หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกคุณภาพชีวิต | สุขภาพ
สุขภาพ ข่าว

ปลัด สธ.เซ็นแจ้งใต้สังกัดทราบยกเลิกเกณฑ์จ่ายค่าตอบแทน

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 10 เมษายน 2556 16:43 น.
ปลัด สธ.เซ็นหนังสือด่วนที่สุด แจ้งใต้สังกัดทั้งหมดทราบ การยกเลิกเกณฑ์จ่ายค่าตอบแทนฉบับที่ 4 6 และ 7 ประกาศใช้ฉบับที่ 8 และ 9 กำหนดค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายตามพื้นที่ใหม่ และเกณฑ์การจ่ายเงินแบบ P4P พร้อมแนบรายละเอียดวิธีการจ่าย พบทุก รพ.ต้องกำหนดวงเงินค่าตอบแทนโดยวัดผลตามคุณภาพ 10-30% ของวงเงิน P4P ทั้งหมด
       
       ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ลงนามหนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ 0201.042.4/ว 295 เมื่อวันที่ 9 เม.ย.ที่ผ่านมา เรื่อง “หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 (ฉบับที่ 8) และ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2556 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องรายละเอียดการดำเนินการการจ่ายเงินค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน” ทั้งนี้ หนังสือดังกล่าวได้ถูกส่งไปยังอธิบดีทุกกรม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สาธารณสุขนิเทศก์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และนิติกรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
       
       สำหรับเนื้อหาในหนังสือระบุว่า สธ.ได้ยกเลิกข้อ 6 (ฉบับที่ 4) ข้อ 9 (ฉบับที่ 6) และข้อ 10 (ฉบับที่ 7) แห่งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 และได้ออกหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนฉบับใหม่ คือ ฉบับที่ 8 (ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการตามที่กำหนด) ฉบับที่ 9 (ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานในหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข) และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายละเอียดการดำเนินการการจ่ายเงินค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://legal.moph.go.th หรือ http://moph.go.th หัวข้อ การจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข
       
       สำหรับฉบับที่ 8 นั้น มีการระบุถึงการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย เป็นรายเดือน/บาท/คน ของทุกวิชาชีพ อาทิ แพทย์ ทันตแพทย เภสัชกร พยาบาล สหวิชาชีพ ของ รพ.สต. รพช. รพศ.และ รพท.พร้อมแนบใบขอรับเงินค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายมาด้วย ส่วนฉบับที่ 9 ระบุว่า การจัดทำรายละเอียดค่าตอบแทนตามภาระงานต้องคำนึงถึงความจำเป็น ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า ความเสมอภาค และความเป็นธรรม รวมทั้งมีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยให้เบิกจ่ายตามกรอบวงเงินและสัดส่วนระหว่างวิชาชีพที่ปลัด สธ.ประกาศกำหนด ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานระดับกระทรวง โดยมีการปรับปรุงกรอบวงเงินและสัดส่วนให้เหมาะสมเป็นระยะๆ พร้อมกับแนบแบบคำขออนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... มาด้วย
       
       ขณะที่ประกาศกระทรวงฯ เรื่องรายละเอียดการดำเนินการการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน ระบุว่า ให้หน่วยบริการกำหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาค่าคะแนนผลการปฏิบัติงานของหน่วยบริการ ซึ่งมีตัวแทนจากกลุ่มวิชาชีพและกลุ่มงานต่างๆ แบบมีส่วนร่วม เพื่อจัดทำข้อเสนอการดำเนินการในหน่วยบริการ และให้มีคณะกรรมการตรวจสอบค่าคะแนนผลการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบการดำเนินการและการติดตามประเมินผลของหน่วยบริการ นอกจากนี้ ยังระบุกรอบวงเงินเพื่อเป็นค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานในแต่ละปี โดยปี 2556 กรอบวงเงินของ รพช.กำหนดจากวงเงินค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายที่ถูกลดลง คิดแยกวงเงินตามวิชาชีพ กรอบวงเงินของ รพศ./รพท. กำหนดจากการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ได้แก่ ต้นทุนทางลัดต่อหน่วยบริการให้บริการผู้ป่วย และสัดส่วนค่าแรงต่อรายรับทั้งหมดของหน่วยบริการ เป็นต้น
       
       ทั้งนี้ ในประกาศระบุด้วยว่า กรอบวงเงินดังกล่าวหน่วยบริการต้องจัดสรรเป็นวงเงินค่าตอบแทนสำหรับการวัดผลการปฏิบัติงานเชิงคุณภาพ ประมาณร้อยละ 10-30 ของวงเงินค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานทั้งหมด สำหรับค่าคะแนนประกันผลการปฏิบัติงานขั้นต่ำของแต่ละวิชาชีพให้เป็ไปตามหลักเกณฑ์ฉบับที่ 5 โดยแพทย์และทันตแพทย์อยู่ที่ 2,200 คะแนน เภสัชกร 1,440 คะแนน นักวิทยาศาสตร์ พยาบาลวิชาชีพ และนักวิชาการทางด้านสาธารณสุข 1,200 คะแนน พยาบาลเทคนิค และเจ้าพนักงานเทคนิค 960 คะแนน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่เทคนิค 720 คะแนน เป็นต้น


     
ปลัด สธ.เซ็นแจ้งใต้สังกัดทราบยกเลิกเกณฑ์จ่ายค่าตอบแทน
ปลัด สธ.เซ็นแจ้งใต้สังกัดทราบยกเลิกเกณฑ์จ่ายค่าตอบแทน
ปลัด สธ.เซ็นแจ้งใต้สังกัดทราบยกเลิกเกณฑ์จ่ายค่าตอบแทน
     
ปลัด สธ.เซ็นแจ้งใต้สังกัดทราบยกเลิกเกณฑ์จ่ายค่าตอบแทน
ปลัด สธ.เซ็นแจ้งใต้สังกัดทราบยกเลิกเกณฑ์จ่ายค่าตอบแทน
ปลัด สธ.เซ็นแจ้งใต้สังกัดทราบยกเลิกเกณฑ์จ่ายค่าตอบแทน
     
ปลัด สธ.เซ็นแจ้งใต้สังกัดทราบยกเลิกเกณฑ์จ่ายค่าตอบแทน
ปลัด สธ.เซ็นแจ้งใต้สังกัดทราบยกเลิกเกณฑ์จ่ายค่าตอบแทน
ปลัด สธ.เซ็นแจ้งใต้สังกัดทราบยกเลิกเกณฑ์จ่ายค่าตอบแทน
     
ปลัด สธ.เซ็นแจ้งใต้สังกัดทราบยกเลิกเกณฑ์จ่ายค่าตอบแทน
ปลัด สธ.เซ็นแจ้งใต้สังกัดทราบยกเลิกเกณฑ์จ่ายค่าตอบแทน
ปลัด สธ.เซ็นแจ้งใต้สังกัดทราบยกเลิกเกณฑ์จ่ายค่าตอบแทน
     
ปลัด สธ.เซ็นแจ้งใต้สังกัดทราบยกเลิกเกณฑ์จ่ายค่าตอบแทน
ปลัด สธ.เซ็นแจ้งใต้สังกัดทราบยกเลิกเกณฑ์จ่ายค่าตอบแทน
ปลัด สธ.เซ็นแจ้งใต้สังกัดทราบยกเลิกเกณฑ์จ่ายค่าตอบแทน
     
ปลัด สธ.เซ็นแจ้งใต้สังกัดทราบยกเลิกเกณฑ์จ่ายค่าตอบแทน
ปลัด สธ.เซ็นแจ้งใต้สังกัดทราบยกเลิกเกณฑ์จ่ายค่าตอบแทน
ปลัด สธ.เซ็นแจ้งใต้สังกัดทราบยกเลิกเกณฑ์จ่ายค่าตอบแทน
     
ปลัด สธ.เซ็นแจ้งใต้สังกัดทราบยกเลิกเกณฑ์จ่ายค่าตอบแทน
     
ข่าวล่าสุด ในหมวด
คนไทยส่อป่วยระนาว! พบแค่ 10% ออกกำลังเพียงพอต่อการป้องกันโรค
ผอ.อภ.ปัดข้อหาไม่ซื้อวัตถุดิบยาเอดส์ ชี้ราคาแพง ยันแจ้ง รพ.เหตุยาขาดแล้ว คาดสื่อสารไม่เข้าใจ
เปิดชื่อ 54 อาหารเสริม-ยา อ้างขาวใส อกฟูรูฟิต เพิ่มเซ็กซ์ปึ๋งปั๋ง
ย้ำ 30 บาท รัฐสวัสดิการ วอน คสช.อย่าแช่แข็งงบรายหัว
อัตราสูบบุหรี่ลดต่ำกว่าเป้า UN หวั่นอีก 11 ปี ยอดสิงห์อมควันสูง 10.5 ล้านคน
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
จำนวนคนโหวต 84 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 47 คน
56 %
ไม่เห็นด้วย 37 คน
44 %
ความคิดเห็นที่ 2 +87 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
น่าจะจัด p4p กับ ครม นะครับให้ ปชช ประเมินค่าตอบแทนให้ คงโดนไล่ออกหมด
devil
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 22 +19 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เมื่อแพทย์ลาออกจากราชการ...ยังมีทางเลือกในการประกอบอาชีพ...

ต่างจากข้าราชการพลเรือนอย่างผม...ลาออกไป...ไม่รู้จะทำอะไร...
อยู่กระทรวงเกษตรฯ คงต้องไปทำนา...แต่ที่นาก็ไม่มี...
จะทำธุรกิจ...ก็ไม่มีเงินลงทุน...พ่อแม่ก็จน...ไม่รู้จะหาทุนจากไหน...
ความรู้ที่มีก็ไม่ใช่ความรู้วิชาชีพเฉพาะทาง คงเอาไปทำมาหากินไม่ได้...

เงินเดือน..ก็คงไม่ต่างจากแพทย์..เพราะใช้บัญชีเดียวกัน..ได้ไม่พอครองชีพ
จะขึ้นเงินเดือนที...ก็ประกาศออกทีวี...ทั้ง ๆ ที่ อะไร ๆ ก็ยังไม่เรียบร้อย...
แต่แม่ค้าขึ้นราคาไข่ไปก่อนแล้ว...อีกสามเดือน...เงินเดือนที่บอกจะขึ้น...
ถึงจะได้...ค่าครองชีพ..ขึ้นไปแล้ว...อีกสามเดือน..ได้เงินเดือนใหม่..
เท่ากับเงินเดือนไม่ขึ้น..ประกาศที..เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโต..
ยังกะขึ้นให้เป็นหมื่น..โถ่..แค่สามสี่ร้อย...

โบนัสเหรอ..เรียกว่าเศษเงินดีกว่า...เอกชนได้โบนัส...5+10,000 ...
ยังไม่พอใจ..ต้องประท้วง...เรียกร้อง..อยากได้เพิ่ม...
ข้าราชการเหรอ...ได้ก้อนใหญ่มาก้อนนึง...หารกันทั้งจังหวัด...
ตกคนละ 3 - 4 พันบาท...ยังกล้าเรียกว่าโบนัส...โอ้..พระเจ้า...
เวลาคนใหญ่พูดออกทีวี...พูดยังกะได้เป็นแสน...จนชาวบ้านเข้าใจผิด...
เดินไปไหน..ใครก็ถาม.."โบนัสได้ตั้งเยอะไม่ใช่เหรอ" 3 - 4 พันเนี่ยนะ...
แถมได้ข้ามปีอีก...นี่ของปี 52 ยังไม่ได้...ปีที่แล้ว...ฝ่ายการเงินเอามาให้...
ตอนใกล้ ๆ จะเดือนกันยาฯ แล้ว..บอกว่าโบนัสของปี 51 เอ้อ..ลืมไปแล้ว..

ผมปฏิญาณไว้แล้ว..ครบ 25 ปีเมื่อไหร่..ลาออก...อยู่ไม่ได้เหมือนกัน...
ถึงตอนนั้น..ก็คงได้บำนาญ...พอจะอยู่ได้...ทำสวนเล็ก ๆ เก็บผักกิน
ก็น่าจะพอให้อยู่รอดไปวัน ๆ ยิ่งทำงาน..ยิ่งเหมือนเดินเข้าใกล้คุก...
เพราะนักการเมือง (มัน) โยนความผิดมาให้ มีแต่พวก (มัน) น่ะแหละ..
ที่โกงกิน..แล้วก็โยนความผิดมาให้ข้าราชการ...
มีงบประมาณมาให้ทำโครงการ..ทำเสร็จ..มานก็อ้างว่า..มานเป็นผู้ประสาน..
งบประมาณมาให้...เพราะฉะนั้น...ทอนมาซะดี ๆ ไม่มีให้..ก็กลั่นแกล้งอีก...

ไม่ใช่ไม่รักในหลวง...จนทำงานของพระราชาไม่ได้...
แต่อยู่ทำงานไม่ได้...ในสภาพเช่นนี้...

ข้าราชการ...แปลว่า..ผู้ที่ปฏิบัติกิจการงานของพระราชา...
แต่ทุกวันนี้..กลายเป็น..ข้ารัฐบาล..หรือ..ข้ารัฐการ..ไม่ใช่..ข้าราชการ...

ใครอยากเป็นข้าราชการมั๊ยครับ...??

ผมมีหนี้อยู่ประมาณ 1.2 ล้าน กับเงินเดือนเดือนละ 16,480 บาท
เหลือเดือนละประมาณ 7,000 แต่ต้องใช้หนี้เดือนละหมื่นกว่าบาท...
ภรรยาตกงาน...เพราะหมดสัญญาจ้าง...หาเงินอยู่คนเดียว...

ถ้าใครอยากเป็น...บอกผม...ผมจะลาออกให้...มีเงื่อนไขว่า...
ใช้หนี้ให้ผม...แล้วผมจะไปคุยกับปลัดกระทรวงให้...
ว่าให้คุณมาทำงานในตำแหน่งผม..ได้เงินเดือนเท่ากับผมตอนนี้...

ขออภัยนะครับ...นาน ๆ จะมีกระทู้แบบนี้มาให้ระบายมั่ง...

ผมเข้าใจหมอขึ้นเยอะเลย...
00
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 16 +16 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เงินเดือนของหมอและค่าตอบแทน รวมกันน่าจะเริ่มตั้งแต่ 40,000-50,000 บาทครับ เพราะต้นทุนทางการศึกษาความฉลาด เงินค่าเรียนพิเศษ ไม่ใช่ทุกคนจะเรียนได้ นะโว้ย และค่าความรับผิดชอบต่อผู้ป่วยนั้นมีค่ามากกว่าเงินนัก เหมือนกับเงินเดือนดอกเตอร์อาจารย์ในมหาวิทยาลัย คิดได้อย่างไร 25000 บาท (ลูกศิษย์ จบตรี เงินเดือน สตาร์ท 25000-30000)
บอกอยากได้เงินเพิ่ม ต้องทำตำแหน่งวิชาการ สร้างสรรค์นวัตกรรม
ขอบอกว่า แค่สอนเด็กกับทำวิจัยก็เหนื่อยแล้ว เนี่ยแหละครับ ประเทศไทย หมอครู คนเรียนสูงเหนื่อย แค่มีหลักประกันในชีวิต ว่าไม่ตกงาน มีเงินบำเน็ญบำนาญก็เท่านั้น

ถ้าท้องอิ่ม ก็จะมีกำลังใจในการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ปรับปรุงคุณภาพงาน

ไอ้ KPI หรือ SAR ผมว่า ทุกคน make ทั้งนั้นละครับ สิ้นปีทีก็กรอกกันมือหงิก เพราะภาครัฐ คนที่ได้สองขั้นเงิน Top-up ก็ผู้บริหารทั้งนั้น ปลาซิวปลาสร้อย...ยากครับที่จะได้สองขั้นทุกปี ถ้าไม่ใกล้ชิดนายหรือหิ้วกระเป๋าให้นักการเมือง งานข้าราชการก็ไม่ได้มี Output และ Outcome ที่สามารถเป็นดัชนีชี้วัดได้ในตัวของมันเอง แบบเอกชนที่เอา Benefit กำไรเอาเงินที่ได้เป็นตัวช้ีวัด เขียนตำรามาก็เพื่อขอตำแหน่ง ไม่ได้ได้มีนัยในการนำไปใช้งานอะไร

ส่วนงานเอการกรอก record คะแนนจำนวนคนไข้ ควรจักต้องลดงานเอกสารลง แต่หาแนวทางเพิ่มคุณภาพงานให้กับหมอจะเหมาะสมกว่า

อย่าโง่ ไปลดเงินเดือนบุคลากรทางการแพทย์เลย ถ้ามีใครมาลดเงินเดือนท่านปลัดฯ ท่านจะ OK ไหม อย่าเป็นผู้บริหารที่เป็นขี้ข้านักการเมืองเลย สงสารหมอ

P4P...Patient for a Point SUCK system of measurement
Lagrange
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 11 +11 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
สสจ.และแพทย์ต่างๆทำอะไรอยู่ออกมาบอกความจริงกับสังคมซิว่่าแพทย์ชนบททำงานอย่างไร งานทางการแพทย์จะประเมินโดยใช้ลักษณะงานอย่างเดียวได้อย่างไรถ้านับจำนวนชิ้นงานเท่ากันแต่ความยากง่ายของการทำไม่เหมือนกันและใช้เวลาไม่เท่ากันมันไม่เป็นธรรมที่จะบอกคุณภาพของการประเมินให้แดงทั้งแผ่นดินได้ตั้ง7ล้านคนทำงานที่รับผิดชอบชีวิตคนต้องทำงานแบบใหม่เป็นช่างซ่อมร่างกายจึงจะเก็บผลงานได้ดี
anchaleepao@hotmail.com
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 23 +4 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
หมาผู้ใหญ่อย่าง ประเวท วิจาน ออกมาช่วยพวกเราด้วย โดนเหยียบเจียนตายแล้ว อย่ามัวเป็นอีแอบเสวยสุข
หมาชนบท
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อย่าเอาครูอาจารย์มาแอบอ้างเลยครับ ควรหยุดพ่นความหยาบคายผ่านสื่อครับ
korat's
 
ความคิดเห็นที่ 22 +19 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เมื่อแพทย์ลาออกจากราชการ...ยังมีทางเลือกในการประกอบอาชีพ...

ต่างจากข้าราชการพลเรือนอย่างผม...ลาออกไป...ไม่รู้จะทำอะไร...
อยู่กระทรวงเกษตรฯ คงต้องไปทำนา...แต่ที่นาก็ไม่มี...
จะทำธุรกิจ...ก็ไม่มีเงินลงทุน...พ่อแม่ก็จน...ไม่รู้จะหาทุนจากไหน...
ความรู้ที่มีก็ไม่ใช่ความรู้วิชาชีพเฉพาะทาง คงเอาไปทำมาหากินไม่ได้...

เงินเดือน..ก็คงไม่ต่างจากแพทย์..เพราะใช้บัญชีเดียวกัน..ได้ไม่พอครองชีพ
จะขึ้นเงินเดือนที...ก็ประกาศออกทีวี...ทั้ง ๆ ที่ อะไร ๆ ก็ยังไม่เรียบร้อย...
แต่แม่ค้าขึ้นราคาไข่ไปก่อนแล้ว...อีกสามเดือน...เงินเดือนที่บอกจะขึ้น...
ถึงจะได้...ค่าครองชีพ..ขึ้นไปแล้ว...อีกสามเดือน..ได้เงินเดือนใหม่..
เท่ากับเงินเดือนไม่ขึ้น..ประกาศที..เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโต..
ยังกะขึ้นให้เป็นหมื่น..โถ่..แค่สามสี่ร้อย...

โบนัสเหรอ..เรียกว่าเศษเงินดีกว่า...เอกชนได้โบนัส...5+10,000 ...
ยังไม่พอใจ..ต้องประท้วง...เรียกร้อง..อยากได้เพิ่ม...
ข้าราชการเหรอ...ได้ก้อนใหญ่มาก้อนนึง...หารกันทั้งจังหวัด...
ตกคนละ 3 - 4 พันบาท...ยังกล้าเรียกว่าโบนัส...โอ้..พระเจ้า...
เวลาคนใหญ่พูดออกทีวี...พูดยังกะได้เป็นแสน...จนชาวบ้านเข้าใจผิด...
เดินไปไหน..ใครก็ถาม.."โบนัสได้ตั้งเยอะไม่ใช่เหรอ" 3 - 4 พันเนี่ยนะ...
แถมได้ข้ามปีอีก...นี่ของปี 52 ยังไม่ได้...ปีที่แล้ว...ฝ่ายการเงินเอามาให้...
ตอนใกล้ ๆ จะเดือนกันยาฯ แล้ว..บอกว่าโบนัสของปี 51 เอ้อ..ลืมไปแล้ว..

ผมปฏิญาณไว้แล้ว..ครบ 25 ปีเมื่อไหร่..ลาออก...อยู่ไม่ได้เหมือนกัน...
ถึงตอนนั้น..ก็คงได้บำนาญ...พอจะอยู่ได้...ทำสวนเล็ก ๆ เก็บผักกิน
ก็น่าจะพอให้อยู่รอดไปวัน ๆ ยิ่งทำงาน..ยิ่งเหมือนเดินเข้าใกล้คุก...
เพราะนักการเมือง (มัน) โยนความผิดมาให้ มีแต่พวก (มัน) น่ะแหละ..
ที่โกงกิน..แล้วก็โยนความผิดมาให้ข้าราชการ...
มีงบประมาณมาให้ทำโครงการ..ทำเสร็จ..มานก็อ้างว่า..มานเป็นผู้ประสาน..
งบประมาณมาให้...เพราะฉะนั้น...ทอนมาซะดี ๆ ไม่มีให้..ก็กลั่นแกล้งอีก...

ไม่ใช่ไม่รักในหลวง...จนทำงานของพระราชาไม่ได้...
แต่อยู่ทำงานไม่ได้...ในสภาพเช่นนี้...

ข้าราชการ...แปลว่า..ผู้ที่ปฏิบัติกิจการงานของพระราชา...
แต่ทุกวันนี้..กลายเป็น..ข้ารัฐบาล..หรือ..ข้ารัฐการ..ไม่ใช่..ข้าราชการ...

ใครอยากเป็นข้าราชการมั๊ยครับ...??

ผมมีหนี้อยู่ประมาณ 1.2 ล้าน กับเงินเดือนเดือนละ 16,480 บาท
เหลือเดือนละประมาณ 7,000 แต่ต้องใช้หนี้เดือนละหมื่นกว่าบาท...
ภรรยาตกงาน...เพราะหมดสัญญาจ้าง...หาเงินอยู่คนเดียว...

ถ้าใครอยากเป็น...บอกผม...ผมจะลาออกให้...มีเงื่อนไขว่า...
ใช้หนี้ให้ผม...แล้วผมจะไปคุยกับปลัดกระทรวงให้...
ว่าให้คุณมาทำงานในตำแหน่งผม..ได้เงินเดือนเท่ากับผมตอนนี้...

ขออภัยนะครับ...นาน ๆ จะมีกระทู้แบบนี้มาให้ระบายมั่ง...

ผมเข้าใจหมอขึ้นเยอะเลย...
00
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 20 +4 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
จะมี p4p ทำไมเริ่มที่แพทย์ผู้ทำงานหนัก และต้องทำงานเป็นแบบไม่มีกำหนดเวลา ใครเป็นอะไรมาเมื่อไรก็ต้องรักษา

ระบบนี้ หากดีจริง ทำได้จริง ต้องให้เริ่มใช้กับ สส ซะก่อน เพราะล้วนแต่เสนอตัวมาทำงาน รับเงินเดือนสูงลิ่ว
แต่เวลาทำงานในสภา กลับเอาแต่นอนหลับคออ่อนคอพับ ถึงเวลาก็ตื่นขึ้นมายกมือ
ครูบาอาจารย์
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 19 +3 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ได้ดูรายการตอบโจทย์มีแพทย์สองท่านมาพูดเรื่องค่าตอบแทนแบบใหม่ของ นพ.ประดิษฐ์ และปลัด ฟังแล้วให้เป็นห่วงว่าเมื่อแพทย์ชนบท หนีชนบทไปทำงานในรพ.เอกชน ใครจะเดือดร้อนที่สุด ซึ่งต้องเป็นประชาชนคนชนบทแน่นอน และผู้ได้รับประโยชน์คือ รพ.เอกชนและผู้ถือหุ้น ให้สงสัยว่ามีการรับงานมาทำลายสิ่งหนึ่ง แล้วสร้างมูลค่าให้อีกสิ่งหนึ่งหรือเปล่า
คนขี้สงสัย
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
แหกตา
หมอชนบทไร้จรรยาบรรณ
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
แหกตรงไหนว่ามา
รู้จริงเปล่า
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ทักษิณเคยมีนโยบายให้ไทยเป็น medical hub มันไม่ได้หมายถึงโรงพยาบาลของรัฐ แต่เป็นธุรกิจการแพทย์ของเอกชนต่างหาก มันก็ต้องกดดันให้หมอลาออก แล้วไปเข้าสู่ธุรกิจเอกชน ทำลายสิ้งหนึ่งเพื่อสร้างอีกสิ่งหนึ่ง แล้วประขาขนจะทำอย่างไรล่ะ
Angna
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ทำงานให้คุ้มกับค่าตอบแทนที่ได้รับไม่ใช่เกี่ยงงานกัน
ไม่ยอมตรวจคนไข้รายอื่นถือว่าเป็นตัวเองเป็นแพทย์เฉพาะทาง วันนึงตรวจคนไข้ถึงวันละ 20 รายหรือไม่
korat
 
ความคิดเห็นที่ 17 +3 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ระบบมันดีจริงต้องประเมินกับพวกนักการเมืองที่นั่งหลับ หนีประชุม รับประทานค่าคอม พูดไม่รู้เรื่อง รับใช้คนหนีคุก ประเทศนี้ช่างมีอะไรตลกสิ้นดี นำ้มันขายแพงเกินจริง คนไทยยังทนได้อีก
พธม ตจว
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 16 +16 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เงินเดือนของหมอและค่าตอบแทน รวมกันน่าจะเริ่มตั้งแต่ 40,000-50,000 บาทครับ เพราะต้นทุนทางการศึกษาความฉลาด เงินค่าเรียนพิเศษ ไม่ใช่ทุกคนจะเรียนได้ นะโว้ย และค่าความรับผิดชอบต่อผู้ป่วยนั้นมีค่ามากกว่าเงินนัก เหมือนกับเงินเดือนดอกเตอร์อาจารย์ในมหาวิทยาลัย คิดได้อย่างไร 25000 บาท (ลูกศิษย์ จบตรี เงินเดือน สตาร์ท 25000-30000)
บอกอยากได้เงินเพิ่ม ต้องทำตำแหน่งวิชาการ สร้างสรรค์นวัตกรรม
ขอบอกว่า แค่สอนเด็กกับทำวิจัยก็เหนื่อยแล้ว เนี่ยแหละครับ ประเทศไทย หมอครู คนเรียนสูงเหนื่อย แค่มีหลักประกันในชีวิต ว่าไม่ตกงาน มีเงินบำเน็ญบำนาญก็เท่านั้น

ถ้าท้องอิ่ม ก็จะมีกำลังใจในการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ปรับปรุงคุณภาพงาน

ไอ้ KPI หรือ SAR ผมว่า ทุกคน make ทั้งนั้นละครับ สิ้นปีทีก็กรอกกันมือหงิก เพราะภาครัฐ คนที่ได้สองขั้นเงิน Top-up ก็ผู้บริหารทั้งนั้น ปลาซิวปลาสร้อย...ยากครับที่จะได้สองขั้นทุกปี ถ้าไม่ใกล้ชิดนายหรือหิ้วกระเป๋าให้นักการเมือง งานข้าราชการก็ไม่ได้มี Output และ Outcome ที่สามารถเป็นดัชนีชี้วัดได้ในตัวของมันเอง แบบเอกชนที่เอา Benefit กำไรเอาเงินที่ได้เป็นตัวช้ีวัด เขียนตำรามาก็เพื่อขอตำแหน่ง ไม่ได้ได้มีนัยในการนำไปใช้งานอะไร

ส่วนงานเอการกรอก record คะแนนจำนวนคนไข้ ควรจักต้องลดงานเอกสารลง แต่หาแนวทางเพิ่มคุณภาพงานให้กับหมอจะเหมาะสมกว่า

อย่าโง่ ไปลดเงินเดือนบุคลากรทางการแพทย์เลย ถ้ามีใครมาลดเงินเดือนท่านปลัดฯ ท่านจะ OK ไหม อย่าเป็นผู้บริหารที่เป็นขี้ข้านักการเมืองเลย สงสารหมอ

P4P...Patient for a Point SUCK system of measurement
Lagrange
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เงินเดือนหมอรวมค่าตอบแทนมันมากกว่าห้าหมื่นอยู่แล้ว
ยกตัวอย่างหมออายุสี่สิบปีจะได้เงินเดือนประมาณ 40000
เงินไม่ทำเวช 10000
เงิน พตส 15000
เงินประจำตำแหน่ง 20000
เงินค่าเวร 2-30000
รวมกันยังไม่คิดเบี้ยเหมาจ่ายก็แสนกว่า
ได้เงินเหมาจ่ายอีก 5-7หมื่น
รวมกันบางคนอาจถึงสองแสน
ไปอยู่เอกชน บางคนยังไม่ได้เท่านี้เลย
แถมเกษียนมีบำเหน็จบำนาญอีก ยังไม่พออีกเหรอ
รู้จักพอเพียงบ้าง
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ที่คุณยกตัวอย่างน่ะ

หมออายุ 40 อัพ

แสดงว่า ต้องอยู่บ้านนอก 15 ปีขึ้นไป

ไปดูเงินเดือนห้องสีลม อายุ 30 เหยียบแสนเยอะแยะ

แพทย์ที่ได้เบี้นเลี้ยง 5 หมื่น ต้องกันดารสุดๆ สุคิริน ธารโต ศรีสาคร แถว 3 จังหวัด

อยู่มา 15 ปีขึ้น หรือ 20 ปี ถึงได้เท่านี้

สูญเสียโอกาสในขีวิตมากมาย ......(ทั่งๆ ที่อยู่ในเมือง ก็ สองแสนอัพแล้ว)

นับถือเลยคนที่อยู่นานขนาดนั้น

ให้ๆ ไปเถอะขณะที่พวกเขายังมีชีวิต หรือจะรอปูนบำเหน็จ ยศพิเศษ

ได้เยอะ ก็เสียภาษีเยอะน่ะ โดนหักไป 2 เดือนได้...

ไปๆ มา ได้เงินแค่ 10 เดือน

ลาออกมาเปิดคลินิกในเมิอง ดูจะเป็นการช่วยตัวเองที่สุดแล้ว
อดีตหมอราชการ
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ผมว่ามันก็สมควรนะครับ

หมอที่ทำงานชนบทจนอายุ40 แสดงว่าทำงานตั้งแต่ในโรงพยาบาลนั้นโทรศัพท์ยังใช้ตู้สาธารณะ ไม่มี 7-11 แม้แต่ใน อ.เมืองบางเมือง

ตอนเย็นๆบางที6โมงเย็นก็อาหารซื้อทานไม่ได้แล้ว...

หมอเขาอดทนเสียสละดูแลคนไข้ชาวบ้านมา 10-15ปี ถ้าเปรียบเสมือนบริษัท ก็ควรจะได้เป็นหัวหน้าฝ่ายแล้ว

เขาดูแลคนไข้มาเป็นสิบๆปี ถ้ามีเงินให้เขาผมก็ยอมเสียภาษีให้นะครับ คนดีๆที่ทำได้ก็ควรได้รับสิ่งดีๆตอบแทน

ที่สำคัญนะครับหมอชาวบ้าน รพ.ชุมชน ไม่ได้เป็นแค่หมออย่างเดียวนะครับ เขายังเป็นคนช่วยพัฒนาหมู่บ้าน ให้ความรู้ชาวบ้านอีกด้วย... ถ้าคุณไม่เคยรู้เลยก็ลองหาดูได้นะครับ

รู้ไหมว่าคนไทยอายุเฉลี่ย 72 ปี แต่หมอมีอายุเฉลี่ย 60ปี
เพราะต้องทำงานกับความเครียดตลอด พอเกษียณ ก็ตายพอดี....

ผมว่าถ้าคุณว่าค่าตอบแทนที่ให้หมอเหล่านี้มันมากเกินไป อยากได้บ้าง มาอยู่สิครับ
คนที่ผ่านมาเห็น
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
คุณรู้จักพอเพียงบ้าง เปลี่ยนวิธีจ่ายค่าตอบแทนแล้ว คุณควรขอไปทำงานที่ชนบทเลยนะ เพื่อความเป็นธรรม และจะไม่ได้เป็นการดีแต่ว่าคนอื่นด้วยความอิจฉาริษยา
อย่าดีแต่ว่าคนอื่น
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ต้องปลอมตัวมาโพสต์ด้วยเหรอ
หึหึหึ
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
สูญเสียมากมาย ตลกจิงๆ
หมอหิวเงิน
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
บางทีโอกาสในชีวิตที่ดีที่สุดของคุณก็คือที่เป็นอยู่ปัจจุบัน
เพ้อไปเรื่อย
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อยากได้ให้มาอยู่เนี่ย เงินใครจ่าย ภาษีคนเมืองทั้งนั้น
เอาเงินใครจ้างฟะ
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ถ้าคิดว่าสูญเสียมากมายก็อย่ามาเป็นหมอเลย ไปให้พ้นวงการเถอะ ความคิดขยะจริงๆ ไปค้าขายไป เพราะตอนนี้คุณก็เอาความเป็นชนบทมาขายอยู่นี่ อ้างว่าคนชนบทจน แต่หมอต้องรวย
เลวจริงๆ
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ลาออกไปเลย ถ้าแน่จริง โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทยังมีอยู่
ลาออกไปเลย ถ้าแน่จริง
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
คุณ"รู้จักพอเพียง" หมออายุจะ 40 เงินเดือนยังไม่ถึง3หมื่นเลย เงินประจำตำแหน่งก็ได้หมื่นต้นๆนะคับนะ พตส ได้1หมื่น ไปเอาหมื่นห้ามาจากไหน แล้วค่าเวรน่ะ ได้แค่เวรละ 550 บาท อยู่เวรหารกันกับน้องๆ มันจะได้ยังไงตั้งหลายหมื่นขนาดนั้น มั่วมากขอบอก
ขนาดผมจบเฉพาะทางนะคุณ ไม่ได้มีเงินเดือนเป็นแสนนะ ทั้งโม้ทั้งมั่ว แย่มากๆมั่วแบบไม่มีการรับผิดชอบข้อมูลอะไรเลย
jj
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
พวกที่ไล่หมอลาออกน่ะ ผมขอให้พวกคุณเจอเจ้านายคุณใช้วิธีนี้บ้างนะแล้วจะรู้สึก ขอให้โชคดี พวกหมอเขาไม่อับจนปัญญาหรอก ทำงานรัฐไม่รุ่งก็ไปอยู่เอกชน เปิดคลินิกเองยังได้ พวกคุณทำงานอะไรกันถ้าเจ้านายไล่ออกมีปัญญาไปเปิดกิจการเองรึเปล่าล่ะ ขอบอกประดับสติปัญญาด้วยว่า โครงการเร่งผลิตแพทย์น่ะหลายแห่งจบมาแต่ไม่ผ่านเกณฑ์รับรองคุณภาพจากแพทยสภา ก็ขอให้โชคดีกันเถอะไปรักษาก็แขวนพระไปด้วยจะได้หายๆ
ดักดานกินหญ้าไปซะ
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ไม่ต้องไล่ ออกมาแล้วอ่ะ........

เพื่อนๆ ก็ทะยอยออกอีกหลายคนแล้วด้วย
อดีตหมอพื้นที่สีแดง
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
หิวเงินก็ออกไปสิ ไม่หิวเงินก็อยู่ต่อ

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทผ่านการรับรองจากแพทย์สภาทั้งนั้นแหละ ที่ไม่ได้รับการรับรองมีแต่ ม อุบล กับสารคามซึ่งก็ไม่ใช่โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
รู้จริง
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
กรูเป็นหมอเพื่อชาวบ้านจนๆ แต่กรูต้องรวย
หมอหน้าเงิน
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
สอบถามคุณรู้จริง 1.อยากรู้ว่าในประเทศไทยหมอมีกี่คน มีกี่คนที่ยังทำอาชีพหมออยู่ 2.อัตราส่วนระหว่างหมอกับคนไข้ ในเมือง กับ ชนบท เป็นเท่าไร 3.รายได้ของหมอในเมือง(รวม รพ.เอกชน)กับหมอชนบทโดยเฉลี่ยเป้นเท่าไร เอาตัวเลขมาแฉกันเลยดีกว่า เบื่อพวกชอบแถ แต่ข้อมูลกลวงโบ๋
คนติดตามข่าว
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เงินประจำตำแหน่ง 20000 ต้องซี9 ค่ะตอนนี้อายุ 39ปี เงินรพศ ไม่ได้มาปีกว่าแล้วค่ะ ปอดมีจุดของวัณโรค ถ้าร่างกายอ่อนแอก็คงเป็นสักวันหนึ่ง เงินเดือนสองหมื่นห้าค่ะ ไม่อยากจ้างก็ไม่เป็นไรค่ะ ตรวจผู้ป่วยนอกเดือนละไม่ตำ่กว่า400 คน ผู้ป่วยใน 100 คน ต้องดูแลจนกว่าจะหายกลับบ้าน ถ้าเงินเดิือนรวม 50000บาท คิดง่ายๆตกรายละ 100 บาท จะพยายามอธิบายเป็นตัวเลขให้ฟังค่ะ เราตั้งใจดูแลทุกคนอยู่แล้วนะคะอย่าเข้าใจผิด p4p ตรวจคนไข้ 1 คนได้ 5 แต้ม ถ้าคำนวนคร่าวๆน่าได้แต้มละ1-2 บาท ค่ะ
ไม่ได้ค่าตอบแทนมากขนาดนั้น
 
ความคิดเห็นที่ 16 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
รบกวนสอบถามข้อสังสัย และ ขอคำปรึกษานะคะ
เงินเหมาจ่ายของสหวิชาชีพ ตำแหน่งโภชนากร ในโรงพยาบาลชุมชน ทำไม? ไม่ได้รับคะ หรือมีโอกาสได้รับไหมคะ? เพราะว่า บางโรงพยาบาลสามารถได้รับเงินเหมาจ่ายในส่วนนี้, และที่ไม่เข้าใจมากๆคือ เวลาทำงาน ตำแหน่งโภชนากรจะอยู่ในทีมสหวิชาชีพ แต่ เวลาเบิกเงินเหมาจ่าย ทำไม? ไม่ได้ค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
pochanagan@hotmail.com
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 15 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เหมือนกับเปรียบเทียบการรักษาคนไข้กับการรับจ้างเย็บผ้าเป็นชิ้น
มันไม่เหมือนกัน มันคนละเรื่อง
นะจ๊ะ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 11 +11 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
สสจ.และแพทย์ต่างๆทำอะไรอยู่ออกมาบอกความจริงกับสังคมซิว่่าแพทย์ชนบททำงานอย่างไร งานทางการแพทย์จะประเมินโดยใช้ลักษณะงานอย่างเดียวได้อย่างไรถ้านับจำนวนชิ้นงานเท่ากันแต่ความยากง่ายของการทำไม่เหมือนกันและใช้เวลาไม่เท่ากันมันไม่เป็นธรรมที่จะบอกคุณภาพของการประเมินให้แดงทั้งแผ่นดินได้ตั้ง7ล้านคนทำงานที่รับผิดชอบชีวิตคนต้องทำงานแบบใหม่เป็นช่างซ่อมร่างกายจึงจะเก็บผลงานได้ดี
anchaleepao@hotmail.com
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
จะให้บอกมั๊ยว่าแพทย์ชนบทบางที่ก็ลำบาก
บางที่ก็สบายมากๆ แต่ก็ได้เงินเท่ากัน หมอถึงไหลมาอยู่ใน รพ.ใกล้ๆ กทม.
บางคนไม่ทำงานแต่อยู่มานาน กินแรงน้องๆ เช้าไปทำคลินิกถึงเกือบสิบโมง
บ่ายหายเข้าเมือง เย็นมาทำคลินิก สิ้นเดือนรับเงินห้าหมื่นสบายๆ
รพ.อยู่ตัวอำเภอซึ่งเจริญเกือบหมดแล้ว มีถนนสี่เลนตัดผ่าน ไปตัวจังหวัดใช้เวลาไม่กี่นาที
สรุประบบเดิมก็คิดแบบเร่งด่วน ไม่รอบคอบ ไม่เป็นธรรมกับวิชาชีพอื่น
แต่ใช้ระบบพวกมากลากไป ใช้การเกี้ยเซี้ยกัน ไม่ได้แก้ปัญหาแบบแท้จริง
อย่าแก้ปัญหาแบบซุกไว้ใต้พรมอีกเลย
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
รู้ดีจริง เก่งจริง ไปทำงานแทนเขาซะไป
เก่งจริงนะ
 
ความคิดเห็นที่ 9 +3 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อย่างนี้ต้องประเมิณท่านปลัดผู้ยิ่งใหญ่ด้วยซะแล้ว
...
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ต้องประเมิน ประธานชมรมแพทย์ชนบทผู้ยิ่งใหญ่ด้วย
...
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ไม่ต้องประเมินยาก ประเทศนี้คนเลวกับคนโง่เกินครึ่งอยู่แล้ว ไม่ต้องหวังชีวิตดีๆ ไม่ต้องหวังพัฒนา
แต่ก่อนอยากแข่งกับญี่ปุ่นต่อมาเป็นมาเลเซีย เดี๋ยวนี้ห่วยกว่าเวียดนามอีก
หมดหวัง
 
ความคิดเห็นที่ 6 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ระบบใหม่นี้ ดูแล้ว มันซ้ำซ้อนกับตัวชี้วัึด (KPI) ของผลการปฏิบัติงานประจำปีที่เลื่อนเงินเดือน ปีละ 2 ครั้ง
เจมส์
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 5 +4 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
สธ. ลุกเป็นไฟแน่ งานนี้...
แต่ผู้รับกรรมคือประชาชนที่ต้องพึ่ง รพ. ของรัฐ...
เอกชน รับเละ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 4 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เงินค่าตอบแทน กรูน้อยลง ยังไม่พอ มีกระสือมาสูบอีก อ้างเป็นค่าวัดผล เวรแล้วประเทศไทย
เภสัชเกาะกูด
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 3 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
กลัวละซิ
เหอะๆ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ควายแดงอย่างพวกมรึง ก็ได้แค่เห่า กับเแทะศษกระดูกเท่านั้นแหละวะ
เฮี่ยจริงๆ
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ควายแดงนรก เลวทุกตัว
พธม. บางบอน
 
ความคิดเห็นที่ 2 +87 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
น่าจะจัด p4p กับ ครม นะครับให้ ปชช ประเมินค่าตอบแทนให้ คงโดนไล่ออกหมด
devil
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
แดง ประเมิน ผ่านหมดจ้า
555
 
ความคิดเห็นที่ 1 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
หากทำงานไม่เป็นก็อย่าไปกวนน้ำให้ขุ่น คนที่ตายคือ คนบ้านนอก ที่ไปเกณท์เขามาตายในประชาทิปตาย บ้าบอ แล้วยังไปบีบให้แพทย์เข้ากรุงอีก ถึงบอกไงหาก หมอไม่มีคุณธรรม. หมอก็เหมือนคนเชือดหมู บ้าอำนาจก็เยอะ จบหมดแต่ดุนไปเป็นขี้ข้าแม้ว
สวเชียงดาว
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
5. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ cs@astvmanager.com หรือ cs.astvmanager@gmail.com ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
โชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่แสดงความเห็น เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟซบุก กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

ชื่อ/e-mail ของคุณ : *
 
 *
  กฎกติกาการแสดงความคิดเห็นฉบับเต็ม
 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2014