หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกคุณภาพชีวิต | การศึกษา
การศึกษา ข่าว

“ในหลวง” โปรดเกล้าฯเลื่อนสมณศักดิ์ “พระธรรมวราภรณ์-เจ้าคุณธงชัย” ขึ้นรองสมเด็จฯ

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 28 พฤศจิกายน 2556 19:23 น.
“ในหลวง” โปรดเกล้าฯเลื่อนสมณศักดิ์ “พระธรรมวราภรณ์-เจ้าคุณธงชัย” ขึ้นรองสมเด็จฯ
พระธรรมวราภรณ์
       “ในหลวง” โปรดเกล้าฯ เลื่อนสมณศักดิ์ “ธรรมวราภรณ์-เจ้าคุณธงชัย” ขึ้นรองสมเด็จฯ พระราชรัตนรังษี เลื่อนชั้นเทพ เข้ารับพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย 5 ธ.ค.นี้
       
       วันนี้ (28 พ.ย. ) นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสถาปนาเลื่อนและแต่งตั้งสมณศักดิ์พระเถรานุเถระ ประจำปี 2556 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 ดังนี้ พระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏ หรือรองสมเด็จพระราชาคณะ จำนวน 2 รูป ได้แก่ พระธรรมวราภรณ์ วัดเครือวัลย์ กรุงเทพฯ เป็น พระพรหมวิสุทธาจารย์ และพระธรรมภาวนาวิกรม (เจ้าคุณธงชัย) วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพฯ เป็น พระพรหมมังคลาจารย์ พระราชาคณะชั้นธรรม 4 รูป ได้แก่ พระเทพเมธาภรณ์ วัดสนามพราหมณ์ จ.เพชรบุรี เป็น พระธรรมวราภรณ์, พระเทพวงศาจารย์ วัดหนองแวง จ.ขอนแก่น เป็น พระธรรมวิสุทธาจารย์, พระเทพปริยัติวิธาน วัดคลองโพธิ์ จ.อุตรดิตถ์ เป็น พระธรรมมหาวีรานุวัตร, พระเทพสุธี วัดไตรธรรมาราม จ.สุราษฎร์ธานี เป็น พระธรรมวิมลโมลี

“ในหลวง” โปรดเกล้าฯเลื่อนสมณศักดิ์ “พระธรรมวราภรณ์-เจ้าคุณธงชัย” ขึ้นรองสมเด็จฯ
เจ้าคุณธงชัย
       พระราชาคณะชั้นเทพ 7 รูป ได้แก่ พระราชสารสุธี วัดสิริกาญจนาราม จ.กาญจนบุรี เป็นพระเทพเมธาภรณ์, พระราชรัตนมุนี วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม เป็น พระเทพมหาเจติยาจารย์, พระราชวิริยาภรณ์ วัดศรีอุโมงค์คำ จ.พะเยา เป็น พระเทพญาณเวที, พระราชสุตาลังการ วัดนิมมานรดี กรุงเทพฯ เป็น พระเทพสุธี, พระราชมุนี วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพฯ เป็น พระเทพโมลี, พระราชมงคลรังษี วัดโสธรวราราม จ.ฉะเชิงเทรา เป็น พระเทพสิทธิญาณรังษี วิ.และพระราชรัตนรังษี หัวหน้าพระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาล วัดไทยพุทธคยา อินเดีย เป็น พระเทพโพธิวิเทศ
       
       พระราชาคณะชั้นราช 14 รูป ได้แก่ พระภาวนาวิริยคุณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี เป็น พระราชภาวนาจารย์ วิ., พระมหานายก วัดบวรนิเวศ กรุงเทพฯ เป็น พระราชมุนี, พระวิสุทธินายก วัดสนธิกรประชาราม จ.เพชรบูรณ์ เป็น พระราชปริยัติบัณฑิต, พระเมธีธรรมาลังการ วัดพระบาทมิ่งเมือง จ.แพร่ เป็น พระราชเขมากร, พระวิสุทธิภัทรธาดา วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพฯ เป็น พระราชวรเมธี, พระรัตโนภาสวิมล วัดศรีบุญเรือง จ.มุกดาหาร เป็น พระราชรัตนโมลี, พระภาวนาวิสุทธิคุณ วัดพุทธภูมิ จ.ยะลา เป็น พระราชมงคลวุฒาจารย์ วิ.,พระพิศิษฏ์พัฒนพิธาน วัดหนองหอย จ.ราชบุรี เป็น พระราชวัลภาจารย์ วิ., พระรัตนมงคลโมลี วัดธาตุทอง กรุงเทพฯ เป็น พระราชวรญาณโสภณ,พระปัญญารัตนาภรณ์ วัดศรีเอี่ยม กรุงเทพฯ เป็น พระราชรัตนเมธี, พระเมธีวราภรณ์ วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพฯ เป็น พระราชปริยัติโมลี, พระศรีสุธรรมมุนี วัดพิชยญาติการาม กรุงเทพฯ เป็น พระราชรัตนมุนี, พระเมธีรัตโนดม วัดบึง จ.นครราชสีมา เป็น พระราชสีมาภรณ์, พระปรีชาญาณวิเทศ วัดธัมมธโร ออสเตรเลีย เป็น พระราชสีลาภรณ์
       
       พระราชาคณะชั้นสามัญ 44 รูป ได้แก่ พระครูพิศาลวินัยวาท (สังฆ์ ป.ธ.5) ธ.วัดบวรนิเวศ กรุงเทพฯ เป็น พระมหานายก สป., พระครูวิสุทธิญาณ (สุพรรณ) ธ.วัดหนองหญ้าลาด จ.ศรีสะเกษ เป็น พระญาณวิเศษ สย.วิ., พระครูอรรคธรรมธารี (บุญเลิศ) ธ.วัดถ้ำพรหมโลก จ.ลพบุรี เป็น พระอุดมศีลคุณ สย., พระครูกิตติวรคุณ (บุญเลิศ) ธ. วัดอรัญญวาสี จ.หนองคาย เป็น พระกิตติสารโสภณ สย.วิ., พระครูสันติปัญญาภรณ์ (ประสงค์) วัดเซกาเจติยาราม จ.บึงกาฬ เป็น พระวิชัยธรรมคณี สย.วิ, พระครูวิมลศีลโสภณ (สำเนา) ธ.วัดทุ่งศรีสองเมือง จ.นครพนม เป็น พระวิมลธรรมภาณ สย.วิ., พระครูอาทรธรรมนาถ (ประชุม) ธ.วัดชุมนุมศรัทธา จ.นครปฐม เป็น พระปฐมคณาจารย์ สย.
       
       พระครูสารเนติโกศล (บุญมี) ธ.วัดตำหนัก จ.นครนายก เป็น พระมุนีนายก สย., พระครูสุปัญญาโกศล (สมศักดิ์) ธ.วัดดอนตูมกมลาวาส จ.ชัยนาท เป็น พระวิสุทธินายก สย.,พระครูสุทธิพรหมคุณ (สุทธิพงศ์) ธ.วัดป่าวังเลิง จ.มหาสารคาม เป็น พระสุทธิธรรมโสภณ สย., พระครูอรรถธรรมเมธี (ชัยวัฒน์) ธ.วัดควนกะไหล จ.พังงา เป็น พระประสาธน์สารโสภณ สย., พระมหาทอง ป.ธ.9 วัดเขาสมโภชน์ จ.ลพบุรี เป็น พระภาวนาสมณคุณ สป.วิ., พระครูศรีจริยาภรณ์ (ชรัช ป.ธ.5) วัดตานีนรสโมสร จ.ปัตตานี เป็น พระสิริจริยาลังการ สป., พระครูศรีรัตนาลังการ (บุญเพ็ง ป.ธ.6) วัดโพนชัย จ.เลย เป็น พระสิริรัตนเมธี สป., พระครูเขมวงศานุการ (เกษม ป.ธ.3) วัดนิโรธสังฆาราม จ.ยะลา เป็น พระโสภณธรรมมุนี สป., พระครูอนุสรธรรมคุณ (เกษร) วัดเหนือ จ.กาฬสินธุ์ เป็น พระสุนทรธรรมประพุทธ์ สย., พระครูเกษมวิริยคุณ (เลียม) วัดแสงเกษม จ.อุบลราชธานี เป็น พระรัตโนภาสวิมล สย., พระครูสิทธิคีรีรักษ์ (ประเชิญ) วัดเขาทุเรียน จ.นครนายก เป็น พระสิทธิวรนายก สย.
       
       นายนพรัตน์ กล่าวว่า พระมหาสนอง ป.ธ.9 วัดเชิงหวาย จ.อ่างทอง เป็น พระศรีวิสุทธิโสภณ สป., พระครูวิสิฐนันทวุฒิ (ธรรมวัตร ป.ธ.4) วัดพระธาตุแช่แห้ง จ.น่าน เป็น พระชยานันทมุนี สป., พระครูปัญญาวรกิจ (อ่วม) วัดโลการาม จ.สงขลา เป็น พระวิสุทธาจารคุณ สย., พระครูพุทธิญาณโสภณ (ชวลิต ป.ธ.4) วัดพระพุทธบาทตากผ้า จ.ลำพูน เป็น พระพุทธบาทพิทักษ์ สป., พระครูพิศาลจริยาภิวัฒน์ (อนันต์) วัดชัยมงคล จ.ชลบุรี เป็น พระปัญญารัตนาภรณ์ สย.,
       
       พระมหาชูชาติ ป.ธ. 9 ธ.วัดนรนาถสุนทริการาม กรุงเทพฯ เป็น พระอมรมุนี สป., พระมหามงคล ป.ธ.9 วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพฯ เป็น พระศรีวีรมุนี สป., พระมหาจำลอง ป.ธ.9 วัดยานนาวา กรุงเทพฯ เป็น พระศรีวชิราลังการ สป.,
       
       พระมหาศิริ ป.ธ.9 วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จ.กาญจนบุรี เป็น พระเมธีปริยัติวิบูล สป., พระมหาอิทธิยาวุธ ป.ธ.9 วัดสามพระยา กรุงเทพฯ เป็น พระปริยัติโศภณ สป.พระครูปลัดสัมพิพัฒนปัญญาจารย์ (วิศิษฏ์ ป.ธ.7) วัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพฯ เป็น พระวิเชียรกวี สป.
       
       ผู้อำนวยการ พศ.กล่าวอีกว่า พระมหาไสว ป.ธ.7 วัดมหาธาตุฯ กรุงเทพฯ เป็น พระภาวนาวิริยคุณ สป.วิ., พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ (ไสว ป.ธ.6) วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพฯ เป็น พระโสภณวชิราภรณ์ สป., พระครูวิสุทธิสีลวัฒน์ (กิตติชัย ป.ธ.5) ธ.วัดโสมนัส กรุงเทพฯ เป็น พระกิตติวิมลเมธี สป.วิ., พระครูปลัดสัมพิพัฒนธุตาจารย์ (ชาญ ป.ธ.4) วัดสระเกศ กรุงเทพฯ เป็น พระพิทักษ์บรมบรรพต สป., พระครูปลัดสุวัฒนวิสุทธิคุณ (ประมวล) วัดพระธาตุศรีจอมทอง จ.เชียงใหม่ เป็น พระศรีศิลปาจารย์ สย., พระครูวิมลจันโทภาส (สุวิช ป.ธ.3) วัดใหญ่สว่างอารมณ์ จ.นนทบุรี เป็นพระนันทวิริยาภรณ์ สป., พระครูสุนทรพิพัฒนโกศล (ประจวบ) วัดศาลาแดง กรุงเทพฯ เป็น พระพิพัฒน์วิริยาภรณ์ สย.,
       
       พระครูไพศาลสาครกิจ (สมบัติ) วัดเกตุมดีศรีวราราม จ.สมุทรสาคร เป็น พระภาวนาวิสุทธิคุณ สย.วิ.พระครูปลัดวิมลสิทธิวัฒน์ (ไพศาล) วัดแก้วฟ้า จ.นนทบุรี เป็น พระโสภณรัตนาภรณ์ สย., พระมหาพิมล ป.ธ.9 วัดปากน้ำมิชิแกน สหรัฐอเมริกา เป็น พระศรีญาณวิเทศ สป., พระมหาพยอม ป.ธ.7 วัดธัมมาราม สหรัฐอเมริกา เป็น พระวรญาณวิเทศ สป., พระครูศรีวิเทศธรรมคุณ (ศักดิ์ชัย ป.ธ.6) วัดสุทธาวาส สหรัฐอเมริกา เป็น พระวิเทศธรรมคุณ สป., พระครูวรกิตติโสภณ (เศรษฐกิจ) วัดพุทธสามัคคี นิวซีแลนด์ เป็น พระกิตติโสภณวิเทศ สย., พระครูปลัดสัมพิพัฒนสุตาจารย์ (กาเข่ง) ธ.วัดสันติวนาราม มาเลเซีย เป็น พระวินัยธรรมวิเทศ สย.วิ., พระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ (สิทธิพล) วัดปากน้ำนิวซีแลนด์ นิวซีแลนด์ เป็น พระมหาสิทธิวิเทศ สย.
       
       นอกจากนี้ยังมีบรรพชิตจีนในประเทศสิงคโปร์ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้นิมนต์เข้ารับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ 1 รูป ได้แก่ พระอาจารย์จีนวิเทศธรรมานุสิฐ (ด้ายหมิงขวา ฝ่าจ้าว) วัดพระเขี้ยวแก้ววิหาร ประเทศสิงคโปร์ เป็น พระอาจารย์จีนราชธรรมานุสิฐ อย่างไรก็ตามพระเถรานุเถระทั้ง 72 รูป จะเข้ารับพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคมนี้
       
       

ข่าวล่าสุด ในหมวด
“ฉวีรัตน์”ดัน คุณธรรมความซื่อตรงสู่สังคมไทย
ปราณบุรีโมเดล ศูนย์การเรียนรู้คู่ชุมชน
สกอ.เล็งถอดตำแหน่งวิชาการ “ถวิล” ขณะที่เจ้าตัวเตรียมงัดหลักฐานสู้กรณีเอื้อนักการเมือง
อธิการบดีมหาวิทยาลัย เสนอ "ยุบสภา"
“ในหลวง” โปรดเกล้าฯเลื่อนสมณศักดิ์ “พระธรรมวราภรณ์-เจ้าคุณธงชัย” ขึ้นรองสมเด็จฯ
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
จำนวนคนโหวต 5 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 3 คน
60 %
ไม่เห็นด้วย 2 คน
40 %
ความคิดเห็นที่ 1 +10 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
พระราชาคณะชั้นราช 14 รูป ได้แก่ พระภาวนาวิริยคุณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี เป็น พระราชภาวนาจารย์ วิ.,
วัดธรรมกาย ปทุมธานี ?????
ใครเสนอชื่อขึ้นไป บังอาจสอดใส้
เรื่องแปลกๆมีทุกวงการเลยนะสำหรับรัฐบาลที่มีแม้วอยู่เบื้องหลัง
รับไปเท่าไหร่แล้ว
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 3 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
จะไม่มีทางได้เห็นพระอริยะผู้เป็นศากยะปุตยะที่แท้จริง เป็นพระสุปฏิปัณโณผู้ควรกราบไหว้ในรายชื่อ เพราะพระเหล่านี้ต้องวิ่งเต้นจ่ายเงินทองสร้างวัตถุซึงเป็นข้อห้ามในธรรมวินัยนี้ทั้งสิ้น และภิกษุในธรรมวินัยนี้เดินตามตถาคตคือ ยศอย่าได้มาเกี่ยวข้องกับเราเลย ดั่งพุทธวจน เผยแผ่ธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดตามธรรมวินัยจากพระโอษฐ์เท่านั้น
จิรายุส
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ถ้าจะมีจริง ก็คงไม่ทั้งหมดหรอกครับ มุมมองภายนอก จริงบางมุม แต่ก็อาจจะเหมาทั้งหมดได้ครับ

แต่ในความเป็นจริง พระที่ท่านทำงานจริง ๆ ก็มีอยู่ไม่น้อยครับ และได้เพราะผลงานที่ท่านทำเพื่อพระศาสนาจริง ๆ ไม่ต้องวิ่งเต้นครับ

ที่พูดมานี้ เพราะเคยเห็นบางรูปที่ท่านสร้างคนในวงการพระศาสนา และท่านก็ได้รับมา และบุคคลที่ท่านสร้าง ก็เป็นนาคหลวง ในพระบรมราชานุเคราะห์ครับ
f
 
ความคิดเห็นที่ 2 +4 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เจ้าคุณธงชัยดีมากติดดิน เป็นพวกจีวรเหลือง
สาธุ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 1 +9 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
พระราชาคณะชั้นราช 14 รูป ได้แก่ พระภาวนาวิริยคุณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี เป็น พระราชภาวนาจารย์ วิ.,
วัดธรรมกาย ปทุมธานี ?????
ใครเสนอชื่อขึ้นไป บังอาจสอดใส้
เรื่องแปลกๆมีทุกวงการเลยนะสำหรับรัฐบาลที่มีแม้วอยู่เบื้องหลัง
รับไปเท่าไหร่แล้ว
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
สมเด็จช่วงวัดปากน้ำงัยล่ะจ๊ะ ปีหน้าเสี่ยแว่นไชโยจะได้เป็น "พระธรรมญาณมหามุนี" แล้วก็ให้รัฐมนตรีเอาผ้าไตรกะพัดยศไปประเคนที่วัด งานนี้มันแค้นวังแค้นสังฆราชแต่มันก็ยังอยากได้ลาภยศ
แว่นไชโยจานผีลูกแก้ว
 
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
5. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ cs@astvmanager.com หรือ cs.astvmanager@gmail.com ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
โชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่แสดงความเห็น เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟซบุก กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

ชื่อ/e-mail ของคุณ : *
 
 *
  กฎกติกาการแสดงความคิดเห็นฉบับเต็ม
 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Public Law | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2013