หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรก Telecom | โทรคมนาคม
โทรคมนาคม ข่าวโทรคมนาคม

ดีแทคร้อง กทช.ยึดใบอนุญาต กสท-ทรูมูฟ ใช้คลื่น 850 MHz

โดย MGR Online
16 มกราคม 2552 11:44 น.
ดีแทคร้อง กทช.ยึดใบอนุญาต กสท-ทรูมูฟ ใช้คลื่น 850 MHz
        ดีแทค ได้ยื่นหนังสือถึง กทช.เพื่อให้มีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งการอนุญาตที่ให้ กสท-ทรูมูฟ ใช้คลื่นความถี่ย่าน 850 MHz เพื่อให้บริการเทคโนโลยี HSPA
       
       บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค ได้ส่งหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่อกรณีการใช้คลื่นความถี่ย่าน 850 MHz โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1.สิทธิของบริษัทฯ ในการใช้คลื่นความถี่ย่าน 850 MHz เป็นสิทธิที่บริษัทฯ มีอยู่ตามการอนุญาตของรัฐ โดยผ่านกรมไปรษณีย์โทรเลข และการสื่อสารแห่งประเทศไทย ประกอบกับผลของสัญญาให้ดำเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลาร์ ระหว่างการสื่อสารแห่งประเทศไทยกับบริษัทฯ (“สัญญาสัมปทาน”) ทำให้บริษัทฯ มีสิทธิใช้คลื่นความถี่ในย่านดังกล่าว บริษัทฯ จึงอยู่ในฐานะเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากรัฐให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยได้ใช้คลื่นความถี่ที่เกี่ยวข้องนี้อยู่เดิมก่อนการประกาศใช้ พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 และ พ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544 สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ จึงเป็นสิทธิตามการอนุญาตหรือตามสัญญาจากรัฐที่ให้ไว้เพื่อให้บริษัทฯ ใช้ในการประกอบกิจการโทรคมนาคม และได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 (มาตรา 305) และมาตรา 80 ของ พ.ร.บ. การประกอบกิจโทรคมนาคม พ.ศ.2544
       
       2.บริษัทฯ ไม่ได้อนุญาตหรือเห็นชอบหรือมีข้อตกลงใดๆ กับ กสท หรือทรูมูฟ ในการที่จะให้ กสท หรือ ทรูมูฟ ใช้คลื่นความถี่ที่บริษัทฯ มีสิทธิใช้ตามกฎหมายการเจราจาเพื่อปรับปรุงโครงข่ายโทรคมนาคมไปสู่ 3G รวมถึงการปรับปรุงคลื่นความถี่ย่าน 850 MHz ระหว่างบริษัทฯ และ กสท ยังไม่มีข้อยุติ ดังนั้น กสท ไม่มีสิทธินำคลื่นความถี่ดังกล่าวไปให้บริการเอง หรือมอบให้บุคคลอื่นให้บริการโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทฯ
       
       อนึ่ง กทช.เคยมีหนังสือสอบถามมายังบริษัทฯ เกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบของบริษัทฯ ต่อการปรับปรุงคลื่นความถี่ย่าน 850MHz โดย กสท ซึ่งบริษัทฯ ไม่เคยยืนยันต่อ กทช.ว่าบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบต่อการปรับปรุงคลื่นความถี่ย่าน 850MHz โดย กสท แต่อย่างใด ในขณะนั้น เนื่องจากบริษัทฯ กำลังอยู่ในระหว่างการเจรจากับ กสท ในเรื่องการปรับปรุงโครงข่ายโทรคมนาคมโดยเทคโนโลยี HSPA บริษัทฯ จึงเพียงแต่สอบถาม กทช. เกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของการปรับปรุงคลื่นความถี่ย่าน 850MHz โดย กสท
       
       อย่างไรก็ดี ต่อมาบริษัทฯ ได้รับทราบจาก กสท ว่า กทช.ได้อนุมัติให้ กสท ทำการปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการโดยใช้เทคโนโลยี HSPA (3G) แล้วตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2551 ทั้งๆ ที่การเจรจาระหว่างบริษัทฯ และ กสท ยังไม่มีข้อยุติ ทำให้บริษัทฯ เข้าใจว่า กทช.อาจได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ทำให้เข้าใจผิดว่าบริษัทฯ ได้ให้ความยินยอมด้วยกับการปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ย่าน 850MHz โดย กสท
       
       ด้วยเหตุดังกล่าว การอนุญาตของ กทช.ให้ กสท ปรับปรุงโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้เทคโนโลยี HSPA ก็ดี การอนุญาตให้ กสท เป็นผู้ใช้คลื่นความถี่ที่บริษัทฯ มีสิทธิใช้งานก็ดี จึงเป็นการอนุญาตที่ไม่ถูกต้องตามความประสงค์ของบริษัทฯ และเป็นคำสั่งทางปกครองที่ทำขึ้นโดยเข้าใจข้อเท็จจริงคลาดเคลื่อน เนื่องจากอาจมีการปกปิดข้อความจริง ซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่ กทช.อันเป็นการกระทำผิดต่อ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 นอกจากนี้ ผลของคำสั่งทางปกครองดังกล่าวยังเป็นการลดหรือจำกัดสิทธิของบริษัทฯ ในการประกอบกิจการโทรคมนาคมตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ของการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่จากรัฐและตามสัญญาสัมปทาน อันเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544
       
       3.การใช้คลื่นความถี่โดย กสท และทรูมูฟ ในย่าน 850 MHz อาจเข้าข่ายถือเป็นการใช้และร่วมใช้คลื่นความถี่โดยผิดกฎหมาย และเป็นการประกอบกิจการโทรคมนาคมเกินเลยจากที่ได้รับอนุญาต
       
       3.1 หากจะพิจารณาว่า การใช้คลื่นความถี่ดังกล่าวเพื่อให้บริการ 3G เป็นการดำเนินการของ กสท ก็ย่อมถือได้ว่า กสท ดำเนินการนอกกรอบของการอนุญาตของ กทช. เพราะการที่ กสท ขออนุญาตจาก กทช.เพื่อปรับปรุงโครงข่ายโดยใช้เทคโนโลยี 3G นั้น เป็นการขออนุญาตเพื่อให้บริษัทฯ สามารถปรับปรุงโครงข่ายโดยใช้เทคโนโลยี 3G ภายใต้ข้อกำหนดของสัญญาสัมปทาน มิใช่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ กสท เป็นผู้ให้บริการ 3G เอง ดังนั้น การที่ กสท จะให้บริการ 3G เอง (ไม่ว่าจะร่วมกับบุคคลอื่นหรือไม่) จึงเป็นการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของการอนุญาตของ กทช. และความประสงค์ของบริษัทฯ ดังนั้น กสท จึงไม่อาจอาศัยการอนุญาตของ กทช.ไปให้บริการ 3G บนคลื่นความถี่ย่าน 850MHz ได้ หาก กสท ฝ่าฝืนการอนุญาตของ กทช. โดยให้บริการ 3G เอง (ไม่ว่าจะร่วมกับบุคคลอื่นหรือไม่) จึงเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย
       
       3.2 หากจะพิจารณาว่าการใช้คลื่นความถี่ดังกล่าวเพื่อให้บริการ 3G เป็นการร่วมดำเนินการระหว่าง กสท และทรูมูฟ การดำเนินการดังกล่าวก็ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากถือได้ว่า เป็นการที่ กสท อนุญาตให้ทรูมูฟร่วมใช้คลื่นความถี่ เพราะทรูมูฟย่อมได้ประโยชน์จากการดำเนินการดังกล่าวอันเป็นการแสวงหาประโยชน์จากคลื่นความถี่ โดยมิได้มีการปฏิบัติตามประกาศ กทช.ว่าด้วยการโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และการให้ผู้อื่นร่วมใช้คลื่นความถี่ในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2550 ถือได้ว่าเป็นการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2543 และเป็นการใช้คลื่นความถี่โดยไม่ได้รับอนุญาตตาม พ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544 นอกจากนี้ยังเป็นการกระทำที่อยู่นอกกรอบของใบอนุญาตของ กสทด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นและเพื่อป้องกันมิให้มีการกล่าวอ้างคำสั่งหรือการอนุญาตของ กทช. เพื่อกระทำผิดกฎหมายและละเมิดสิทธิของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงใคร่ขอให้ กทช.ได้โปรดมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง รวมถึงขอให้เพิกถอนคำสั่ง หรือการอนุญาตใดๆ ที่ให้ กสท หรือบุคคลใดใช้คลื่นความถี่ย่าน 850 MHz และห้ามมิให้ กสท และทรูมูฟ ดำเนินการใช้คลื่นความถี่ตามหนังสืออนุญาตของ กทช.เพื่อให้บริการ 3G
       
       Company Related Links :
       DTAC
       NTC
       CAT
       TRUE MOVE

คลังข้อมูลข่าวธุรกิจ
DTAC
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทรู มูฟ จำกัด
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ทรูมูฟทดลอง 3G ดีแทคโวย กสท ลักไก่ความถี่มิชอบ
ข่าวล่าสุด ในหมวด
‘ดีแทค’ ประกาศตั้ง CEO ใหม่ ดึงมาจากเทเลนอร์ ฮังการี
“ดีแทค” ระบุคลื่นย่านความถี่สูงเพียงพอ ไม่เข้าร่วมประมูล 1800 MHz
“เอไอเอส” เดินหน้าจับมือพันธมิตร IoT ตั้งเป้าเพิ่มรายได้จากธุรกิจองค์กรสู่ 1.5 หมื่นล้านบาท
หรือว่า 15 มิ.ย. จะไม่มีโอเปอเรเตอร์ยื่นซองร่วมประมูล 1800 MHz
ไอโฟนยังต้องรอ! AIS จุดพลุ NEXT G ปูพรมแอนดรอยด์ 15 ล้านเครื่องทั่วไทย
5 อันดับข่าวยอดนิยมของหมวด
‘ดีแทค’ ประกาศตั้ง CEO ใหม่ ดึงมาจากเทเลนอร์ ฮังการี
เน็ตชายขอบ ส่งผลทรู ออนไลน์ โฟกัสลูกค้าเมือง ทำราคาไฟเบอร์ 1 Gbps 2,999 บาท
กูเกิล ทุ่ม 1.8 หมื่นล้าน ซื้อหุ้น JD.com
Huawei ปัดข้อหาออสซี สาบาน Huawei ไม่สอดแนมใคร
อนุฯ โทรคม กสทช. ชงบอร์ดประมูล 1800-900 MHz ใหม่ ก่อนหมดสัมปทาน
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
จำนวนคนโหวต 55 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 48 คน
88 %
ไม่เห็นด้วย 7 คน
12 %
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
5. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ cs@astvmanager.com หรือ cs.astvmanager@gmail.com ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ/e-mail ของคุณ : *
 
 *
 
 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2018