หน้าแรกผู้จัดการ Online | Management&HR
 

มนุษย์เงินเดือนซึม เหตุเงินเดือนปี 2556 ปรับขึ้นน้อยกว่าปี 2555

โดย MGR Online
16 พฤศจิกายน 2555 00:51 น.
มนุษย์เงินเดือนซึม เหตุเงินเดือนปี 2556 ปรับขึ้นน้อยกว่าปี 2555
        สมาคมการจัดการฯฟันธงปี 2556 เงินเดือนปรับขึ้นน้อยกว่าปี 2555 เฉลี่ยทุกกลุ่มธุรกิจปรับขึ้น 6.02% กลุ่มธุรกิจรับสร้างบ้านยิ้มร่าปรับขึ้นสูงสุด 7.64% กลุ่มอื่น ๆ 7.27% กลุ่มธุรกิจการพิมพ์และสิ่งพิมพ์ 6.63% ขณะอัตราการจ่ายโบนัสคงที่ทุกกลุ่มธุรกิจเฉลี่ย 1.48 เดือน กลุ่มไฟฟ้าอิเลคทรอนิส์จ่ายสูงสุด 2.40 เดือน กลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ 1.85 เดือน กลุ่มธุรกิจยาง เครื่องหนัง ปิโตรเลียมและแก๊ส 1.75 เดือน
       
       สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย จัดการสำรวจเป็นประจำทุกปี สำหรับการบริหารค่าจ้างเงินเดือนและสวัสดิการ เพื่อเป็นข้อมูลสำคัญในการตัดสินใจทางการบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการกำหนดค่าจ้างหรือปรับขึ้นค่าจ้างประจำปีให้แก่พนักงานในองค์การ เพื่อความเที่ยงตรง และยุติธรรม องค์การจึงจำเป็นต้องแสวงข้อมูลจากภายนอกเพื่อนำมาเปรียบเทียบกับองค์การของตนเองอย่างสมเหตุสมผล
       สมาคมการจัดการฯตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นศูนย์กลางรวบรวมฐานข้อมูลด้านการบริหารค่าจ้างเงินเดือนและสวัสดิการ เพื่อสนับสนุนผู้ที่ทำหน้าที่ในการบริหารค่าจ้างเงินเดือนขององค์การจึงได้ดำเนินการจัดทำการสำรวจอัตราค่าจ้าง ซึ่งในปี 2555/2556 มีบริษัทเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 194 บริษัท จำนวน 12 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่
       ก่อสร้าง-อสังหาริมทรัพย์-วัสดุก่อสร้าง 15 บริษัท การขนส่ง 12 บริษัท การพิมพ์และสิ่งพิมพ์ 6 บริษัท เคมีภัณฑ์และพลาสติก 22 บริษัท พาณิชยกรรม 18 บริษัท ไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์ 23 บริษัท ยาง เครื่องหนัง ปิโตรเลียมและแก๊ส 7 บริษัท ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ 32 บริษัท รับสร้างบ้าน 15 บริษัท โลหะและเหล็ก 6 บริษัท อาหารและเครื่องดื่ม19 บริษัท อื่นๆ19 บริษัท
       นายประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร หัวหน้าโครงการสำรวจอัตราค่าจ้าง เปิดเผยว่าบริษัทที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดเป็นองค์การที่มีขนาดเล็ก รายได้ต่อปีน้อยกว่า100 ล้านบาท คิดเป็น 25.77% รองลงมา คือ องค์การที่มีขนาดกลางรายได้ต่อปี 101-500 ล้านบาท บาท คิดเป็น 21.65% และรายได้ระหว่าง 501-1,000 ล้านบาท คิดเป็น 14.95%
       โดยอัตราแรกจ้างสำหรับผู้ที่จบการศึกษาใหม่ บริษัทที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ มีระยะเวลาการทดลองงานอยู่ที่ 119 วัน 92 บริษัท และ 120 วัน 60 บริษัท, 90 วัน 19 บริษัท และ180 วัน 7 บริษัท
       ผลการสำรวจอัตราเงินเดือนแรกจ้างแบ่งตามวุฒิการศึกษา (ก่อนบรรจุ) พบว่า
       ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.สายเทคนิค 9,050 บาท สายพาณิชย์ 9,000 บาท
       ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.สายเทคนิค 10,000 บาท สายพาณิชย์ 9,675 บาท
       ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม 16,000 บาท สาขาวิทยาศาสตร์ 14,500 บาท สาขาคอมพิวเตอร์ 15,000 บาท สาขาบริหารธุรกิจ 12,500 บาท สาขาบัญชี 12,000 บาท สาขาสังคมศาสตร์ 12,480 บาท
       ระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรม 19,250 บาท สาขาวิทยาศาสตร์ 18,000 บาท สาขาคอมพิวเตอร์ 18,000บาท สาขาบริหารธุรกิจ 16,640 บาท สาขาบัญชี 17,500 บาท สาขาสังคมศาสตร์ 16,000 บาท
       ทั้งนี้ การคาดการณ์การขึ้นเงินเดือนประจำปี 2556 เฉลี่ยของทุกกลุ่มธุรกิจอยู่ที่ 6.02% โดยกลุ่มธุรกิจที่มีการปรับขึ้นเงินเดือนสูงที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจรับสร้างบ้าน 7.64% กลุ่มอื่น ๆ 7.27% กลุ่มธุรกิจการพิมพ์และสิ่งพิมพ์ 6.63% กลุ่มธุรกิจยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ 6.29% และกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 6.18%
       สำหรับการคาดการณ์การจ่ายโบนัสคงที่ทุกกลุ่มธุรกิจเฉลี่ย 1.48 เดือน กลุ่มธุรกิจที่มีการจ่ายโบนัสคงที่สูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ กลุ่มไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์ 2.40 เดือน กลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ 1.85 เดือน กลุ่มธุรกิจยาง เครื่องหนัง ปิโตรเลียมและแก๊ส 1.75 เดือน กลุ่มธุรกิจขนส่ง และกลุ่มธุรกิจรับสร้างบ้าน 1.50 เดือน กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์และพลาสติก และกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 1.36 เดือน
       ด้านการคาดการณ์การจ่ายโบนัสผันแปรประจำปี โดยเฉลี่ยทุกกลุ่มอยู่ที่ 2.72 เดือน กลุ่มธุรกิจที่มีการจ่ายโบนัสผันแปรสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ 3.99 เดือน กลุ่มธุรกิจพาณิชยกรรม 3.09 เดือน กลุ่มธุรกิจรับสร้างบ้าน 2.86 เดือน กลุ่มธุรกิจยาง เครื่องหนัง ปิโตรเลียมและแก๊ส 2.73 เดือน กลุ่มธุรกิจการพิมพ์และสิ่งพิมพ์ 2.67 เดือน
       ทั้งนี้ คาดการณ์การจ่ายโบนัสคงที่และโบนัสผันแปรรวมประจำปี โดยเฉลี่ยทุกกลุ่มอยู่ที่ 2.92 เดือน กลุ่มที่มีการจ่ายโบนัสรวมสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ 4.15 เดือน กลุ่มธุรกิจการพิมพ์และสิ่งพิมพ์ 3.33 เดือน กลุ่มธุรกิจยาง เครื่องหนัง ปิโตรเลียมและแก๊ส 3.04 เดือน กลุ่มธุรกิจการขนส่ง 2.94 เดือน กลุ่มธุรกิจรับสร้างบ้าน 2.88 เดือน
       จากผลสำรวจในข้างต้นนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554/2555 นั้น พบว่าในส่วนของเปอร์เซ็นต์ของการขึ้นเงินเดือน โบนัสคงที่และโบนัสผันแปรนั้นมีแนวโน้มที่จะปรับลดลง

ข่าวล่าสุด ในหมวด
“อนันดา”สร้างแต้มต่อ จับมือ“ดิ แอสคอทท์”ขยายฐานธุรกิจ
เปิดตัว “TMB WOW FRIDAY” สิทธิประโยชน์ที่ได้มากกว่า ทุกศุกร์สัปดาห์ที่สามของเดือน เสริมภาพ“ยิ่งใช้ ยิ่งได้”
ตลท.เปิดงาน“IT Future for Capital Market” #1/2561 หัวข้อ “INNOVATION – Towards Possibilities”
5 งานไอทีมาแรง!! เปิดรับสูงสุด ใครเก่งสมัครเลย “จ๊อบไทย”เผยตำแหน่งว่าง 4,000 อัตราต่อเดือน
ไปรษณีย์เตือน!! “อย่าให้คนแปลกหน้ายืมบัตรประชาชน”
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
จำนวนคนโหวต 21 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 15 คน
72 %
ไม่เห็นด้วย 6 คน
28 %
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2018