เผยยานรกระบาดหนักทั้งอาเซียน เล็งเพิ่มสายด่วน Hotline แก้ปัญหาร่วมกัน

โดย MGR Online   
31 กรกฎาคม 2560 13:04 น. (แก้ไขล่าสุด 31 กรกฎาคม 2560 14:25 น.)
เผยยานรกระบาดหนักทั้งอาเซียน เล็งเพิ่มสายด่วน Hotline แก้ปัญหาร่วมกัน
        ศูนย์ข่าวขอนแก่น - ป.ป.ส.เจ้าภาพจัดเวิร์กชอปเครือข่ายเฝ้าระวังยาเสพติดอาเซียน หลังยานรกระบาดเพิ่มขึ้นทั้งภูมิภาค เผยประเทศสมาชิกเห็นพ้องเพิ่มการเฝ้าระวังการซื้อขายยาเสพติดผ่าน Social Network และเพิ่มสายด่วน Hotline ระหว่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันได้ทันสถานการณ์
       
       รายงานข่าวแจ้งว่า ที่โรงแรมพูลแมนราชาออคิด ขอนแก่น นายพิภพ ชำนิวิกัยพงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (รองเลขาธิการ ป.ป.ส.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเฝ้าระวังยาเสพติดอาเซียน ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 30 ก.ค.-1 ส.ค. 60
       
       มีผู้เข้าร่วมประชุมร่วม 100 คน ประกอบด้วย ผู้แทนจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ประเทศคู่เจรจา 3 ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ผู้แทนจากสำนักเลขาธิการอาเซียน UNODC เครือข่ายองค์กรวิชาการสารเสพติด และเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยที่เกี่ยวข้อง
       
       โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อร่วมกันจัดทำรายงานเฝ้าระวังสถานการณ์ยาเสพติดอาเซียน ประจำปี 2559 (ASEAN Drug Monitoring Report 2016) ฉบับที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศสมาชิกสำหรับการพัฒนาฐานข้อมูลเฝ้าระวังสถานการณ์ยาเสพติดอาเซียนบน Website ASEAN-NARCO
       
       รวมถึงเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และเครือข่ายอาเซียนเฝ้าระวังยาเสพติด
       
       นายพิภพ ชำนิวิกัยพงศ์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัญหายาเสพติดที่เพิ่มมากขึ้นในภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยโดยสำนักงาน ป.ป.ส.จึงได้มีการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดอาเซียน ในปี 2558 ภายใต้กรอบการปฏิบัติงานของศูนย์ประสานงานความร่วมมือด้านยาเสพติดอาเซียน หรือสำนักงาน ป.ป.ส.อาเซียน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ ตลอดจนการดำเนินงานของประเทศต่างๆ และแจ้งเตือนสถานการณ์ยาเสพติดใหม่ๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียน
       
       โดยกำหนดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการของเครือข่ายเฝ้าระวังยาเสพติดอาเซียนปีละ 2 ครั้งเพื่อจัดทำรายงาน ASEAN Drug Monitoring Report ร่วมกันเป็นประจำทุกปี สำนักงาน ป.ป.ส.ประเทศไทย ในฐานะเจ้าภาพได้จัดประชุมเพื่อร่วมกันจัดทำรายงานเฝ้าระวังยาเสพติดมาแล้ว 3 ครั้ง ได้รับความร่วมมือจากทุกประเทศเป็นอย่างดี

เผยยานรกระบาดหนักทั้งอาเซียน เล็งเพิ่มสายด่วน Hotline แก้ปัญหาร่วมกัน
       

เผยยานรกระบาดหนักทั้งอาเซียน เล็งเพิ่มสายด่วน Hotline แก้ปัญหาร่วมกัน
        ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ประเทศในภูมิภาคได้มีการจัดทำรายงานสถานการณ์ยาเสพติดประจำปี 2558 ร่วมกัน ทั้งนี้ สถานการณ์ยาเสพติดในภูมิภาคอาเซียน ในปี 2559 ได้รับความร่วมมือจากประเทศสมาชิกในการเปิดเผยข้อมูลมากขึ้น
       
       โดยพบว่าในพื้นที่หลายๆ ประเทศมีผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับเมทแอมเฟตามีนมากกว่าครึ่งหนึ่งของภูมิภาค โดยมีข้อเสนอจากประเทศสมาชิกว่าควรเพิ่มการเฝ้าระวังการซื้อขายยาเสพติดผ่าน Social Network รวมถึงการใช้ยาในทางที่ผิดมากยิ่งขึ้น และควรเพิ่มสายด่วน Hotline ระหว่างประเทศสมาชิกในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อให้สามารถสื่อสารถึงกันได้ทันท่วงที
       
       แผนการดำเนินงานที่สำคัญอีกประการหนึ่งของการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังยาเสพติดอาเซียน คือ การสร้างฐานข้อมูลเฝ้าระวังยาเสพติดของอาเซียน เพื่อใช้เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดที่รวดเร็ว ทันสมัย ทัดเทียมกับภูมิภาคอื่นๆ

เผยยานรกระบาดหนักทั้งอาเซียน เล็งเพิ่มสายด่วน Hotline แก้ปัญหาร่วมกัน
        โดยสำนักงาน ป.ป.ส.คาดว่าจะสามารถพัฒนาฐานข้อมูลเฝ้าระวังยาเสพติดของอาเซียน จากแบบสอบถามที่ประเทศสมาชิกได้ออกแบบร่วมกันเพื่อเก็บข้อมูลยาเสพติดในภูมิภาค เพื่อให้ประเทศสมาชิกสามารถนำเข้าข้อมูลได้โดยตรงภายในเดือนกันยายน 2560 ประกอบกับในปี 2560 นี้เป็นวาระที่ศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการสารเสพติดครั้งที่ 10 ของประเทศไทย เพื่อเตรียมการเบื้องต้น
       
       สำหรับการพัฒนาฐานข้อมูลยาเสพติดอาเซียนบนระบบออนไลน์ของประเทศสมาชิกอาเซียน และส่งเสริมความร่วมมือการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนอีกด้วย
       
       “สิ่งสำคัญในการจัดประชุมครั้งนี้ คือ ประเทศสมาชิกได้ร่วมกันกำหนดนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อดำเนินการต่อยาเสพติดหลักที่แพร่ระบาดในภูมิภาคให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน” นายพิภพกล่าว และว่า
       
       นอกจากนี้ ประเทศสมาชิกยังได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและแจ้งเตือนตัวยาใหม่ที่ค้นพบว่าเริ่มมีการแพร่ระบาดในภูมิภาคเพื่อร่วมกันเฝ้าระวังและควบคุมได้ทันท่วงที
       
       โดยแจ้งเตือนหากพบสัญญาณของปัญหาที่เกิดขึ้นในกลุ่มประเทศสมาชิกตามวาระซึ่งเป็นที่ตกลงกันของประเทศสมาชิก และร่วมกันตรวจสอบรายงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ปี 2559 (ASEAN Drug Monitoring Report 2016) ซึ่งเป็นรายงานฉบับที่ 2 ของภูมิภาคอาเซียนให้มีความเรียบร้อยสมบูรณ์ต่อไป

เผยยานรกระบาดหนักทั้งอาเซียน เล็งเพิ่มสายด่วน Hotline แก้ปัญหาร่วมกัน
       

เผยยานรกระบาดหนักทั้งอาเซียน เล็งเพิ่มสายด่วน Hotline แก้ปัญหาร่วมกัน
       

ยังไม่มีผู้โหวต
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017