Enjoy Maker Space พื้นที่ปลดปล่อยจินตนาการปั้นนักนวัตกรรมรุ่นใหม่

โดย MGR Online   
22 กุมภาพันธ์ 2560 07:55 น.
Enjoy Maker Space พื้นที่ปลดปล่อยจินตนาการปั้นนักนวัตกรรมรุ่นใหม่
พื้นที่สำหรับชาวเมกเกอร์
        เปิดอีกพื้นที่รองรับเหล่าเมกเกอร์และกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้สนุกกับกิจกรรม “แฮนดส์-ออน” ที่ Enjoy Maker Space พื้นที่เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลางใจเมืองที่ “จตุรัสวิทยาศาสตร์” จามจุรีสแควร์ พร้อมอุปกรณ์รองรับจินตนาการ เปิดให้บริการฟรีทุกวัน
       
       สำหรับเหล่าเมกเกอร์และผู้สนใจกิจกรรมเมกเกอร์ แต่ไม่รู้จะหาพื้นที่ปลดปล่อนจินตนาการที่ไหน Enjoy Maker Space เป็นอีกพื้นที่รองรับที่เปิดให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ตั้งแต่เวลา 11.00 -18.00 น. พร้อมอุปกรณ์สำหรับประดิษฐ์กิจกรรมของชาวเมกเกอร์ เช่น พรินเตอร์ 3มิติ, เครื่องตัดเลเซอร์ การ์ดบอร์ด แท่งพลาสติก หรือ สิ่งที่หาได้รอบตัวอย่างไม้ไอศกรีม ที่ช่วยสนับสนุนโอกาสการพัฒนาความคิด การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ โดยพร้อมเปิดให้บริการแก่เยาวชนและครอบครัวทุกวัน
       
       Enjoy Maker Space มีพื้นที่อยู่ใน จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. อาคารจามจุรีสแควร์ สามย่าน กรุงเทพฯ และอยู่ภายใต้โครงการ “Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” ที่เกิดจากความร่วมมือของ 3 หน่วยงาน คือ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และสถาบันคีนันแห่งเอเชีย
       
       ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ความร่วมมือดังกล่าวในรูปแบบรัฐร่วมเอกชน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยการนำแนวความคิดบูรณาการองค์ความรู้ด้านสะเต็มศึกษา (STEM Education) ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการดำรงชีวิตและประกอบวิชาชีพในอนาคต มาเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ตามอัธยาศัย ซึ่งการยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศให้ยั่งยืนแท้จริง ต้องเริ่มที่การปลูกฝังเยาวชนอนาคตของชาติให้เกิดกระบวนการเรียนรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง จึงเป็นที่มาของ “Enjoy Maker Space”
       
       “Enjoy Maker Space เป็นพื้นที่การเรียนรู้รูปแบบใหม่ของประเทศ ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยนำจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์มาผสานในกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยให้เยาวชนเห็นภาพว่าแรงบันดาลใจสามารถนำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่จับต้องได้จริง รวมทั้ง สร้างค่านิยมในการกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ให้กับเยาวชนไทย โดยมี อพวช. เป็นแกนหลักในการรับผิดชอบบริหารจัดการพื้นที่การเรียนรู้แห่งนี้ ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของกระทรวงฯ ที่ตั้งเป้ายกระดับบุคลากรประเทศ ด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม อันเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 ตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาล” ดร.อรรชกากล่าว
       
       ด้าน นางกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า แนวคิดการเปิด Maker Space คือ การสร้างพื้นที่ให้เยาวชนไทยได้ปลดปล่อยจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ปลุกความเป็นนักคิด นักสร้างสรรค์นวัตกรรม หรือ "เมกเกอร์" (Maker) นำเสนอความรู้ด้าน STEM ออกมาในรูปแบบผลงาน หรือสิ่งประดิษฐ์ของตนเองได้อย่างอิสระ เป็นจุดเริ่มต้นสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ให้ประเทศ
       
       “Enjoy Maker Space จะดำเนินกิจกรรมลักษณะแฮนด์ส-ออน (Hands-On) หมายถึงการได้ลงมือทดลองปฏิบัติจริงซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่ไม่มีข้อจำกัดทั้งในและนอกห้องเรียน โดยพื้นที่การเรียนรู้แห่งนี้มีความพร้อมทั้งสถานที่และเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนโอกาสการพัฒนาความคิด การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ โดยพร้อมเปิดให้บริการแก่เยาวชนและครอบครัวทุกวัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ อพวช. มีแผนจัดกิจกรรม Maker Space รูปแบบ “เปิดบ้าน” เพื่อสร้างการรับรู้ในโครงการ Enjoy Maker Space ตามพื้นที่หัวเมืองหลักทั่วประเทศอีกด้วย” นางกรรณิการ์ระบุ
       
       ส่วน นายอาทิตย์ กริชพิพรรธ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เปิดเผยว่า Enjoy Maker Space เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เชฟรอนให้การสนับสนุน เพราะเล็งเห็นว่าเยาวชนยังขาดพื้นที่แสดงออกทางความคิดสู่การสร้างสรรค์ผลงาน จึงมุ่งส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมเมกเกอร์ในประเทศไทย ซึ่งแนวคิดแบบเมกเกอร์นี้จะส่งผลให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านการลงมือปฏิบัติจริง
       
       “Enjoy Maker Space แห่งนี้ได้รับความร่วมมือจากหอวิทยาศาสตร์นิวยอร์ก (New York Hall of Science) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เชี่ยวชาญด้านออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนวัฒนธรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม หรือ เมกเกอร์ ที่ได้รับการยอมรับระดับสากล มาให้คำปรึกษาด้านการออกแบบกิจกรรม รวมทั้งจัดอบรมเจ้าหน้าที่ อพวช. เพื่อที่จะเป็นพี่เลี้ยงผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำแก่เยาวชนที่เข้ามาใช้บริการ” นายอาทิตย์กล่าว
       
       นายอาทิตย์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า การเปิดให้บริการEnjoy Maker Space เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้พัฒนาศักยภาพสู่การเป็นนักคิด นักสร้างสรรค์ นักประดิษฐ์ได้เป็นอย่างดี ถือเป็นความคืบหน้าสำคัญของโครงการ“Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” ซึ่งคาดหวังว่าจะช่วยส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของประเทศได้ยั่งยืนต่อไป

Enjoy Maker Space พื้นที่ปลดปล่อยจินตนาการปั้นนักนวัตกรรมรุ่นใหม่
ผลงานชาวเมกเกอร์
       

Enjoy Maker Space พื้นที่ปลดปล่อยจินตนาการปั้นนักนวัตกรรมรุ่นใหม่
เมกเกอร์รุ่นใหม่ประดิษฐ์สิ่งของ
       

Enjoy Maker Space พื้นที่ปลดปล่อยจินตนาการปั้นนักนวัตกรรมรุ่นใหม่
ผลงานชาวเมกเกอร์
       

       

       
       

ยังไม่มีผู้โหวต
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017