หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกภูมิภาค | ภาคใต้
ภาคใต้ ข่าวภาคใต้

ม.อ.ภาคใต้ จัด “วิชาการ 56 บ่มเพาะคนดี ชี้นำสังคม”

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 19 กรกฎาคม 2556 13:15 น.

ม.อ.ภาคใต้ จัด “วิชาการ 56 บ่มเพาะคนดี ชี้นำสังคม”

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
ม.อ.ภาคใต้ จัด “วิชาการ 56 บ่มเพาะคนดี ชี้นำสังคม”

ม.อ.ภาคใต้ จัด “วิชาการ 56 บ่มเพาะคนดี ชี้นำสังคม”
รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ม.อ.วิทยาเขตภาคใต้ จัดงานวิชาการประจำปี 2556 ภายใต้แนวคิด “ปี 2556 ม.อ.วิชาการ บูรณการองค์ความรู้สู่ชุมชน” เพื่อบ่มเพาะคนดี ชี้นำสังคม ระหว่างวันที่ 16-17 ส.ค.56 วิทยาเขตหาดใหญ่ วันที่ 18-19 ส.ค.56 วิทยาเขตปัตตานี 20-22 ส.ค.56 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วันที่ 29-30 ส.ค.56 วิทยาเขตตรัง และ 14-15 พ.ย.56 วิทยาเขตภูเก็ต
       
       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญชมงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2556 ภายใต้แนวคิด “ปี2556 ม.อ.วิชาการ บูรณาการองค์ความรู้สู่ชุมชน” เพื่อบ่มเพาะคนดี ชี้นำสังคม สั่งสมปัญญาพัฒนางานวิจัย ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนภาคใต้ จากผลงานที่สั่งสมมาตลอด 45 ปี ในงาน ม.อ.วิชาการประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้เยาวชนเรียนรู้ผลงานวิจัยของ ม.อ.มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ และพบ 155 สถาบันการศึกษาทั้งไทยและต่างประเทศ โดยนายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน ในวันที่ 16 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชครบ 60 ปี ม.อ.หาดใหญ่
       
       รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิจัยเพื่อนำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนภาคใต้ ในฐานะมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ และมอบความรู้สู่ชุมชน ในโอกาสครบรอบ 45 ปี ทุกคณะ หน่วยงานของมหาวิทยาลัยพร้อมใจนำผลงานวิจัยมาถ่ายทอดสู่เยาวชน ในงาน ม.อ.วิชาการประจำปี 2556 ภายใต้แนวคิด “ปี 2556 ม.อ.วิชาการ บูรณาการองค์ความรู้สู่ชุมชน” เพื่อบ่มเพาะคนดี ชี้นำสังคม สั่งสมปัญญา ส่งเสริมงานวิจัย โดยวันที่ 16-17 สิงหาคม 56 จัดที่ศูนย์ประชุมนานาชาติ และภายใน ม.อ.หาดใหญ่ วันที่ 18-19 สิงหาคม 2556 จัดที่ ม.อ.วิทยาเขตปัตตานี วันที่ 20-22 สิงหาคม 2556 จัดที่ ม.อ.วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วันที่ 29-30 สิงหาคม 2556 จัดที่ ม.อ.วิทยาเขตตรัง วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2556 จัดที่ ม.อ. วิทยาเขตภูเก็ต
       
       กิจกรรมที่ ม.อ.หาดใหญ่ จะเน้นที่นิทรรศการผลงานสิ่งประดิษฐ์ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร ผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติ และนานาชาติ นิทรรศการโครงการในพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ คือ โครงการพัฒนาเกาะบุโหลน จ.สตูล ซึ่งนักวิจัยของมหาวิทยาลัยทุกคณะเข้าร่วมพัฒนาพื้นที่ และนิทรรศการ “45 ปี ม.อ.จากวันวาน ถึง..วันนี้”
       
       งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และเอกชนจากในประเทศ รวมทั้งสถาบันจากมาเลเซีย อินโดนีเซีย จำนวน 155 สถาบัน มาให้ข้อมูลหลักสูตรใหม่ๆ แก่นักเรียน พร้อมทั้งการบรรยาย “การกำหนดกรอบเวลาและกระบวนการจัดสอบในการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา ปี 2557” โดย ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม ประธานอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระบบแอดมิชชันในสถาบันอุดมศึกษา วันที่ 16 สิงหาคม 2556 และ ดร.สุขสวัสดิ์ ศิริจารุกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา ประธานคณะกรรมการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโดยวิธีรับตรง ม.อ.บรรยาย “ระบบการคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้เข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง”
       
       คณะหน่วยงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดกิจกรรม มากมาย เช่น คณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดนิทรรศการระบบวนเกษตรกับการเพิ่มรายได้ในสวนยางพารา คณะวิทยาศาสตร์ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ให้ความรู้เรื่องหญ้าทะเลและสาหร่าย สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในทะเลของภาคใต้ คณะเทคนิคการแพทย์ ให้ความรู้เรื่องภัยจากโรคเบาหวาน โรคอ้วน ไขมัน และความดันโลหิตสูง คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม จัดสัมมนาเรื่อง การท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา คณะแพทยศาสตร์ จัดให้ความรู้ด้านโรคภัยที่ควรรู้จัก และความก้าวหน้าทางการแพทย์ ณ ศูนย์ประชุมนาชาติฯ ม.อ.
       
       ม.อ.วิทยาเขตปัตตานี จัดงาน ม.อ.วิชาการใน วันที่ 18-19 สิงหาคม 2556 ประกอบด้วย นิทรรศการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เช่น นวัตกรรมหมอนรองศีรษะกั้นแผลกดทับ ยางปูพื้นสระน้ำ กาวน้ำยางกราฟพอลิเมอร์ นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสาหร่ายด้วยเครื่องปฎิกรณ์ชีวภาพ ที่อาคารเรียนรวม วิทยาเขตปัตตานี คณะรัฐศาสตร์ จัดการเสวนา “สิทธิที่ถูกละเมิดและมองข้ามในกลุ่มชาวไทยพุทธ และครูในพื้นที่ของความขัดแย้งและความอ่อนไหว” โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ จัดนวดเพื่อคลายความเครียด และโยคะหน้าเด็ก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสอยดาว สอยความรู้ IT
       
       ม.อ.วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดงาน ม.อ.วิชาการ วันที่ 29-30 สิงหาคม 2556 มีการแข่งขันทักษะงานไม้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยาง สมุนไพรใกล้ตัว พบกับ Life Saving Journey โดย ศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงกฤษณา ไกรสินธุ์ กิจกรรมนักศึกษา สาธิตการทำเตียงและถุงมือยาง และสาธิตการทำขนมไทย และเบเกอรี ที่ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
       
       วิทยาเขตตรัง จัดงาน ม.อ.วิชาการ ในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2556 บรรยายพิเศษ “เส้นทางสู่ผู้ประกอบการ” โดยนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจากการจำหน่ายสินค้าผ่านเว็บไซต์ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2556 ณ อาคาร 2 ม.อ.สุราษฎร์ธานี
 
        
       


ข่าวล่าสุด ในหมวด
พลังงานนครศรีฯ รุกสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน พบตั้งมวลชนนอกพื้นที่หนุนโครงการ
จนท.กรมอุทยานฯ กว่า 150 นาย เข้ารื้อ 10 ร้านอาหารรุกหาดทรายแก้วภูเก็ต (ชมคลิป)
จุดไฟไหม้ป่าอินโดฯ ลดลง แต่หมอกควันยังปกคลุมสงขลา
คณะวิทย์ ม.อ. คิดค้นเครื่องกรองน้ำเทคโนโลยีเมมเบรนให้คุณภาพสูง แต่ราคาต่ำ
กอ.รมน.ภ.4 สน. ประณามคนร้ายบึ้ม! บ่อนไก่ชน “ไร้มนุษยธรรม” พร้อมสั่งเร่งจับผู้ก่อเหตุ
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
ยังไม่มีผู้โหวต
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
5. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ cs@astvmanager.com หรือ cs.astvmanager@gmail.com ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
โชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่แสดงความเห็น เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟซบุก กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

ชื่อ/e-mail ของคุณ : *
 
 *
  กฎกติกาการแสดงความคิดเห็นฉบับเต็ม
 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2014