หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกการเมือง | ข่าวการเมือง
 

รายชื่อผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา ปี 2557 ทั่วประเทศ 468 คน

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 9 มีนาคม 2557 20:07 น.
คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
รายชื่อผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา ปี 2557 ทั่วประเทศ 468 คน
ภาพจากแฟ้ม

เผยรายชื่อผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาทั่วประเทศ 468 คน หลังเปิดการรับสมัครวันที่ 4-8 มี.ค.ที่ผ่านมา พบผู้สมัครกรุงเทพมหานครมากที่สุด 18 คน ต่างจังหวัดหนองบัวลำภูมากที่สุด 15 คน ส่วนอุทัยธานี สระแก้ว อ่างทอง และพะเยามีเพียง 2 คน
       
       กรุงเทพมหานคร 1. พลตำรวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ 2. นายศรีสุวรรณ จรรยา 3. นางลีน่า จังจรรจา 4. ว่าที่ พ.ต. อาชว์ โครงกาพย์ 5. นายอรุณ คนหลัก 6. นางสาวปิยะสุดา แพ่งสภา 7. นางตรีรัตน์ เซ่งไพเราะ 8. คุณหญิง จารุวรรณ เมณฑกา 9. นายโฆษิต สุวินิจจิต 10. นายปิยชาติ วีรเดชะ 11. นายมงคล ประสาทเสรี 12. นายกรสัณห์ กันยะพงศ์ 13. นางพรทิพย์ ลยานันท์ 14. นายมงคล กิมสูนจันทร์ 15. นายพรชัย รัศมีแพทย์ 16. นายชาญชัย โกศลธนากุล 17. นายประทีป พุทธรักษ์ภักดี 18. นายวิทยา จังกอบพัฒนา
       
       สมุทรปราการ 1. นายดุสิต พันธุ์เสือ 2. นางสาลี่ คี่ตะนิธิพันธ์ 3. นายประสันศิลป์ พิพัท 4. นายนิพนธ์ ผดุงสินไพรโรจน์ 5. นายพงษ์ศักดิ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ 6. นายสมฤทธิ์ ฐิติเจริญชัย 7. นายเสรี หนูวงศ์ 8. นายสมบัติ คุ้มภู 9. นางสาววราภรณ์ อัศวเหม 10. นางสุวรรณณี บวรศุภกิจกุล 11. นายณัฏฐกิตติ์ พลประสิทธิ์ 12. นายจัตุรงค์ เสริมสุข
       
       สุพรรณบุรี 1. นายวิทวัส โพธสุธน 2. นายจองชัย เที่ยงธรรม 3. ทันตแพทย์ อนุศักดิ์ คงมาลัย 4. นายไพรรัตน์ ภู่แก้ว
       
       ปทุมธานี 1. นางมาลา หาญสวัสดิ์ 2. พันจ่าเอก วิชัย หัสดี 3. นางเอมอร ซำศิริพงษ์ 4. นายสุพจน์ ศรีสุวรรณ 5. พันตำรวจเอก ประทีป เจริญกัน 6. นายสุชาติ โสมเกตุสรินทร์ 7. นางนิพัทธา อมรรัตนเมธา 8. นางสาวอิสรา สงวนพงศ์ 9. นายเอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ 10. นายพรหมชยารัฐ ธนัฒศิริวรรณ
       
       นนทบุรี 1. นายจักรชัย อุ่นใจ 2. นายพรชัย สาเมือง 3. นายธนพงศ์ ธนเดชากุล 4. นายวรเศรษฐ์ พัชรปรีชารัตน์ 5. นายชาลี โกมลสุทธิ์ 6. นายวัชรพล บุษมงคล 7. นายยวด แก้วแดง 8. นางพิมพร ชูรอด 9. นางพรพิมล บุญนิมิตร 10. นายรวีโรจน์ ธนบดีธนไพศาล 11. นายรังสรรค์ ทองทา 12. นายกิตติชัย ปฏิภาณประเสริฐ
       
       นครปฐม 1. นายธงชัย ศรีสุขจร 2. นายธนาวัติ เขียวรุ้งเพชร 3. นายไพบูลย์ เสถียรปกิรณกรณ์ 4. พ.ต.อ.มโนรถ สิทธานนท์
       
       สมุทรสงคราม 1. นายธนาวุฒิ โมทย์วารีศรี 2. พลเอก ดำรง ศรีประเสริฐ 3. นายสัมพันธ์ พงษ์พรรณากูล 4. นางสาวบุญยืน ศิริธรรม 5. นายณรงค์ เวชการ 6. ร้อยตำรวจตรี ศิลป์ชัย บุญเจริญ 7. นายอภิชาติ กิตติศักดิ์นาวิน 8. นางมาลัย ลิปิสุนทร 9. พันโท วิทยา รุ่งกระจ่าง
       
       เพชรบุรี 1. นายมนู อุดมเวช 2. พลอากาศโท ชนนนาถ เทพลิบ 3. นางลักขณา สุภาแห่ง 4. นายสุชาติ อุสาหะ 5. นายชวน มินศิริ 6. นางสาวนฤมล สุตะวิริยะวัฒน์ 7. นายหัสพันธ์ เสมเถื่อน 8. นางปภังกร จรรยงค์
       
       สมุทรสาคร 1. นายสุนทร วัฒนาพร 2. นายเกรียงศักดิ์ แสงสว่าง 3. นายวันชัย แสงสุขเอื่ยม 4. พันตรี ธนพงษ์ จันทร์ทอง 5. นางสาวเอ็นดู ชอบชื่น 6. นางสาวจิราพร วัฒนชัย
       
       กาญจนบุรี 1. พลเอก องอาจ พงษ์ศักดิ์ 2. นายเสนาะ ศิลาแรง 3. นางมนรัตน์ สารภาพ 4. นายศรชัย พวงลำเจียก 5. นายมานพ อินทะบุตร 6. นายวิมล พนมศักดิ์
       
       ราชบุรี 1. นางเพียงเพ็ญ ศักดิ์สมบูรณ์ 2. นายสมบัติ เรืองกฤษ 3. นายอุดม ฐิตวัฒนะสกุล 4. นายนิมิต จันทร์วิมล 5. นายสุทน ขำเจริญ 6. ว่าที่ ร.อ. อำนาจ ขำวิเศษ 7. นายพิทยา อังกูรจารุชัย 8. นายกฤตธน สุนทรสเจริญ
       
       ชลบุรี 1. นายแสงศร สุนทรศิลป์ชัย 2. นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ 3. นายกำพล ตั้งเอกชัย 4. ผศ.สมชาย พัฒนะเอนก 5. พ.ต.ต.บัณฑิต คุณจักร์ 6. นายวิชัย จุลวนิชย์พงษ์
       
       ฉะเชิงเทรา 1. นายสุนันต์ อรุณนพรัตน์ 2. นายสุเชน ทั่วทิพย์ 3. นายแพทย์ เชาวลิต เจริญพร
       
       อุทัยธานี 1. นายไพโรจน์ ทุ่งทอง 2. นางแสงนิล คร้ามใจ
       
       จันทบุรี 1. นายสุรพงษ์ สุวรรณหิตาธร 2. นางพจนา กิจกาญจน์ 3. นายสันติ พลอยล้อมเพชร
       
       สระแก้ว 1. นายประพันธ์ บัวศรี 2. นางดวงพร เทียนทอง
       
       ตราด 1. นายบุญส่ง ไข่เกษ 2. นายมงคล หวลถนอม 3. นายสิงห์หา สง่าศิลป์
       
       ลพบุรี 1. นางประไพพิศ วงษ์สุวรรณ์ 2. นายประยุทธ คงเฉลิมวัฒน์ 3. นายสุรชัย ศรีแสงอ่อน 4. นายประทวน สุทธิอำนวยเดช 5. นางปวีณา อุ้ยลี 6. นายเอกราช กำเนิดสุข 7. นายพรชัย นันทวีชัยกุล 8. นางสาวศรีรัตน์ ฤกษ์พิชัย 9. นายชัยรัตน์ มาตยานุมัตย์ 10. ด.ต.ลออ สดเอี่ยม
       
       ปราจีนบุรี 1. นายสฤษดิ์ บุตรเนียร 2. นายสมาน พูนสวัสดิมงคล 3. นางไพรินทร์ จิรัฐิติเจริญ 4. นายเดชฤทธิ์ ปัญจะมูล
       
       ชัยนาท 1. นางสาววรรณอนงค์ ทรัพย์รวงทอง 2. นายมณเฑียร สงฆ์ประชา 3. นายจุติพงษ์ พุ่มมูล 4. นายจำลอง โพธิ์สุข 5. นางจิณาภา ทรัพย์วิสุทธิ์
       
       อ่างทอง 1. นายชูศักดิ์ ศรีราชา 2. นางมะลิ เริงฤทธิ์
       
       สิงห์บุรี 1. นายไสวรินทร์ ศรีชำนิ 2. นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ 3. นายพิภพ ใจเพียร 4. นางสาวนิชดา ตันติลักษณ์ 5. นายพิบูลย์ ฤทธิ์มาก 6. นายยุทธิพันธ์ นุชธุรี
       
       สระบุรี 1. นายอำนวย ปิ่นพิลา 2. นายบุญส่ง เกิดหลำ 3. นายบุรินทร์ วิจิตรศิริ 4. นายสำราญ เปสลาพันธ์ 5. นายสุนทร โพนโต
       
       ระยอง 1. นายนิคม อ่อนละมัย 2. นายพฤกษ์ พลายเวช 3. นายสุรชัย ปิตุเตชะ 4. ว่าที่ร้อยโท สรสุชาติ บุญปลื้ม 5. นาวาโท ดร.ภานุพงศ์ จิตดล 6. นายรฐชาย ยอดมาลัย 7. นายภีมเดช อมรสุคนธ์
       
       นครนายก 1. นายพงศ์เดช วิบูลย์ธนสาร 2. นายมารุต โรจนาปิยาวงศ์ 3. นางสาวธัญธารีย์ จารุจิตติวัฒน์
       
       พระนครศรีอยุธยา 1. นายนพดล อมรเวช 2. นายเฟื่องวิทย์ ชูตินันท์ 3. นายคณิพงษ์ แขวัฒนะ 4. พลตำรวจโท ไพฑูรย์ ชูชัยยะ
       
       ประจวบคีรีขันธ์ 1. นายสืบยศ ใบแย้ม 2. นายสนิท บุญก่อสกุล 3. นายสุรศักดิ์ ดุสิตสิทธิพร
       
       ปัตตานี 1. นายสมหวัง อภิชัยรักษ์ 2. พลโทมนตรี อุมารี 3. นายอับดุลฮามิด จะปะกียา 4. นางสาวเพชรดาว โต๊ะมีนา 5. นายประมุข ลมุล
       
       สตูล 1. นายณฤเบศวร์ โอภาโส 2. นายอิบรอเหม อาดำ 3. นายไพศาล หลีเส็น 4. นายอัครินทร์ เลิศกิจชัยศิริ 5. พ.ต.ท.สุริยา บาราสัน 6. นายฮารูณ พูนสิน
       
       ยะลา 1. นายอับดุลเล๊าะ อาเย๊าะแซ 2. นายจิรภัฏ ฤกษ์มณีรัตน์ 3. นายอับดุลอายี สาแม็ง 4. นายสันติ เจริญปัญญาศักดิ์
       
       นครศรีธรรมราช 1. นายมนัส เพ็งสุทธิ์ 2. พันตำรวจเอก ธรรมนูญ ไฝจู 3. นายสุวัฒน์ ตั้งตระกูล 4. นายมงคล อินทสุวรรณ์ 5. นายอรุณ ชนะคช 6. นายเฉลิมศักดิ์ บุญนำ 7. นายณัฏฐวัฒน์ สุดประเสริฐ 8. พันจ่าอากาศเอก อากร ณ นคร
       
       ตรัง 1. นายสมศักดิ์ โล่สถาพรพิพิธ 2. นายดำรง สินชัย 3. นายเนติวิทย์ ขาวดี 4. นายชวลา สัมพันธรัตน์ 5. นายถนัด ขวัญนิมิตร 6. นายพิมล ณ นคร 7. นายสมนึก บัวทอง 8. นายณรงค์ฤทธิ์ เพชรฤทธิ์
       
       พัทลุง 1. นายประภาศ ปานเจี้ยง 2. นายอภินันท์ ชูดำ 3. นายทวี ภูมิสิงหราช 4. พ.ต.อ. จรงค์ ภักดีวานิช 5. นางวรวรรณี บุญนวล 6. นายสานันท์ สุพรรณชนะบุรี
       
       สุราษฎร์ธานี 1. พลอากาศเอก สุจินต์ แช่มช้อย 2. นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล 3. นายไสว สงศรี
       
       กระบี่ 1. นายอภิชาต ดำดี 2. นายสมเกียรติ กิจธรรมเชษฐ์ 3. ว่าที่ ร.ต. ศรีศักดิ์ คำฝอย 4. นายอดิเรก เอ่งฉ้วน 5. นายแสงชัย วสุนธรา 6. นายชำนาญวิทย์ บางทอง 7. นายวิรัช สีหมุ่น
       
       ระนอง 1. นายศักดา ศรีวิระยะไพบูลย์ 2. นายนิรุตติ สุทธินนท์ 3. นายไชยันต์ ปฏิยุทธ 4. นายคำนึง โสตถิอุดม 5. นายสิทธิชัย ชูรัก
       
       พังงา 1. นายกระจ่าง เพชรบูรณ์ 2. นายเนรมิตร มีเพียร 3. นายอารักษ์ นุณยัษเฐียร 4. นายวระชาติ ทนังผล 5. นายวาณิช วัฒนกิจ
       
       ภูเก็ต 1. นายบำรุง รุ่งเรือง 2. นายชัยยศ ปัญญาไวย 3. นายทรงวุฒิ หงษ์หยก 4. นายชัยเยนทร์ เมืองแมน 5. นายมาโนช พันธ์ฉลาด 6. นายเชิดชัย วงศ์เสรี 7. นายเชิดชู แซ่เอี่ยว 8. นายแนบ สินทอง
       
       นราธิวาส 1. นายนิมันซูร จียี่งอ 2. นายมะฮูนเซ็น มะสุยี 3. นายนิรันดร์ บุญบ้านเกิด 4. นายชูไหรี่ นิฮะ
       
       สงขลา 1. นายอนุมัติ อาหมัด 2. นายยศศักดิ์ โกไศยกานนท์ 3. นายอมรเทพ วัชรอดิศัย 4. นายมานะ ศรีพิทักษ์ 5. นายสมยศ โชติเกษมศรี 6. นางรัชนีพร รัตนถาวร 7. นายสุนันท์ เทพศรี
       
       ชุมพร 1. พลตำรวจเอก นรินทร์ บุษยวิทย์ 2. นางสาววรรณา แซ่ตึ้ง 3. นายสุทรรศ พะลัง 4. นายพงศา ชูแนม 5. พันตำรวจเอก เอกวัฒน์ โพธิ์เย็นญาติ 6. นายสายัณห์ ปานสวี
       
       มุกดาหาร 1. นายเจษฎาพล คำภูษา 2. นายนรัชชา ศรีเจริญ 3. นายวิริยะ ทองผา 4. นายประจักร เทพศรีหา 5. นายอนุสรณ์ ตั้งปณิธานนท์ 6. นายโมช แก่นงาม 7. นายคำมูล วาปีกุลเศรษฐ์
       
       อุดรธานี 1. นางอาภรณ์ สาราคำ 2. นางอมร ชัยนาม 3. นายสมคิด หอมเนตร 4. นายวัลลภ จันดาเบ้า 5. นายสัญชัย ปิยะพงษ์กุล 6. ม.ว.ต.หญิง ยงฤดี พูลทรัพย์ 7. นายประจญ กิ่งมิ่งแฮ
       
       ร้อยเอ็ด 1. นายเกรียงศักดิ์ หลักคำ 2. นางจิรภา ธีระกนก 3. นางสุภาพ ติณรัตน์ 4. นายสมเกียรติ พื้นแสน 5. นายวรชาติ กองเมธี 6. นายพิชัย คามวัลย์ 7. นายนิรันดร์ คลังบุญวาสน์ 8. นายวิรัตน์ นาเมืองรักษ์ 9. นายธนบรรณ น้ำกระจาย 10. นายจาตุรันต์ แก่นวงศ์คำ 11. ว่าที่พันตรี สามารถ แท่นประยุทธ
       
       หนองคาย 1. นายอุทรห์ เกฐสิทธิ์ 2. นายสุรพงษ์ ผลบูรณ์ 3. นายอาทิตย์ ศรีตะบุตร 4. นางจิรัชยา โกรศวร
       
       นครราชสีมา 1. นายพงษ์ศิริ กุสุมภ์ 2. นายปรีชา กำพุฒกลาง 3. พลเอก วีรวุธ ส่งสาย 4. นางเพ็ญศรี จารุกำเนิดกนก 5. นายไพลิน ภูวสวัสดิ์ 6. นายสุรัตน์ จุลวรวงศ์
       
       หนองบัวลำภู 1. นายวิเชษฐ คำก้อย 2. นายวินัย เสียงเสนาะ 3. นายประไว คงอาษา 4. นายวินิตย์ ผลดี 5. นายศุภโชค ศรีอุดม 6. นายประพาส นวนสำลี 7. นายลิขิต พิบูลย์ดิษฐ์ 8. นางณัฐพิชา นามพรหม 9. นายสมพาน ศรีหอม 10. นายคงศักดิ์ สวัสดิภาพ 11. นายสงกรานต์ อาจนนท์ลา 12. นางสุมาลี เมืองนาง 13. นายประดิษฐ์ พลเยี่ยม 14. นายดำสิงห์ ศรีลาวงศ์ 15. นายบัญชา สุปัญญา
       
       ขอนแก่น 1. นายวัน สุวรรณพงษ์ 2. นายโกเมศ ทีฆธนานนท์ 3. นายฐิตินันท์ แสงนาค 4. นายศุภสิธ เตชะตานลท์ 5. นายสุธน สอนคำแก้ว 6. ผศ.สุวิทย์ นามบุญเรือง 7. นายประเสริฐ สัจจาวิริยะ
       
       บึงกาฬ 1. นายบุญมา พันดวง 2. นายอัคเนย์ แถวบุญตา 3. นายณัฐพล เนื่องชมภู 4. นางกันยา แต้เจริญวิริยะกุล 5. นายวิทยา บุติมุลตรี
       
       เลย 1. นายทนง สุวรรณสิงห์ 2. นายสมศักดิ์ ขจรเฉลิมศักดิ์ 3. นายสุเครื่อง บุรินทร์กุล 4. นายภิชา ผลเรือง 5. นายเสถียรพงศ์ บารมีธรรมสรณกุล 6. นายนิพนธ์ โกษาจันทร์ 7. นายกฤษณ์ ฤทธิ์มนตรี 8. พันเอก กาจพสุ เพชรสงคราม
       
       มหาสารคาม 1. นายศรีเมือง เจริญศิริ 2. นายรังสรรค์ เพียรอดวงษ์ 3. นายวิทยา มะเสนา 4. นายมานิศ พิมพ์ดี
       
       สุรินทร์ 1. นายประดุจ มั่นหมาย 2. นายสุชีพ แข่งขัน 3. รองศาสตราจารย์ ศิริพร สุเมธารัตน์ 4. นายนุรุทธิ เจริญพันธ์ 5. ร้อยเอก สมพร สาลีงาม 6. นายสุชีพ พฤฒิพันธ์พิศุทธิ์ 7. นายเสกสรร นิสัยกล้า
       
       นครพนม 1. นายสมนาม เหล่าเกียรติ 2. นายวัชรินทร์ เจียวิริยบุญญา 3. นายจำลอง รัตนโกเศศ 4. นายพงษ์เสกสรร แสนสุข 5. นายโอภาส สุมนารถ
       
       สกลนคร 1. นายรองสมจิตร การุญ 2. นายประจักษ์ พรหมโคตรวงศ์ 3. นางสาวมาลินี จรูญธรรม 4. นายเพิ่มศักดิ์ จันทร์แดง 5. นายสัลวิทย์ นวมโคตร 6. นายดำเกิง วงศ์กาฬสินธุ์ 7. ส.อ.หญิง วรางคณา สุดตะมา 8. นางภัทราวดี เอี่ยมประเสริฐ 9. นายไพจิตร กุลตังวัฒนา
       
       ชัยภูมิ 1. นายสุดตา วงศ์นรา 2. พลตำรวจโทสุกิจ อุดมเศรษฐ์ 3. นายอุปกรณ์ วงศ์นรา 4. พันตำรวจโท วรินทร์ สวัสดิ์โรจน์ 5. นายบัณฑูรย์ เกียรติก้องชูชัย 6. นางลัดดา วงศ์ใหญ่ 7. นายสมมิตร รื่นรวย
       
       ยโสธร 1. นายวิฑูรย์ วงษ์ไกร 2. นางประยูร เหล่าสายเชื้อ 3. นายอนุสรณ์ โพธิ์ไพร 4. นายศราวุธ พลพาล
       
       อำนาจเจริญ 1. นางญาณีนาถ เข็มนาค 2. นายชาญณรงค์ คณาเสน 3. นายคชาเทพ ดอกไม้ 4. นายธนกร อิงคินันท์
       
       บุรีรัมย์ 1. นายการุณ ใสงาม 2. นายยืนยง ทิพย์โภชน์ 3. นายเสริมศักดิ์ ทองศรี
       
       อุบลราชธานี 1. นายไสว ศรีจันทร์ 2. นายธีระพงษ์ มุสะกะ 3. นายสมชาย เหล่าสายเชื้อ 4. นางณัชณิชาช์ เพิ่มทองอินทร์ 5. นายวัฒนา จันทศิลป์ 6. นายวีรพจน์ เพชราเวช 7. นายเกียรติก้อง จันทรสาขา 8. นางอรไท ทิพย์โอสถ
       
       ศรีสะเกษ 1. นางสาววิลดา อินฉัตร 2. นายชัยธัช มานะศรีสุริยัน 3. นายไสว สดใส 4. นายธนกฤต กุศลสมบูรณ์ 5. นายสมภพ มั่นคง 6. นายวนิชย์ ฤทธิ์เดช
       
       กาฬสินธุ์ 1. นายวิรัช พิมพะนิตย์ 2. นายประยงค์ โมคภา 3. นายวิวรรธนไชย ณ กาฬสินธุ์ 4. นายแพน พรไตรศักดิ์ 5. นายทิวา แจ้งสุข
       
       พิษณุโลก 1. นายสุรินทร์ ฐิติปัญญา 2. นางเปรมฤดี ชามพูนท 3. นายฐิติพงษ์ชาญ ทรัพย์เพิ่มพูนทวี 4. นายสันติ ศิริสินเลิศ 5. นายวชิระ แสงสิงห์ 6. นายยอด นาคหวัง 7. นายนิธิทนันท์ ก้าวศรีสุริยะธรดา 8. นายสำเริง สุขรุ่งเรือง 9. นายเศรษฐา สุทธิหล่อ
       
       เพชรบูรณ์ 1. นายพิพัฒน์ ภัครัชตานนท์ 2. นายณรักษ์ มณีราช 3. นายวีรศักดิ์ เหล่าบุตรสา 4. นายณรงค์ จันทร์เชื้อ 5. นายเสถียร เม่นบางผึ้ง 6. นายโสภา เปรมโสภณ
       
       เชียงราย 1. นางเตือนใจ ดีเทศน์ 2. นายปรีชา พัวนุกุลนนท์ 3. นายมงคลชัย ดวงแสงทอง 4. นายศักดิ์ชัย จงสุทธนามณี 5. นางสาวพนิดา มะโนธรรม 6. นายประสิทธิ์ บุญยืน
       
       แพร่ 1. ด.ต.บุหลัน ราษฎรณ์คำพรรณ์ 2. นายสามขวัญ พนมขวัญ 3. นายบุญทอง ปัญญาสว่างจิตร 4. นายดอนเมืองแพร่ หริ่มรักษาทรัพย์
       
       สุโขทัย 1. นายภูมิสิทธิ์ มั่นคง 2. นางบุญพา ลิมปะพันธุ์ 3. นายไพศาล ช. ศิริสนธิ 4. นายประเสริฐ์ จันทร์แยง
       
       ลำพูน 1. นายสมคิด ปัญญาแก้ว 2. นายตรี ด่านไพบูลย์ 3. นายดิเรก ก้อนกลีบ 4. นายนพพร นิลณรงค์ 5. นางกฤษฏาภรณ์ รุจิธำรงกุล
       
       ตาก 1. นายฟรีอี เละเซ็น 2. พ.ต.ท.อนุรักษ์ จิรจิตร 3. พล.ท.ไกรสีห์ โสภโภดร 4. พลตรี พรชัย เอี่ยมสนิทอมร
       
       ลำปาง 1. นายวราวุฒิ หน่อคำ 2. นายอำนวย เงินกระแชง 3. นายธนชัย พงษ์โสภาวิจิตร 4. นายบุญชู ตรีทอง 5. ดาบตำรวจกิจชนะชัย ปะละ
       
       พิจิตร 1. ดร.กิตติ์ธเนศ โภคินบุญญารัศมิ์ 2. นายวิชัย ด่านรุ่งโรจน์ 3. นายมาโนช นิลนาก 4. นายสุรสิทธิ์ ฉัตรชัยเดช 5. นางสาววารุณี ด่านรุ่งโรจน์ 6. นายสมเกียรติ ศรีม่วง
       
       อุตรดิตถ์ 1. นายโปรย สมบัติ 2. นายพีรศักดิ์ พอจิต 3. นายวรนุพงศ์ ลภัสจารุนันท์
       
       กำแพงเพชร 1. นายจุลพันธ์ ทับทิม 2. นายอุดม วราหะ 3. นายธนทัต ประเสริฐนู 4. นายออมสิน สุขภิการนท์ 5. นายพเยาว์ เมฆพันธุ์
       
       นครสวรรค์ 1. เรืออากาศเอกจักวาล ตั้งภากรณ์ 2. นายธรรมรัฐ เนียมณรงค์ 3. นายบูรพา ผู้ภักดี 4. นายวุฒิพงษ์ ชวนประสงค์ 5. นายนิกร รักษ์พุก 6. นางลัดดาวัลย์ เดชเจริญรุ่งเรือง
       
       เชียงใหม่ 1. นายสมพงศ์ ค่ายคำ 2. นายเพทาย เตโชฬาร 3. นายอดิศร กำเนิดศิริ 4. นายชำนาญ จันทร์เรือง 5. นายพงศ์พันธุ์ ไชยวัณณ์ 6. นายถาวร เกียรติไชยากร 7. นายกฤษณพงษ์ พรมบึงรำ 8. นายพรศักดิ์ สังข์สังวาลย์ 9. นายอภิวัฒน์ คุณารักษ์ 10. ร้อยตำรวจตรีสมพล เกษมมาลา 11. นายสัมพันธ์ ฉัตรมงคลพันธ์ 12. นายวชิระ เรืองพรวิสุทธิ์ 13. นายบุญพา ชัยเลิศ
       
       แม่ฮ่องสอน 1. นายจำลอง รุ่งเรือง 2. นายสุพล สันติโชตินันท์ 3. นายสุเทพ นุชทรวง 4. พล.อ.อ.ยุทธนา สุกุมลจันทร์ 5. นายนพดล ปัญญา 6. ว่าที่ ร.ต.โชติปฐมพนต ธีรพลสังข์ภิรมย์
       
       พะเยา 1. นายไพรัตน์ ตันบรรจง 2. นายเสถียร เชื้อประเสริฐศักดิ์
       
       น่าน 1. นายชัยวุฒิ คูอาริยะกุล 2. นายศรีสุรินทร์ จำปา 3. นายเสรี พิมพ์มาศ 4. นายอานนท์ ตันตระกูล
       
       

ข่าวล่าสุด ในหมวด
ปธ.กกต.ถกคำวินิจฉัยโหวตโมฆะ ไม่หวั่นถูกฟ้องค่าเสียหาย สวด พท.ไม่ต้องมาสั่งให้ฟ้องม็อบ
"เหลิม" หยันศาลรธน.ตราบาปชีวิต เย้ยคนวางแผนโง่ ขู่ ป.ป.ช.อย่ารีบฟัน "ปู" เบรก "สมชัย" หยุดพูด
กปปส.คึก ร่วม “สุเทพ” เดินรณรงค์ชวนประชาชนเคลื่อนไหวใหญ่ 29 มี.ค. ด้าน คปท.จี้ สตช.เร่งจับ"ตั้ง อาชีวะ"
“แม้ว” โพสต์ภาพอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสีดำ ประท้วงคำตัดสินเลือกตั้งโมฆะ
“สุเทพ” เชิญชวนติดธงชาติบ้าน-รถ แสดงพลังปฏิรูปทั่วประเทศ
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
จำนวนคนโหวต 10 คน
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
ความคิดเห็นที่ 4 +19 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ดูจากรายชื่อของกทมแล้ว คิดว่าคุณหญิงจารุวรรณน่าจะตามรอยคุณรสนา ชนะตั้งแต่ยังไม่แข่ง
หญิงแกร่งตัวจริง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 23 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ขอบคุณที่ได้ฝห้ข้อมผูลสว
ให้ข้อมูลสวแต่ยังไม่ละเอียด
benbank9950@ gmail.com
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 22 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
1.พล.ต.ต.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ อดีตผู้บังคับการปราบปราม, 2.นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน 3.นางลีนา จังจรรจา ทนายความและนักจัดรายการทางเคเบิ้ลทีวีฝีปากกล้า, 4.ว่าที่ พ.ต.อาชว์ โครงกาพย์ นักหนังสือพิมพ์โปลิศพลัส, 5.นายอรุณ คนหลัก รองประธานกรรมการสถานศึกษา กศน.หนองหญ้าปล้อง, 6.นางปิยะสุดา แพ่งสุภา นักวิชาการด้านสตรี, แรงงานและชาติพันธุ์, 7.นางตรีรัตน์ เซ่งไพเราะ พนักงานบริษัทเอกชน

8.คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา อดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน, 9. นายโฆสิต สุวินิจจิต อดีตผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมสปริง นิวส์, 10.นายปิยชาติ วีรเดชะ ทนายความ, 11.นายมงคล ประสาทเสรี นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม, 12 นายกรสัณห์ กันยะพงศ์ รองประธานผู้ประนีประนอม/ผู้ประนีประนอมในศาลยุติธรรม, 13. ดร.พรทิพย์ ลยานันท์ อดีตข้าราชการพยาบาลในโรงพยาบาลสังกัด กทม., 14.นายมงคล กิมสูนจันทร์ อดีตกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชน ที่เพิ่งพ้นโทษแบนทางการเมือง 5 ปี, 15. ร.อ.พรชัย รัศมีแพทย์ กรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยและความเป็นธรรมในประเทศไทย, 16.นายชาญชัย โกศลธนากุล ข้าราชการบำนาญ, 17.นายประทีป พุทธรักษ์ภักดี มิชชันนารีอิสระและมัคคุเทศก์ภาษาอังกฤษ-จีน และ 18.นายวิทยา จังกอบพัฒนา อดีตพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย
kazaruz@gmail.com
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 21 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ผู้สมัคร สว กทม ใครเป็นขี้ข้าแม้วบ้าง
อยากรู้
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 20 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อยากรู้ว่า ผู้สมัครคนไหนที่ต่อต้านระบบทักษิณแต่ละจังหวัด เพื่อส่งเสริมการโคนไอ้แม้วอยางเป็นทางการ
p (pustubid สมาชิก)
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 19 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อยากได้ประวัติผู้สมัคร สว.จ.เลย ทุกท่าน ช่วยประชาสัมพันธ์ได้หรือไม่ ครับผม
ิbenjaaramboy@gmail.com
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 18 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
การให้ข้าราชการเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ เป็นการคอร์รัปชั่นเชิงนโยบาย การบังคับให้ข้าราชการใช้บริการโทรศัพท์ เอ ไอ เอส ถือเป็นการร่วมมือกันคอร์รัปชั่น การไม่ยอมให้ประชาชนนำเข้าน้ำมันเสรี เป็นการผูกขาดของบ.น้ำมัน เป็นอาชญกรรมเศรษฐกิจ ค่าครองชีพแพง ค่าทำ
สมาน
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 17 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ชุมพร
6.นายสัญญา ปานสวี ครับ
6. นายสายัณห์ ปานสวี
ชุมพร
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 16 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ลำพูนจะเลือกใครก็ดูดีๆ ด้วยเน้อ ก็ต้องดูไปถึงภูมิหลังด้วยว่าเป็นใคร ? เบื้องหน้าเบื้องหลังเป็นยังไง ? จะได้ไม่เลือกคนผิด..
คนดอย
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 15 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อยากรู้จักใครลองเอาชื่อไปตรวจสอบใน Google
noppon@gmail.com
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 14 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
พิษณุโลก สิ้นคนดีแล้วเหรอ

เหลิมพิษณุโลก
chalerm222@hotmail.com
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 13 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ลพบุรี แดงทุกตัว
มันอะไรกันวะ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ดี...ให้มันฟัดกะนเอง
จะได้รู้ซะมั่ง
 
ความคิดเห็นที่ 12 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
บุญยืน ศิริธรรม ก็ขึ้นเวทีคปท. สมัครสว.สมุทรสาคร
พวก NGO
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 11 +3 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
พิษณุโลก น่าสังเวชสุดๆๆ. หากินกับเงินหลวงทั้งครอบครัว
Mu
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 10 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
กรูจะเอาปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง....
ใช่ป่ะ ^_^
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 9 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ความคิดเห็นที่1: คุณโดเรมอน
คุณสามสิบล้านเสียงฯครับ ผมไม่อยากจะทำให้คุณเสียกำลังใจเลย แต่ในเมื่อเป็นความจริงเราก็ต้องยอมรับ ๓๐ล้านเสียงที่เป็นขี้ข้าแผ่นดิน ปกป้องแผ่นดินไทยไว้ให้ลูกหลานก็ยังมีคนที่ยอมรับการโกงการฉ้อราษฎร์บังหลวงจำนวนมาก(อ้างอิงผลสำรวจของสำนักโพล) นอกจากนั้น๑๕ล้านเสียงก็ยังเหนียวแน่นกับระบอบทรราชทักษิณหรือระบอบความชั่วอื่นๆ ไม่ต้องอะไรเอาแค่ผลการเลือกตั้ง ๒ ก.พ ที่ผ่านมา ชาวนาส่วนใหญ่ที่ยังไม่ได้รับเงินจากโครงการจำนำข้าวต่างก็พากันไปเลือกตั้ง แล้วก็เลือกเผาไทย และเมื่อใดที่ชาวนาได้เงินครบและมีสิทธิเลือกตั้ง และมีพรรคที่เสนอโครงการรับจำนำข้าวในราคาสูงกว่าท้องตลาดแบบที่เผาไทยเสนอ ผมรับรองว่าชาวนาก็พากันเลือกพรรคนี้อีกเหมือนเดิม การปฏิรูปเปลี่ยนแปลงคนนั้นไม่สามารถกระทำได้ในวันเดียวครับ คนป่วยโรคจิตยังต้องใช้เวลารักษาเป็นสองเท่าของเวลาที่ป่วยเลย แล้วนี่คนไทยมีนิสัยเห็นแก่ตัวมาตลอดชีวิต ดังนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้แน่นอน มีแต่ต้องบังคับให้อยู่ในกรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อมๆกับสร้างวินัย สร้างนิสัยดีๆให้แก่เด็กในวันนี้ด้วยการศึกษาเท่านั้น ผมไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายนะครับ แต่มองโลกที่เป็นจริงได้แสร้งเห็นว่าโลกสวยงาม
8 มีนาคม 57 9:57

9/3/57 57'
ถึง คห.ที่1 คุณโดเรมอน
ขอบคุณมากครับสำหรับความเห็นและคำเตือนรวมทั้งข้อคิดที่เป็นประโยชน์ดั่งที่เขาบอกกันทั่วไปว่าอย่ามองโลกสวย เกินไป
จริงครับเรื่อง ชาวนา ที่เขาอาจกลับไปเลือกหรือแม้แต่ถูกขู่เข็ญหรือต่อรองให้เลือกพรรคที่ล้มเหลวจากการจำนำข้าวให้เขาจากพวกหัวคะแนนจัดตั้งในท้องถิ่น เพื่อให้เขายังได้รับประโยชน์ทางสวัสดิการสังคมบางอย่างที่พวกนั้นอ้างจะให้หรือจัดทำให้ เสียงโดยภาพรวมของเกษตรกรชาวนาชาวไร่กว่า3ล้านครัวเรือนรวมประมาณ12ถึง13ล้านคนนั้นเคยหนุนพรรคเพื่อไทย ส่วนหนึ่งก็มีสมาชิกในครอบครัวที่ยังทำเกษตรและอีกบางส่วนก็หันไปทำกรรมาชีพในภาคแรงงานตามหัวเมืองย่อยเมืองใหญ่ และพวกเขาครั้งหนึ่งก็เคยหนุนพรรคกิจสังคม หรือความหวังใหม่ในอดีต นั่นเป็นตรรกะเรื่องของสิบเบี้ยใกล้มือสำหรับชาวบ้านที่ในข้อเท็จจริงที่ว่าเขายังเป็นผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ณ ท้องที่ห่างไกลเมือง แต่ก็ยังมีสิ่งมีค่าคือเสียง1สิทธิ์ที่พรรคการเมืองต่างๆอยากได้

30ล้านเสียงในความหมายของเราจึงมีส่วนที่อาจเป็นสัดส่วนเกินกึ่งหนึ่งของชนเกษตรและชนกรรมาชีพ13ล้านเสียงเดิมๆของเพื่อไทยที่อยากเข้าร่วมปฎิรูปให้รัฐเลือกแนวทางที่ยั่งยืนและมั่นคงกว่าเดิม ให้เป็นหลักประกันให้ตนเองและครอบครัวพวกพ้องในทางปฎิบัติที่เป็นธรรมมากขึ้น ในจำนวน 8หรือ9ล้านเสียงที่เข้าร่วมปฎิรูปร่วมกับพี่น้องอีกประมาณ 3 ล้านเสียงในภาครัฐ อนประกอบด้วย ข้าราชการประจำ ทหาร ตำรวจ มหาดไทย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบจ อบต เทศบาล ข้าราชการการเมือง ข้าราชการรัฐวิสาหกิจ และอีก 13 ถึง15 ล้านเสียงของ พ่อค้าแม่ค้ารายย่อยรายรายกลาง ผู้ประกอบการรับจ้างทั้งธุรกิจมืออาชีพหรือช่างบริการผู้สนับสนุนธุรกรรมด้านต่างๆ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งงานศิลป์งานวิทย์ และกลุ่มผู็ประสานงานกับต่างประเทศทั้งงานข่าวงานการค้าและภาคศิลปะบันเทิง

การได้รวมฐานของกลุ่มฐานล่างและฐานกลางให้มีช่องว่างทางแนวความคิดและการแนวทางเดินภาคปฎิบัติที่กระชับและครงทิศทางแก่รัฐมากขึ้น

เสืยงที่ร่วมปฎิรูปกว่า30ล้านเสียงย่อมมีนำ้หนักเทียบเท่าเกือบกึ่งหนึ่งของประชากรประเทศไทย และที่สำคัญมีมากกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงกว่า42ล้านเสียงทั่วประเทศ
ถ้าการปฎิรูปในเนื้อหานี้สำฤทธิ์ผลในทางปฏิบัติก็ย่อมส่งผลกลับแก่ส่วนรวมและตั้งเข็มแนวทางเอื้อผลประโยชน์ร่วมไห้คนส่วนใหญ่ที่เป็นผู้สร้างประสิทธิภาพประสิทธิผลให้แก่แผ่นดินไทยนั่นเอง
จริงอยู่ ศัตรูสำคัญของทุกคนคือ เรื่องคอรัปชั่นจากปัญหารากเง่าของความยากจน จากความโลภของคนเลว จากผู้ไร้ศีลธรรมไร้หิริโอตัปปะที่ยังปรากฎอยู่ เรมเชื่อมั่นว่ากระแสต้านจากแนวจริยะธรรมปฏิรูปร่วม จะสร้างความภาคภูมิใจและเสริมกำลังให้ขับเคลื่อนค่อสู้ในทางที่ถูกที่ควรเป็นพลวัตร และนั่นย่อมกลับสร้างความมั่นคงในแนวทางประชาธิปไตยที่ถูกต้อง ที่ไร้ผลประโยชน์เฉพาะกลุ่มอย่างแน่นอน
ในทางรูปธรรมกลุ่มก้อนต่อรองนี้ ไม่ควรจะได้มาจากการจัดตั้งพรรคการเมืองใดขึ้นมา แต่ควรมาจากฐานการปฎิรูปภาคการเมืองในชนบทที่มีรากฐานมาจากการปกครองระดับท้องถิ่นก่อน ที่เริ่มณจุดประสานงานของนายอำเภอตัวแทนภาครัฐและตัวแทนผู้รับมอบอำนาจภาคประชาชนในท้องถิ่น ที่สรรหาเลือกตั้งกันมาในแนวทางปราชญ์เฉพาะถิ่นตามความเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของคนในพื้นที่นั้นๆ และสามารถทำงานเป็นสากลได้ ตัวแทนนี้ย่อมสามารถปลดได้โดยการระบบโหวตของประชาชนในท้องถิ่นนั่นเอง และกระบวนการเลือกเข้ามาต่อเนื่องจนได้ประชาชนได้คัดกรองในรูปสภาจังหวัดอันเป็นตัวแทนท้องถิ่นที่แท้จริงสู่ภาคประชาบริหารสภาการเมืองไทยต่อไป
ประชาบริหารสภาการเมืองไทย ในแบบที่ไม่เอาทุนสามานต์สุดโต่งมหาศาล แต่ ก็ไม่ปฎิเสธความเจริญของโลกใหม่ภายใต้ระบบภาษีที่เป็นธรรมและ ต้องร่วมน้อมนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในแนวพระราชดำริมาใช้โดยเต็มรูปแบบครบถ้วนในทุกภูมิอาชีพ อันจะเป็นภูมิคุ้มกันที่มั่นคงและยั่งยืนแก่ลูกๆหลานๆพวกเราต่อไปตราบเท่านาน
30 ล้านเสียงนำไทยปฏิรูป
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 8 -6 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เทพเอ๋๊ยเขาเอาเลือกตั้งก่อนแล้วแก้รัฐธรรมนญกัน เมิงไปไหนมา ถึงเห็นบ้าเห็นบอ พาคนโง่ๆเดิมตามเมิงไปเป็นฝูง ควายทั้งนั้น
ฝนทิพย์
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 7 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
พงศา ชูแนม ดับแน่นอน
เห้อ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 6 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ขอนแก่น วัน สุวรรณพงศ์. โกเมธ. แดงเต็มตัว
No vote อีก
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ขอบคุณนะที่แนะนำว่าผู้สมัครใครแดงจะได้เลือกถูกคนดีใจจริงโว้ยที่มีสวแดง555
Phappha09@hotmall.com
 
ความคิดเห็นที่ 5 -5 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
กปปส ทำไมไม่คัดค้านเลือกตั้ง สว เราไม่เชื่อระบบเลือกตั้ง
เราไม่เอาเลือกตั้ง เราจะเอาเทือกตั้ง ได้คนดีแน่นอน
ดอกหญ้า
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
โง่แบบนี้ ฟายแดงแน่นอน
...
 
ความคิดเห็นที่ 4 +19 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ดูจากรายชื่อของกทมแล้ว คิดว่าคุณหญิงจารุวรรณน่าจะตามรอยคุณรสนา ชนะตั้งแต่ยังไม่แข่ง
หญิงแกร่งตัวจริง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
Okเราจะเลือกคุณหญิงจารุวรรณ
Cocoanoi@hotmail.com
 
ความคิดเห็นที่ 3 +3 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ขอประวัติผู้สมัคร สว กทม หน่อยครับ...จะไปเลือกคนดีๆที่ไม่ใช่ขี้ข้าทักษิณ หน่อยครับ
คนเก่า
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
คุณหญิงจารุวรรณไงครับ
หญิงแกร่ง
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
คุณศรีสุวรรณ จรรยา เบอร์ 2 ก็น่าสนใจนะค่ะ
PINNOINOI@HOTMAIL.COM
 
ความคิดเห็นที่ 2 +4 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ถึง ผจก ขอประวัติผู้สมัรคด้วยครับ เชิงลึกยิ่งดี
คนลำพูน
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 1 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ที่น่าสังเวชใจมีพิษณุโลก หนึ่งจังหวัดล่ะ...
pppp
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
พิษณุโลก
เบอร์1 นายสุรินทร์ นี่ก็กางเกงในแดง ตอนเป็นนายก อบจ. ทำงานอะไรไม่เป็น ไร้ซึ่งผลงาน
เบอร์2 นางเปรมฤดี นี่ก็แอ๊บทำเป็นไม่แดง แต่จริงๆแล้วแดงทั้งตัวและหัวใจ เป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลกมา5สมัย เกือบ20ปี ไม่ได้พัฒนาเมืองพิษณุโลกอะไรมากมายเลย ดีแต่จัดงานมหกรรมอาหาร ที่อาหารก็แพงและไม่ค่อยมีคุณภาพ เพราะค่าเช่าที่แพง ที่ได้ตำแหน่งยาวนานเช่นนี้เพราะชอบจัดกิจกรรม พา อสม. ผู้นำชุมชน ไป"ศึกษาดูงาน" (เที่ยวมากกว่า) และจัดงานเลี้ยง ได้ฐานคะแนนเสียงแบบไม่ต้องควักกระเป๋าตัวเอง เพราะใช้งบประมาณของรัฐ
ขอแฉ
 
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
5. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ cs@astvmanager.com หรือ cs.astvmanager@gmail.com ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
โชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่แสดงความเห็น เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟซบุก กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

ชื่อ/e-mail ของคุณ : *
 
 *
  กฎกติกาการแสดงความคิดเห็นฉบับเต็ม
 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2014