ภูเก็ตจัดสัมมนาสานสัมพันธ์มุสลิมอันดามันสู่อาเซียน

โดย MGR Online   
7 กันยายน 2556 14:39 น.
ภูเก็ตจัดสัมมนาสานสัมพันธ์มุสลิมอันดามันสู่อาเซียน
        ศูนย์ข่าวภูเก็ต - จังหวัดภูเก็ต จัดประชุมสัมมนาอาเซียน เรื่อง “สานสัมพันธ์มุสลิมอันดามันสู่อาเซียน” เน้นยกระดับคุณภาพการศึกษาคู่อาเซียน และเพื่อพัฒนาบุคลากรทุกภาคส่วนของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันให้มีศักยภาพในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
       
       เมื่อเวลา 10.30 น. วันนี้ (7 ก.ย.) ที่โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาอาเซียน เรื่อง “สานสัมพันธ์มุสลิมอันดามันสู่อาเซียน” ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต โรงเรียนมุสลิมวิทยา และ University Sains Malaysia จัดขึ้น มีนายประเจียด อักษรธรรมกุล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต ด.ต.โกมล ดุมลักษณ์ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต และผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต ดร.อับดุลฮาลีม บิน เชค อิสมาแอล อิบนุ ซัยยิด ดีนา อัล-บัร ศ.ดร.มุสตอฟา กาเซ็ม ผู้แทนอาเซียน ตลอดจนผู้นำศาสนา และคณะกรรมการมัสยิด ผู้บริหาร และครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ภูเก็ต พังงา กระบี่ รองนอง ตรัง) และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดภูเก็ต อาจารย์มหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียน ซึ่งมีประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไนดารุสซาลาม และประเทศไทย เข้าร่วมในพิธี
       
       ด.ต.โกมล กล่าวถึงการจัดประชุมสัมมนาอาเซียนในครั้งนี้ ว่า เนื่องจากในปี พ.ศ.2558 ประเทศในกลุ่มอาเซียน จะเป็นประชาคมอาเซียนโดยสมบูรณ์ ซึ่งผู้นำอาเซียนได้ลงปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียนฉบับที่ 2 ให้มีการสนับสนุนการรวมตัว และร่วมมือรอบด้าน ประกอบด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่ ด้านการเมือง จัดตั้ง “ประชาคมความมั่นคงอาเซียน” ด้านเศรษฐกิจ จัดตั้ง “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” และด้านสังคมและวัฒนธรรม จัดตั้ง “ประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน” จากสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้ประเทศสมาชิกของประชาคมอาเซียน ต้องเร่งเตรียมพร้อมในการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
       
       ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทางสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต จึงร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต โรงเรียนมุสลิมวิทยา และ University Sains Malaysia จัดให้มีการประชุมสัมมนาอาเซียน เรื่อง “สานสัมพันธ์มุสลิมอันดามันสู่อาเซียน” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ และความตระหนักถึงบทบาทสำคัญของผู้นำองค์กรในการพัฒนาบุคลากรทุกภาคส่วน ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ให้มีศักยภาพในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ และโรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยม ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน กับสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศ และต่างประเทศในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาของกลุ่มประเทศอาเซียนได้ รวมทั้งเพื่อเป็นการประสานความสัมพันธ์ของชาวไทยมุสลิมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันให้มีคุณภาพพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาคู่อาเซียน
       
       อย่างไรก็ตาม การจัดประชุมสัมมนาฯ ดังกล่าว กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน โดยในวันที่ 7 กันยายน 2556 ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จะเป็นการเสวนาหัวข้อ “แนวทางการจัดการศึกษาในยุคปัจจุบัน เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” โดยผู้แทนของมหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน และประเทศไทย เสวนา โดยผู้แทนมหาวิทยาลัยในอาเซียน หัวข้อ “ด้านจิตวิญญาณ ปัจจัยที่ถูกลืมในความเป็นสากลของการศึกษา” “สถาบันทางศาสนา, สถาบันทางการศึกษาเป็นแรงผลักดันสู่การพัฒนาคุณภาพของมนุษย์” “ความพยายามในการสรรค์สร้างผู้นำสู่ความสมดุล โดยพื้นฐานจากสถาบันครอบครัวอิสลาม” “จริยธรรมนำความรู้ที่ปูทางสู่การพัฒนาประเทศชาติ” “ธรรมาภิบาลทางการบริหารเพื่อการพัฒนาคุณภาพแห่งมนุษยชาติ” “การเรียนรู้ควบคู่นันทนาการในสถาบันการศึกษาของมาเลเซีย” “การพัฒนาเทคนิค การสอนด้านภาษาอังกฤษ” และ “แนวทางการสอนภาษาอาหรับ”
       
       ส่วนวันที่ 8 กันยายน 2556 จัดขึ้น ณ โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต เป็นรูปแบบของการประชุมกลุ่มย่อย 2 กลุ่ม กลุ่มแรก คณะอิหม่ามและผู้นำ ประชุมในหัวข้อ “แผนการอบรมสำหรับผู้บริหาร ผู้นำ เพื่อยกระดับคุณภาพด้านการจัดการศึกษา” “แนวทางการพัฒนาสถาบันการศึกษาอิสลามและมัสยิดในเมืองไทย” “เทคนิคการเขียนบทความและการวิจัย” กลุ่มที่สอง คณะผู้บริหารสถานศึกษาและครู ประชุมหัวข้อ “ระบบการจัดการเรียนการสอนอย่างมืออาชีพของครูผู้สอนและครูแนะแนว” และหัวข้อ “เทคนิคและแนวทางการสอนภาษามลายู”

ภูเก็ตจัดสัมมนาสานสัมพันธ์มุสลิมอันดามันสู่อาเซียน
       

ภูเก็ตจัดสัมมนาสานสัมพันธ์มุสลิมอันดามันสู่อาเซียน
       

ภูเก็ตจัดสัมมนาสานสัมพันธ์มุสลิมอันดามันสู่อาเซียน
       

ภูเก็ตจัดสัมมนาสานสัมพันธ์มุสลิมอันดามันสู่อาเซียน
       

ภูเก็ตจัดสัมมนาสานสัมพันธ์มุสลิมอันดามันสู่อาเซียน
       

         
        
       


ยังไม่มีผู้โหวต
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017