เปิดผลจัดอันดับสุดยอดมหา’ลัยด้านวิทย์จุฬาฯ-มหิดลแชมป์ มธ.เจ๋งด้านวิศวกรรม

โดย MGR Online   
2 ตุลาคม 2550 07:10 น.
        สกว.เผยผลประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยนำร่อง 78 คณะ/สาขา “จุฬาฯ มหิดล” มีผลประเมินติดระดับดีมากหลายคณะ ส่วน มธ.เจ๋งด้านวิศวกรรมศาสตร์ ระบุคณะแพทยศาสตร์ของไทยมีโอกาสพัฒนาติด 1 ใน 500 ที่ดีที่สุดของโลก
       
       
วานนี้(1 ต.ค.)ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) จัดแถลงข่าวผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย โดย ผศ.วุฒิพงศ์ เตชะดำรงสิน รองผู้อำนวยการ สกว. และเลขานุการโครงการฯ กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการนำร่องโดยมีคณะที่สนใจเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 78 คณะ จาก 26 มหาวิทยาลัย
       
       สำหรับการประเมินผลจะใช้ตัวชี้วัด 3 ตัว ได้แก่ 1.ความสามารถเฉลี่ยของอาจารย์ในการผลิตผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เทียบเท่ากับระดับนานาชาติ โดยวัดจำนวนบทความต่ออาจารย์ 1 ท่าน นอกจากนี้ได้ประเมินผลจากรายงานการประชุมที่เผยแพร่เป็นรูปเล่มโดยรายงานการประชุมที่เป็นผลงานฉบับสมบูรณ์ และรายงานการประชุมที่เผยแพร่ภายหลังการประชุมโดยให้ค่าน้ำหนักแตกต่างกันด้วยเช่นกัน
       
       ตัวชี้วัดที่ 2 ได้แก่ ความสามารถของอาจารย์ในการผลิตผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีคุณภาพในด้านการได้รับการอ้างอิง และตัวชี้วัดที่ 3 ความสามารถของหน่วยงาน(คณะ/สาขา)ในการผลิตผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เทียบเท่ากับวารสารระดับนานาชาติ
       
       ทั้งนี้ ได้แบ่งระดับการประเมินออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับ 5 ดีมาก ระดับ 4 ดี ระดับ 3 ปานกลาง ระดับ 2 ควรปรับปรุง และระดับ 1 ต้องปรับปรุงโดยด่วน ผลการประเมินพบว่า คณะ/สาขาที่ได้รับผลประเมินระดับ 5 ในตัวชี้วัดที่ 1 มีดังนี้ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ ได้แก่ สถาบันอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์ ม.มหิดล คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล และสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี สาขาเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร/ประมง/ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.สงขลานครินทร์ และคณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.สงขลานครินทร์ สาขาเทคโนโลยี/พลังงาน/วิทยาการสารสนเทศ ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สาขาแพทยศาสตร์/เวชศาสตร์เขตร้อน ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาเภสัชศาสตร์ ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล และสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาฯ
       
       คณะ/สาขาวิชาที่ได้คะแนนระดับ 5 ในตัวชี้วัดที่ 2 มีดังนี้ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ ได้แก่ สถาบันอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์ ม.มหิดล สาขาเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร/ประมง/ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.สงขลานครินทร์ สาขาเทคโนโลยี/พลังงาน/วิทยาการสารสนเทศ ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สาขาแพทยศาสตร์/เวชศาสตร์เขตร้อน ได้แก่ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล สาขาเภสัชศาสตร์ ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล และสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แก่ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล
       

       คณะ/สาขาที่ได้คะแนนระดับ 5 ในตัวชี้วัดที่ 3 มีดังนี้ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สาขาวิทยาศาสตร์ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล และคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ สาขาเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร/ประมง/ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.สงขลานครินทร์ และคณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน สาขาเทคโนโลยี/พลังงาน/วิทยาการสารสนเทศ ได้แก่ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สาขาแพทยศาสตร์ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ สาขาเภสัชศาสตร์ ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล และสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แก่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
       
       สำหรับผลการประเมินคณะที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 78 คณะ โดยมี 4 คณะที่สามารถจัดกลุ่มได้ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังมีอีก 1 คณะที่ส่งข้อมูลการวิจัยเพียง 1 ภาควิชา จึงไม่สามารถจัดอันดับได้ ดังนั้น การประเมินจึงมีคณะ/สาขาทั้งสิ้น 81 คณะ ซึ่งพบว่า คณะที่ได้คะแนนระดับ ดีมาก มีจำนวน 11 คณะ คะแนนระดับ ดี จำนวน 15  คณะ คะแนนระดับ ปานกลาง มีจำนวน 16 คณะ คะแนนระดับ ควรปรับปรุง มีจำนวน 27 คณะ และมีคะแนนต้องปรับปรุงโดยด่วน จำนวน 10 คณะ และที่ไม่ได้จัดระดับ 2 คณะ
       

       ผศ.วุฒิพงศ์ กล่าวอีกว่า สำหรับผลการประเมินนี้ จะช่วยให้ สกว.ทราบว่าสถาบันอุดมศึกษาที่รับทุนอุดหนุนจาก สกว.มีคุณภาพอยู่ในระดับใด ซึ่งจะได้ใช้ผลการประเมินนี้วางแผนการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาต่อไปในอนาคต นกจากนี้ยังทำให้ได้รับทราบว่าผลงานทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาในไทยอยู่ในระดับใดในโลกด้วย แต่เนื่องจากการประเมินครั้งนี้เป็นโครงการนำร่องจึงยังไม่สามารถให้รายละเอียดเจาะลึกได้   
       
       ด้าน ศ.ดร.ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการนโยบาย สกว. กล่าวว่า หากพิจารณาจากผลการประเมินก็จะพบว่า ไทยมีความโดดเด่นทางวิชาการด้านแพทยศาสตร์อย่างมาก โดยพิจารณาจากการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารนานาชาติ ฐานข้อมูล ISI ซึ่งของไทยมีผลงานทางแพทยศาสตร์ตีพิมพ์อยู่จำนวนมาก และน่าเชื่อว่าไทยจะสามารถพัฒนาให้สาขาแพทยศาสตร์ของไทยติดอันดับ 1 ใน 500 ของคณะ/สาขาที่ดีที่สุดของโลกได้

จำนวนคนโหวต 111 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 55 คน
50 %
ไม่เห็นด้วย 56 คน
50 %
 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017