ผู้ว่าฯ ยะลา ปรับพื้นที่ภายในจวนเป็นแปลงเกษตรขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ
10 มิถุนายน 2556 13:28 น.

       ยะลา - ผู้ว่าฯ ยะลา ปรับพื้นที่ภายในจวนฯ ทำแปลงเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อขับเคลื่อนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามแนวทางพระราชดำริฯ แก่นักเรียน และครูในพื้นที่
       
       เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (10 มิ.ย.) ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ภายในจวนผู้ว่าราชการ อ.เมือง จ.ยะลา นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดการอบรมครู และนักเรียนในกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อขับเคลื่อนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โดยมีครู และนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ อ.เมือง จ.ยะลา จำนวน 16 โรงเรียน เข้ารับการอบรมเรียนรู้แนวคิดหลักการสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการศึกษาเรียนรู้วิธีการปฏิบัติจากสถานที่จริง เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปขับเคลื่อนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
       
       พร้อมกันนี้ นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้มอบปัจจัยการผลิต และเมล็ดพันธุ์พืชผักให้แก่โรงเรียนทั้ง 16 โรง และผู้แทนนักเรียน จำนวน 3 คน พร้อมมอบจักรยานให้นักเรียนได้ใช้ในการเดินทางไปโรงเรียน โรงเรียนละ 2 คัน จำนวน 16 โรงเรียน
       
       นายชัยพร ชนะไพริน เกษตรจังหวัดยะลา ในนามของผู้เข้ารับการอบรมกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อขับเคลื่อนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเนื่องด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยทรงเล็งเห็นว่าการพัฒนาจะนำไปสู่การเจริญเติบโต และพัฒนาการของเด็ก ทั้งร่างกาย สติปัญญา และอารมณ์ได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งทรงดำริแนวทางพัฒนาโดยใช้โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และสะอาดปลอดภัยบริโภค โดยใช้ผลผลิตการเกษตรที่ผลิตขึ้นภายในโรงเรียนมาประกอบอาหาร และให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะด้านการเกษตร และโภชนาการระยะแรกๆ
       
       โดย จ.ยะลา ได้ดำเนินการสนองพระราชดำริฯ ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเป็นภารกิจอันดับแรก ส่วนโรงเรียนในพื้นที่ จ.ยะลา  ได้มอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา เป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรมครู นักเรียน กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อขับเคลื่อนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปีงบประมาณ 2556 จำนวนโรงเรียน 95 โรงเรียน จากทุกอำเภอ
       
       โดยแบ่งเป็นรุ่น จำนวน 12 รุ่น เป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันจากจังหวัดยะลา จำนวน 48 โรง โรงเรียนที่ไม่ได้รับงบประมาณ จำนวน 47 โรงเรียน ซึ่งหลังจากอบรมเสร็จ โครงการนี้จะสนับสนุนวัสดุการเกษตรให้โรงเรียนทุกโรงเรียน คือ เมล็ดพันธุ์ผัก วัสดุสนับสนุนการเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร อย่างละ 12 รายการ และวัสดุยุวเกษตรกร โรงเรียนละ 1 ชุด สำหรับนักเรียนจะสนับสนุนวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ ให้นักเรียนได้นำไปปลูกที่บ้าน
       
       สำหรับกิจกรรมนี้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 10-27 มิถุนายน 2556 โดยมีหลักสูตรการอบรมหัวข้อวิชาการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดิน ปุ๋ย และการปลูกพืช การผลิตขยายจุลินทรีย์ และการผลิตฮอร์โมนผลไม้


        
        
       


พิมพ์จาก http://www.manager.co.th/asp-bin/mgrView.asp?NewsID=9560000069617
เวลา 23 พฤษภาคม 2561 04:18 น.
ผู้จัดการออนไลน์ - Manager Online (http://www.mgronline.com)