หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกภาคใต้ | ภาคใต้
ภาคใต้ ข่าวภาคใต้
ม.อ.ภาคใต้ จัด “วิชาการ 56 บ่มเพาะคนดี ชี้นำสังคม”
โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 19 กรกฎาคม 2556 13:15 น.


คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ม.อ.วิทยาเขตภาคใต้ จัดงานวิชาการประจำปี 2556 ภายใต้แนวคิด “ปี 2556 ม.อ.วิชาการ บูรณการองค์ความรู้สู่ชุมชน” เพื่อบ่มเพาะคนดี ชี้นำสังคม ระหว่างวันที่ 16-17 ส.ค.56 วิทยาเขตหาดใหญ่ วันที่ 18-19 ส.ค.56 วิทยาเขตปัตตานี 20-22 ส.ค.56 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วันที่ 29-30 ส.ค.56 วิทยาเขตตรัง และ 14-15 พ.ย.56 วิทยาเขตภูเก็ต
       
       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญชมงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2556 ภายใต้แนวคิด “ปี2556 ม.อ.วิชาการ บูรณาการองค์ความรู้สู่ชุมชน” เพื่อบ่มเพาะคนดี ชี้นำสังคม สั่งสมปัญญาพัฒนางานวิจัย ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนภาคใต้ จากผลงานที่สั่งสมมาตลอด 45 ปี ในงาน ม.อ.วิชาการประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้เยาวชนเรียนรู้ผลงานวิจัยของ ม.อ.มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ และพบ 155 สถาบันการศึกษาทั้งไทยและต่างประเทศ โดยนายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน ในวันที่ 16 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชครบ 60 ปี ม.อ.หาดใหญ่
       
       รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิจัยเพื่อนำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนภาคใต้ ในฐานะมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ และมอบความรู้สู่ชุมชน ในโอกาสครบรอบ 45 ปี ทุกคณะ หน่วยงานของมหาวิทยาลัยพร้อมใจนำผลงานวิจัยมาถ่ายทอดสู่เยาวชน ในงาน ม.อ.วิชาการประจำปี 2556 ภายใต้แนวคิด “ปี 2556 ม.อ.วิชาการ บูรณาการองค์ความรู้สู่ชุมชน” เพื่อบ่มเพาะคนดี ชี้นำสังคม สั่งสมปัญญา ส่งเสริมงานวิจัย โดยวันที่ 16-17 สิงหาคม 56 จัดที่ศูนย์ประชุมนานาชาติ และภายใน ม.อ.หาดใหญ่ วันที่ 18-19 สิงหาคม 2556 จัดที่ ม.อ.วิทยาเขตปัตตานี วันที่ 20-22 สิงหาคม 2556 จัดที่ ม.อ.วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วันที่ 29-30 สิงหาคม 2556 จัดที่ ม.อ.วิทยาเขตตรัง วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2556 จัดที่ ม.อ. วิทยาเขตภูเก็ต
       
       กิจกรรมที่ ม.อ.หาดใหญ่ จะเน้นที่นิทรรศการผลงานสิ่งประดิษฐ์ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร ผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติ และนานาชาติ นิทรรศการโครงการในพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ คือ โครงการพัฒนาเกาะบุโหลน จ.สตูล ซึ่งนักวิจัยของมหาวิทยาลัยทุกคณะเข้าร่วมพัฒนาพื้นที่ และนิทรรศการ “45 ปี ม.อ.จากวันวาน ถึง..วันนี้”
       
       งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และเอกชนจากในประเทศ รวมทั้งสถาบันจากมาเลเซีย อินโดนีเซีย จำนวน 155 สถาบัน มาให้ข้อมูลหลักสูตรใหม่ๆ แก่นักเรียน พร้อมทั้งการบรรยาย “การกำหนดกรอบเวลาและกระบวนการจัดสอบในการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา ปี 2557” โดย ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม ประธานอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระบบแอดมิชชันในสถาบันอุดมศึกษา วันที่ 16 สิงหาคม 2556 และ ดร.สุขสวัสดิ์ ศิริจารุกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา ประธานคณะกรรมการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโดยวิธีรับตรง ม.อ.บรรยาย “ระบบการคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้เข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง”
       
       คณะหน่วยงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดกิจกรรม มากมาย เช่น คณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดนิทรรศการระบบวนเกษตรกับการเพิ่มรายได้ในสวนยางพารา คณะวิทยาศาสตร์ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ให้ความรู้เรื่องหญ้าทะเลและสาหร่าย สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในทะเลของภาคใต้ คณะเทคนิคการแพทย์ ให้ความรู้เรื่องภัยจากโรคเบาหวาน โรคอ้วน ไขมัน และความดันโลหิตสูง คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม จัดสัมมนาเรื่อง การท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา คณะแพทยศาสตร์ จัดให้ความรู้ด้านโรคภัยที่ควรรู้จัก และความก้าวหน้าทางการแพทย์ ณ ศูนย์ประชุมนาชาติฯ ม.อ.
       
       ม.อ.วิทยาเขตปัตตานี จัดงาน ม.อ.วิชาการใน วันที่ 18-19 สิงหาคม 2556 ประกอบด้วย นิทรรศการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เช่น นวัตกรรมหมอนรองศีรษะกั้นแผลกดทับ ยางปูพื้นสระน้ำ กาวน้ำยางกราฟพอลิเมอร์ นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสาหร่ายด้วยเครื่องปฎิกรณ์ชีวภาพ ที่อาคารเรียนรวม วิทยาเขตปัตตานี คณะรัฐศาสตร์ จัดการเสวนา “สิทธิที่ถูกละเมิดและมองข้ามในกลุ่มชาวไทยพุทธ และครูในพื้นที่ของความขัดแย้งและความอ่อนไหว” โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ จัดนวดเพื่อคลายความเครียด และโยคะหน้าเด็ก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสอยดาว สอยความรู้ IT
       
       ม.อ.วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดงาน ม.อ.วิชาการ วันที่ 29-30 สิงหาคม 2556 มีการแข่งขันทักษะงานไม้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยาง สมุนไพรใกล้ตัว พบกับ Life Saving Journey โดย ศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงกฤษณา ไกรสินธุ์ กิจกรรมนักศึกษา สาธิตการทำเตียงและถุงมือยาง และสาธิตการทำขนมไทย และเบเกอรี ที่ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
       
       วิทยาเขตตรัง จัดงาน ม.อ.วิชาการ ในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2556 บรรยายพิเศษ “เส้นทางสู่ผู้ประกอบการ” โดยนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจากการจำหน่ายสินค้าผ่านเว็บไซต์ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2556 ณ อาคาร 2 ม.อ.สุราษฎร์ธานี
 
        
       


ข่าวล่าสุด ในหมวด
รพ.กระบี่ ปิ๊งไอเดียจักรยานสามล้อประชาสัมพันธ์หวังเพิ่มประสิทธิ์การทำงาน
จู่โจมค้นคุกสตูลหลังผู้คุมถูกรวบพร้อมยาเสพติด พบยาบ้า-ไอซ์อื้อ
สภาวัฒนธรรมบ่อยาง ทน.สงขลา ร่วมกับภาคประชาชนจัดแห่เทียนพรรษา (ชมคลิป)
ทหารระนองเร่งช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยพิบัติลมกระโชกแรงจนบ้านเรือนเสียหาย
“ทูลกระหม่อมหญิงฯ” ประทานเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา
 
5 อันดับข่าวยอดนิยมของหมวด
เณรฉาวยอมถอดผ้าเหลือง หลังหาพระอุปัชฌาย์รับรองไม่ได้
ดีเอสไอพบเบาะแส “สมีคำ” เป็นนักขายมือทอง ทั้งรถ ทั้งทอง เพื่อหมุนเงินบริจาคไปซ่อน(ชมคลิป)
พบ 64 บริษัทต่างชาติในภูเก็ตเข้าข่ายนอมินี เอกชนหนุน DSI ฟันมาเฟีย
งามไส้! เจ้าพนักงานเรือนจำสตูลถูกจับคาเรือนจำซุกยาไอซ์ในรถยนต์หรู
“ปู” นั่งเฮลิคอปเตอร์ลงท่าเรืออยุธยา ดูขั้นตอนผลิตข้าวตราฉัตรของซีพี
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
แบ่งปันให้เพื่อน
ยังไม่มีผู้โหวต
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
5. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ cs@astvmanager.com หรือ cs.astvmanager@gmail.com ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
โชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่แสดงความเห็น เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟซบุก กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

ชื่อ/e-mail ของคุณ : *
 
 *
  กฎกติกาการแสดงความคิดเห็นฉบับเต็ม
 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Public Law | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2013