หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรก Telecom | โทรคมนาคม
โทรคมนาคม ข่าวโทรคมนาคม

ทีโอทีเลือกทีทีแอนด์ทีทำแผนฟื้นฟูกิจการ

โดย MGR Online
20 มกราคม 2552 10:47 น.
ทีโอทีเลือกทีทีแอนด์ทีทำแผนฟื้นฟูกิจการ
นายวรุธ สุวกร กรรมการผู้จัดการใหญ่ทีโอที
        ทีโอทีในฐานะเจ้าหนี้รายใหญ่สนับสนุนทีทีแอนด์ที ให้เป็นผู้จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการตนเอง "วรุธ" แจง 3 เหตุผล ทีโอทีเลือกทีทีแอนด์ทีเพราะ 1.ทีโอที มีโอกาสได้รับประโยชน์หรือได้รับหนี้คืนสูงสุด 2.ทีทีแอนด์ที ไม่ได้คัดค้าน มูลหนี้ของ ทีโอที และ 3.ทีโอทีกับทีทีแอนด์ที เป็นบริษัทร่วมการงานในธุรกิจโทรคมนาคม จะเป็นประโยชน์ ต่อทีโอที ในการรับรู้ขั้นตอนแนวทางการจัดทำแผนฟื้นฟู ในฐานะเจ้าหนี้ และบริษัทร่วมการงาน ด้านสหภาพฯ ทีโอทีไม่เห็นด้วยออกแถลงการณ์ค้านอวดภูมิรู้เหนือชาวบ้านทั้งๆที่ยังจัดแจงปัญหาความโปร่งใสภายในเรื่องเปอร์เซ็นต์ประกันรถยนต์และประกันสุขภาพของสมาชิกไม่ได้
       
       แหล่งข่าวในทีโอทีกล่าวว่าตามคำสั่งศาลล้มละลายกลางกำหนดให้บริษัท ทีทีแอนด์ที จะต้องจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ ทำให้ ทีโอที ในฐานะเจ้าหนี้ของ ทีทีแอนด์ที มีสิทธิในการออกเสียงเลือกผู้จัดทำแผน เพราะ ทีโอที เป็นเจ้าหนี้ทีทีแอนด์ทีเป็นเงินถึง 29,995 ล้านบาท (ตามใบแจ้งหนี้ ที่ ทีทีแอนด์ที ยอมรับ)
       
       เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ได้เรียกประชุมเจ้าหนี้ทีทีแอนด์ที เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2552 เพื่อเลือกผู้ทำแผนปรากฏว่าทีทีแอนด์ที ลูกหนี้ได้เสนอตัวเป็นผู้ทำแผนเอง โดยทีทีแอนด์ทีได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหนี้จำนวน 22 ราย รวมทั้งทีโอที เจ้าหนี้รายใหญ่ด้วยคิดเป็นจำนวนหนี้ 24,027 ล้านบาทหรือเป็น 54.73% ของหนี้ทั้งหมด
       
       ส่วน บริษัท พี แพลนเนอร์ บริษัทผู้รับจัดทำแผนอีกราย ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหนี้ 23 รายส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้จากบริษัทต่างประเทศ คิดเป็นจำนวนหนี้เพียง 19,872 ล้านบาท หรือคิดเป็น 45.27% ของหนี้ทั้งหมด
       
       ทั้งนี้ ผลการประชุมเจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นต้องรายงานผลการลงมติของที่ประชุมเจ้าหนี้ เพื่อให้ศาลล้มละลายกลาง พิจารณา และมีคำสั่งแต่งตั้ง ทีทีแอนด์ที เป็นผู้ทำแผนหากศาลเห็นชอบจะได้แจ้งกำหนด นัดพิจารณาให้เจ้าหนี้เป็นผู้บริหารชั่วคราว ทีทีแอนด์ที และผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ทำแผนได้ทราบต่อไป
       

       การประชุมเจ้าหนี้เพื่อเลือกผู้ทำแผน มีผู้เสนอผู้ทำแผน 2 รายคือ บริษัท แอฟวะนิว เอเชีย อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด (เจ้าหนี้) เสนอ บริษัท พี แพลนเนอร์จำกัด เป็นผู้ทำแผน โดยบริษัท พี แพลนเนอร์ คิดค่าตอบแทน และค่าที่ปรึกษา เป็นเงิน 2 – 5 ล้านบาท ส่วนลูกหนี้คือตัวทีทีแอนด์ทีได้เสนอตนเองเป็นผู้ทำแผนโดยไม่คิดค่าตอบแทนและไม่มีค่าที่ปรึกษา
       
       เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ได้มีการเรียกประชุมเจ้าหนี้ของ ทีทีแอนด์ทีหลายครั้ง คือวันที่ 22 , 26 , 29 และ วันที่ 30 ธ.ค. 2551 แต่ไม่สามารถหาข้อยุติได้เนี่องจากเจ้าหนี้ของทีทีแอนด์ที มีถึง 54 ราย ไม่สามารถนับคะแนนเสียงได้ เนื่องจากเจ้าหนี้จากต่างประเทศกว่า 10 บริษัท คัดค้านการออกเสียงลงคะแนนออกเสียงของทีโอที
       
       แต่ในที่สุด เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้พิเคราะห์และพยานหลักฐานต่างๆ โดยละเอียดแล้ว ได้ยอมรับจำนวนหนี้ที่ทีทีแอนด์ทีเป็นหนี้ ทีโอทีจำนวนทั้งสิ้น 21,935 ล้านบาทจำนวนหนี้ดังกล่าวมีผลให้ทีโอทีมีสิทธิออกเสียงในการคัดเลือกผู้จัดทำแผนครั้งนี้ด้วย
       
       นายวรุธ สุวกร กรรมการผู้จัดการใหญ่ทีโอที กล่าวว่า ผลการประชุมของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นที่พอใจของทีโอที เพราะสอดคล้องกับการความต้องการของผู้บริหารระดับสูง ที่ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2551 โดยในการประชุมผู้บริหารระดับสูง ของ ทีโอที ได้พิจารณาถึงทางเลือก และข้อดี ข้อเสียเปรียบเทียบ ทั้ง 2 บริษัทที่จะเป็นผู้ทำแผน สรุปความเห็นดังนี้
       
       1.ทีโอที จำเป็นต้องพิจาณาเลือกผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการที่ ทีโอที มีโอกาสได้รับประโยชน์หรือ ได้รับหนี้คืนสูงสุด กล่าวคือ เลือกผู้ที่ไม่คัดค้านหรือยอมรับหนี้ที่ ทีโอทีเรียกร้องทั้งหมด 2. ทีทีแอนด์ที ไม่ได้คัดค้าน มูลหนี้ของ ทีโอที แต่อย่างใด และ3.ทีโอที และ ทีทีแอนด์ที เป็นบริษัทร่วมการงานในธุรกิจโทรคมนาคมจะเป็นประโยชน์ต่อทีโอทีในการรับรู้ขั้นตอนแนวทางการจัดทำแผนฟื้นฟูในฐานะเจ้าหนี้ และบริษัทร่วมการงาน
       
       แหล่งข่าวกล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการบอร์ด ทีโอที เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2551 ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ ประธานกรรมการบอร์ดทีโอที และนาย ระเฑียร ศรีมงคล กรรมการบอร์ด ได้ให้ข้อเสนอแนะฝ่ายบริหารทีโอที ให้ไปประสานงานในการจัดทำแผนเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของทีโอทีและหากทีทีแอนด์ทีไม่คัดค้านมูลค่าหนี้ก็ให้ทีทีแอนด์ทีเป็นผู้จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ โดยคณะกรรมการบอร์ดได้มีมติเห็นชอบให้ฝ่ายบริหารทีโอทีแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเจรจากับทีทีแอนด์ที ในการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการร่วมกันโดยให้กรรมการทีโอที นายระเฑียร ศรีมงคล เป็นที่ปรึกษาคณะทำงาน
       
       ขณะเดียวกัน สหภาพฯทีโอที (สรท.) ได้ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับการทำแผนฟื้นฟูกิจการของทีทีแอนด์ที โดยสหภาพฯทำตัวเป็นผู้รู้ดีไม่เห็นด้วย กับการตัดสินใจของ ทีโอที และตั้งข้อสงสัยว่าทำไม กรรมการผู้จัดการใหญ่จึงเลือกทีทีแอนด์ทีเป็นผู้จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ เพราะทีโอทีจะเสียประโยชน์เนื่องจากทีโอทีมีคดีแพ่งและอาญา หลายจังหวัดกับทีทีแอนด์ทีแล้วทำไมยังเลือกทีทีแอนด์ทีอีกเชื่อมั่นได้อย่างไรว่า วิธีการนี้ดีที่สุดกับทีโอที
       
       แหล่งข่าวจากสหภาพฯทีโอทีแจ้งว่า หลังจากมีการปลดนายอนันต์ ศรีม่วง จากเลขานุการสหภาพฯทีโอทีแล้ว การออกแถลงการณ์ต่าง ๆ มีกรรมการรู้เห็นเพียง 2 – 3 คนเท่านั้นและจะยุ่งไปทุกเรื่อง ไม่ได้ดูตัวเองและไม่มองภาพกว้าง เพราะหากเลือกเอา บริษัท พี แพลนเนอร์ แล้ว เท่ากับทีโอทียอมรับให้เจ้าหนี้ต่างประเทศมีส่วนแบ่งในหนี้ของทีทีแอนด์ที จะทำให้ทีโอทีได้รับชำระหนี้ลดลง เพราะต้องแบ่งการชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ต่างประเทศด้วย
       
       การบริหารงาน ศูนย์เลี้ยงเด็ก สหภาพฯทีโอที ที่เงินขาดหายไป กว่า 4 ล้านบาท ยังไม่สามารถตรวจสอบ และทำบัญชี ชี้แจงสมาชิก ในวันประชุมใหญ่ เมื่อ 11 ธ.ค. ที่ผ่านมาได้ แล้วอย่างนี้จะเอาภูมิปัญญาอะไรไปตั้งข้อกล่าวหาคนอื่นๆ ขอให้ตรวจสอบพวกตนเอง ให้ขาวสะอาดก่อน เช่น เรื่อง เปอร์เซ็นต์ประกันรถยนต์และ ประกันสุขภาพของสมาชิก กำลังจะถูกเปิดโปงเหมือนกรณีศูนย์เลี้ยงเด็ก’
       
       Company Related Links :
       TOT
       TT&T

คลังข้อมูลข่าวธุรกิจ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)
ข่าวล่าสุด ในหมวด
‘ดีแทค’ ประกาศตั้ง CEO ใหม่ ดึงมาจากเทเลนอร์ ฮังการี
“ดีแทค” ระบุคลื่นย่านความถี่สูงเพียงพอ ไม่เข้าร่วมประมูล 1800 MHz
“เอไอเอส” เดินหน้าจับมือพันธมิตร IoT ตั้งเป้าเพิ่มรายได้จากธุรกิจองค์กรสู่ 1.5 หมื่นล้านบาท
หรือว่า 15 มิ.ย. จะไม่มีโอเปอเรเตอร์ยื่นซองร่วมประมูล 1800 MHz
ไอโฟนยังต้องรอ! AIS จุดพลุ NEXT G ปูพรมแอนดรอยด์ 15 ล้านเครื่องทั่วไทย
5 อันดับข่าวยอดนิยมของหมวด
‘ดีแทค’ ประกาศตั้ง CEO ใหม่ ดึงมาจากเทเลนอร์ ฮังการี
เน็ตชายขอบ ส่งผลทรู ออนไลน์ โฟกัสลูกค้าเมือง ทำราคาไฟเบอร์ 1 Gbps 2,999 บาท
กูเกิล ทุ่ม 1.8 หมื่นล้าน ซื้อหุ้น JD.com
Huawei ปัดข้อหาออสซี สาบาน Huawei ไม่สอดแนมใคร
อนุฯ โทรคม กสทช. ชงบอร์ดประมูล 1800-900 MHz ใหม่ ก่อนหมดสัมปทาน
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
จำนวนคนโหวต 9 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 3 คน
34 %
ไม่เห็นด้วย 6 คน
66 %
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
5. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ cs@astvmanager.com หรือ cs.astvmanager@gmail.com ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ/e-mail ของคุณ : *
 
 *
 
 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2018