สงขลาจัดงานชุมนุมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6 กุมภาพันธ์ 2557 12:53 น.

       ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - จังหวัดสงขลา ร่วมกันจัดงานเนื่องในวันชุมนุมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มความรู้แก่ลูกเสือ-เนตรนารีด้านจิตสำนึกรักธรรมชาติ ณ โรงเรียนแจ้งวิทยา อ.เมืองสงขลา โดยมีลูกเสือหลายโรงเรียนในจังหวัดเข้าร่วม
       
       วันนี้ (6 ก.พ.) ที่โรงเรียนแจ้งวิทยา อ.เมือง จ.สงขลา ได้มีการจัดงานวันชุมนุมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมถวายเครื่องสักการะต่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าอยู่หัว ซึ่งนำกล่าวปฏิญาณของลูกเสือ และเนตรนารีอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีลูกเสือจากโรงเรียนต่างๆ ใน จ.สงขลา เข้าร่วมกว่า 150 คน
       
       สำหรับวันชุมนุมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกิดจากความร่วมมือของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือในการสร้างจิตสำนึกของลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 29 ม.ค.52 ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงเจตจำนงที่จะร่วมมือกันพัฒนาเยาวชน ผ่านกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีด้วยการบูรณาการสาระองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมในกิจกรรมลูกเสือรูปแบบต่างๆ
       
       โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือ พัฒนาเยาวชนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ เป็นพลเมืองไทยที่มีจิตสำนึกพร้อมมีความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต โดยมีส่วนร่วมตามบทบาทหน้าที่ หรืออาชีพของตนในอนาคต เพื่อสังคมส่วนรวม และประเทศชาติ
       
       วัตถุประสงค์ของโครงการลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกิดจากแนวคิดที่เห็นความสำคัญของพลังเยาวชน โดยเฉพาะผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมทางการลูกเสือ ซึ่งเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความมุ่งมั่นประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ ย่อมสามารถร่วมกันดูแลรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ตลอดไป


        
        
       


พิมพ์จาก http://www.manager.co.th/asp-bin/mgrView.asp?NewsID=9570000014445
เวลา 18 มีนาคม 2561 03:22 น.
ผู้จัดการออนไลน์ - Manager Online (http://www.mgronline.com)