สศช.เผยแผนพัฒนาฯ ฉ.11 เน้นบูรณาการงานส่วนภูมิภาค
7 มิถุนายน 2556 10:43 น.

       นายธานินทร์ พระเอม รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือสศช. เปิดเผยในพิธีเปิดการสัมมนาโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ โรงแรมเดอะสุโกศลกรุงเทพ ว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 มี 6 ยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาในพื้นที่เพื่อดำเนินการยุทธศาสตร์ โดยการพัฒนาในแต่ละพื้นที่จำเป็นจะต้องได้รับการเตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการพัฒนาแต่ละพื้นที่จะต้องมีความเข้าใจในความแตกต่างของแต่ละพื้นที่ด้วย ซึ่งจะต้องใช้การบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลางที่เป็นหน่วยงานด้านนโยบาย และส่วนภูมิภาคซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติจริง
        ทั้งนี้ สศช.มีแผนจะจัดตั้งคณะทำงานในระดับจังหวัดทั่วประเทศในการสร้างสรรค์ข้อมูลการดำเนินงานในแต่ละพื้นที่ เพื่อสร้างเครือข่ายข้อมูลในการทำงานอย่างบูรณาการร่วมกัน โดยจะเริ่มดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2557


พิมพ์จาก http://www.manager.co.th/asp-bin/mgrView.asp?NewsID=9560000068517
เวลา 19 มิถุนายน 2561 09:51 น.
ผู้จัดการออนไลน์ - Manager Online (http://www.mgronline.com)