หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกภาคใต้ | ภาคใต้
ภาคใต้ ประชาสัมพันธ์

มอ.ภูเก็ตเปิดอบรมโครงการค่ายศิลปะ และภาษาต่างประเทศ

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์
10 กรกฎาคม 2555 11:23 น.
        คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดอบรมโครงการค่ายศิลปะ และภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
       
       ไวยากรณ์อังกฤษขั้นต้น-ขั้นกลาง (30 ชั่วโมง) ความรู้เกี่ยวกับไวยากรณ์ต่างๆ เช่น ประเภทของคำ กาลกริยา โครงสร้าง และการเขียนประโยคภาษาอังกฤษ เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึก และพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารโดยใช้ไวยากรณ์ที่ถูกต้อง วันที่ 1 ส.ค.-3 ก.ย.2555 (จันทร์-พุธ-ศุกร์) เวลา 18:30-20:30 น. หรือ วันที่ 4 ส.ค.-2 ก.ย.2555 (เสาร์-อาทิตย์) เวลา 9:00-12:00 น
       
       ไวยากรณ์อังกฤษขั้นกลาง-ขั้นสูง (30 ชั่วโมง) โครงสร้างและการเขียนประโยคความซ้อนในภาษาอังกฤษ ประโยคเงื่อนไข การใช้ Relative pronouns เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึก และพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารโดยใช้ไวยากรณ์ที่ถูกต้อง วันที่ 1 ส.ค.-3 ก.ย.2555 (จันทร์-พุธ-ศุกร์) เวลา 18:30-20:30 น. หรือวันที่ 4 ส.ค.-2 ก.ย.2555 (เสาร์-อาทิตย์) เวลา 9:00-12:00 น.
       
       การสนทนาภาษาอังกฤษขั้นต้น-ขั้นกลาง (30 ชั่วโมง) การสื่อสารในชีวิตประจำวัน การสอบถาม และตอบข้อซักถาม การแสดงความคิดเห็น การแก้ปัญหา และการให้คำแนะนำ วันที่ 1 ส.ค.-3 ก.ย.2555 (จันทร์-พุธ-ศุกร์) เวลา 18:30-20:30 น. หรือวันที่ 4 ส.ค.-2 ก.ย.2555 (เสาร์-อาทิตย์) เวลา 9:00-12:00 น.
       
       การสนทนาภาษาอังกฤษขั้นกลาง-ขั้นสูง (30 ชั่วโมง) การสนทนาเพื่อแสดงความเห็นเชิงโต้แย้ง และอภิปราย เน้นฝึกฝนทักษะการสื่อสารในระดับที่สูงขึ้น วันที่ 1 ส.ค.-3 ก.ย.2555 (จันทร์-พุธ-ศุกร์) เวลา 18:30-20:30 น. หรือวันที่ 4 ส.ค.-2 ก.ย.2555 (เสาร์-อาทิตย์) เวลา 9:00-12:00 น.
       
       การเขียนจดหมายธุรกิจ (30 ชั่วโมง) การเขียนจดหมายธุรกิจ การเขียนอีเมล บันทึกข้อความ และรายงานธุรกิจ วันที่ 1 ส.ค.-3 ก.ย.2555 (จันทร์-พุธ-ศุกร์) เวลา 18:30-20:30 น.
       
       เตรียมความพร้อมการสอบ TOEIC (40 ชั่วโมง) การเตรียมความพร้อมการสอบ TOEIC ขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นสูง วันที่ 1 ส.ค.-31 ก.ย.2555 (จันทร์-พุธ-ศุกร์) เวลา 17:00-20:00 น.
       
       ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท
       
       ภาษาจีนเบื้องต้น สัทศาสตร์ภาษาจีน (พินอิน) เขียนตัวอักษรจีน สื่อสารภาษาจีนในชีวิตประจำวัน วันที่ 1 ส.ค.-3 ก.ย.2555 (จันทร์-พุธ-ศุกร์) เวลา 18:30-20:30 น. หรือวันที่ 4 ส.ค.-2 ก.ย.2555 (เสาร์-อาทิตย์) เวลา 9:00-12:00 น.
       
       ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว การบรรยายสถานที่ท่องเที่ยว การตอบคำถาม การบอกทาง และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว วันที่ 1 ส.ค.-3 ก.ย.2555 (จันทร์-พุธ-ศุกร์) เวลา 18:30-20:30 น.หรือวันที่ 4 ส.ค.-2 ก.ย.2555 (เสาร์-อาทิตย์) เวลา 9:00-12:00 น.
       
       ภาษาเกาหลีเบื้องต้น การออกเสียงคำในภาษาเกาหลี คำศัพท์พื้นฐาน การสื่อสารในชีวิตประจำวัน วันที่ 4 ส.ค.-2 ก.ย.2555 (เสาร์-อาทิตย์) เวลา 9:00-12:00 น.
       
       ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว การบรรยายสถานที่ท่องเที่ยว การตอบคำถาม การบอกทาง และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว วันที่ 4 ส.ค.-2 ก.ย.2555 (เสาร์-อาทิตย์) เวลา 9:00-12:00 น.
       
       ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น การออกเสียงคำในภาษาญี่ปุ่น คำศัพท์พื้นฐาน การสื่อสารในชีวิตประจำวัน วันที่ 1 ส.ค.-3 ก.ย.2555 (จันทร์-พุธ-ศุกร์) เวลา 18:30-20:30 น.
       
       ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ พยัญชนะและสระ การออกเสียงคำในภาษาไทย คำศัพท์พื้นฐาน การสื่อสารในชีวิตประจำวัน วันที่ 4 ส.ค.-2 ก.ย.2555 (เสาร์-อาทิตย์) เวลา 9:00-12:00 น.
       
       ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท ทุกโครงการ ยกเว้นโครงการอบรมเตรียมความพร้อมการสอบ TOEIC ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท
       
       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณบดี คณะวิเทศศึกษา (ชั้น 1) โทร. 0-7627-6620, 0-7627-6235, 08-1493-5354 หรือดาวน์โหลดใบสมัครที่http://www.phuket.psu.ac.th/web52/newsview.php?newsview=1827
       
       ขั้นตอนการสมัคร
       
       1.ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
       2.กรอกใบสมัคร
       3.ยื่นใบสมัคร และชำระเงินค่าสมัครอบรมที่ฝ่ายการเงิน สำนักงานคณบดี (ชั้น 1) คณะวิเทศศึกษา หรือโอนเงินค่าสมัคร มายังบัญชีคณะวิเทศศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่บัญชี 857-207-5369 สแกนหลักฐานการโอนเงิน พร้อมใบสมัคร ส่งมาที่อีเมล fiscomservices@gmail.com หรือโทรสาร หมายเลข 0-7627-6263
       
       หมายเหตุ 1.การอบรมทุกโครงการต้องมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 10 คน ในกรณีที่มีผู้สมัครไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด คณะวิเทศศึกษาขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดอบรมโครงการดังกล่าว
       2.หากโครงการที่ท่านสมัครเข้ารับการอบรมไม่สามารถเปิดอบรมได้ กรุณาเก็บหลักฐานใบเสร็จค่าลงทะเบียน นำมายื่นพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ณ ฝ่ายการเงิน คณะวิเทศศึกษา เพื่อขอรับค่าลงทะเบียนคืน
       
        
        
       


ข่าวล่าสุด ในหมวด
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ งดจ่ายน้ำในวันที่ 1 เม.ย.เพื่อติดตั้งท่อประปา
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว 31 มี.ค.
ชมรมจักรยานฯ บางแก้วเฮฮา ทต.ท่ามะเดื่อ เชิญร่วมกิจกรรมปั่นเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ เจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา
ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ งดจ่ายน้ำชั่วคราว 30 มี.ค.
กองบิน 56 ขอเชิญร่วมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ


ยังไม่มีผู้โหวต
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2015