หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกวิทยาศาสตร์ | เชิงอรรถ
 

รู้จัก 3 เครื่องมือนิวเคลียร์ตรวจทุกอณูในร่างกาย

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 4 สิงหาคม 2557 08:18 น.
รู้จัก  3 เครื่องมือนิวเคลียร์ตรวจทุกอณูในร่างกาย
       หลายคนอาจยังไม่เข้าใจว่านิวเคลียร์คืออะไร หลายคนรู้จักนิวเคลียร์ในแง่ระเบิดหรือโรงไฟฟ้า แต่การใช้ประโยชน์นิวเคลียร์ยังมีอีกหลายแง่มุมที่คุณอาจไม่เคยรู้จัก ทีมข่าววิทยาศาสตร์ASTV-ผู้จัดการออนไลน์ ขอพามาชมอีกด้านหนึ่งของนิวเคลียร์ที่คนทั่วไปอาจไม่เคยเห็น กับ 3 เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ทุกอณูในร่างกายด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ซึ่งตั้งอยู่ที่สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
       
       

       
       1.เครื่องไอโซโทปเรโชแมสสเปคโตรเมทรี (Isotope Ratio Mass Spectrometry : IRMS)
       เป็นเครื่องที่ใช้วัดปริมาณอณูธรรมชาติหรือไอโซโทปโดยวัดจากไอออนของธาตุ ทั้งที่เป็นธาตุปกติและธาตุอณูธรรมชาติ โดยไอออนนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อมีการจุ่มเข็มที่เป็นตัววัดลงในสารละลายสิ่งส่งตรวจที่ได้เตรียมไว้แล้วผ่านกระแสไฟฟ้าลงไป เมื่อผ่านหน่วยประมวลผลที่เป็นสมการติดตั้งภายในเครื่อง ค่าที่ได้ก็จะออกมาแสดงผลทางหน้าจอคอมพิวเตอร์
       
       อณูธรรมชาติคำนี้อาจจะไม่คุ้นหูนัก อณูธรรมชาติคือธาตุในธรรมชาติที่พบอยู่ในองค์ประกอบของร่างกาย เช่น ไฮโดรเจน ออกซิเจน ไนโตรเจนและคาร์บอน แต่เป็นธาตุที่มีน้ำหนักอะตอมมากกว่าปกติ อาทิ 2H,18O, 15N, 12C ซึ่งเป็นไอโซโทปของธาตุที่เรารู้จัก โดยการทดลองนั้นจะเริ่มจากให้อาสาสมัครกินสารอณูธรรมชาติ หรือ ไอโซโทปเสถียร (stable isotope) แล้วนำสิ่งขับถ่าย เช่น ปัสสาวะ น้ำลาย น้ำนม เป็นต้น มาตรวจวัดสารอณูธรรมชาติที่ออกมา โดยศึกษาในหัวข้อที่ต่างกันอาจใช้อณูธรรมชาติที่ต่างชนิดกันด้วย ดังนี้
       
       - การใช้ธาตุไฮโดรเจน (deuterium) ในการศึกษาปริมาณน้ำ ปริมาณไขมัน และองค์ประกอบอื่นๆที่สำคัญ ในร่างกาย (total body water and body composition)
       
       - การใช้ธาตุไฮโดรเจน (deuterium) ในการศึกษาเกี่ยวกับการบริโภคน้ำนมแม่ (huan milk intake) หรือ การศึกษาสารอาหารที่ถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกผ่านน้ำนม
       
       - การใช้ธาตุไฮโดรเจนร่วมกับออกซิเจน (doubly-labeled water, H and O) ในการศึกษาการใช้พลังงานต่างๆของร่างกาย (total energy expanditure)
       
       -การใช้ธาตุไนโตรเจน N ในการศึกษากระบวนการย่อยและการดูดซึมของโปรตีน (protein metabolism)
       
       -การใช้ธาตุคาร์บอน ( C) ในการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการเผาผลาญที่ออกมากับลมหายใจ (breath test) 
       
        ซึ่งการใช้เทคนิคดังกล่าวในงานวิจัยนับว่าเป็นวิธีที่เป็นมาตรฐานอ้างอิง และมีความน่าเชื่อถือ
       โดยเครื่องไอโซโทปเรโชแมสสเปคโตรเมทรี จะสามารถประเมินปริมาณของไขมัน มวลกล้ามเนื้อ การใช้พลังงานของร่างกาย การวัดปริมาณน้ำนมแม่ที่ทารกได้รับจากการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ แต่จะออกมาในรูปของภาพรวม ไม่สามารถบอกได้ว่าที่ส่วนไหนมีปริมาณเท่าใด ซึ่งถ้าหากต้องการทราบว่าที่สัดส่วนของร่างกายส่วนใดมีปริมาณอยู่เท่าไหร่ ต้องใช้ควบคู่กับเครื่องเด็กซ์ซาร์

รู้จัก  3 เครื่องมือนิวเคลียร์ตรวจทุกอณูในร่างกาย
       2.เครื่องดูอัลเอ็กซเรย์แอ๊บซอฟทีโอเมทรี หรือ เด็กซ์ซาร์ (Dual X-ray Absorptiometry : DEXA)
       เป็นเครื่องที่ใช้วัดความหนาแน่นของมวลกระดูกเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานองค์การอนามัยโลก ใช้ในการตรวจวินิจฉัยภาวะกระดูกพรุน กระดูกบาง หรือวัดภาวะ ของกระดูกว่ายังอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือไม่ โดยเครื่องนี้สามารถวัดได้ทั้งตัวหรือเลือกวัดเฉพาะส่วนก็ได้ โดยผู้ทำการตรวจจะต้องนอนอยู่ในท่าที่กำหนดไว้เป็นเวลา 8 นาที
       
       เครื่องเด็กซ์ซาร์จะทำงานคล้ายๆการเอ็กซเรย์ทั่วไป เป็นการผ่านรังสีเอ็กซเรย์ลงมายังร่างกายเพื่อตรวจดูว่าที่บริเวณใดมีองค์ประกอบของร่างกายอยู่เท่าไหร่ ซึ่งองค์ประกอบของร่างกายที่กล่าวถึงก็คือ มวลกระดูก มวลไขมันและมวลกล้ามเนื้อ ซึ่งซอฟแวร์ของเครื่องเด็กซ์ซ่าร์ที่มีอยู่ตอนนี้สามารถประเมินมวลไขมัน ที่อยู่ตามอวัยวะต่างๆทั่วร่างกาย โดยเฉพาะมวลไขมันที่อยู่ตามไขมันในช่องท้อง (visceral fat) ที่อาจส่งผลให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในอนาคตได้ เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เส้นเลือดอุดตัน เป็นต้น
       
       โดยเครื่องเด็กซ์ซาร์จะถูกนำมาใช้ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลของการรับประทานอาหาร หรือการออกกำลังกายต่อการเปลี่ยนแปลงของมวลกระดูกและองค์ประกอบของร่างกาย โดยสามารถบอกปริมาณองค์ประกอบในร่างกายได้เป็นส่วนๆ โดยจะแสดงผลออกมาทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ โดยเครื่องนี้สามารถพบเห็นได้ทั่วไปตามโรงพยาบาล

รู้จัก  3 เครื่องมือนิวเคลียร์ตรวจทุกอณูในร่างกาย
       3.บ็อดพ็อด (bodpod) เป็นเครื่องมือที่มีหน้าตาค่อนข้างแปลก คล้ายกระสวยให้คนสามารถเข้าไปนั่งได้ โดยใช้หลักการแทนที่ของอากาศเพื่อวัดปริมาตรของร่างกาย โดยจะคำนวณหาความหนาแน่นโดยน้ำหนัก/ปริมาตร เพื่อให้เกิดความถูกต้องของข้อมูล ผู้ที่ทำการวัดจะต้องใส่ชุดแนบตัวที่คล้ายกับชุดว่ายน้ำแล้วเข้าไปนั่งในเครื่องเป็นเวลา 2 นาที
       
       โดยบ็อดพ็อดจะบอกปริมาณมวลไขมันและมวลกล้ามเนื้อทั้งหมดของร่างกาย โดยใช้หลักการของการวัดความหนาแน่นของร่างกาย ซึ่งปัจจุบันวิธีนี้นับว่าเป็นวิธีอ้างอิงมาตรฐานในทางปฎิบัติที่ใช้ในงานวิจัยทางคลินิค งานวิจัยทางการแพทย์ เพื่อเป็นหลักในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของมวลกล้ามเนื้อและมวลไขมัน
       
       เครื่องมือทางปรมาณูทาง 3 ชิ้นนี้ได้ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาวิจัยทางโภชนาการ โดยสำนักโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเครื่องมือทั้ง 3 ชิ้นได้รับการสนับสนุนจากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (Technical Cooperation with the International Atomic Energy Agency : IAEA) โดยมีสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติเป็นหน่วยงานกลาง เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในทางสันติ โดยการใช้ประโยชน์จากปรมาณูวิเคราะห์อีกทั้งยังเป็นการดปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ เกี่ยวกับปรมาณู

       
       
       
       Instagram
       
       

       

       
       '); }
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด

ยังไม่มีผู้โหวต
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
5. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ cs@astvmanager.com หรือ cs.astvmanager@gmail.com ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
โชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่แสดงความเห็น เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟซบุก กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

ชื่อ/e-mail ของคุณ : *
 
 *
  กฎกติกาการแสดงความคิดเห็นฉบับเต็ม
 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2014