หน้าแรกผู้จัดการ Online | Management&HR
 

วิจัยพบกลไกตลาดแรงงานไทยบกพร่อง ส่งผลใช้ศักยภาพไม่เต็มที่ สัญญาณชี้เผชิญปัญหาเชิงโครงสร้าง

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์
17 กันยายน 2556 00:53 น.
วิจัยพบกลไกตลาดแรงงานไทยบกพร่อง ส่งผลใช้ศักยภาพไม่เต็มที่ สัญญาณชี้เผชิญปัญหาเชิงโครงสร้าง
        เผยผลวิจัยพบกลไกตลาดแรงงานไทยบกพร่อง ไม่เอื้อต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานให้อยู่ในที่ๆ ได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ ชี้กลไกการปรับตัวของอัตราค่าจ้างไม่สมเหตุสมผล ส่งผลเสียต่อความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล
       
       งานสัมมนาวิชาการ Symposium 2013 เรื่อง “บทบาทของตลาดแรงงานกับความสามารถในการแข่งขันของไทย” (Labour Market Functioning and Thailand’s Competitiveness) ที่จัดขึ้นโดยธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยผลสำรวจผู้ประกอบการที่จัดทำขึ้นโดยหลายสถาบันเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่า ธุรกิจในประเทศไทยประสบปัญหาขาดแคลนกำลังแรงงานทั้งแง่ “ปริมาณ” และ “ทักษะ” ที่ตรงตามความต้องการ รวมทั้ง “อัตราการลาออก” ของลูกจ้างสูงกว่าในอดีตมาก
       
       เมื่อพิจารณาร่วมกับข้อมูลสถิติผู้สำเร็จการศึกษาในระดับสาขาวิชาต่างๆ แล้วพบว่า แรงงานที่ผลิตออกมาสู่ตลาดมีทิศทางของทักษะความชำนาญไม่ตรงกับความต้องการจากฝั่งนายจ้าง เกิดความไม่สมดุลระหว่าง supply กับ demand นำมาซึ่งสภาวะตลาดแรงงานตึงตัว ภาวะขาดแคลนแรงงานถูกหยิบยกขึ้นเป็นหนึ่งในข้อจำกัดสำคัญในการดำเนินธุรกิจไทยในปัจจุบัน

วิจัยพบกลไกตลาดแรงงานไทยบกพร่อง ส่งผลใช้ศักยภาพไม่เต็มที่ สัญญาณชี้เผชิญปัญหาเชิงโครงสร้าง
        แต่สิ่งที่ชวนสงสัยคือ เครื่องบ่งชี้ภาพรวมตลาดแรงงานไทยกลับไม่สะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงของความไม่สมดุลด้านอุปสงค์และอุปทานแรงงาน เพราะ(1) แม้ประเทศไทยจะมีปัญหาความไม่สอดคล้องของทักษะแรงงาน แต่อัตราการว่างงานโดยรวมยังทยอยปรับลดลงจนอยู่ในระดับต่ำมาก ไม่ว่าจะเทียบกับอดีตหรือเทียบกับประเทศกำลังพัฒนาอื่น โดยในปี 2555 ไตรมาส 3 อัตราการว่างงานไทยอยู่ที่ร้อยละ 0.6 เท่านั้น
       
       (2) แม้ประเทศไทยกำลังเผชิญกับสภาวะตลาดแรงงานตึงตัว โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานระดับประถมศึกษาที่มีแนวโน้มจะโยกย้ายออกจากภาคอุตสาหกรรมและบริการไปทำงานในภาคเกษตรมากขึ้น ตามการปรับสูงขึ้นของค่าจ้างที่ได้รับอานิสงส์จากราคาสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะหลัง แต่อัตราค่าจ้างที่แท้จริงโดยรวมไม่ได้ปรับเพิ่มเท่าใดนัก อัตราค่าจ้างเฉลี่ยที่แท้จริงของกลุ่มลูกจ้างค่อยๆ ปรับเพิ่มขึ้นหลังจากที่ปรับลดลงมามากจากผลกระทบของวิกฤตปี 2540 และกลับมาอยู่ในระดับใกล้เคียงช่วงก่อนวิกฤตได้ในปี 2554 และเริ่มปรับสูงกว่าได้ในปี 2555 ส่วนหนึ่งเป็นผลของการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำนำร่องในบางจังหวัด
       
       หากพิจารณาจากเครื่องบ่งชี้ทั้ง 2 นี้ จึงดูเหมือนว่าตลาดแรงงานไทยในภาพรวมค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพในการจัดสรรกำลังแรงงาน โดยที่กลไกการจัดสรรของตลาดแรงงานเองก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการปรับตัวของอัตราค่าจ้างเท่าใดนัก
       
       ดังนั้น งานศึกษานี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อทำความเข้าใจโครงสร้างตลาดแรงงานในช่วงที่ผ่านมาและประเมินบทบาทการทำหน้าที่ของตลาดแรงงานไทยในปัจจุบัน โดยอาศัยข้อมูลระดับจุลภาคเป็นสำคัญที่จะช่วยเชื่อมโยงมิติของตลาดแรงงานเชิงลึกมาสู่ภาพรวมที่กำลังเป็นประเด็นสงสัยนี้ได้

วิจัยพบกลไกตลาดแรงงานไทยบกพร่อง ส่งผลใช้ศักยภาพไม่เต็มที่ สัญญาณชี้เผชิญปัญหาเชิงโครงสร้าง
        โดยได้ตั้ง 3 คำถามที่สำคัญ คือ 1) ตลาดแรงงานไทยมีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง และมีบทบาทเอื้อต่อการเติบโตของผลิตภาพแรงงานและเศรษฐกิจไทยในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมาอย่างไร 2) กลไกการทำงานของตลาดแรงงานไทยทำหน้าที่ได้ดีเพียงใดในปัจจุบัน และ 3) จากการเชื่อมโยงข้อมูลเชิงลึกเข้ากับภาพรวมตลาดแรงงานชี้ให้เห็นถึงปัญหาเชิงโครงสร้างใดบ้างที่เกิดขึ้นในตลาดแรงงานไทย อันจะนำมาสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายอย่างไร
       
       ผลศึกษาชี้ว่า ช่วงก่อนวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 ตลาดแรงงานไทยมีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่เอื้อให้เศรษฐกิจเติบโตในอัตราเร่ง ผลิตภาพแรงงานไทยสูงขึ้นถึง 43% ระหว่างช่วงปี 2534-2539 แรงงานจึงได้รับค่าจ้างเฉลี่ยในอัตราที่สูงตาม แต่น่าเสียดายที่ข้อได้เปรียบต่อความสามารถในการแข่งขันนี้กลับทยอยลดลงไปหลังวิกฤตฯ แม้แรงงานไทยจะมีการศึกษาที่ดีขึ้น แต่ผลิตภาพแรงงานไทยระหว่างช่วงปี 2549-2555 เพิ่มขึ้นเพียง 5% เท่านั้น ส่งผลให้อัตราค่าจ้างโดยรวมไม่ได้ปรับเพิ่มมาก ทำให้เกิดคำถามต่อเนื่องถึงความคุ้มค่าของการลงทุนในการศึกษาของไทยทั้งที่จัดหาโดยรัฐและโดยความอุปถัมภ์จากทางบ้าน
       
       จากการวิเคราะห์เชิงปริมาณต่อการปรับตัวของตลาดแรงงานใน 3 เหตุการณ์สำคัญ คือ (1) ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 (2) ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในปี 2552 และ (3) ช่วงที่เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในปี 2554 ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า ตลาดแรงงานไทยมีกลไกในการจัดสรรอุปทาน (supply) แรงงานส่วนเกินได้ดีในการรองรับเหตุการณ์ภายนอกที่เข้ามากระทบ แต่กลไกด้านอื่นของตลาดแรงงานไทยกลับไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร โดยเฉพาะการปรับตัวภายหลังจากที่ผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจค่อยๆ จางลงแล้ว ภาพรวมอัตราการว่างงานที่อยู่ในระดับต่ำ และการชะลอตัวของผลิตภาพแรงงาน ตลอดจนอัตราค่าจ้างในมิติจุลภาคที่เห็นนั้น
       
       กลับกลายเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่า ประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาเชิงโครงสร้างของตลาดแรงงาน นำมาซึ่งการเคลื่อนย้ายแรงงานจากงานที่ใช้ผลิตภาพสูงสู่งานที่ใช้ผลิตภาพต่ำกว่า (misallocation) แรงงานไหลออกสุทธิจากภาคอุตสาหกรรมสู่การไหลเข้าสุทธิในภาคบริการ ซึ่งหมายรวมถึงภาคบริการที่มีมูลค่าเพิ่มไม่สูงนักในตลาดแรงงานนอกระบบที่มีสัดส่วนการจ้างงานถึงร้อยละ 30 ของแรงงานนอกระบบทั้งหมด

ข่าวล่าสุด ในหมวด
ธุรกิจทั่วโลกเล็งส่งพนักงานเรียนรู้งานต่างแดนเพิ่มขึ้น เตือนธุรกิจไทยคนเก่งสมองไหล
มุ่งสร้างนวัตกรรมชั้นเลิศเพื่อสังคมโลก วิศวะจุฬาฯ จัดงานโชว์ผลงานเด่น
ตลท.พุ่งเป้าสู่ความยั่งยืน มุ่งพัฒนาบจ.-เดินหน้าติวเข้มตลอดปีแพะ
เผย10 เทรนด์ยอดนิยม เชื่อปี 2020 จะมีหุ่นยนต์อยู่ในบ้าน
แนะหาพันธมิตรท้องถิ่น สร้างโอกาสลุยตลาดเกิดใหม่
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
จำนวนคนโหวต 5 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 5 คน
100 %
ยังไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย
0 %
ความคิดเห็นที่ 4 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เป็นกรรมกรวันละ300ทำทั้งวัน ตัดอ้อยก็ได้เท่ากันแต่หลังเลิกงานมีน้ำขาว น้ำแข็ง พ่วงโค๊ก เปปซี่ แถมนอนบ้าน เป็นใครก็กลับบ้าน หรือรับจ้างฉีดยา ทำครึ่งวันก็ได้แล้ว300
เงินที่กรรมกรจะได้เพิ่มมันหายไปเพราะยัดใต้โต๊ะ30-40%.ให้นักกินเมืองหมดแล้ว
jk
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 3 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
...ฉลาดกว่าเด็ก ป6 หน่อยเดียว เอาเงินเดือนหมื่นห้า...รอชาติหน้าเหอะ...
มงคล
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
แต่ขี้เกียจ กว่า เด็กอนุบาล
ไม่เชื่อลองใช้บริการ qpm บริหารคอนโด
 
ความคิดเห็นที่ 2 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
แรงงานไทยขี้เกียจ ค่าแรงแพง ชอบประท้วง เวลานี้ต่างชาติเค้าไปที่อื่นกันหมดแล้ว
เข้าใจเสียใหม่
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
วิจัยมาแบบนี้มันได้อะไร ทำไมไม่เสนอทางแก้ล่ะ หรือสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาคืออะไร ไม่เข้าใจ
คนไทย
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
บางครั้งการแก้ไขทำได้ยากครับหรือไม่ได้เลย ถ้านักการเมืองไม่นำไปใช้ และยังทำทุกอย่างแค่หวังคะแนนเสียง
JP
 
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
5. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ cs@astvmanager.com หรือ cs.astvmanager@gmail.com ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
โชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่แสดงความเห็น เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟซบุก กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

ชื่อ/e-mail ของคุณ : *
 
 *
  กฎกติกาการแสดงความคิดเห็นฉบับเต็ม
 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2015