หน้าแรกผู้จัดการ Online | Management&HR
 

มนุษย์เงินเดือนซึม เหตุเงินเดือนปี 2556 ปรับขึ้นน้อยกว่าปี 2555

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์
16 พฤศจิกายน 2555 00:51 น.
มนุษย์เงินเดือนซึม เหตุเงินเดือนปี 2556 ปรับขึ้นน้อยกว่าปี 2555
        สมาคมการจัดการฯฟันธงปี 2556 เงินเดือนปรับขึ้นน้อยกว่าปี 2555 เฉลี่ยทุกกลุ่มธุรกิจปรับขึ้น 6.02% กลุ่มธุรกิจรับสร้างบ้านยิ้มร่าปรับขึ้นสูงสุด 7.64% กลุ่มอื่น ๆ 7.27% กลุ่มธุรกิจการพิมพ์และสิ่งพิมพ์ 6.63% ขณะอัตราการจ่ายโบนัสคงที่ทุกกลุ่มธุรกิจเฉลี่ย 1.48 เดือน กลุ่มไฟฟ้าอิเลคทรอนิส์จ่ายสูงสุด 2.40 เดือน กลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ 1.85 เดือน กลุ่มธุรกิจยาง เครื่องหนัง ปิโตรเลียมและแก๊ส 1.75 เดือน
       
       สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย จัดการสำรวจเป็นประจำทุกปี สำหรับการบริหารค่าจ้างเงินเดือนและสวัสดิการ เพื่อเป็นข้อมูลสำคัญในการตัดสินใจทางการบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการกำหนดค่าจ้างหรือปรับขึ้นค่าจ้างประจำปีให้แก่พนักงานในองค์การ เพื่อความเที่ยงตรง และยุติธรรม องค์การจึงจำเป็นต้องแสวงข้อมูลจากภายนอกเพื่อนำมาเปรียบเทียบกับองค์การของตนเองอย่างสมเหตุสมผล
       สมาคมการจัดการฯตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นศูนย์กลางรวบรวมฐานข้อมูลด้านการบริหารค่าจ้างเงินเดือนและสวัสดิการ เพื่อสนับสนุนผู้ที่ทำหน้าที่ในการบริหารค่าจ้างเงินเดือนขององค์การจึงได้ดำเนินการจัดทำการสำรวจอัตราค่าจ้าง ซึ่งในปี 2555/2556 มีบริษัทเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 194 บริษัท จำนวน 12 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่
       ก่อสร้าง-อสังหาริมทรัพย์-วัสดุก่อสร้าง 15 บริษัท การขนส่ง 12 บริษัท การพิมพ์และสิ่งพิมพ์ 6 บริษัท เคมีภัณฑ์และพลาสติก 22 บริษัท พาณิชยกรรม 18 บริษัท ไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์ 23 บริษัท ยาง เครื่องหนัง ปิโตรเลียมและแก๊ส 7 บริษัท ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ 32 บริษัท รับสร้างบ้าน 15 บริษัท โลหะและเหล็ก 6 บริษัท อาหารและเครื่องดื่ม19 บริษัท อื่นๆ19 บริษัท
       นายประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร หัวหน้าโครงการสำรวจอัตราค่าจ้าง เปิดเผยว่าบริษัทที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดเป็นองค์การที่มีขนาดเล็ก รายได้ต่อปีน้อยกว่า100 ล้านบาท คิดเป็น 25.77% รองลงมา คือ องค์การที่มีขนาดกลางรายได้ต่อปี 101-500 ล้านบาท บาท คิดเป็น 21.65% และรายได้ระหว่าง 501-1,000 ล้านบาท คิดเป็น 14.95%
       โดยอัตราแรกจ้างสำหรับผู้ที่จบการศึกษาใหม่ บริษัทที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ มีระยะเวลาการทดลองงานอยู่ที่ 119 วัน 92 บริษัท และ 120 วัน 60 บริษัท, 90 วัน 19 บริษัท และ180 วัน 7 บริษัท
       ผลการสำรวจอัตราเงินเดือนแรกจ้างแบ่งตามวุฒิการศึกษา (ก่อนบรรจุ) พบว่า
       ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.สายเทคนิค 9,050 บาท สายพาณิชย์ 9,000 บาท
       ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.สายเทคนิค 10,000 บาท สายพาณิชย์ 9,675 บาท
       ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม 16,000 บาท สาขาวิทยาศาสตร์ 14,500 บาท สาขาคอมพิวเตอร์ 15,000 บาท สาขาบริหารธุรกิจ 12,500 บาท สาขาบัญชี 12,000 บาท สาขาสังคมศาสตร์ 12,480 บาท
       ระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรม 19,250 บาท สาขาวิทยาศาสตร์ 18,000 บาท สาขาคอมพิวเตอร์ 18,000บาท สาขาบริหารธุรกิจ 16,640 บาท สาขาบัญชี 17,500 บาท สาขาสังคมศาสตร์ 16,000 บาท
       ทั้งนี้ การคาดการณ์การขึ้นเงินเดือนประจำปี 2556 เฉลี่ยของทุกกลุ่มธุรกิจอยู่ที่ 6.02% โดยกลุ่มธุรกิจที่มีการปรับขึ้นเงินเดือนสูงที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจรับสร้างบ้าน 7.64% กลุ่มอื่น ๆ 7.27% กลุ่มธุรกิจการพิมพ์และสิ่งพิมพ์ 6.63% กลุ่มธุรกิจยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ 6.29% และกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 6.18%
       สำหรับการคาดการณ์การจ่ายโบนัสคงที่ทุกกลุ่มธุรกิจเฉลี่ย 1.48 เดือน กลุ่มธุรกิจที่มีการจ่ายโบนัสคงที่สูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ กลุ่มไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์ 2.40 เดือน กลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ 1.85 เดือน กลุ่มธุรกิจยาง เครื่องหนัง ปิโตรเลียมและแก๊ส 1.75 เดือน กลุ่มธุรกิจขนส่ง และกลุ่มธุรกิจรับสร้างบ้าน 1.50 เดือน กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์และพลาสติก และกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 1.36 เดือน
       ด้านการคาดการณ์การจ่ายโบนัสผันแปรประจำปี โดยเฉลี่ยทุกกลุ่มอยู่ที่ 2.72 เดือน กลุ่มธุรกิจที่มีการจ่ายโบนัสผันแปรสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ 3.99 เดือน กลุ่มธุรกิจพาณิชยกรรม 3.09 เดือน กลุ่มธุรกิจรับสร้างบ้าน 2.86 เดือน กลุ่มธุรกิจยาง เครื่องหนัง ปิโตรเลียมและแก๊ส 2.73 เดือน กลุ่มธุรกิจการพิมพ์และสิ่งพิมพ์ 2.67 เดือน
       ทั้งนี้ คาดการณ์การจ่ายโบนัสคงที่และโบนัสผันแปรรวมประจำปี โดยเฉลี่ยทุกกลุ่มอยู่ที่ 2.92 เดือน กลุ่มที่มีการจ่ายโบนัสรวมสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ 4.15 เดือน กลุ่มธุรกิจการพิมพ์และสิ่งพิมพ์ 3.33 เดือน กลุ่มธุรกิจยาง เครื่องหนัง ปิโตรเลียมและแก๊ส 3.04 เดือน กลุ่มธุรกิจการขนส่ง 2.94 เดือน กลุ่มธุรกิจรับสร้างบ้าน 2.88 เดือน
       จากผลสำรวจในข้างต้นนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554/2555 นั้น พบว่าในส่วนของเปอร์เซ็นต์ของการขึ้นเงินเดือน โบนัสคงที่และโบนัสผันแปรนั้นมีแนวโน้มที่จะปรับลดลง

ข่าวล่าสุด ในหมวด
SCG เดินหน้าขยายลงทุน มุ่งสู่ผู้นำธุรกิจอย่างยั่งยืนในอาเซียน
8 เทรนด์ค่านิยม คนรุ่นใหม่ อยากรวยทางลัด
ธุรกิจครอบครัวทั่วโลกยังคงเผชิญ 2 ปัญหาใหญ่ การบริหารงาน - การแยกความแตกต่างระหว่างครอบครัวกับความเป็นมืออาชีพ
ทีดีอาร์ไอเผยอนาคตคุณภาพคนไทย 30 ปีข้างหน้า รับมือสังคมสูงวัย ชี้การศึกษา-ระบบสวัสดิการฉุดรั้ง
5 สุดยอด SME คว้ารางวัล“Bai Po Business Awards by Sasin”
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
จำนวนคนโหวต 21 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 15 คน
72 %
ไม่เห็นด้วย 6 คน
28 %
ความคิดเห็นที่ 18 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เงินประจำตำแหน่งควรเลิกได้แล้ว จ้างทำเป็นแถว ลองให้มันสาบานดูซิว่าไม่ได้จ้างเขาทำ ส่วนที่ทำเองบ้างได้ไม่ได้บ้าง ที่มีคุณภาพก็มี ไม่มีคุณภาพก็มี ต่อไปควรจะต้องมีการประเมินครูที่ได้เงินประจำตำแหน่งจากผลงานการสอน และคุณภาพของนักเรียน เพราะปัจจุบันคุณภาพนักเรียนแย่มาก คุณธรรมจริยธรรมก็เสื่อมมากทั้งครู และนักเรียน เลิกเอาเปรียบประชาชนเถอะครู และข้าราชการที่กินเงินประจำตำแหน่งที่ด้อยทั้งด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ยกเลิกไปเลย
ข้าราชการ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 15 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
คนงานพม่าได้งานที่ใหม่ บอกว่าได้เงินเดือน 9,000 บาท พูดไทยไม่ได้เลย จบข่าว
weerawat_o@yahoo.com
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 13 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ไม่ขึ้นมา 4 ปีแล้ว โว้ย
OSL
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 12 +12 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อยากจะให้ยกเลิกคำว่าโบนัสข้าราชการเหมือนกัน เพราะมันม่ใช่โบนัส เคยได้ประมาณ 2000 บาทนิดหน่อย(ซี8) น้อยมากไม่อยากได้ เพราะได้แล้วโดนชาวบ้านด่าเปล่าๆ เงินจำนวนนี้ยังเอาไปเติมน้ำมันรถไม่พอเลย อยู่ต่างจังหวัดไม่มีรถแท็กซี่ ไม่รถเมล์ หรือรถไฟฟ้า รถไฟใต้ดินทั้งหลายแหล่ มีแต่รถตัวเอง หากปั่นจักรยานหรือขับมอเตอร์ไซต์ก็ไม่ไหว ไปกลับ บ้านและที่ทำงาน 20 กิโลเมตร แต่ยังไงก็ไม่อยากได้โบนัสปลอมๆ ยอมจนแต่ไม่ยอมถูกด่า
kunmiddle1@gmail.com
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 11 +67 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
สมควรยกเลิกโบนัสของข้าราชการได้แล้วผมก็เป็นข้าราชการคนหนึ่งเหมือนกันไม่เห็นด้วยทั้งนานแล้วไม่รู้ผู้บริหารระดับกระทรวงเอาสมองส่วนคิดว่าราชการของเราลงทุ่นอะไรบ้างที่จะต้องเอากำไรมาเป็นโบนัสนั้นคือเงินภาษีชาวบ้านทั้งนั้นเลยข้าราชการสมควรเป็นผู้รับใช้ประชนไม่ใช่มากินเงินภาษีชาวบ้าน
สสสววววววว
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 8 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
โบนัสของผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ 3แสน อาจารย์ได้ 2000กว่าๆ เจ้าหน้าที่ได้ไมถึงพัน ไอ้พวกที่รับจ้างเป็นสภามหาวิทยาลัยช่วยแหกตาดูหน่อย
ทนไม่ได้กับพวกหน้าด้าน
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 7 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
มั่วนั่งเทียนเขียนหรือป่าว กลุ่มยานยนต์ในประเทศมีไม่กี่ที่ แต่ละที่ก็ให้สูงๆ ทั้งนั้น ลองไปทำวิจัยใหม่มันได้ค่าเฉลี่ยสูงกว่าที่ลงในข่าว?
VVN
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 6 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
มนุษย์เงินเดือนซึม มนุษย์ขี้ข้าอย่างข้าไม่ซึม ยังมีแรงเลวได้ต่อไปโว้ยยย ฮ่าๆๆ
สุกำพน
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 5 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
จัดเก็บภาษีให้แทบตาย โบนัสไม่ได้สักสลึง
จัดเก็บ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 4 +3 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ได้โบนัสนับว่ายังโชคดี หลายคนสิ้นปีนี้ก็ตกงานเเล้ว นายจ้างหลายที่ย้ายไปทำและเทศอื่นที่ค่าเเรงถูกกว่า คนของเค้าขยันเเละใฝ่เรียนรู้ เเถมไม่ต้องมาจ่ายใต้โตะ๊มหาศาลเเบบที่นี่
เซ็ง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 3 +18 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ทำไม มีระยะเวลาการทดลองงานอยู่ที่ 119 วัน และ 120 วัน
ในมาตรา 118 พูดถึงเรื่องการจ่ายค่าชดเชยตามอายุงานหากลูกจ้างทำงานตั้งแต่ 120 วันขึ้นไปแต่ไม่ครบ 1 ปี หากนายจ้างจะเลิกจ้างโดยที่ลูกจ้างไม่ได้กระทำความผิดทางวินัยที่เป็นกรณีร้ายแรง ก็ต้องจ่ายค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 30 วัน เลยทำให้บริษัทต่าง ๆ นำมากำหนดเป็นระยะเวลาทดลองงาน เพื่อจะได้ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายในกรณีที่ลูกจ้างไม่ผ่านทดลองงาน
ถามเอง-ตอบเอง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 2 +7 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เมื่อไรประชาชนจะฉลาดกันซะที
ก็ในเมื่อการเลือกผู้แทนของคุณที่จะเข้าไปเป็นฝ่ายบริหาร
มีแต่การใช้เงินมากมาย
ประชาชนก็ไปเลือกผู้แทนที่รวยเขามา
ผู้แทนก็ไปกินหัวคิวมากมาย
ประชาชนเดือดร้อนก็ไม่ต้องมาสะเออะแสดงความคิดเห็นอะไรหรอก
ประชาชนเลือกอนาคตเอง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 1 +74 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เดี่ยวนี้เอกชนอาย ราชการแล้วครับ
อบต. เทศบาล อบจ. ให้โบนัสข้าราชการ 1-5 เท่าของเิิงินเดือน พอได้งบประมาณมา ต้องกันไว้สำหรับโบนัสก่อนเลย ที่เหลือค่อยเอาไปให้ประชาชน พอสิ้นปี
อิ่มเปรมกันเลย 5 เท่าของเงินเดือน ปลัดได้ 2-3 แสน
นายกฯขอ 5% ของยอดโบนัส ภาษทั้งนั้น
อบต.ไทย
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
5. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ cs@astvmanager.com หรือ cs.astvmanager@gmail.com ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
โชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่แสดงความเห็น เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟซบุก กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

ชื่อ/e-mail ของคุณ : *
 
 *
  กฎกติกาการแสดงความคิดเห็นฉบับเต็ม
 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2014