หน้าแรกผู้จัดการ Online | Management&HR
 

วิจัยพบกลไกตลาดแรงงานไทยบกพร่อง ส่งผลใช้ศักยภาพไม่เต็มที่ สัญญาณชี้เผชิญปัญหาเชิงโครงสร้าง

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์
17 กันยายน 2556 00:53 น.
วิจัยพบกลไกตลาดแรงงานไทยบกพร่อง ส่งผลใช้ศักยภาพไม่เต็มที่ สัญญาณชี้เผชิญปัญหาเชิงโครงสร้าง
        เผยผลวิจัยพบกลไกตลาดแรงงานไทยบกพร่อง ไม่เอื้อต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานให้อยู่ในที่ๆ ได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ ชี้กลไกการปรับตัวของอัตราค่าจ้างไม่สมเหตุสมผล ส่งผลเสียต่อความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล
       
       งานสัมมนาวิชาการ Symposium 2013 เรื่อง “บทบาทของตลาดแรงงานกับความสามารถในการแข่งขันของไทย” (Labour Market Functioning and Thailand’s Competitiveness) ที่จัดขึ้นโดยธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยผลสำรวจผู้ประกอบการที่จัดทำขึ้นโดยหลายสถาบันเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่า ธุรกิจในประเทศไทยประสบปัญหาขาดแคลนกำลังแรงงานทั้งแง่ “ปริมาณ” และ “ทักษะ” ที่ตรงตามความต้องการ รวมทั้ง “อัตราการลาออก” ของลูกจ้างสูงกว่าในอดีตมาก
       
       เมื่อพิจารณาร่วมกับข้อมูลสถิติผู้สำเร็จการศึกษาในระดับสาขาวิชาต่างๆ แล้วพบว่า แรงงานที่ผลิตออกมาสู่ตลาดมีทิศทางของทักษะความชำนาญไม่ตรงกับความต้องการจากฝั่งนายจ้าง เกิดความไม่สมดุลระหว่าง supply กับ demand นำมาซึ่งสภาวะตลาดแรงงานตึงตัว ภาวะขาดแคลนแรงงานถูกหยิบยกขึ้นเป็นหนึ่งในข้อจำกัดสำคัญในการดำเนินธุรกิจไทยในปัจจุบัน

วิจัยพบกลไกตลาดแรงงานไทยบกพร่อง ส่งผลใช้ศักยภาพไม่เต็มที่ สัญญาณชี้เผชิญปัญหาเชิงโครงสร้าง
        แต่สิ่งที่ชวนสงสัยคือ เครื่องบ่งชี้ภาพรวมตลาดแรงงานไทยกลับไม่สะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงของความไม่สมดุลด้านอุปสงค์และอุปทานแรงงาน เพราะ(1) แม้ประเทศไทยจะมีปัญหาความไม่สอดคล้องของทักษะแรงงาน แต่อัตราการว่างงานโดยรวมยังทยอยปรับลดลงจนอยู่ในระดับต่ำมาก ไม่ว่าจะเทียบกับอดีตหรือเทียบกับประเทศกำลังพัฒนาอื่น โดยในปี 2555 ไตรมาส 3 อัตราการว่างงานไทยอยู่ที่ร้อยละ 0.6 เท่านั้น
       
       (2) แม้ประเทศไทยกำลังเผชิญกับสภาวะตลาดแรงงานตึงตัว โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานระดับประถมศึกษาที่มีแนวโน้มจะโยกย้ายออกจากภาคอุตสาหกรรมและบริการไปทำงานในภาคเกษตรมากขึ้น ตามการปรับสูงขึ้นของค่าจ้างที่ได้รับอานิสงส์จากราคาสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะหลัง แต่อัตราค่าจ้างที่แท้จริงโดยรวมไม่ได้ปรับเพิ่มเท่าใดนัก อัตราค่าจ้างเฉลี่ยที่แท้จริงของกลุ่มลูกจ้างค่อยๆ ปรับเพิ่มขึ้นหลังจากที่ปรับลดลงมามากจากผลกระทบของวิกฤตปี 2540 และกลับมาอยู่ในระดับใกล้เคียงช่วงก่อนวิกฤตได้ในปี 2554 และเริ่มปรับสูงกว่าได้ในปี 2555 ส่วนหนึ่งเป็นผลของการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำนำร่องในบางจังหวัด
       
       หากพิจารณาจากเครื่องบ่งชี้ทั้ง 2 นี้ จึงดูเหมือนว่าตลาดแรงงานไทยในภาพรวมค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพในการจัดสรรกำลังแรงงาน โดยที่กลไกการจัดสรรของตลาดแรงงานเองก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการปรับตัวของอัตราค่าจ้างเท่าใดนัก
       
       ดังนั้น งานศึกษานี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อทำความเข้าใจโครงสร้างตลาดแรงงานในช่วงที่ผ่านมาและประเมินบทบาทการทำหน้าที่ของตลาดแรงงานไทยในปัจจุบัน โดยอาศัยข้อมูลระดับจุลภาคเป็นสำคัญที่จะช่วยเชื่อมโยงมิติของตลาดแรงงานเชิงลึกมาสู่ภาพรวมที่กำลังเป็นประเด็นสงสัยนี้ได้

วิจัยพบกลไกตลาดแรงงานไทยบกพร่อง ส่งผลใช้ศักยภาพไม่เต็มที่ สัญญาณชี้เผชิญปัญหาเชิงโครงสร้าง
        โดยได้ตั้ง 3 คำถามที่สำคัญ คือ 1) ตลาดแรงงานไทยมีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง และมีบทบาทเอื้อต่อการเติบโตของผลิตภาพแรงงานและเศรษฐกิจไทยในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมาอย่างไร 2) กลไกการทำงานของตลาดแรงงานไทยทำหน้าที่ได้ดีเพียงใดในปัจจุบัน และ 3) จากการเชื่อมโยงข้อมูลเชิงลึกเข้ากับภาพรวมตลาดแรงงานชี้ให้เห็นถึงปัญหาเชิงโครงสร้างใดบ้างที่เกิดขึ้นในตลาดแรงงานไทย อันจะนำมาสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายอย่างไร
       
       ผลศึกษาชี้ว่า ช่วงก่อนวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 ตลาดแรงงานไทยมีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่เอื้อให้เศรษฐกิจเติบโตในอัตราเร่ง ผลิตภาพแรงงานไทยสูงขึ้นถึง 43% ระหว่างช่วงปี 2534-2539 แรงงานจึงได้รับค่าจ้างเฉลี่ยในอัตราที่สูงตาม แต่น่าเสียดายที่ข้อได้เปรียบต่อความสามารถในการแข่งขันนี้กลับทยอยลดลงไปหลังวิกฤตฯ แม้แรงงานไทยจะมีการศึกษาที่ดีขึ้น แต่ผลิตภาพแรงงานไทยระหว่างช่วงปี 2549-2555 เพิ่มขึ้นเพียง 5% เท่านั้น ส่งผลให้อัตราค่าจ้างโดยรวมไม่ได้ปรับเพิ่มมาก ทำให้เกิดคำถามต่อเนื่องถึงความคุ้มค่าของการลงทุนในการศึกษาของไทยทั้งที่จัดหาโดยรัฐและโดยความอุปถัมภ์จากทางบ้าน
       
       จากการวิเคราะห์เชิงปริมาณต่อการปรับตัวของตลาดแรงงานใน 3 เหตุการณ์สำคัญ คือ (1) ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 (2) ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในปี 2552 และ (3) ช่วงที่เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในปี 2554 ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า ตลาดแรงงานไทยมีกลไกในการจัดสรรอุปทาน (supply) แรงงานส่วนเกินได้ดีในการรองรับเหตุการณ์ภายนอกที่เข้ามากระทบ แต่กลไกด้านอื่นของตลาดแรงงานไทยกลับไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร โดยเฉพาะการปรับตัวภายหลังจากที่ผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจค่อยๆ จางลงแล้ว ภาพรวมอัตราการว่างงานที่อยู่ในระดับต่ำ และการชะลอตัวของผลิตภาพแรงงาน ตลอดจนอัตราค่าจ้างในมิติจุลภาคที่เห็นนั้น
       
       กลับกลายเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่า ประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาเชิงโครงสร้างของตลาดแรงงาน นำมาซึ่งการเคลื่อนย้ายแรงงานจากงานที่ใช้ผลิตภาพสูงสู่งานที่ใช้ผลิตภาพต่ำกว่า (misallocation) แรงงานไหลออกสุทธิจากภาคอุตสาหกรรมสู่การไหลเข้าสุทธิในภาคบริการ ซึ่งหมายรวมถึงภาคบริการที่มีมูลค่าเพิ่มไม่สูงนักในตลาดแรงงานนอกระบบที่มีสัดส่วนการจ้างงานถึงร้อยละ 30 ของแรงงานนอกระบบทั้งหมด

ข่าวล่าสุด ในหมวด
SCG เดินหน้าขยายลงทุน มุ่งสู่ผู้นำธุรกิจอย่างยั่งยืนในอาเซียน
8 เทรนด์ค่านิยม คนรุ่นใหม่ อยากรวยทางลัด
ธุรกิจครอบครัวทั่วโลกยังคงเผชิญ 2 ปัญหาใหญ่ การบริหารงาน - การแยกความแตกต่างระหว่างครอบครัวกับความเป็นมืออาชีพ
ทีดีอาร์ไอเผยอนาคตคุณภาพคนไทย 30 ปีข้างหน้า รับมือสังคมสูงวัย ชี้การศึกษา-ระบบสวัสดิการฉุดรั้ง
5 สุดยอด SME คว้ารางวัล“Bai Po Business Awards by Sasin”
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
จำนวนคนโหวต 5 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 5 คน
100 %
ยังไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย
0 %
ความคิดเห็นที่ 4 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เป็นกรรมกรวันละ300ทำทั้งวัน ตัดอ้อยก็ได้เท่ากันแต่หลังเลิกงานมีน้ำขาว น้ำแข็ง พ่วงโค๊ก เปปซี่ แถมนอนบ้าน เป็นใครก็กลับบ้าน หรือรับจ้างฉีดยา ทำครึ่งวันก็ได้แล้ว300
เงินที่กรรมกรจะได้เพิ่มมันหายไปเพราะยัดใต้โต๊ะ30-40%.ให้นักกินเมืองหมดแล้ว
jk
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 3 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
...ฉลาดกว่าเด็ก ป6 หน่อยเดียว เอาเงินเดือนหมื่นห้า...รอชาติหน้าเหอะ...
มงคล
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 2 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
แรงงานไทยขี้เกียจ ค่าแรงแพง ชอบประท้วง เวลานี้ต่างชาติเค้าไปที่อื่นกันหมดแล้ว
เข้าใจเสียใหม่
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 1 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
วิจัยมาแบบนี้มันได้อะไร ทำไมไม่เสนอทางแก้ล่ะ หรือสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาคืออะไร ไม่เข้าใจ
คนไทย
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
5. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ cs@astvmanager.com หรือ cs.astvmanager@gmail.com ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
โชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่แสดงความเห็น เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟซบุก กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

ชื่อ/e-mail ของคุณ : *
 
 *
  กฎกติกาการแสดงความคิดเห็นฉบับเต็ม
 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2014