พี่สอนน้อง “ตะลุยโลกอาเซียน” ส่งเสริมประสิทธิภาพการคิด-อ่านสู่ประชาคมอาเซียน

โดย MGR Online   
20 เมษายน 2559 12:24 น. (แก้ไขล่าสุด 20 เมษายน 2559 12:35 น.)
พี่สอนน้อง “ตะลุยโลกอาเซียน” ส่งเสริมประสิทธิภาพการคิด-อ่านสู่ประชาคมอาเซียน
         
       นักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ สาขาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา ได้ร่วมกับโรงเรียนเทศบาล 6 (ประชาสันติ์) อ.เบตง จ.ยะลา จัดทำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องตะลุยโลกอาเซียน ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-6 โรงเรียนเทศบาล 6 (ประชาสันติ์) Discover the world of ASEAN on Computer Assisted Instruction (CAI) ขึ้นที่โรงเรียนเทศบาล 6 (ประชาสันติ์) อ.เบตง จ.ยะลา
       
       ซึ่งว่านับเป็นกิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพการคิดการอ่านของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ป.4-6 ให้สามารถแสดงออกได้ซึ่งความรู้ ความสามารถทางด้านอาเซียนศึกษาและความคิดสร้างสรรค์ผ่านจินตนาการการแสดงออกในรูปแบบทั้งตัวอักษร ภาพกราฟิก ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงประกอบ ทำให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายขึ้น ถือได้ว่าเป็นการบ่มเพาะนิสัยรักการอ่าน และการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ จากห้องเรียนสู่โลกกว้างได้อย่างน่าทึ่ง
        

พี่สอนน้อง “ตะลุยโลกอาเซียน” ส่งเสริมประสิทธิภาพการคิด-อ่านสู่ประชาคมอาเซียน
         
       โรงเรียนเทศบาล 6 (ประชาสันติ์) เป็นโรงเรียนสอนชั้นประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา โดยมี นายถนอม คงเพชร เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องตะลุยโลกอาเซียน ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-6 โรงเรียนเทศบาล 6 (ประชาสันติ์) Discover the world of ASEAN on Computer Assisted Instruction (CAI) นั้น มีความเป็นมา และความสำคัญของปัญหาความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในเทคโนโลยีปัจจุบัน ทำให้คอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนทุกคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
        

พี่สอนน้อง “ตะลุยโลกอาเซียน” ส่งเสริมประสิทธิภาพการคิด-อ่านสู่ประชาคมอาเซียน
         
       ประกอบกับการพัฒนาศักยภาพของระบบข้อมูลข่าวสารที่เปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคสารสนเทศ ทำให้แนวคิดในการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการศึกษาเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในหลายๆ ประเทศ การเรียนการสอนไม่จำกัดอยู่เพียงห้องเรียนเท่านั้น ยังมีความรู้การศึกษาที่สามารถหาได้จากแหล่งความรู้ต่างๆ ในอินเทอร์เน็ตทุกๆ ที่ทั่วมุมโลก ซึ่งจะเห็นได้จากการที่สถาบันการศึกษาระดับต่างๆ ได้เปิดสอนหลักสูตรคอมพิวเตอร์ ตลอดจนนำเอาไมโครคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ และเป็นที่ยอมรับกันว่า ไมโครคอมพิวเตอร์มีขีดความสามารถสูงกว่าสื่อการเรียนการสอนประเภทอื่นๆ สังคมในปัจจุบันของกลุ่มประเทศอาเซียนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และมีการเปิดโลกกว้างระหว่างประเทศเพื่อนบ้านหลากหลายทวีปที่ได้จับมือรวมตัวกัน ทำสัญญา และข้อตกลงระหว่างกัน
       
       ประชาคมอาเซียนก็เช่นเดียวกัน มีการวางเป้าหมายของการรวมตัวของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรอง และขีดความสามารถการแข่งขันของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศในทุกด้าน รวมถึงความสามารถในการรับมือต่อปัญหาใหม่ๆ ในระดับโลกที่ส่งผลกระทบมาถึงภูมิภาคอาเซียน
        

พี่สอนน้อง “ตะลุยโลกอาเซียน” ส่งเสริมประสิทธิภาพการคิด-อ่านสู่ประชาคมอาเซียน
         
       บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องตะลุยโลกอาเซียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้ เป็นสื่อ CAI ชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นการนำคอมพิวเตอร์มาเป็นตัวช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามเนื้อหาต่างๆ เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง ทำให้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีความสามารถในการตอบสนองข้อมูลที่ผู้เรียนป้อนเข้าไปได้ทันที เป็นการเสริมแรงให้แก่ผู้เรียน ซึ่งเป็นการเรียนที่มีทั้งตัวอักษร ภาพกราฟิก ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงประกอบ ทำให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายขึ้น สนใจในเนื้อหาที่สื่อออกมา
       
       น.ส.ผุสชาติ รักไทย น.ส.พรพิมล อ่อนทอง น.ส.นูรียา อิงสารี และนายอับดุลรอเฮม เจ๊ะมะ นักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ สาขาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา ได้เล็งเห็นความสำคัญที่จะสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 (ประชาสันติ์) อ.เบตง จ.ยะลา ขึ้นมาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในส่วนของ เรื่องตะลุยโลกอาเซียน จัดทำขึ้นเพื่อที่จะเข้ามาช่วยเสริมสร้างทักษะของผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้น บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
        

พี่สอนน้อง “ตะลุยโลกอาเซียน” ส่งเสริมประสิทธิภาพการคิด-อ่านสู่ประชาคมอาเซียน
         
       นอกจากช่วยให้ผู้เรียนได้มีพัฒนาการไปถึงขีดสุดแล้ว ยังแก้ปัญหาการขาดแคลนครูผู้สอน และปัญหาทางด้านการเรียน เพราะบทเรียนคอมพิวเตอร์สามารถสื่อสารให้ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นนวัตกรรมที่สามารถแก้ปัญหาผลการเรียนของผู้เรียนที่อยู่ในเกณฑ์ต่ำได้ เพราะมีลักษณะเป็นสื่อภาพเคลื่อนไหว ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการเรียน ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น ไม่ท้อถอยต่อการเรียน ส่งผลให้ผู้เรียนที่มีปัญหาในการเรียนรู้เกิดกำลังใจ และเจตคติที่ดีในการเรียน
       
       การจัดทำบทเรียน เรื่องตะลุยโลกอาเซียน ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์มาพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เรื่องตะลุยโลกอาเซียน ประเมินการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องตะลุยโลกอาเซียน และ ประเมินความพึงพอใจในรูปแบบการเรียนการสอน เรื่องตะลุยโลกอาเซียน ให้แก่โรงเรียนเทศบาล 6 (ประชาสันติ์)
        

พี่สอนน้อง “ตะลุยโลกอาเซียน” ส่งเสริมประสิทธิภาพการคิด-อ่านสู่ประชาคมอาเซียน
         
       บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องตะลุยโลกอาเซียน ที่พัฒนานี้มีขอบเขต ด้านเนื้อหา - อาเซียนคืออะไร - ประวัติอาเซียน - อาเซียน 10 ประเทศ - สัญลักษณ์อาเซียน - คำขวัญอาเซียน - ภาษาอาเซียน - สกุลเงินอาเซียน - ตราแผ่นดินประเทศในอาเซียน - ประชากรอาเซียน - ค่าแรงงานขั้นต่ำประเทศอาเซียน - การแต่งกาย - สัตว์ประจำชาติอาเซียน - 3 เสาหลักอาเซียน - อาเซียน+3 - เพลงอาเซียน - แบบทดสอบก่อนเรียน - เกมทดสอบความรู้ โดยด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนเทศบาล 6 (ประชาสันติ์) อ.เบตง จ.ยะลา จำนวน 34 คน ระยะเวลา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (มกราคม-มีนาคม)
        

พี่สอนน้อง “ตะลุยโลกอาเซียน” ส่งเสริมประสิทธิภาพการคิด-อ่านสู่ประชาคมอาเซียน
         
       นายถนอม คงเพชร ผอ.โรงเรียนเทศบาล 6 (ประชาสันติ์) ได้กล่าวถึงประโยชน์ที่ได้รับคือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องตะลุยโลกอาเซียน ที่พัฒนาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ นักเรียนใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องตะลุยโลกอาเซียน สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเพลิดเพลินในการเรียนรู้ เรื่องตะลุยโลกอาเซียน ให้ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี รวมทั้งได้สื่อการเรียนการสอนตรงต่อความต้องการของผู้เรียนอีกด้วย
        

พี่สอนน้อง “ตะลุยโลกอาเซียน” ส่งเสริมประสิทธิภาพการคิด-อ่านสู่ประชาคมอาเซียน
       

         
        
       


ยังไม่มีผู้โหวต
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2016