หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกภาคใต้ | สังคมชาวใต้
ไปหน้าที่แล้ว 200 ข่าว/เรื่อง หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 20 หน้า ไปหน้าถัดไป 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ไปกลุ่มถัดไป
พัทลุงเปิดงานวันสับปะรดหวาน ผลไม้ของดีอำเภอป่าบอน ครั้งที่ 21
สังคมชาวใต้
24 ส.ค. 60 21:24 น.
พัทลุงเปิดงาน “วันสัปปะรด ผลไม้ และของดีอำเภอป่าบอน” ครั้งที่ 21 ประจำปี 2560 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอป่าบอน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-27 สิงหาคม 2560 ซึ่งภายในงานจะประกอบไปด้วยการจัดกิจกรรมการประกวดผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ป่าบอน และการออกร้านจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรของกลุ่ม OTOP และกลุ่มเกษตรกรต่างๆ
เกษตรกรอำเภอมะนัง ปล่อยแพะเข้าคอก ปล่อยไก่เข้าเล้า ตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ
สังคมชาวใต้
24 ส.ค. 60 18:58 น.
เกษตรอำเภอมะนัง จ.สตูล จัดกิจกรรมแสดงผลการดำเนินงานตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยกิจกรรมในวันนี้เป็นการแสดงผลการดำเนินงานตามโครงการ มีการปล่อยแพะเข้าคอกของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ ชุมชนที่ 1 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 400,000 บาท และปล่อยไก่เข้าโรงเรือนของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ ชุมชนที่ 2 ต.ปาล์มพัฒนา ที่ได้รับสนับสนุนเงินงบประมาณ 1,500,000 บาท ซึ่งทั้งสองโครงการถือเป็นตัวแทนของอำเภอมะนัง จากทั้งหมด 11 โครงการ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรวม 7,500,000 บาท โดยสำนักงานเกษตรอำเภอมะนัง สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล ได้เป็นพี่เลี้ยงในการกำกับติดตามการเบิกจ่าย และการดำเนินการตามขั้นตอนของโครงการให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
นร.มุสลิมร่วมแสดงความอาลัยน้อมรำลึก “ในหลวง ร.๙” เตรียมจัดงาน ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์
สังคมชาวใต้
24 ส.ค. 60 16:58 น.
นายสุรพร พร้อมมูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ร่วมกับโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ร่วมกันจัดขึ้น โดยกำหนดจัดงานขึ้นในวันที่ 11 กันยายน 2560 ณ โรงแรมอิมพีเรียล อ.เมือง จ.นราธิวาส สำหรับการจัดงาน ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์ในครั้งนี้ มีการจัดการแสดงนิทรรสการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พิธีถวายความอาลัย และน้อมรำลึกในพระมหกรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การแสดงชุด ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์ โดยแยกเป็นการแสดง น้ำคือชีวิต แผ่นดินคือร่างกาย และป่าไม้คือลมหายใจ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดงานชมศูนย์ พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ ครั้งที่ 18
สังคมชาวใต้
24 ส.ค. 60 16:37 น.
พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน ชมศูนย์พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2560 ภายใต้ชื่องาน “ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์” ระหว่างวันที่ 22 -30 สิงหาคมนี้ ซึ่งสำนักงาน กปร.ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดขึ้น เพื่อน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงก่อตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และได้พระราชทานพระราชดำริด้านต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง โดยให้นักวิชาการโครงการฯ ศึกษา ทดลองวิจัย จนประสบผลสำเร็จ ทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้
30 หน่วยงานร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมตามเจตนารมณ์องค์กรภาคีสมัชชาคุณธรรมภาคใต้
สังคมชาวใต้
24 ส.ค. 60 11:37 น.
30 หน่วยงาน เครือข่ายสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ร่วมประชุมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม ตามเจตนารมณ์ขององค์กรภาคีสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ เพื่อร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรมของสังคมไทยในพื้นที่ภาคใต้ โดยเน้นการส่งเสริมคุณธรรม 4 เรื่อง พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา บนวิถีพหุวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบถุงพระราชทานวันที่ 2 ช่วยผู้ประสบอุทกภัยใน จ.สตูล
สังคมชาวใต้
23 ส.ค. 60 17:45 น.
พล.อ.บัณฑิต มลายอริศูนย์ ประธานในพิธีมอบถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่โรงเรียนกำแพงวิทยา อ.ละงู จ.สตูล โอกาสนี้ขออนุญาตเบิกตัว นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดสตูล โดยได้เรียนว่าทาง จ.สตูล ได้รับผลกระทบตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เป็นต้นมา รวมพื้นที่เสียหาย 7 อำเภอ 28 ตำบล 127 หมู่บ้าน 6,034 ครัวเรือน ราษฎรได้รับผลกระทบ 22,295 คน ซึ่งทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งตำรวจ ทหาร พลเรือน เหล่ากาชาด อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ประสบอุทกภัยได้ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว ด้วยพระมหากรุณาที่คุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ส่งมีความห่วงใยต่อพสกนิกรของพระองค์ ทรงมอบหมายให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำเครื่องอุปโภคบริโภค มามอบให้ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่ ณ โรงเรียนกำแพงวิทยา อ.ละงู จ.สตูล จำนวน 1,500 ครัวเรือน ทำให้ราษฎรรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นอย่างยิ่ง
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยบนเกาะหลีเป๊ะ
สังคมชาวใต้
23 ส.ค. 60 13:42 น.
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ผู้แทนพระองค์ ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์ ลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่หมู่ 7 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายกองเอก วิลาศรุจิวัฒนพงศ์ กรรมการบริหารและประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับประชาชนที่ประสบภัย ณ โรงเรียนบ้านเกาะอาดัง เกาะหลีเป๊ะ หมู่ที่ 7 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล เพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด ซึ่งราษฎรต่างปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
กยท.ยะลา มอบทุนการศึกษาแก่บุตรชาวสวนยาง 2 ทุน ที่วิทยาลัยเทคนิคยะลา
สังคมชาวใต้
23 ส.ค. 60 10:33 น.
นายสุรชัย บุญวรรโณ ผอ.กยท.ยะลา ได้มอบทุนการศึกษาแก่บุตรเกษตรกรชาวสวนยาง ที่มีความประพฤติดี เอาใจใส่ในการเรียน ที่วิทยาลัยเทคนิคยะลา ซึ่งเป็นหนึ่งในการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของการยางแห่งประเทศไทย และได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชน และเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยาง จึงได้จัดสรรทุนส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรเกษตรกรชาวสวนยาง ทั้งประเทศ จำนวน 58 ทุน การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา ได้รับทุนโดยผ่านการคัดเลือก จำนวน 2 ทุน ได้แก่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 1 ทุนคือ นายซอลาฮุดีน ดรอแซ จำนวน 5,000 บาท และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 1 ทุนคือ น.ส.ยลดา แสงทอง จำนวน 6,000 บาท
ปัตตานีจัดพิธีปล่อยขบวนรถโดยสาร นำประชาชนเดินทางไปกราบสักการะพระบรมศพ
สังคมชาวใต้
22 ส.ค. 60 20:03 น.
จังหวัดปัตตานีจัดพิธีปล่อยขบวนรถโดยสาร นำประชาชนเดินทางไปกราบสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ระยะที่ 2 ครั้งที่ 6 มีประชาชนร่วมโครงการ 495 คน โดยรถบัส 11 คัน สำหรับคณะที่เดินทางในวันนี้ มีกำหนดเข้ากราบสักการะพระบรมศพฯ ในเช้าวันที่ 23 สิงหาคม 2560 จากนั้นขากลับจะแวะทัศนะศึกษา โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ ที่จังหวัดเพชรบุรี เพื่อนำความรู้ที่ได้รับ มาปฏิบัติและถ่ายทอดให้กับบุคคลอื่นด้วย
ปัตตานีจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40
สังคมชาวใต้
22 ส.ค. 60 18:53 น.
ปัตตานีจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานอุปกรณ์การเรียน ถุงเท้า กระเป๋านักเรียน ผ้าขนหนู และอุปกรณ์กีฬา ให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี เป็นพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ทำให้นักเรียนทุกคนได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตั้งใจเล่าเรียน มีความประพฤติดี และรู้รักสามัคคี
ไปหน้าที่แล้ว 200 ข่าว/เรื่อง หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 20 หน้า ไปหน้าถัดไป 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ไปกลุ่มถัดไป

หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017