หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกวิทยาศาสตร์ | นวตกรรม
นวตกรรม สิ่งประดิษฐ์-เทคโนโลยี

เจ๋งดี! ผลิตสาหร่ายจากน้ำเสียโรงงานยางเลี้ยง “ไรแดง” อาหารปลา

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์
12 กุมภาพันธ์ 2556 10:28 น.
เจ๋งดี! ผลิตสาหร่ายจากน้ำเสียโรงงานยางเลี้ยง “ไรแดง” อาหารปลา
บ่อบำบัดน้ำเสีย ซึ่งใช้สาหร่ายและแคทีเรียช่วยกันบำบัดก่อนถ่ายลงบ่อเลี้ยง "ไรแดง"
        สกว.- หากใครเคยได้สัมผัสกลิ่นเหม็นจากโรงงานแปรรูปน้ำยาง คงทราบถึงความรุนแรงของมลพิษทางอากาศนี้ที่ทำให้ชีวิตประจำวันของหลายคนไม่ปกติสุข หากแต่นักวิจัยได้พัฒนากระบวนการอันแยบยล นำน้ำเสียไปเลี้ยงสาหร่ายและแบคทีเรียเพื่อดึงสารอาหาร จากนั้นนำสาหร่ายไปเลี้ยง “ไรแดง” เหยื่อของปลาและลูกกุ้งอีกทอดหนึ่ง
       
       ผศ.ดร.ชลธี ชีวะเศรษฐธรรม และ ผศ.ดร.วิไลรัตน์ ชีวะเศรษฐธรรม จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนวิจัยจากโครงการวิจัยแห่งชาติยางพารา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยความร่วมมือกับองค์การสวนยาง (อสย.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประสบความสำเร็จในการคิดค้นวิธีจัดการของเสียภายในโรงงานแปรรูปยางพารา ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์เพื่อสร้างรายได้เพิ่มแก่โรงงานอีกต่อ
       
       วิธีที่นักวิจัยคิดค้นขึ้นในงานวิจัยเป็นกระบวนการทางชีวภาพ โดยใช้แบคทีเรียสังเคราะห์แสงร่วมกับสาหร่ายน้ำจืดปล่อยในบ่อบำบัดน้ำเสีย แบคทีเรีย และสาหร่าย จะดึงธาตุอาหารและสารเคมีในน้ำเสียไปใช้เป็นอาหารเพื่อการเจริญเติบโต ทำให้น้ำเสียกลายเป็นน้ำดี นำกลับไปหมุนเวียนใช้ในโรงงานได้อีก หลังจากนั้น แบคทีเรียและสาหร่ายจะถูกกำจัดทิ้งโดยนำมาเป็นอาหารเลี้ยง “ไรแดง” สิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งซึ่ งใช้ร่วมกันในกระบวนการบำบัด
       
       ทั้งนี้ ไรแดงเป็นอาหารธรรมชาติของลูกปลา ลูกกุ้ง โดยผลผลิตไรแดงที่ได้สามารถนำไปจำหน่ายเป็นอาหารสัตว์สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีราคาจำหน่ายตั้งแต่กิโลกรัมละ 80-100 บาท นอกจากนี้ งานวิจัยยังได้พิสูจน์ตรวจสอบแล้วว่า ไรแดงที่ได้จากกระบวนการน้ำทิ้งมีความปลอดภัย ไม่มีผลกระทบต่อระบบห่วงโซ่อาหารในระยะยาว
       
       สำหรับ “กากขี้แป้ง” ของเสียในรูปของแข็งซึ่งเกิดจากกระบวนการปั่นเหวี่ยงในการผลิตน้ำยางข้น พบว่า อุดมไปด้วยแร่ธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช โดยเฉพาะฟอสฟอรัส ซึ่งมีปริมาณสูงเทียบเท่ากับปุ๋ยฟอสเฟตที่ใช้ทั่วไป นักวิจัยจึงได้นำกากขี้แป้งผสมกับวัสดุอื่นๆ ในอัตราส่วนที่เหมาะสมพัฒนาเป็นสูตร “วัสดุปรับปรุงดิน” ที่ใช้ได้กับพืชทุกชนิด ช่วยเร่งอัตราการเจริญเติบโตของพืช
       
       กากขี้แป้งยังใช้เป็นวัสดุรองก้นหลุมสำหรับกล้าพืชต่างๆ โดยผลิตในรูปแบบเม็ดบรรจุถุงที่เก็บรักษาและนำไปใช้ง่าย ทั้งนี้ วัสดุปรับปรุงดินที่พัฒนาขึ้นสามารถใช้ทดแทนปุ๋ยฟอสเฟตนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งในแต่ละปีมูลค่ากว่าหลายพันล้านบาท จึงช่วยลดต้นทุนของเกษตรกร ในขณะที่โรงงานสามารถลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมกับสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับของเสียกลับมาเป็นรายได้หมุนเวียนแก่โรงงาน
       
       ระบบบำบัดของเสียด้วยวิธีชีวภาพจากงานวิจัยนี้ได้มีการทดสอบและถ่ายทอดให้กับโรงงานหลายแห่งนำไปใช้ อาทิ โรงงานผลิตน้ำยางข้นขององค์การสวนยาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช บริษัท พัทลุง พาราเท็กซ์ จำกัด จ.พัทลุง บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด จ.ชลบุรี และบริษัท ดี.เอส.รับเบอร์ แอนด์ ลาเท็กซ์ จำกัด จ.ระยอง ซึ่งพบว่าใช้ได้ดีกับทุกแห่ง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบจัดการของเสียของโรงงาน
       
       สามารถติดตั้งระบบบำบัดของเสียดังกล่าวเพื่อทดแทนระบบเติมอากาศ และระบบบำบัดด้วยสารเคมีที่โรงงานใช้อยู่เดิม ซึ่งช่วยให้โรงงานประหยัดต้นทุนค่าติดตั้ง ค่าบริหาร ค่าไฟฟ้าและสารเคมี รวมทั้งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการใช้สารเคมี และยังมีประสิทธิภาพในการกำจัดของเสียได้ดีกว่าการใช้จุลินทรีย์ อีกทั้งติดตั้งง่าย สามารถปรับใช้ร่วมกับระบบเดิมที่โรงงานมีอยู่ อาทิ ระบบบ่อเติมอากาศและระบบแก๊สชีวภาพ ได้เป็นอย่างดี
       
       ขณะเดียวกัน ผลผลิตไรแดงและวัสดุปรับปรุงดินจากกากขี้แป้งที่ได้ในกระบวนการกำจัดของเสีย โรงงานสามารถนำไปใช้หรือจำหน่ายสร้างรายได้เพิ่ม เป็นการใช้ประโยชน์จากของเสียจากเดิมที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อกำจัดทิ้ง
       
       วิธีจัดการของเสียในด้วยกระบวนการทางชีวภาพจากงานวิจัยนี้ช่วยให้โรงงานแปรรูปยางพาราสามารถจัดการ รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับของเสียทั้งในรูปของเหลว (น้ำเสีย) และของแข็ง (กากขี้แป้ง) จึงเท่ากับว่า กิจการสามารถใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบยางธรรมชาติได้ทุกส่วนโดยเกิดของเสียน้อยที่สุดหรือหรือไม่มีของเสียเลย
       
       ผู้ประกอบการรายใดสนใจวิธีจัดการของเสียดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่บริษัท ซี ไซเอนซ์ แอนด์ คอนซัลแทนต์ จำกัด 306 หมู่ 4 ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา พัทลุง 93000 โทร.0 7460 5013 หรืออีเมล cwilai@bunga.pn.psu.ac.th และ cscience2008@hotmail.com

เจ๋งดี! ผลิตสาหร่ายจากน้ำเสียโรงงานยางเลี้ยง “ไรแดง” อาหารปลา
น้ำที่ผ่านการบำบัด
       

เจ๋งดี! ผลิตสาหร่ายจากน้ำเสียโรงงานยางเลี้ยง “ไรแดง” อาหารปลา
ไรแดงที่เลี้ยงด้วยสาหร่ายบำบัดน้ำเสียจากโรงงานแปรรูปยางพารา
       

เจ๋งดี! ผลิตสาหร่ายจากน้ำเสียโรงงานยางเลี้ยง “ไรแดง” อาหารปลา
กากขี้แป้งนำมาผสมเป็นปุ๋ยสูตรต่างๆ
       

เจ๋งดี! ผลิตสาหร่ายจากน้ำเสียโรงงานยางเลี้ยง “ไรแดง” อาหารปลา
ของเสียจากโรงงานแปรรูปยางพาราที่ยังไ่มผ่านการบำบัด
       

       

       
       

TAG : น้ำเสีย, โรงงาน, ยางพารา, ไรแดง, สาหร่าย, แบคทีเรีย
ข่าวล่าสุด ในหมวด
เปิดโลกเทคโนโลยีให้ชาวหม่อนไหม
งดงามไข่มุกเปลี่ยนเป็นสีทอง-พิมพ์ลายด้วยซินโครตรอน
เครื่องเคลือบกระจกหอดูดาวฝีมือไทย...ไม่ต้องส่งซ่อมต่างแดน
เป็นมากกว่ารั้ว...บล็อคกำแพงดูดซับเสียงรบกวนนอกบ้าน
ครั้งแรก! "ธัมบ์ไดร์ฟ" จากพลาสติกชีวภาพผลงานไทย
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด

จำนวนคนโหวต 23 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 23 คน
100 %
ยังไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย
0 %
ความคิดเห็นที่ 1 +3 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เป็นอีกหนึ่งงานวิจัยที่น่าชื่นชม เพราะวสามารถนำมาใช้ได้จริงและยังเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของคยในท้องถิ่น
mokun
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
5. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ cs@astvmanager.com หรือ cs.astvmanager@gmail.com ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
โชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่แสดงความเห็น เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟซบุก กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

ชื่อ/e-mail ของคุณ : *
 
 *
  กฎกติกาการแสดงความคิดเห็นฉบับเต็ม
 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2014