สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประเมินคุณภาพการสอน ม.หาดใหญ่
26 กรกฎาคม 2557 15:06 น.

       คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีรองศาสตราจารย์วรรณี ธรรมโชติ เป็นประธานคณะกรรมการประเมินฯ เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา โดยมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้รับผลคะแนนประเมินเฉลี่ยอยู่ที่ 4.55 ถือเป็นผลประเมินใน “ระดับดีมาก”

        
        
       


พิมพ์จาก http://www.manager.co.th/asp-bin/mgrView.asp?NewsID=9570000084668
เวลา 21 มีนาคม 2561 14:14 น.
ผู้จัดการออนไลน์ - Manager Online (http://www.mgronline.com)