ม.หาดใหญ่ จัดประชุมหาดใหญ่วิชาการ มุ่งพัฒนาศักยภาพการวิจัย
19 พฤษภาคม 2557 19:41 น.

       ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ม.หาดใหญ่ จัดประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 5 เพื่อมุ่งส่งเสริมศักยภาพการทำวิจัยแก่บุคลากร ซึ่งพันธกิจที่สำคัญยิ่งของมหาวิทยาลัยในการสร้างองค์ความรู้ต่อการพัฒนาประเทศ พร้อมรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
       
       มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจทั่วไปให้มีศักยภาพในการทำวิจัย ตลอดจนส่งเสริม และสร้างเครือข่ายการทำวิจัยกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่สร้างสรรค์และมีคุณภาพ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน และประเทศในระดับสากลต่อไป เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ณ อาคารภูเก็ต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
       
       ดร.ปกรณ์ ลิ้มโยธิน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และประธานดำเนินงานกล่าวว่า “การจัดประชุมหาดใหญ่วิชาการในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ซึ่งถือเป็นโครงการสำคัญที่จัดขึ้นต่อเนื่องทุกปีการศึกษา เพราะถือว่างานวิจัยเป็นพันธกิจที่สำคัญยิ่งของมหาวิทยาลัย ในการสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนและประเทศ ที่สำคัญเป็นเวทีทางวิชาการเพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการ พร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ด้านการวิจัยร่วมกัน เพื่อขยายองค์ความรู้สู่การนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงให้กว้างขวางขึ้น”
       
       สำหรับกิจกรรมภายในงาน ดร.ปกรณ์ กล่าวเสริมว่า “งานประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การวิจัยและพัฒนาเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” โดยรูปแบบการจัดงานแบ่งการนำเสนอผลงานวิจัยเป็น 2 ภาค คือ ภาคบรรยาย และภาคนิทรรศการ หรือโปสเตอร์ ซึ่งแบ่งเป็น 5 กลุ่มสาขาวิชาได้แก่ 1) การเมืองการปกครองและความมั่นคงภายใน 2) การศึกษา 3) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4) ธุรกิจและการท่องเที่ยว และ 5) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผู้สนใจส่งผลงานวิจัยร่วมนำเสนอ พร้อมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก”


        
        
       


พิมพ์จาก http://www.manager.co.th/asp-bin/mgrView.asp?NewsID=9570000055566
เวลา 23 มีนาคม 2561 14:28 น.
ผู้จัดการออนไลน์ - Manager Online (http://www.mgronline.com)