หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกภาคใต้ | ภาคใต้
ภาคใต้ ข่าวภาคใต้

“หม่อมศรีรัศมิ์” ทรงเปิดศูนย์ 3 วัยสานสายใยรักครอบครัวที่เกาะยอ

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 4 กันยายน 2555 19:58 น.

“หม่อมศรีรัศมิ์” ทรงเปิดศูนย์ 3 วัยสานสายใยรักครอบครัวที่เกาะยอ

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
“หม่อมศรีรัศมิ์” ทรงเปิดศูนย์ 3 วัยสานสายใยรักครอบครัวที่เกาะยอ

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเปิดศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว เกาะยอ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ
       
       เวลา 11.30 น.วันนี้ (4 ก.ย.) สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว เกาะยอ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายาฯ ณ ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
       
       ศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว เกาะยอ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดตั้งขึ้นเพื่อน้อมนำพระปณิธานของทั้งสองพระองค์ในการขยายผลการดำเนินงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ว่า “ควรมีศูนย์กลางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เน้นความต่อเนื่องเชื่อมโยง เป็นวงจรทุกช่วงวัย ภายใต้การดำเนินของหลักเหตุผล ตั้งแต่การสร้างความคิดรอบยอด (Concept) การกำหนดคำจำกัดความที่ชัดเจน (Definition) และการถ่ายทอดลงสู่ระดับต่างๆ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม (Implementation) โดยคำนึงถึงปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จ ตลอดจนข้อดี ข้อเสียต่างๆ มาดำเนินการในการให้บริการแก่ประชาชน”
       
       ศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว เกาะยอ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้เปิดให้บริการแก่ประชาชนอย่างไม่เป็นทางการ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2552 จัดตั้งขึ้นเป็นศูนย์ที่ 35 เดิมเป็นอาคารผลิตเครื่องปั้นดินเผาของชุมชน ซึ่งปัจจุบันประชาชนในชุมชนไม่ใช้ผลิตจากดินเผา ทำให้อาคารดังกล่าวไม่ได้ใช้ประโยชน์ คณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ เห็นว่าอาคารดังกล่าวมีความเหมาะสมในการจัดตั้งเป็นศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัวฯ เนื่องจากเป็นศูนย์กลางของชุมชน มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในบริเวณเดียวกัน มีหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนอยู่ในบริเวณใกล้เคียง
       
       ระยะเวลาที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น การถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ สอนดนตรีสากล เต้นแอโรบิก กลองยาว การฝึกทักษะอาชีพ นวดแผนโบราณ และกิจกรรมเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น วันแม่ วันพ่อ วันขึ้นปีใหม่ เป็นต้น ปัจจุบัน มีสมาชิกทั้งสิ้น จำนวน 1,375 คน ประกอบด้วย วัยเด็ก 368 คน วัยผู้ใหญ่ 569 คน และวัยผู้สูงอายุ 438 คน
       
       โดยวันนี้ เวลา 11.30 น. พระเจ้าเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จเข้าสู่พลับพลาพิธี ทรงจัดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงกราบ ทรงประเคนพัดรองที่ ระลึกแด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป ทรงศีล จากนั้น ทรงประกอบพิธีเปิดศูนย์ 3 วัย ในพระอุปถัมภ์ฯ ในการนี้ ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก ประทานเข็มเชิดชูเกียรติโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวแก่ผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว เกาะยอ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ จำนวน 29 ราย
       
       จากนั้น เสด็จออกจากพลับพลาพิธีไปยังอาคารศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว เกาะยอ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ ทอดพระเนตรกิจกรรม ประกอบด้วย “กิจกรรมห้องคอมพิวเตอร์” (คน 3 วัยใส่ใจไอที) โดยสมาชิกศูนย์ 3 วัยฯ ได้รับการฝึกอบรม คอมพิวเตอร์ นำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น วัยเด็กใช้อินเทอร์เน็ตค้นหารายงาน, ใช้โปรแกรม Microsoft Word ในการพิมพ์งาน, ใช้โปรแกรม Power Point ในการนำเสนอผลงาน วัยผู้ใหญ่ค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต, ใช้โปรแกรม Microsoft Word ในการพิมพ์งาน
       
       จากนั้น ทอดพระเนตร “กิจกรรมเตรียมพร้อมก่อนครองคู่” (แลหนังลุง มุ่งครองคู่) เป็นการนำเสนอวิธีการเกี้ยวพาราสีของหนุ่มสาว โดยใช้หนังตะลุงเป็นสื่อ ที่ได้ทั้งสาระและบันเทิงกล่อมเกลาจรรยา มารยาทของกุลบุตร กุลธิดา วัยครองรัก ครองเรือน
       
       ต่อจากนั้น ทอดพระเนตร “กิจกรรมคิดสร้างสรรค์แต่เยาว์วัยและกิจกรรมครอบครัวเสริมกายใจ” (ครอบครัวสร้างสรรค์ ผูกพันความรัก) เป็นกิจกรรมการนำเสนอแม่และลูกทำกิจกรรมศิลปะกระดาษทิชชูฝึกทักษะ และจินตนาการให้แก่เด็ก และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว
       
       ในการนี้ ทอดพระเนตร “กิจกรรมผู้สูงวัยสานใยรัก กล่อมใจ ไกวเปล และการฝึกเดินกระแต” (กระบอกเวียน) เป็นกิจกรรมการนำเสนอการขับร้องเพลงกล่อมเด็กที่มีผู้สูงอายุนั่งไกวเปลร้องเพลงพื้นบ้านของเกาะยอ เป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และการฝึกเดินกระแตของเด็ก
       
       เสร็จแล้วเสด็จไปยังห้องประทับรับรอง ทรงลงพระนามในสมุดเยี่ยม และทรงฉายพระรูปร่วมกับคณะผู้บริหารระดับสูง คณะข้าราชการ คณะทำงาน ผู้ให้การสนับสนุนศูนย์ 3 วัย สานสายในรักแห่งครอบครัว เกาะยอ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ
       
       จากนั้น เสด็จออกจากบริเวณฉายพระรูปไปยังอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแหลมพ้อทอดพระเนตรกิจกรรม “เต้นตามฝัน” ของเด็กเล็ก อายุ 3-6 ขวบ เป็นการแสดงเต้นประกอบเพลง “ใครหนอ” เป็นกิจกรรมนันทนาการที่เด็กสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ครบทุกส่วน และยังส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ทำให้เด็กได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน อารมณ์แจ่มใส สร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ได้เรียนรู้ภาษา และรู้จักแก้ปัญหาได้
       
       ต่อจากนั้น ทอดพระเนตร “กิจกรรมการเล่นดนตรีไทย” เป็นการนำเสนอกิจกรรมที่เยาวชนได้รับการฝึกอบรมการเล่นดนตรีไทย เพื่อให้เกิดความรู้สึกรักมรดกวัฒนธรรมดนตรีไทย เกิดความตระหนักรู้ และเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
       
       จากนั้น ทอดพระเนตร “กิจกรรมภูมิปัญญาชาวบ้าน” เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวเกาะยอ เช่น การทอผ้าเกาะยอ และผลิตภัณฑ์ผ้าทอเกาะยอ เป็นผ้าทอพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสงขลา และเป็นสัญลักษณ์หัตถกรรมพื้นบ้านของภาคใต้, การแกะรูปหนังตะลุง เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่กำลังจะสูญหาย เพื่อมุ่งส่งเสริมคนในท้องถิ่นให้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญขอภูมิปัญญาการแกะรูปหนังตะลุง, การจักสานโคระเป็นเครื่องสานที่ใช้ห่อ หรือสวนผลไม้จำพวกขนุนและจำปาดะ เพื่อป้องกันตัวหนอนชอนไชผลไม้ และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้กาฝาก เป็นต้น
       
       โอกาสนี้ ทอดพระเนตร “กิจกรรมแอโรบิกกลองยาว สาว 3 วัย” ซึ่งเป็นการละเล่นพื้นบ้าน และเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมานาน นิยมเล่นกันอย่างแพร่หลายผสมผสานกับการเต้นแอโรบิก โดยศูนย์ 3 วัย เกาะยอ ได้จัดให้มีกิจกรรมเต้นแอโรบิกฯ เป็นประจำทุกวัน
       
       ในการนี้ ทอดพระเนตรกลุ่มแม่บ้านงานครัวประจำ โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวจังหวัดสงขลา ที่มาร่วมกันประกอบอาหารพระราชทาน เลี้ยงราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จฯ ก่อนเสด็จกลับ ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จตามพระอัธยาศัย สมควรแก่เวลา เสด็จออกจากศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว เกาะยอ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา กลับวังสุโขทัย

ข่าวล่าสุด ในหมวด
สถาบันสันติศึกษา ม.อ.หาดใหญ่ จัดเสวนา “11 ปี คดีท่อก๊าซไทย-มาเลย์” ความรุนแรงยังคงอยู่
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯมอบทุนการศึกษา เด็กออทิสติก-พิการ ที่ จ.สตูล
ร้อนจัด! ชาวบ้านเผาขยะไฟไหม้ลุกลามสวนยาง อ.สะเดา เสียหายกว่า 1 ไร่ (ชมคลิป)
ทำพิธีฝังหมู่โรฮิงญา 5 ศพ ป่วยตายระหว่างถูกกักขังในป่าชายแดนไทย-มาเลย์(ชมคลิป)
ทหารพัฒนาแจกน้ำช่วยเหลือชาวบ้านที่สตูล หลังประสบภัยแล้ง
 
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
จำนวนคนโหวต 1 คน
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
ความคิดเห็นที่ 1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
"Those are guys who are hungry to learn, and they are teachable guys
cheap louis vuitton http://www.flatheadeyh.org/search.html
cheap louis vuitton
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
5. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ cs@astvmanager.com หรือ cs.astvmanager@gmail.com ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
โชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่แสดงความเห็น เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟซบุก กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

ชื่อ/e-mail ของคุณ : *
 
 *
  กฎกติกาการแสดงความคิดเห็นฉบับเต็ม
 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2014