หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกภาคใต้ | ภาคใต้
ภาคใต้ ข่าวภาคใต้

ศอ.บต.เร่งรัดทุกหน่วยช่วยเกษตรกรปรับคุณภาพลองกองเตรียมลุยตลาดปีหน้า

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 27 ตุลาคม 2557 20:27 น.
ศอ.บต.เร่งรัดทุกหน่วยช่วยเกษตรกรปรับคุณภาพลองกองเตรียมลุยตลาดปีหน้า
        ยะลา - เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระบุ คุณภาพ และราคาลองกองปีหน้าต้องดีกว่าปีนี้ สั่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือปรับปรุงคุณภาพให้แก่ผลผลิตของเกษตรกร
       
       วันนี้ (27 ต.ค.) เมื่อเวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการประชุมนโยบายบริหารจัดการผลไม้ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฤดูกาลผลิตปี 2558 โดยมี นายบุญธรรม มุณีกาญจน์ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กระทรวงพาณิชย์) น.ส.นฤมล นุตยะสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ผู้แทนจากเกษตรจังหวัด 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) ผู้แทนจากสมาคมผู้ส่งออกผลไม้ไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ สภาเกษตรจังหวัด พาณิชย์จังหวัด สำนักงานการค้าภายใน ผู้แทนจากศูนย์คัดแยกผลไม้ ผู้แทนสำนักส่งเสริมและพัฒนาเกษตร เขตที่ 5 จังหวัดสงขลา ผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 9 จังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
       
       นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า ควรทำอย่างไรให้ลองกองมีบรรยากาศซื้อขายที่ดีขึ้น ไม่ใช่การบังคับซื้อเหมือนปัจจุบัน โดยเกษตรกรสามารถเข้าไปเก็บเกี่ยวผลผลิตลองกองได้อย่างปลอดภัย และมีคนดูแลสวน ส่วนในเรื่องราคาสามารถจูงใจเกษตรกร และมีตลาดรองรับที่แน่นอน รวมถึงมีคุณภาพดีตลาดยอมรับได้ และทำอย่างไรให้มีสวนเกษตรก้าวหน้าเกิดขึ้นในพื้นที่ ดังนั้น จึงควรจัดตั้งคณะทำงานลองกองโดยให้สำนักงานเกษตรจังหวัด 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นตัวหลัก

ศอ.บต.เร่งรัดทุกหน่วยช่วยเกษตรกรปรับคุณภาพลองกองเตรียมลุยตลาดปีหน้า
         
       การประชุมสรุปผลได้ดังนี้ ให้สำนักงานเกษตรจังหวัด 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รับสมัครเกษตรกรให้เป็นสวนเกษตรก้าวหน้า เพื่อเข้าร่วมโครงการปรับปรุงคุณภาพลองกองให้เป็นเกรด A หรือเกรด B และให้มีมิสเตอร์ลองกองประจำจังหวัด รวมทั้งเครือข่ายในพื้นที่ เช่น บัณฑิตอาสา อาสาเกษตรกร และเครือข่ายของสภาเกษตรกร เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงที่จะดูแลแนะนำรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาสวนของเกษตรกร ซึ่งคาดว่าราคาลองกองปีหน้า เกรด A ไม่ต่ำกว่า 35 บาท และเกรด B ไม่ต่ำกว่า 25 บาท
       
       สำหรับแนวทางการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาผลไม้ (ลองกอง) 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ได้อนุมัติงบประมาณจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการภายใต้แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคใต้ ปี 2557 ให้คณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกร
       
        

ศอ.บต.เร่งรัดทุกหน่วยช่วยเกษตรกรปรับคุณภาพลองกองเตรียมลุยตลาดปีหน้า
         
       อันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) ดำเนิน 2 มาตรการ คือ มาตรการที่ 1 การกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต มังคุด ลองกอง เป้าหมาย จำนวน 7,800 ตัน แบ่งเป็น 2 กิจกรรม คือ การบริหารจัดการคุณภาพผลผลิต อัตรากิโลกรัมละ 2.50 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานรวบรวมผลผลิตทำความสะอาด คัดแยกคุณภาพ บรรจุลงกล่องขึ้นรถยนต์ จำนวน 4,000 ตัน มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา เป็นหน่วยดำเนินการ
       
       โดยมีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นหน่วยงานสนับสนุน กิจกรรมที่ 2 การกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตพื้นที่ภาคใต้ โดยเบิกค่าขนส่งในอัตรากิโลกรัมละ 2.50 บาท จำนวน 3,800 ตัน มอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา) เป็นหน่วยดำเนินการ มาตรการที่ 2 คือ การเสริมสภาพคล่องในการซื้อขายผลไม้ สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแบบปลอดดอกเบี้ย เป้าหมายสถาบันเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์วิสาหกิจชุมชน ศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชน และกลุ่มปรับปรุงคุณภาพไม้ผล รวม 35 แห่ง มอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา นอกจากนี้ ยังมีมาตรการตามโครงการส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิตของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2557 มอบหมายให้สำนักงานการค้าภายใน (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล) เป็นหน่วยดำเนินการ โดยมีค่าบริหารจัดการผลผลิตให้แก่ศูนย์รวบรวมผลไม้ ในอัตราเหมาจ่ายไม่เกินกิโลกรัมละ 2.50 บาท และค่าจัดการกระจายผลผลิต เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตไปสู่จังหวัดปลายทาง และประเทศเพื่อนบ้าน
       
       ในส่วนของจำนวนผลผลิตจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ เกรด A/B+ได้แก่ ลองกอง ราคาเฉลี่ยรับซื้อ กิโลกรัมละ 25-30 บาท ปริมาณ 47,105 ตัน/ปี ผลผลิตออกในช่วงกรกฎาคม-ตุลาคม มีปริมาณผลผลิตไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ มังคุด ราคาเฉลี่ยรับซื้อ กิโลกรัมละ 20-25 บาท ปริมาณ 19,221 ตัน/ปี ผลผลิตออกในช่วงกรกฎาคม-สิงหาคม คุณภาพที่จะส่งออกมีจำนวนไม่มาก ส่วนใหญ่จะมีผลเล็ก ผิวแตกยางออก ทุเรียน ราคาเฉลี่ยรับซื้อ กิโลกรัมละ 20-30 บาท ปริมาณ 48,340 ตัน/ปี ผลผลิตออกในช่วงกรกฎาคม-สิงหาคม ไม่มีปัญหาเรื่องผลผลิต
        

         
        
       


ข่าวล่าสุด ในหมวด
เทศบาลนครหาดใหญ่ติดธงเตือนภัยน้ำท่วม 21 จุดทั่วเมือง
สวช.สงขลาเพาะพันธุ์ “กุ้งก้ามกราม” เตรียมขยายพันธุ์ตามธรรมชาติกว่า 2 ล้านตัว
คืบ! เหตุโจรใต้ป่วนเผา อบต.2 แห่งใน จ.ปัตตานี เชื่อฝีมือกลุ่มแนวร่วมในพื้นที่
มอบตัวแล้วหนุ่ม 18 ทุบหัวนักท่องเที่ยวที่หาดกะรน จ.ภูเก็ต
โจรใต้ป่วนหนัก! บุกเผาที่ทำการ อบต. 2 แห่งใน จ.ปัตตานี ช่วงกลางดึก
 
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
ยังไม่มีผู้โหวต
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
5. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ cs@astvmanager.com หรือ cs.astvmanager@gmail.com ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
โชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่แสดงความเห็น เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟซบุก กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

ชื่อ/e-mail ของคุณ : *
 
 *
  กฎกติกาการแสดงความคิดเห็นฉบับเต็ม
 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2014