คนอีสานตื่นตัวปัญหาโรคตับอักเสบ ร่วมงานวันตับอักเสบโลกล้นห้องประชุม

โดย MGR Online   
16 กรกฎาคม 2560 21:55 น. (แก้ไขล่าสุด 17 กรกฎาคม 2560 08:38 น.)
คนอีสานตื่นตัวปัญหาโรคตับอักเสบ ร่วมงานวันตับอักเสบโลกล้นห้องประชุม
        ศูนย์ข่าวขอนแก่น - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการให้ความรู้เนื่องในวันตับอักเสบโลก ปีที่ 8 ครั้งที่ 67 “กำจัด ตับอักเสบ ให้สิ้นซาก” คัดกรองตรวจโรค แนะนำการป้องกันและรักษาตัวเองให้ปลอดภัย หวังให้ประชาชนสนใจและตื่นตัวภัยโรคตับ ลดอัตราการตายจากโรคไวรัสตับอักเสบบี และซี

คนอีสานตื่นตัวปัญหาโรคตับอักเสบ ร่วมงานวันตับอักเสบโลกล้นห้องประชุม
        วันนี้ (16 ก.ค. 60) ที่ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานให้ความรู้เนื่องในวันตับอักเสบโลก ปีที่ 8 ครั้งที่ 67 “กำจัดตับอักเสบ ให้สิ้นซาก” โดยมี รศ.พญ.วัฒนา สุขีไพศาลเจริญ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินอาหารและตับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และประธานมูลนิธิรักษ์ตับ,
       
       พญ.ธนิตา สุทธิชัยมงคล, พญ.สุพัตรา ศรีขจรจิตร ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินอาหารและตับ, ผศ.นพ.โกสินทร์ วิระษร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคมะเร็ง, พญ.วิเวียน คลังคลองบุญ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญรังสีวินิจฉัย, ภญ.สิรินทิพย์ วัฒนอุดมโรจน์ พร้อมด้วยทีมแพทย์ พยาบาล เภสัชกรที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่เข้ารับการคัดกรองตรวจโรคตับและรับความรู้ร่วมงานกว่า 1,000 คน

คนอีสานตื่นตัวปัญหาโรคตับอักเสบ ร่วมงานวันตับอักเสบโลกล้นห้องประชุม
        รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ ม.ขอนแก่น กล่าวว่าโรคไวรัสตับอักเสบชนิดบี และซีถือเป็นโรคเรื้อรังและทำให้เกิดความสูญเสียต่อครอบครัวและประเทศชาติถ้าไม่รู้จักป้องกันและรักษา การจัดประชุมในลักษณะนี้เป็นสิ่งดีและมีประโยชน์ เต็มไปด้วยเนื้อหาสาระทั้งในด้านวิชาการที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รู้ถึงการป้องกันและการดูแลรักษาตัวเองให้ปลอดภัยจากโรคไวรัสตับอักเสบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และยังได้สัมผัสกับผู้ป่วยจริง ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านผู้เข้าร่วมกิจกรรม ยิ่งไปกว่านั้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้รับการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบชนิดบีและซี ตรวจการทำงานของตับและตรวจด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย เช่น เครื่องไฟโบรสแกน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ตรวจความยืดหยุ่นของตับ และเครื่องอัลตราซาวนด์ เพื่อปฏิบัติรักษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
       
       รศ.พญ.วัฒนา สุขีไพศาลเจริญ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินอาหารและตับ กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าตับเป็นอวัยวะที่สำคัญของร่างกายมนุษย์ และเป็นที่น่าตกใจที่พบว่าประชาชนทั่วโลกมีอัตราการตายจากโรคไวรัสเป็นอันดับที่ 7 คร่าชีวิตไปปีละ 1.4 ล้านคน พบการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซีในทุก 12 คน ในประเทศไทยพบความชุกของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี 5-8 เปอร์เซ็นต์ ไวรัสตับอักเสบซี 1-2 เปอร์เซ็นต์ แต่ในภาคอีสานของไทยนั้นประชาชนทุกๆ 10 คนจะตรวจพบเป็นไวรัสตับอักเสบ 1 คน โดยพบว่ามีอัตราการติดเชื้อจากโรคตับอักเสบสูงกว่าโรคติดเชื้อชนิดอื่นที่อันตราย เช่น โรคเอดส์ หรือโรคมะเร็งบางชนิด
       
       นอกจากนั้น โรคตับอักเสบยังเป็นสาเหตุของโรคตับแข็ง ตับวาย และเนื้องอกในตับ อันมีผลต่อตัวผู้ป่วยทั้งในด้านการรักษาและค่าใช้จ่าย การใช้ชีวิตประจำวันรวมถึงชีวิตการทำงาน แต่กลับพบว่ามีประชาชนตื่นตัวและให้ความสนใจเพื่อป้องกันและรักษาโรคตับอักเสบน้อยมาก โดยประชาชนส่วนใหญ่ยังคิดว่าโรคตับอักเสบเป็นเรื่องไกลตัว และยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนถึงการแพร่ระบาดของเชื้อตลอดจนการรักษาและป้องกัน

คนอีสานตื่นตัวปัญหาโรคตับอักเสบ ร่วมงานวันตับอักเสบโลกล้นห้องประชุม
รศ.พญ.วัฒนา สุขีไพศาลเจริญ แพทย์ผู้เชียวชาญโรคระบบทางเดินอาหารและตับ
        รศ.พญ.วัฒนากล่าวต่อว่า มูลนิธิรักษ์ตับได้จัดกิจกรรมวันตับอักเสบโลก (World Hepatitis Day) คู่ขนานไปกับสมาพันธ์ตับอักเสบโลกเป็นระยะเวลา 8 ปี ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 67 โดยมูลนิธิรักษ์ตับและโรงพยาบาลทุกจังหวัดในภาคอีสาน ซึ่งเป็นเครือข่ายจัดกิจกรรมมุ่งเน้นการป้องกัน ดูแลรักษา และดูแลสุขภาพตับอย่างต่อเนื่อง โดยได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชนภายในจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า 1,000 คน
       
       ด้านนางคิด เทียนเงิน อายุ 56 ปี อาชีพเกษตรกรรม ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบี กล่าวว่า ตนเป็นโรคตับอักเสบชนิดบี จากการตรวจเบื้องต้นที่โรงพยาบาลหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อทราบข่าวว่าทางโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดงานให้ความรู้เนื่องในวันตับอักเสบโลกปีที่ 8

คนอีสานตื่นตัวปัญหาโรคตับอักเสบ ร่วมงานวันตับอักเสบโลกล้นห้องประชุม
       

คนอีสานตื่นตัวปัญหาโรคตับอักเสบ ร่วมงานวันตับอักเสบโลกล้นห้องประชุม
        ด้วยความอยากรู้ความเป็นไปของโรค ตลอดจนขั้นตอนเข้ารับการรักษาดังกล่าวจึงเดินทางมาร่วมงานครั้งนี้ อีกประการหนึ่ง ครอบครัวของตนมีฐานะค่อนข้างยากจน หากเป็นโรคตับอักเสบเกรงว่าจะมีค่าใช้จ่ายสูง การเข้าถึงการรักษาคงยากเพราะใช้สิทธิบัตรทองรักษา ดังนั้น การมาร่วมงานครั้งนี้ก็หวังว่าจะเข้าถึงการรักษา ตลอดจนความรู้ความสามารถทีมแพทย์ พยาบาล ตลอดจนเครื่องไม้เครื่องมือของคณะแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง จะทำให้โรคไวรัสตับอักเสบบีที่ตนเป็นอยู่หายได้

ยังไม่มีผู้โหวต
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017