หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกวิทยาศาสตร์ | ข่าว
ข่าว ในประเทศ

จุฬาฯ คลี่ผลวิจัย “อีเอ็ม” ไม่ช่วยแก้น้ำเสีย

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์
1 กุมภาพันธ์ 2555 16:16 น.
คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
จุฬาฯ คลี่ผลวิจัย “อีเอ็ม” ไม่ช่วยแก้น้ำเสีย
จุฬาฯ เผยผลทดสอบอีเอ็มอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ ชี้ไม่ช่วยทำให้น้ำดีขึ้น

จุฬาฯ คลี่ผลวิจัย “อีเอ็ม” ไม่ช่วยแก้น้ำเสีย
การทดสอบประสิทธิภาพอีเอ็มของคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ

จุฬาฯ คลี่ผลวิจัย “อีเอ็ม” ไม่ช่วยแก้น้ำเสีย
กราฟแสดงค่าบีโอดีของชุดทดลอง พบว่าในชุดอีเอ็มและชุดกรองอีเอ็มมีค่าสูงกว่าชุดควบคุมในวันแรกๆ

จุฬาฯ คลี่ผลวิจัย “อีเอ็ม” ไม่ช่วยแก้น้ำเสีย
ทีมวิจัยแถลงผลทดสอบ

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ เผยผลทดสอบประสิทธิภาพ “อีเอ็ม” ในการบำบัดน้ำเสียในแหล่งน้ำท่วมขัง พบคุณภาพน้ำไม่ดีขึ้น ซ้ำร้ายปริมาณออกซิเจนกลับลดลง อีกทั้งปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นยังไม่ใช่ผลจากจุลินทรีย์แต่เป็นสารที่เกิดจากการหมักเชื้อ แนะใช้ “ปูนขาว” ได้ผลดีและถูกกว่า หรือเก็บขยะและเติมอากาศจะให้ผลดีกว่า
       
       จากข้อถกเถียงว่าการนำเชื้อจุลินทรีย์อีเอ็ม (EM: Effective Microorganism) มาใช้บำบัดน้ำเสียนั้นได้ผลจริงหรือไม่ ทางคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้ทำการทดลองวิทยาศาสตร์เพื่อทดสอบว่าอีเอ็มสามารถบำบัดน้ำเสียจากน้ำท่วมที่ผ่านมาได้หรือไม่ โดยมุ่งตอบคำถามว่าอีเอ็มนั้นช่วยเพิ่มออกซิเจนในน้ำเสียได้หรือไม่ โดยเก็บตัวอย่างน้ำเสียที่ท่วมขังบริเวณ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 6-16 ธ.ค.54 มาใส่โหลทดสอบ
       
       น้ำเสียจากน้ำท่วมขังดังกล่าวถูกแบ่งออกเป็นชุดทดลอง 3 ชุด คือ ชุดควบคุม ที่ไม่ได้เติมอีเอ็มลงน้ำเสีย ชุดอีเอ็ม ที่เติมอีเอ็มซึ่งเลี้ยงด้วยกากน้ำตาลนาน 2 วันลงไปในน้ำเสีย และชุดอีเอ็มกรอง ซึ่งเติมน้ำอีเอ็มที่ขยายด้วยกากน้ำตาลแต่กรองตัวเชื้อทิ้งไป เพื่อดูว่าผลิตภัณฑ์หรือสารเคมีต่างๆ เช่น แอลกอฮอล์ กรดแลคคิก เป็นต้น ที่เชื้อสร้างขึ้นนั้นเป็นตัวการที่ทำให้น้ำเสียใสขึ้นหรือไม่
       
       จากนั้นตรวจวิเคราะห์ค่าดัชนีคุณภาพน้ำ 5 ค่า ได้แก่ 1.ค่าบีโอดี (BOD) ที่บอกถึงปริมาณออกซิเจนที่แบคทีเรียใช้ย่อยสารอินทรีย์ในน้ำ หากมีค่าสูงแสดงว่าน้ำสกปรกมาก 2.ค่าซีโอดี (COD) บอกถึงปริมาณออกซิเจนที่ใช้ในปฏิกิริยาเคมีเพื่อย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำ ยิ่งค่าสูงน้ำยิ่งสกปรก 3.ค่าดีโอ (DO) คือปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ ยิ่งมีค่าสูงน้ำยิ่งมีคุณภาพดี 4.ค่าไนโตรเจนอินทรีย์ในน้ำ ยิ่งสูงยิ่งไม่ดี และค่าทีเอสเอส (TSS) หรือปริมาณของแข็งแขวนลอยในน้ำ ยิ่งมีค่าสูงยิ่งไม่ดี
       
       น้ำเสียที่นำมาทดสอบประสิทธิภาพอีเอ็มนี้มีค่าบีโอดีประมาณ 13.33 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งมีความเน่าเสียต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานแหล่งน้ำผิวดินที่มีค่าบีโอดีได้ไม่เกิน 4 มิลลิกรัมต่อลิตร และเมื่อเริ่มทดลองพบว่าชุดอีเอ็มและชุดกรองอีเอ็มมีค่าบีโอดีสูงขึ้นใกล้เคียงน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมคือประมาณ 20 มิลลิกรัมต่อลิตร และเมื่อผ่านไป 2 วันพบว่าชุดควบคุมยังคงมีค่าบีโอดีต่ำกว่าชุดอีเอ็มและชุดกรองอีเอ็ม และเมื่อทิ้งไว้ 7 วัน พบว่าชุดควบคุมมีค่าซีโอดีต่ำกว่าของชุดอีเอ็มและชุดกรองอีเอ็ม ส่วนค่าดีโอนั้นพบว่าเมื่อทิ้งไว้หลังการทดลองชุดอีเอ็มและชุดกรองอีเอ็มมีค่าต่ำกว่าชุดควบคุม ส่วนค่าไนโตรเจนอินทรีย์และค่าทีเอสเอสนั้นไม่พบความแตกต่างระหว่างชุดทดลอง
       
       ทางทีมวิจัยจึงสรุปว่าการเติมอีเอ็มหรือผลิตภัณฑ์จากอีเอ็มลงในน้ำเสียจากน้ำท่วมนั้นไม่ได้ส่งผลให้น้ำมีคุณภาพดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อเทียบกับน้ำเสียในชุดควบคุม ในทางตรงกันข้ามการเติมอีเอ็มลงในน้ำกลับส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนในน้ำลดลง และปฏิกิริยาใดๆ ที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นผลจากผลิตภัณฑ์ของอีเอ็ม ที่ได้ระหว่างการเลี้ยงขยายเชื้อด้วยกากน้ำตาล จึงเป็นผลให้เมื่อนำน้ำอีเอ็มที่ขยายแล้วไปใช้ ต้องเติมน้ำอีเอ็มขยายลงไปเรื่อยๆ
       
       ผศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ หนึ่งในทีมวิจัยกล่าวว่า ที่ผ่านมามีงานวิจัยเกี่ยวกับอีเอ็มน้อยมาก และแทบไมมีงานวิจัยที่ปราศจากการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอีเอ็ม งานวิจัยครั้งนี้จึงเป็นงานวิจัยแรกๆ เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของอีเอ็มอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วเขากังขาว่าภายในอีเอ็มหรือลูกอีเอ็มบอลนั้นมีเชื้อจุลินทรีย์ชนิดใดอยู่บ้างแน่ๆ ทั้งนี้ผู้สนับสนุนอีเอ็มมักอ้างว่ามีแบคทีเรียสีม่วงซึ่งสังเคราะห์แสงได้ แต่จริงๆ แล้วเป็นการสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหารให้ตัวเอง แต่ไม่ได้ผลิตออกซิเจนเหมือนต้นไม้หรือสาหร่ายแต่อย่างใด
       
       ทางด้าน รศ.ดร.สุเทพ ธรียวัน หัวหน้าทีมวิจัย และหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา จุฬาฯ กล่าวว่า อีเอ็มนี้ช่วยกำจัดกลิ่นได้อย่างไม่ต้องสงสัยแต่ไม่ได้หมายความว่าความสกปรกของน้ำจะลดลงด้วย ทั้งนี้ แบคทีเรียสีม่วงมีคุณสมบัติเปลี่ยนสารเคมีก๊าซไข่เน่าไปเป็นสารรูปอื่นที่ไม่มีกลิ่น และทีมวิจัยไม่ได้ใช้ก้อนอีเอ็มบอลทดสอบเพราะทราบแน่ชัดว่ามีสารอินทรีย์ที่สร้างปัญหาให้เกิดน้ำเน่าอย่างแน่นอน และเลือกใช้น้ำอีเอ็มยอดนิยมที่มีขายตามท้องตลาด และการเติบกากน้ำตาลย่อมทำให้ความสกปรกเพิ่มขึ้น
       
       รศ.ดร.สุเทพ ยังกล่าวด้วยว่า จริงๆ แล้วชาวบ้านไม่ได้สนใจเท่าไรต่อค่าน้ำเสียทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นตัวเลข แต่ปัญหาที่ชาวบ้านสนใจคือน้ำใสไม่มีกลิ่น ซึ่งมีทางเลือกอื่นที่ได้ผลและถูกกว่า นั่นคือการใช้ปูนขาว โดย ผศ.ดร.เจษฎาได้ทดลองใช้ดูในบริเวณน้ำท่วมที่ดอนเมือง และพบว่าได้ผลในการช่วยลดกลิ่นได้ดี พร้อมกันนี้ทีมวิจัยได้แนะว่าทางที่ดีควรช่วยกันเก็บขยะ ลดการทิ้งสารอินทรีย์ลงในน้ำและช่วยกันเติมอากาศก็จะช่วยลดปัญหาน้ำเน่าเสียได้
       
       ส่วน ผศ.ดร.เจษฎาเสริมอีกว่า อีเอ็มนี้ใช้ได้ผลดีในการทำปุ๋ยหมักทางการเกษตร ซึ่งควรจะจำกัดวงอยู่ในกรอบนั้นต่อไป สิ่งที่เขากลัวคือกลัวว่าศรัทธาต่ออีเอ็มจะไปไกลเกินกว่านั้นเหมือน “น้ำป้าเชง” หรืออาจเลยเถิดไปถึงขั้นอ้างว่ารักษาสิว เสริมความแข็งให้แก่คอนกรีต หรือข้ออ้างอื่นๆ ทางที่ดีควรช่วยกันลดทิ้งขยะลงน้ำเป็นดีที่สุด
       
       สำหรับทีมวิจัยประกอบด้วย ศ.ดร.สุพจน์ หารหนองบัว คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์, รศ.ดร.สุเทพ ธนียวัน หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา, รศ.ดร.กำธร ธีรคุปต์ หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา, รศ.ดร.ไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ หัวหน้าวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล, ศ.ดร.อรัญ อินเจริญศักดิ์ ภาควิชาชีวเคมี, ผศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ ภาควิชาชีววิทยา, ดร.อนุสรณ์ ปานสุข ภาควิชาชีววิทยา และ ดร.สราวุธ ศณีทองอุทัย ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

TAG : จุลินทรีย์, อีเอ็ม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ข่าวล่าสุด ในหมวด
สวทช.ร่วมทำระบบเรียนออนไลน์ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
เร่งทำ “โรดแมพ” ใช้ภาพดาวเทียมจัดสรรทรัพยากรภายใน 1 เดือน
ชวนลูกหนี้ กยศ.สร้างธุรกิจด้วยงานวิจัย วว.
มอบสื่อดาราศาสตร์ 19 โรงเรียนยากไร้ละแวกหอดูดาวแห่งชาติ
ม่วนซื่น "เจ้ากระทรวงวิทย์ไทย-ลาว รำวงร่วมกันสานสัมพันธ์วิทยาศาสตร์"
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด

จำนวนคนโหวต 60 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 53 คน
89 %
ไม่เห็นด้วย 7 คน
11 %
ความคิดเห็นที่ 2 +75 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ขอบคุณสำหรับทีมงานวิจัย

ประเทศควรมีการพัฒนางานที่ตอบคำถามสังคมแบบนี้มากๆ แม้นคำถามเล็กๆแต่มีผลต่อความคิดของสังคม

อีกสองอย่างที่ควรทำเช่น กรณีกั้น ปิดประตูน้ำบางแห่งทำให้หัวน้ำท่วมมากขึ้นหรือไม่
หรือแนวคิดของนักการเมืองเรื่องเรือผลักน้ำในเจ้าพระยา
ชาวบ้านจะใด้ไม่ปัญญาอ่อนเมือนผู้นำ
nas
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 28 +20 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อย่าไปเถียงกันเลยครับ ผลวิจัยยังไม่ได้ระบุทั้งหมด
ความจริงก็คือ อีเอ็มเป็นจุลินทรีย์สำหรับย่อยสลายของเสียต่างๆโดยเฉพาะในน้ำจะทำการย่อยสลายของเสียต่างๆที่เป็นสารอินทรีย์ได้ดี ถ้าไม่มีจุลินทรีย์ย่อยสลาย โลกใบนี้จะเต็มไปด้วยของเสียล้นโลกทันที จุลินทรีย์ไม่ได้ไปเพิ่มค่าออกซิเจนให้น้ำ ต้องเข้าใจในประเด็นนี้ เมื่อของเสียในน้ำถูกย่อยสลาย ก็จะส่งผลทำให้กลิ่นลดลง ถ้าต้องการให้ค่า DO เพิ่มขึ้นในน้ำก็เติมอากาศลงในน้ำ ก็จะทำให้ระบบบำบัดน้ำเสียเป็นน้ำดีครบวงจร
คนไท
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 3 +18 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ถูกหลอกให้ปั้นลูก EM เพื่อเบี่ยงประเด็น เด็กหนอเด็ก
คนแก่สายตายาว
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 19 +12 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
มีผลวิจัยมา ก็เปล่าประโยชน์ครับ
เพราะคนไทยส่วนมาก เชื่อไสยศาสตร์ หมอดู
มากกว่าวิทยาศาสตร์
ถ้าคนไทยเชื่อในวิทยาศาสตร์ และคิดเองได้
คงไม่มีควายแดงเห่าหอนในสภาแบบทุกวันนี้
Wayn Gum
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 15 +12 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ผมรักจุฬาเพราะจุฬาสอนให้คนไทยฉลาด
สุดยอดครับ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 38 +4 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
Em เจ้าอื่นไม่รู้ แต่ที่พ่อเราทำ เอาขยะวันละ2 พันตันอยู่ ไม่มีกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรง ชาวบ้านไม่มาปิดบ่อ ถ้าทำอย่างถูกวิธีมันจะช่วยดับกลิ่นได้ล้านเปอร์เซ็นและค่าออกซิเจนเพิ่มขึ้นแน่นอน แต่emที่ขายตามท้องตลาดส่วนมากจะทำอย่างมักง่ายไม่ถูกวิธีืและวัตถุดิบที่ใช้ผลิตไม่สะอาดพอซึ่งสำคัญมาก พ่อเราลองผิดลองถูกมานับ10ปีเพราะถ้าเอาเรื่องกลิ่นไม่อยู่ บ่อโดนปิดแน่ ตอนนํ้าท่วม เราไม่ค่อยเห็นด้วยที่ใช้ em ball ใช้แบบที่เป็นนํ้า น่าจะดีกว่าเพราะไม่มีอินทรีย์วัตถุมากเกินไป ที่พิมพ์มาซะยาวก็แค่อยากจะบอกเพื่อนๆว่ามันจะได้ผลมากแค่ไหนก็อยู่ที่วัตถุดิบและกรรมวิธีการหมักเท่านั้น
S
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 36 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
...ปั้นเอาไว้ให้ อีโง่ เอาไปใส่ บาตร แค่นั้น
มงคล
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 33 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ถ้า EM Ball มันใช้บำบัดน้ำเสียได้จิงๆ
ไม่ต้องไปลงทุนสร้างโรงบำบัดน้ำเสียเป็นล้านๆหรอกค๊าบบบ
--
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 31 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ดีที่สุดคืออย่าทิ้งขยะลงแม่น้ำ
าา
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ซึ่งพบเห็นได้ทั่วๆไปในกรุงเทพฯ ส่วนที่มีคนอีสานกับคนเหนืออยู่ มักทิ้งขยะไม่เป็นที่จากการขาดการอบรมสั่งสอน อาจจะเพราะเคยชินกับการไม่มีระบบจัดเก็บขยะที่ดี มักเอาออกมาเผาในที่โล่ง นักโกงเมืองแถวนั้นแดรกงบพัฒนาคนไปหมด ผู้คนเลย...
จริงๆนะ
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ที่ไหนๆในเมืองไทย ทำเหมือนกันหมดทั้งประเทศ เราเริ่ม คิด ทำ ลงมือกันหรือยัง อย่าดีแต่ปาก หรือเก่งแต่พูด หรือเขียน..สุดท้ายเหมือนเดิม
มนุษย์
 
ความคิดเห็นที่ 30 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
จำได้ว่ามีนักศึกษาปริญญาโท หรืออะไร ไม่แน่ใจ
ออกมาพูดในช่วงที่น้ำท่วม เหมือนที่ทีมวิจัยสรุปผลออกมานั่นแหล่ะ และยังแนะอีกว่า ที่ญี่่ปุ่นมีการวิจัยแล้วพบว่าใช้ปูนขาวได้ผลดีกว่า (ตอนที่เกิดน้ำเสีย หลังสึนามิ)
ประหยัดกว่า แต่ก็โดนโจมตีจากผู้ที่สนับสนุนการใช้อีเอ็มมาก สุดท้ายก็เงี่ยบไป
นักศึกษาคนนั้นเค้าหวังดี ออกมาโพสในเฟสบุ๊ก เรียกร้องให้มีการวิจัยของสำนักวิทย์ฯก่อน เพราะอาจทำให้น้ำเสียขยายวงกว้างและแก้ไขยาก
PT
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 28 +20 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อย่าไปเถียงกันเลยครับ ผลวิจัยยังไม่ได้ระบุทั้งหมด
ความจริงก็คือ อีเอ็มเป็นจุลินทรีย์สำหรับย่อยสลายของเสียต่างๆโดยเฉพาะในน้ำจะทำการย่อยสลายของเสียต่างๆที่เป็นสารอินทรีย์ได้ดี ถ้าไม่มีจุลินทรีย์ย่อยสลาย โลกใบนี้จะเต็มไปด้วยของเสียล้นโลกทันที จุลินทรีย์ไม่ได้ไปเพิ่มค่าออกซิเจนให้น้ำ ต้องเข้าใจในประเด็นนี้ เมื่อของเสียในน้ำถูกย่อยสลาย ก็จะส่งผลทำให้กลิ่นลดลง ถ้าต้องการให้ค่า DO เพิ่มขึ้นในน้ำก็เติมอากาศลงในน้ำ ก็จะทำให้ระบบบำบัดน้ำเสียเป็นน้ำดีครบวงจร
คนไท
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 27 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ถ้าน้ำท่วมอีกก็ช่วยกันปั้นเยอะๆนะครับ เอาไปปาหัวพวก รมต.กัน
001
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 25 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
มันเป็นแค่เกมส์หลอกเด็ก
ให้ปั้น EM จะได้ผลาญงบกัน แล้วดูเหมือนมีผลงาน
ของพวกนี้หายไปกับนำ จับต้องไม่ได้
หน่วยงานจึงชอบ ชอบจริงๆ

ประเทศนี้ ชอบผลาญเงินแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร
ยังเกิดโทษอีกด้วย เวรกรรมประเทศไทยจริงๆ
nat
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 21 +3 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เข้าใจว่าที่ออกมาช้าคงต้องการให้มีข้อมูลที่ถูกต้องและผ่านการวิจัยมาเรียบร้อย....ดังนั้นคนที่จะค้านก็ควรต้องมีงานวิจัยรองรับนะ....ไม่ใช่อ้างชาวบ้านว่าเค้าใช้ได้...เห็นผลมาแล้ว...เถึยงกันโดยมีข้อมูลคนได้ประโยชน์ก็ประชาชนอย่างเราๆนี่แหละน้ออออ
Re....Re
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 17 +3 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เยี่ยมครับ.!! นี่คือวิถีแห่งปัญญาของจริง
เมือมีข้อกล่าวอ้างก็ต้องมีการพิสูจน์ว่าเป็นจริงตามคำอ้างหรือไม่ แต่เชื่อได้เลยว่าหลังจากนี้อาจารย์จะโดนพวกมารผจญสมองหมูต่อว่าว่าEM ballเค้าทำกันด้วยความหวังดี,อาจารย์ไปปั้นกับเค้ามั้ย,มือไม่พายเอาเท้าราน้ำ อะไรแบบนี้
สันดานคนไทย=เชือคนง่าย ไม่ใช้ความคิด
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 15 +12 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ผมรักจุฬาเพราะจุฬาสอนให้คนไทยฉลาด
สุดยอดครับ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 14 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อะไรก็ไม่สน ที่สนใจและอยากรู้จริงๆคือ รัฐจ่ายค่าอี เอ็มบอล ไปทั้งหมดกี่ร้อยล้าน ใครไม่รู้อย่าช่วยตอบ และจงใช้ผลวิจัยนี้ให้เป็นประโยชน์แก่รัฐต่อไป
ผิดเป็นอาจารย์
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ไม่ได้ตอบแต่ช่วยเสริมว่า ค่าใช้จ่ายการทำอี เอ็มบอลของผู้บริจาค ค่าใช้จ่ายนำไปลดภาษีได้เท่าไหร่ ใครรู้บ้าง งานนี้โละของเสียเป็นเงินสบายๆ ต้นทุนปรับตัวเลขตามความชอบ เอ..เอ๋...แล้วบริษัทหรือหน่วยงานใครบ้างนะ...????
555
 
ความคิดเห็นที่ 12 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
นายกปูเอ๋อ ทำเหวง นำ EM Ball ใส่ลงในบาตรพระ จำได้บ่
ธิดาแดง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 10 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เข้าข่าย GT200 กะพ่อปลาบู่รึเปล่าครับ
เมืองไทย
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 9 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เคยมีนักวิชาการออกมาบอกแล้ว แต่พวกดื้อแพ่งก็ยังโง่ปั้นกันต่อ เอิ้กๆๆ....
123
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 6 +5 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
คิดตามกันโดยไม่ใช้สติ
พูดตามกันโดยไม่ต้องฟัง
ทำตามกันโดยไม่ต้องพิสูจน์
ประเทศนี้เป็นอย่างนี้เสมอมา
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
คิด. ฟัง พูด. เท่านั้นยังไม่พอ ต้องลงมือทำด้วย. ทำแล้วต้องรอให้ผลเกิดก่อน. แล้วลองอีก ก่อนที่จะสรุป รวมนักวิชาการมามากมีปรุโยชน์อะไร..ปัญหาที่จะต้องแก้อยู่ทีไหน อะไรเป็นต้นเหตุ จะต้องแก้อย่างไร แก้ที่ตรงไหน ทำให้สมชุมนุม ดร.ทั้งทีเสียดายเวลา. ไม่คุ้มๆ
คนข้างถนน
 
ความคิดเห็นที่ 4 +4 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ขอบคุณคณะอาจารย์ที่อุตส่าห์ลงมาศึกษาวิจัย

อย่างน้อยก็ทำให้รู้ว่า รัฐบาลปูมีดีแค่การสร้างภาพ

เหมือนการรณรงค์ให้ชาวบ้านปั้นEMเพื่อแก้ไขน้ำเสีย โดยไม่มีหลักการอะไรมาอ้างอิง แทนที่จะไปบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ(ไม่มีปัญญาทำ ว่างั้น)

ดีแต่สร้างเรื่องเพ้อเจ้อหลอกเป่าหูชาวบ้าน(โดยเฉพาะพวกที่ลดชั้นตัวเองลงเป็นไพร่ สมแก่สติปัญญาพวกมันแล้ว โง่ๆอย่างพวกมันเป็นไพร่เป็นทาสใช้แรงงานไป ไม่มีสมองให้ใช้)เพื่อกลบเกลื่อนความโง่ของตัวเองไปวันๆ
Godlike
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 3 +18 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ถูกหลอกให้ปั้นลูก EM เพื่อเบี่ยงประเด็น เด็กหนอเด็ก
คนแก่สายตายาว
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
คล้ายๆกับการพับนกให้คนใต้มีความสงบ ที่ทำไปก็เปล่าประโยชน์
น่าคิด
 
ความคิดเห็นที่ 1 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
มาบอกอะไรป่านนี้ปั้นกันมือหงิกไปแล้ว
เจริญ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ก้เคยมีอาจารย์ท่านนึงเคยออกมาพูดแล้วนี่ครับ ว่าไม่ได้ช่วยอะไร แต่ก็โดนกระแสไม่เห็นด้วย รอให้กระแสบางเบาลงก่อนอย่างนี้ล่ะครับถุกต้องแล้ว ต่อไปเชื่ออะไรควรจะดูที่เหตุผลและหลักฐานด้วยสิครับ
เขาว่าอะไร ก็ว่าตามๆ กันไปหมด
 
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
5. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ cs@astvmanager.com หรือ cs.astvmanager@gmail.com ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
โชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่แสดงความเห็น เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟซบุก กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

ชื่อ/e-mail ของคุณ : *
 
 *
  กฎกติกาการแสดงความคิดเห็นฉบับเต็ม
 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2015