่หรือแกล้งโง่ นั่งยองราคาถูกป้องกันโรคไส้เลื่อน โรคริดสีดวงได้ ใช้ชักโครกราคาแพงกว่าอุปกรณ์เยอะกว่า ซ้อมแซมยุ่งกว่า เหตุผลทางการค้าอย่างเดียว เพื่อให้ผลิตชักโครกมาขายให้คนไทยใช้ คิดได้เลวจริงๆ
pml7419
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 77 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
สรีระของมนุษย์ถูกออกแบบให้นั่งยองในการขับถ่าย เราอาจจะสังเกตได้เวลานั่งยองถ่ายจะรู้สึกถ่ายได้เร็วและง่ายกว่าการนั่งชักโครก เพราะลำไส้ในท่านั่งชักโครกจะถูกรั้ง ไม่เป็นธรรมชาติ จริงอยู่ที่ว่าการนั่งยองๆจะสร้างความลำบากให้ผู้ที่เข่าไม่สมบูรณ์ หรือผู้สูงอายุ ทำให้นั่งชักโครกแล้วสบายกว่า แต่ก็มีวิธีจัดท่าให้ถูกต้อง โดยการหาเก้าอี้เตี้ยๆมารองเท้า ขณะที่นั่งบนชักโครก ก็จะทำให้ท่านั่งนั้นเหมาะสมกับการขับถ่ายไปตามธรรมชาติ

ผมว่ามันไม่เห็นจะไม่ดีตรงไหน ที่เราจะนั่งส้วมแบบเดิม แถมส้วมนั่งยองยังช่วยประหยัดน้ำกว่าแบบชักโครกกว่า 50% ผมไม่ได้หมายความว่าไม่ให้นั่งชักโครก แต่อยากให้ เรามีอิสระในการเลือกตัดสินใจที่จะบริโภคผลิตภัณฑ์ และคุณนายกน่าจะเอาเวลาไปคิดทบทวนตัวเองดีกว่าหาเรื่องให้คนด่า แล้วทำหน้าไม่รู้ไม่ชี้ไปวันๆ
เด็กน้อย
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 76 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ประชาชนเดือดร้อนแทบกระอักเลือดไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าครองชีพแพงลิ่ว อาชญากรรม โกงกิน คอรัปชั่น คนไทยสามจังหวัดถูกฆ่าทุกวัน ล้วนเป็นเรื่องด่วน ปูเน่ากลับทำอะไรไม่เป็นเลย

แต่ดันทะลึ่งมาออก พรบ.ส้วมปูเหม็น ต่างจังหวัดหน้าแล้งหลายสิบจังหวัดไม่มีน้ำกิน น้ำใช้ ทุกปี จะเอาน้ำที่ไหนมาชักสิ่งโสโครกให้มรึงกินได้ว่ะ

อย่างนี้ต้องเรียกว่า รัฐบาลส้วมโง่+ตอแหล
ทำแต่เรื่องโง่ ๆ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 75 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
นี่หรือประชาธิปไตยฟายแดงได้อำนาจจากการเผาบ้านเผาเมือง เผด็จการแม้กระทั่งขี้คนไทย มันเรื่องส่วนตัวจะใช้ส้วมซึมหรือชักโครกอะไร นี่มนเอื้อพวกพ้องเสื้อแดงขายส้วมชักโครก นี่คือขบวนการทุจริตวิธีหนึ่ง อิดอคนี่มันชอบของต่ำจิงๆ
อิดอกทอ_เกลียดแมร่ง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 74 +3 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
แล้วจะมีเจ้าพนักงานแอบซุ่มข้างส้วม แล้วโดดออกมาขวางเวลากรูขี้ผิดส้วมแล้วเขียนใบสั่งไม๊หว่า
โดนอีกแระ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 73 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ไปแก้ในโรงพยาบาลให้ได้ซะก่อนเถอะแม่คูน ห้องส้วมเจ้าหน้าที่ชักโครกอย่างดี ทีให้คนป่วยนั่งยองๆปลดทุกข์ ป้าๆลุงๆปวดขานั่งยองๆแล้วลุกไม่ขึ้น น่าเวทนา สาธุ
ยายมา ป้ามี ลุงสี ตาหำ ฯ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 72 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ส้วมนะยังไงก็ได้ แต่ฉันอยากได้กฏหมายสำหรับสตรีมากกว่าค่ะ เคยคิดจะทำไรเพื่อสตรีบ้างไหม เช่น เพิ่มบทลงโทษคดีขมขืน อนาจาร อันที่มีประโยชน์ทำไมไม่ทำอ่ะ คิดไรไม่เข้าท่า อยากจะถามหน่อยส้วนสาธารณะมีสักกี่คนที่กล้านั่ง
คนไทยตาดำดำ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 71 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
คนไทยอย่าเครียดเลยครับ อย่างน้อยทักษิณก็ไม่สามารถมาขี้ในประเทศไทยได้นะครับ
อีสคอมเมนต์
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 70 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
หมดเรื่องหากินแล้วหรือ ขนาดญี่ปุ่นนอกจากไม่ห้ามแล้วยังมีให้เลือกทั้ง 2 แบบในห้างทันสมัยใหญ่โต ทั้งชักโครกไฮเทคและแบบยองๆ
อนิจจัง อนิจจา กินกระทั่งส้วม
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 69 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
รัทบาลนี้มานคิดได้เเค่เรื่องต่ำกว่าสะดือลงไป
รัทบาลส้วมซึม
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 68 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ขี้ในป่าไม่ผิด
delpiero
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 67 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ญี่ปุ่นก็ยังมีอยู่เลย มันไม่มีปัญยาจะคิดทำอะไรที่ดีกว่านี้รึไง ของพวกนี้ปล่อยให้มันค่อยๆเปลี่ยนโดยไม่ต้องออกเป็นพรบ ก็ได้
ติงต๊อง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 66 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ประเทศจีนยุคนี้ยังมีส้วมหลุม ส้วมซึมยังไม่มีด้วยซ้ำ ประเทศไทยชาวบ้าน อย่าว่าแต่ส้วมซึมเลย ยังนั่งหยองขี้ แบบขุดหลุมข้างบ้าน ชาวไทยภูเขาขี้เสร็จหมูก็ตามไปเก็บ ถ้าคนจน ๆ มีปัญญาจะซื้อส้วมชักโครกหรือ น้ำจะยัดห่ ายังไม่มี จะเอาไปใช้ชักโครกอย่างไร คุณหอยเน่าหัดคิดเสียบ้างว่ามันเป็นไปไม่ได้ เพราะคนยังโง่เหมือนควายอยู่ในขณะนี้ จะนั่งชักโครกได้อย่างไร คนเอ๋อสมองกลวง ชักโครกบ้านที่ใช้น้ำบ่อน้ำคลอง จะทำอย่างไร คุณหอยเน่า ไปทำเรื่องอื่นก่อนเถอะ ดูแล การศึกษาเด็ก ความปลอดภัย บนถนน การสาธารณสุข ไม่ไปดู มาดูเรื่องส้วม หรือว่ารัฐบาลคุณปูหอยเน่าคือ พวกรัฐบาลส้วม
รักชาติ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 65 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
นั่งไม่ได้ค่ะปูปวดเข่า เล่นท่ายากทุกคืน
ปี่กระหลู่
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 64 +5 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เป็นเรื่องที่ดีที่สุดเเละฉลาดหลักเเหลมมากที่สุดที่รัฐบาลนี้ทำ ตั้งเเต่ผมเห็นมา
เรื่องส้วม
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 63 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
แค่การแก้ไขสุขอนามัยในครอบครัวต้องงขนาดออกเป็น พรบ เลยหรือครับ มันเป็นเรื่องกระจอกจริงๆ แค่ออกเป็นเทศบัญญัติก็เกินพอแล้ว รบ ที่มี สส สนับสนุนเกินครึ่ง ควรไปทำในเรื่องที่มันสำคัญๆกับความมั่งคงของชาติ และสังคมดีกว่า เช่น พรบ จำกัดการถือครองที่ดิน ปรับปรุง พรบ ปิโตเลิ่ยมให้เหมะสมกับปัจจุบัน ฯลฯ เรื่องแบบนี้เป็นประโยชน์มากและควรทำ แต่ผมคงได้แต่คิดไปเอง เพราะ รบ นี้มันไม่มีทางจะทำเรื่องดีๆแบบนี้แน่นอน
714
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 62 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
แค่การแก้ไขสุขอนามัยในครอบครัวต้องงขนาดออกเป็น พรบ เลยหรือครับ มันเป็นเรื่องกระจอกจริงๆ แค่ออกเป็นเทศบัญญัติก็เกินพอแล้ว รบ ที่มี สส สนับสนุนเกินครึ่ง ควรไปทำในเรื่องที่มันสำคัญๆกับความมั่งคงของชาติ และสังคมดีกว่า เช่น พรบ จำกัดการถือครองที่ดิน ปรับปรุง พรบ ปิโตเลิ่ยมให้เหมะสมกับปัจจุบัน ฯลฯ เรื่องแบบนี้เป็นประโยชน์มากและควรทำ แต่ผมคงได้แต่คิดไปเอง เพราะ รบ นี้มันไม่มีทางจะทำเรื่องดีๆแบบนี้แน่นอน อีกอย่างที่จะบอก รบ โง่ๆว่า ส้วมซึมมันไม่ได้แก้ปัญหาที่โถส้วมเท่านั้น แต่มันรวมถึงระบบบำบัดของถ้งเกรอะ ถังกรองที่มีมาตรฐานบำบัดน้ำเสียด้วยจึงจะสามารถแก้ไขได้ครบวงจร
รบ นี้มันโง่จริงๆ 714
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 61 +3 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ให้อิปู ไปนั่งขี้ในห้องน้ำปั้มน้ำมันดิ ว่ามันจะกล้านั่งทับมั้ย
อาคม
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 60 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
น้องปูลองไปนั่งขี้ในห้างสรรพสินค้าหรือป้๊มน้ำมันบ้างซิจ๊ะเธอจะมีความสุขมาก
โอ่งเม้ง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 59 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เรื่องขี้ๆอย่างนี้ต้องเป็นไอ้เหลี่ยมคิดให้อีปูแน่ๆ เพราะสมองอีปูมันตันไปด้วยขี้จนไม่มีปัญญาคิดเรื่องลึกซึ้งอย่างนี้เองได้
เรื่องขี้ของไอ้เหลี่ยม
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 58 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
1. คิดได้ยังไง ส้วมสาธารณะไม่ควรมีชักโครกทั้งหมด เพราะคนที่ใช้ชักโครกส่วนใหญ่ขึ้นไปเหยี่ยบบนที่นั่งเพราะรังเกียจ กลัวไม่สะอาด พลั้งเผลอ ส้วมเกิดแตก จะทำให้บาดก้นเป็นแผลเหวอะหวะแน่
2. ต้องมีโอกาสให้ผู้คนได้เลือกใช้ ไม่ใช่บังคับเป็นกฏหมาย เพราะบางคนไม่ถนัด ชักโครกดูแลยากกว่าส้วมนั่งยอง
ใช้สมองปูคิด
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 57 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ยัยปูเคยไปญี่ปุ่น แต่คงไม่ได้เข้าส้วมดั้งเดิมของเขา เขาก็ยังทำไว้คู่กันทั้งสองแบบตามที่สาธารณะ แล้วแต่จะใช้
แต่ถ้าตามอพาร์ทเม้นท์แบบชั้นเดียว ถ้าก้มดูแทบกินข้าวำไม่ลง เห็นของเราตกลงจ๋อม.. แถมน้ำกระเด็นโดนก้นอีก บรื๋อ เพราะเอาทำปุ๋ยใส่ผัก รสชาติดี
ยัยปู
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 56 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เรื่องวานกรู ขี้ก๊ะขี้กรู หนักหัวไรมรึงว่ะ มรึงจะมาบังคับกรูแม้กระทั่งจะขี้หรือว่ะ อีปูเน่า มรึงไปรักษาโรคเอ๋อของมรึงให้หายก่อนไป ก่อนที่มาเสรือกเรื่องขี้
บังตีหม้อ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 55 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ทำแต่เรื่องไม่เข้าเรื่อง ทำแต่เรื่องเหม็น ๆ เพรามันต้องการเบนประเด็นเศรษฐกิจ หรือล่อเป้าสถาบันให้เสื่อมเสีย เพราะสถาบันลงนาม
นายกปัญญาอ่อน
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 54 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ประชาธิปไตยแบบส้วมๆ จะขี้แม้งยังบังคับ ใครนั่งยองคงโดนใบสั่ง
swords07@gmail.com
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 53 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
โอ้โห อีบร้า ไม่มี หร่า อะไรจะทำเหรอจ๊ะ

ถึงคิดมาได้ ถ้าจะว่างจัดสินะ ถึงมานั่งคิดว่าขรี้แล้วจะราดยังไง

โถ อีประสาท ชาวไร่ชาวนา เค้าใช้กันเป็นมั้ยนั่น ส้วมชักโครกน่ะ น้ำจะรดผักรดหญ้า ยังหายาก อย่าว่าแต่จะเอามาราดส้วมเลย

เชื่อแล้ว ว่าสมองหร่อนมีเท่าจิ๋มมดจริง ๆ
พระรามสอง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 52 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เหมาะสมแล้วกับความคิดนายก ในสมองมีแต่ขี้เท่านั้น
ปูมีขี้เต็มสมอง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 51 +53 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
นายกยิ่งลักษณ์ ชินสัตว คะ

ถ้า หนู ไม่นั่ง ส้วมชักโคก
เพราะ กลัว นั่งแล้ว ตูด ไม่สะอาด

หนู ขอ ใช้ ส้วมซึม ยองๆ อึ

หนู จะ ผิดกฎหมาย โทษ จำคุก กี่ปี
เหมือน ลุง ทักษิณ ชินสัตว เป่า

แล้ว หนู ต้องหนี ไปอยู่ ต่างประเทศ เหมือน
ลุงทักษิณ ชินสัตว เป่า

เพราะ หนู ไม่นั่ง ชักโคก อะคะ
กฎหมายส้วม
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
พี่ปูชอบยืนขี้คร๊าาาา
ปูโฉ่
 
หน้าแสดงความเห็นที่ 2 จากทั้งหมด 2 หน้า
หน้าที่แล้ว
2 | 1
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
5. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ cs@astvmanager.com หรือ cs.astvmanager@gmail.com ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
โชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่แสดงความเห็น เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟซบุก กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

ชื่อ/e-mail ของคุณ : *
 
 *
  กฎกติกาการแสดงความคิดเห็นฉบับเต็ม
 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2014