หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกภาคใต้ | ภาคใต้
ภาคใต้ ข่าวภาคใต้

กระทรวงพลังงานรุกกระบี่ส่ง “นิด้า” ทำ SEA อดีตคน กฟผ.รับโรงไฟฟ้ากระทบคนปกาสัย

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์
30 สิงหาคม 2555 10:57 น.
        ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - กระทรวงพลังงาน รุกกระบี่ ส่งนิด้าประเมินสิ่งแวดล้อมยุทธศาสตร์ อดีตคน กฟผ.รับโรงไฟฟ้ากระทบคนปกาสัย หวั่นส่งผลชุมชน-ทรัพยากร-สิ่งแวดล้อม กลุ่มชาวบ้านยันค้านมึนชักธงรบต้าน เผยข้อมูลไม่พอ

กระทรวงพลังงานรุกกระบี่ส่ง “นิด้า” ทำ SEA อดีตคน กฟผ.รับโรงไฟฟ้ากระทบคนปกาสัย
นายสมยศ ขันทอง และนายชลิต สุโข ช่วยกันนำข้อมูลผลกระทบจากโรงไฟฟ้าถ่านหินอธิบายในเวที ยันค้านโรงไฟฟ้ากระบี่
        เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 29 สิงหาคม 2555 ที่ศาลาการเปรียญวัดปกาสัย ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ สำนักปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน ร่วมกับคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดเวทีเสวนา และรับฟังความคิดเห็นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาโครงการด้านพลังงาน ภายใต้โครงการด้านพลังงาน กรณีศึกษาจังหวัดกระบี่ โดยใช้การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment:SEA) ซึ่งมีนายอำเภอเหนือคลอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ผู้บริหาร และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านจากตำบลปกาสัย ตำบลตลิ่งชัน และตำบลใกล้เคียง ประมาณ 70 คน
       
       รองศาสตราจารย์จำลอง โพธิ์บุญ ผู้เชี่ยวชาญนโยบายและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ชี้แจงว่า การศึกษาโครงการฯ มุ่งศึกษาศักยภาพและข้อจำกัดของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคมในการวางนโยบาย และพัฒนาโรงไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดกระบี่ให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับศักยภาพของจังหวัด เพื่อศึกษารูปแบบ กระบวนการขั้นตอน และองค์ประกอบในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) เพื่อสอดคล้องกับบริบทของการพัฒนาพลังงานไฟฟ้า และจัดทำแนวการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าจังหวัดกระบี่
       
       รองศาสตราจารย์จำลอง ชี้แจงอีกว่า เพื่อพัฒนารูปแบบ และกระบวนการมีส่วนร่วม ที่สอดคล้องกับบริบทของการพัฒนาพลังงานไฟฟ้า ทั้งในกระบวนการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การคัดเลือกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกำหนดกิจกรรมการมีส่วนร่วมที่สอดคล้องกับบริบทของการพัฒนา เพื่อศึกษาแนวทาง วิธีการพัฒนาภาพลักษณ์นโยบาย แผนงาน โครงการ แนวทางวีธีการประชาสัมพันธ์
       
       รองศาสตราจารย์วิสาขา ภู่จินดา ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ชี้แจงว่า โครงการมีศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของกองทุนสิ่งแวดล้อมด้านการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชน ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อให้กองทุนฯ เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้า และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนวางแผนการบริหารจัดการให้กองทุนดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม
       
       นายดำรัส ประทีป ณ ถลาง กำนันตำบลปกาสัย กล่าวในเวทีว่า โครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่ผ่านมามีการจัดเวที 4 ครั้ง ประกอบด้วย วันที่ 28 กรกฎาคม 2555 ที่โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง ตำบลเหนือคลอง วันที่ 7 สิงหาคม 2555 ที่วัดปกาสัย และระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2555 ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 ตำบลโคกยาง อำเภอเหนือคลอง
       
       “ถึงแม้ว่าโครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ ตั้งอยู่ในตำบลคลองขนาน แต่คนตำบลปกาสัยได้รับผลกระทบเต็มๆ ปัจจุบัน ได้รับผลกระทบจากควันของโรงไฟฟ้า ในอนาคตหากมีการก่อสร้างชาวบ้านได้รับผลกระทบแน่ๆ อีกทั้งเส้นทางการขนส่งถ่านหินจากท่าเทียบเรือผ่านคลองปกาสัย ชาวบ้านกังวลว่าจะกระทบกับทรัพยากรทางทะเล และสุขภาพ” นายดำรัสกล่าว
       
       นายชลิต สุโข สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย หมู่ที่ 1 ตำบลปกาสัย กล่าวในเวทีว่า ตนยืนยันไม่เห็นด้วยกับการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเช่นทุกเวทีที่ผ่านมา เพราะมีผลกระทบต่อคนปกาสัย ไม่ใช่คนคลองขนาน เขาพนม ปลายพระยา ฯลฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ที่ไปรับงานจากกระทรวงพลังงาน ต้องวางตัวให้เป็นกลาง อย่าชี้นำ ก็เหมือนๆ กับคนรับจ้างถางสวนยางพารา ต้องถางให้ดีเจ้าของส่วนถึงจะจ่ายเงินให้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ก็เช่นกัน ต้องตอบสนองต่อกระทรวงพลังงานให้ได้
       
       นายไพฑูรย์ สุวรรณบริบาล อดีตผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ชี้แจงว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เล็งพื้นที่ภาคใต้ 9 จังหวัด ที่เหมาะสม เพื่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน สำหรับโรงไฟฟ้ากระบี่ตนยอมรับว่ามีผลกระทบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อมจริง ซึ่งปัจจุบัน ยังต้องแก้ไข ถ้าในอดีตไม่ต้องพูดถึงทั้งฝุ่น และเถ้าลอย แต่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จะแก้ปัญหาให้ อีกทั้งกระบี่มีความชื้นในอากาศสูงจึงมีควันจากโรงไฟฟ้า 5-6 กิโลเมตร
       
       “ปัจจุบัน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีเทคโนโนโลยีถ่านหินสะอาดดีขึ้นต้องยอมรับว่าสามาถควบคุมได้ 70 เปอร์เซ็นต์ จนสามารถตรวจสอบได้แบบเรียลไทม์ ไม่ให้เกิดมลพิษซ้ำอีก ชาวบ้านไม่ต้องกังวลกระทรวงพลังงาน หรือโรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาดไหม เรามีมาตรการเข้มงวดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากระทบตามมา” นายไพฑูรย์กล่าว
       
       หมายเหตุ
       โครงการขยายกาลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งตั้งอยู่ภายในโรงไฟฟ้ากระบี่ ที่ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ขนาดกำลังผลิตติดตั้งประมาณ 870 เมกะวัตต์ (ขนาดกาลังผลิตสุทธิประมาณ 800 เมกะวัตต์) โดยใช้ถ่านหินนำเข้าเป็นเชื้อเพลิง มูลค่าโครงการทั้งหมดประมาณ 50,000 ล้านบาท
       
       กระบวนการผลิต การผลิตไอน้ำ หม้อไอน้ำทำหน้าที่ผลิตไอน้ำแรงดันสูงเพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า การผลิตไอน้ำแรงดันสูงเริ่มจากถ่านหินจากพื้นที่กองเก็บ ถูกส่งไปบดให้เป็นผงขนาดเล็ก และป้อนเข้าสู่ห้องเผาไหม้ ก๊าซร้อนซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ภายในหม้อไอน้ำจะถ่ายเทความร้อนให้แก่น้ำ ทาให้น้ำมีอุณหภูมิสูงขึ้นจนกลายเป็นไอ ไอน้ำที่ผลิตได้ถูกป้อนเข้าสู่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าต่อไป ทั้งนี้ ก๊าซร้อนจากการเผาไหม้ถ่านหินประกอบด้วยมลสารต่างๆ เช่น ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และฝุ่นละอองจากเถ้าเบา ซึ่งมวลสารดังกล่าวถูกควบคุมด้วยระบบควบคุมที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น ระบบควบคุมก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน โดยใช้ตัวเร่งร่วมกับแอมโมเนียเหลว (Selective Catalytic Reduction; SCR) ระบบดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Precipitator; ESP) และระบบควบคุมก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Flue Gas Desulphurization ; FGD) ตามลำดับ ก่อนปล่อยสู่บรรยากาศทางปล่องสูงต่อไป
       
       การผลิตไฟฟ้าไอน้ำแรงดันสูงที่ผลิตได้จากหม้อไอน้ำถูกส่งไปขับเครื่องกังหันไอน้ำซึ่งเชื่อมติดอยู่กับแกนเพลาของเครื่องกาเนิดไฟฟ้า เมื่อกังหันไอน้ำหมุนก็จะทำให้แกนเพลาขับเคลื่อนแม่เหล็กให้เคลื่อนที่ตัดกับขดลวดของเครื่องกาเนิดไฟฟ้า ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้น โครงการมีกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าติดตั้งประมาณ 870 เมกะวัตต์ โดยกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ส่วนหนึ่ง (ประมาณ 70 เมกะวัตต์) ถูกนามาใช้ภายในโครงการ โดยกระแสไฟฟ้าส่วนที่เหลือประมาณ 800 เมกะวัตต์ ถูกเพิ่มแรงดันด้วยหม้อแปลงไฟฟ้าก่อนส่งเข้าระบบสายส่งต่อไป สำหรับไอน้ำที่ผ่านการใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วจะมีพลังงานลดลง และถูกส่งมาควบแน่นที่ระบบหล่อเย็น เพื่อนำกลับไปใช้ผลิตไอน้ำอีกครั้ง
       
       ระบบสนันสนุนการผลิต
       1.น้ำใช้ โครงการมีความต้องการใช้น้ำในกิจกรรมต่างๆ ของโครงการประมาณ 3,830 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยรับน้ำมาจากบ่อน้ำดิบของโครงการ
       
       2.ระบบหล่อเย็น มีหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิของอุปกรณ์ต่างๆ ในส่วนการผลิต พร้อมทั้งควบแน่นไอน้ำที่ผ่านการใช้งานแล้วให้กลายเป็นของเหลว (น้ำคอนเดนเสท) เพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์อีกครั้ง ทั้งนี้ โครงการตั้งอยู่ใกล้กับคลองปกาสัยจึงใช้น้ำจากคลองปกาสัยเป็นน้ำหล่อเย็น น้ำที่ผ่านการใช้งานแล้วจะถูกระบายกลับสู่คลองปกาสัย
       
       3.ระบบระบายน้ำฝน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ น้ำฝนที่ไม่มีโอกาสปนเปื้อนจะถูกระบายลงสู่รางระบายน้ำฝนของโรงไฟฟ้า ส่วนน้ำฝนที่อาจปนเปื้อน โครงการได้จัดให้มีระบบบาบัดน้ำเสีย
       
       4.ระบบขนถ่ายและลำเลียงถ่านหิน โครงการนาเข้าถ่านหินบิทูมินัสจากต่างประเทศ เช่น อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย ซึ่งมีการขนส่งด้วยเรือมายังท่าเทียบเรือของโครงการ
       
       สารเคมี
       สารเคมีที่ใช้ในโครงการส่วนใหญ่ถูกใช้ในระบบเสริมการผลิต หรือระบบสาธารณูปโภค เช่น การปรับปรุงคุณภาพน้ำ ระบบหล่อเย็น การควบคุมมลพิษทางอากาศ เป็นต้น สารเคมีที่ใช้ในโครงการ เช่น แอมโมเนียมเหลวใช้สำหรับระบบควบคุมก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน แอมโมเนียใช้ในการปรับความเป็นกรด-ด่าง (พีเอช) ของน้ำในระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำในเครื่องผลิตไอน้ำ เพื่อป้องกันการเกิดตะกรัน และการกัดกร่อนของระบบท่อ และอุปกรณ์ต่างๆ ก๊าซคลอรีนใช้เติมในระบบหล่อเย็นเพื่อควบคุม และป้องกันการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก เช่น เพรียงหอย เพื่อไม่ให้ไปอุดตันระบบท่อ และอุปกรณ์ของระบบหล่อเย็น และใช้ในระบบควบคุมก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ จากการตรวจสอบสารเคมีกับข้อมูลของหน่วยงานสากลต่างๆ เช่น International Agency for Research on Cancer (IARC) พบว่า สารเคมีที่ใช้ในโครงการมิได้จัดอยู่ในกลุ่มที่อาจก่อให้เกิดโรคมะเร็งในมนุษย์ นอกจากนี้ อาคารเก็บสารเคมีเป็นอาคารปิดมิดชิด เป็นอาคารที่มีหลังคาสูงโปร่ง มีการระบายอากาศที่ดี มีทางเข้าออกง่าย มีเครื่องมือแสดงทิศทางลมติดตั้งไว้ พร้อมมีอุปกรณ์ความปลอดภัย ได้แก่ หน้ากากกรองอากาศ และเครื่องช่วยหายใจ
       
       ที่มา:เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นการกำหนดขอบเขตและแนวทาง การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Scoping) โครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
       
       ปรัชญเกียรติ ว่าโร๊ะ
       ศูนย์สื่อสังคมภาคใต้

ข่าวล่าสุด ในหมวด
โรงงานปาล์มที่ อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ฯ ลักลอบปล่อยน้ำเสีย ทำปลาตายยกคลองหมดกระชัง
“ฉลอง ภักดีวิจิตร” ควงภรรยาสาวถ่ายละคร “ทอง10” ที่กุ้ยหลินเมืองไทย
โจรใต้ใช้อาวุธสงครามยิง อรบ.หญิง อ.รือเสาะ ได้รับบาดเจ็บสาหัส
พังงาใช้ช้าง 59 เชือก แห่ผ้าห่มพระมหาธาตุเจดีย์ พุทธธรรมบันลือ
ชมรมผู้สื่อข่าวภูเก็ตจัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” สวนสาธารณะปลายแหลมสะพานหิน


จำนวนคนโหวต 1 คน
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2015