หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกภาคใต้ | ภาคใต้
ภาคใต้ ข่าวภาคใต้

ศอ.บต. ดึงเยาวชน จชต.บูรณาการพัฒนาพุทธศาสนาเน้นการอยู่ร่วมกัน

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 24 ธันวาคม 2556 11:38 น.

ศอ.บต. ดึงเยาวชน จชต.บูรณาการพัฒนาพุทธศาสนาเน้นการอยู่ร่วมกัน

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
ศอ.บต. ดึงเยาวชน จชต.บูรณาการพัฒนาพุทธศาสนาเน้นการอยู่ร่วมกัน

ศอ.บต. ดึงเยาวชน จชต.บูรณาการพัฒนาพุทธศาสนาเน้นการอยู่ร่วมกัน

ศอ.บต. ดึงเยาวชน จชต.บูรณาการพัฒนาพุทธศาสนาเน้นการอยู่ร่วมกัน

ยะลา - ศอ.บต. ประชุมการบูรณาการยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งเสริมเยาวชนรุ่นใหม่เข้าถึงพระพุทธศาสนาให้มากขึ้น เน้นการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสงบสุข
       
       วันนี้ (24 ธ.ค.) ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่าที่ ร.ต.เลิศเกียรติ วงศ์โพธิพันธ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการประชุมการบูรณาการยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการพัฒนาพระพุทธศาสนาชายแดนภาคใต้ นายกพุทธสมาคม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล) เจ้าหน้าที่ส่วนพระพุทธศาสนา สำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมประชุม
       
       ว่าที่ ร.ต.เลิศเกียรติ วงศ์โพธิพันธ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า การทำงานในมิติบูรณาการของพี่น้องชาวพุทธต้องมีความเสียสละเพื่อส่วนรวมให้เกิดประโยชน์ในการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ในสังคมปัจจุบัน ศาสนาเป็นเรื่องไกลตัวของเด็ก และเยาวชน จึงอยากจะให้เด็ก และเยาวชนรุ่นใหม่เข้าถึงพระศาสนาให้มากขึ้น ตลอดจนให้เขามีความรัก ความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ส่งเสริมเยาวชนเรียนรู้หลักธรรมของศาสนาแบบเข้าใจง่าย เพื่อถ่ายทอดให้เพื่อนๆ ได้เข้าใจ เป็นการเผยแพร่แก่คนรุ่นใหม่ๆ ทำให้เยาวชนรุ่นใหม่เรียนรู้ศาสนาได้อย่างแท้จริง ตระหนัก และเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาว่าเป็นสิ่งที่มีเหตุ และผลในตัวของมันเอง สามารถนำเอาประโยชน์ของศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมทางพระพุทธศาสนาในด้านต่างๆ เช่น ด้านการศึกษา ควรจะมีทางเลือกการศึกษาด้านศาสนาในสถาบันการศึกษาให้คุณครู และนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธไปวัดใกล้ๆ เพื่อปฏิบัติธรรม ฟังเทศน์ ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากพุทธสมาคมจังหวัด สถาบันการศึกษา และวัดในพื้นที่นั้นๆ ร่วมมือกันด้วย
        
       ส่วนทางด้านมาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่พระภิกษุสงฆ์ที่บาดเจ็บ พิการ ต้องมีการลงไปดูแล โดยทางพุทธสมาคมก็ได้ดำเนินอยู่แล้ว ทั้งนี้ อยากจะให้มีกิจกรรมที่เป็นบทบาทของพระพุทธศาสนาในการสร้างภาพลักษณ์ถึงพลังชาวพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่เพียงแต่เฉพาะวันสำคัญทางศาสนาเพียงอย่างเดียว และควรให้มีการจัดเวทีเสวนาในมิติสร้างสรรค์เกี่ยวกับศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีความแตกต่างกันด้านศาสนา และเป็นพหุวัฒนธรรม ได้มีการแลกเปลี่ยนทัศนคติในด้านของศาสนาของกันและกัน เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ ทั้งเป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้ดีอีกด้วย
       
       ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ พ.ศ.2556-2557 ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหาร และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) โดยมียุทธศาสตร์พระราชทาน คือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักรัฐประศาสนโยบายของรัชกาลที่ 6 ซึ่งวางไว้สำหรับปฏิบัติราชการโดยมียุทธศาสตร์ย่อย 9 ประการ ประกอบด้วย
        
       การพัฒนาบริหารด้วยการมีส่วนร่วม และบูรณาการแก้ไขปัญหาพื้นที่พิเศษ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน ชุมชน ในการร่วมสร้างสันติสุข การสร้างพื้นที่ และสภาพแวดล้อมเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแข้งโดยสันติวิธี การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ภาษา ศิลปะ พหุวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น การเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน การอำนวยความเป็นธรรม การบังคับใช้กฎหมาย การส่งเสริมนำหลักศาสนาหรือยุติธรรมชุมชน การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรง การเสริมสร้างความเชื่อมั่น และเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่วิถีชีวิต และความต้องการของประชาชน การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต การท่องเที่ยว กีฬา และผู้ด้อยโอกาส การสื่อสารสร้างความเข้าใจต่อกัน การเสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 
        
       


ข่าวล่าสุด ในหมวด
“ในหลวง” พระราชทานสิ่งของช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย จ.ตรัง 1 พันชุด
ทน.ภูเก็ตเดินหน้าปรับภูมิทัศน์เมืองเก่าเอาสายเคเบิลลงใต้ดิน
เทสโก้ โลตัสสงขลา เปิดกิจการวันแรกมอบทุนการศึกษาแก่ ร.ร.ทม.เขารูปช้าง
สตูลเร่งรณรงค์ลดอุบัติเหตุ 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลปีใหม่
นายก ส.ท่องเที่ยวเกาะพะงัน ชี้เงินสะพัดคริสต์มาส-ปีใหม่ 300 ล้านบ.
 
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
ยังไม่มีผู้โหวต
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
5. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ cs@astvmanager.com หรือ cs.astvmanager@gmail.com ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
โชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่แสดงความเห็น เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟซบุก กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

ชื่อ/e-mail ของคุณ : *
 
 *
  กฎกติกาการแสดงความคิดเห็นฉบับเต็ม
 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Public Law | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2013