เจ๋งอะ ร.ร.กัลยาณวัตรผ่านรับรองจาก สธ.คะแนน O-net ภาษาไทยสูงกว่าระดับชาติ 3 ปีซ้อน

โดย MGR Online   
19 มิถุนายน 2560 15:14 น. (แก้ไขล่าสุด 19 มิถุนายน 2560 15:44 น.)
เจ๋งอะ ร.ร.กัลยาณวัตรผ่านรับรองจาก สธ.คะแนน O-net ภาษาไทยสูงกว่าระดับชาติ 3 ปีซ้อน
        ศูนย์ข่าวขอนแก่น - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร.ร.กัลยาณวัตร เจ๋ง รับการประเมินจาก ศธ.หลังคะแนน O-net ภาษาไทยเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศอย่างต่อเนื่องติดต่อกัน 3 ปี ด้าน ผอ.โรงเรียนฯ เผยกลยุทธ์เด็ด เน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียนอย่างสม่ำเสมอ
       
       เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (19 ม.ย.) ที่หอประชุมสิริสำอางค์ โรงเรียนกัลยาณวัตร อ.เมือง จ.ขอนแก่น ดร.สายัณห์ ผาน้อย ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (สพม.25) พร้อมนางกรรณิกา ศรีสัตย์รสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร นางสาวลัดดา กองคำ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกัลยาณวัตร ตลอดจนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนกัลยาณวัตร ให้การต้อนรับ ดร.ไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี ข้าราชการบำนาญ, นายสมบัติ เรืองทอง, นางสุณีย์ สิทธิธนะ และนางสาวเสาวลักษณ์ วรวิเศษ คณะกรรมการการประเมินการดำเนินงานที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของโรงเรียนกัลยาณวัตร ประจำปี 2560
       
       ดร.สายัณห์กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนทุกระดับชั้น ส่งเสริมการเรียนการสอนตามนโยบายพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
       
       ทั้งนี้ ถือเป็นโครงการที่น่าชื่นชมยินดีเพราะผลสำเร็จจากการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดผลดีต่อผู้เรียน และสถานศึกษาควรได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์ พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างในการขับเคลื่อนและพัฒนายิ่งๆ ขึ้นไป จากการรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-net) พบว่าคะแนนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ของกลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนกัลยาณวัตร สูงกว่าระดับประเทศอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2555-2559
       
       ด้านนางกรรณิกากล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล โดยให้ทางโรงเรียนกัลยาณวัตรได้จัดกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีการสอนซ่อมเสริม ส่งเสริมนักเรียนเป็นเลิศทุกด้าน สนับสนุนทั้งสื่ออุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มีการบริหารด้วยระบบคุณภาพโดยใช้รูปแบบ KW-MODEL หรือสาราณียธรรม 6 ประการ และบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
       
       นางกรรณิกากล่าวอีกว่า จากผลการดำเนินงานพัฒนาการจัดการเรียนรู้และการใช้นวัตกรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส่งผลให้นักเรียนที่เรียนวิชาภาษาไทยมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-net) ดังนี้ คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ปีการศึกษา 2557- 2559 ตลอด 3 ปีของระดับชั้น ม.3 สูงกว่าระดับประเทศคิดเป็นร้อยละ 20.46 และคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ปีการศึกษา 2557-2559 ตลอด 3 ปีของระดับชั้น ม.6 สูงกว่าระดับประเทศ

เจ๋งอะ ร.ร.กัลยาณวัตรผ่านรับรองจาก สธ.คะแนน O-net ภาษาไทยสูงกว่าระดับชาติ 3 ปีซ้อน
       

เจ๋งอะ ร.ร.กัลยาณวัตรผ่านรับรองจาก สธ.คะแนน O-net ภาษาไทยสูงกว่าระดับชาติ 3 ปีซ้อน
        นางสาวลัดดา กองคำ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกัลยาณวัตร กล่าวเพิ่มเติมว่า โรงเรียนกัลยาณวัตรได้ดำเนินการกิจกรรมโครงการ พร้อมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศและจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
       
       โดยครูภาษาไทยมีความกระตือรือร้น รับผิดชอบ ฝึกฝนนักเรียนให้มีทักษะการอ่าน การเขียน การพูด มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ จนนักเรียนได้รับรางวัลระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศมาแล้ว
       
       นอกจากนี้ ยังเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมรักการอ่านสู่ชุมชนตลอด 22 ปี 87 หน่วยงาน จัดค่ายการเรียนรู้ทางภาษาไทย ร้านหมอภาษา ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี ยังผลให้โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-net) อย่างต่อเนื่อง ทำให้ผลคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบระดับชาติของโรงเรียนกัลยาณวัตรสูงขึ้นทุกปี

เจ๋งอะ ร.ร.กัลยาณวัตรผ่านรับรองจาก สธ.คะแนน O-net ภาษาไทยสูงกว่าระดับชาติ 3 ปีซ้อน
       

ยังไม่มีผู้โหวต
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017