ผู้จัดการออนไลน์
 
หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกธรรมะ | ธรรมลีลา
200 ข่าว/เรื่อง หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 20 หน้า ไปหน้าถัดไป 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ไปกลุ่มถัดไป
ธรรมะกับชีวิตประจำวัน : ถอดรหัสความสำเร็จ “ลินคอล์น” เกี่ยวพันกับ อิทธิบาท ๔
ธรรมลีลา, ธรรมะ
4 ก.ค. 60 10:09 น.
มนุษย์บนโลกใบนี้ ทุกคนอยากประสบความสำเร็จ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง แต่น้อยคนนักที่จะพบความสำเร็จได้ดังใจปรารถนา
ข้อคิดพินิจธรรม
ธรรมลีลา, ธรรมะ
4 ก.ค. 60 10:09 น.
บุญกุศล ยอมอํานวยผลใหตราบเทาถึงชรา พระพุทธเจาทรงตรัสไวคือ มีศรัทธา เชื่อบุญ-บาป ตั้งใจบําเพ็ญบุญกุศล ก็จะทําใหรางกายปกติแข็งแรง จิตใจตั้งมั่นไมทุกขรอน คนมีบุญใจไมรอนใจไมทุกข ลองสังเกตตัวเองวาตั้งแตตั้งใจทําดี ความโกรธ ความใจรอน ความโมโหโทโส เบาลงหรือเปลา อันนี้ตองพิจารณาเอง คนอื่นรูใหไมได ตัวรูของตัว พระสุธรรมคณาจารย์ (เหรียญ วรลาโภ) วัดอรัญบรรพต จ.หนองคาย
ธรรมปฏิบัติ : ทนได้ไม่โกรธตอบ
ธรรมลีลา, ธรรมะ
4 ก.ค. 60 10:09 น.
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ ตุทนฺติ วาจาย ชนา อสญฺญตา สเรหิ สงฺคามคตํว กุญฺชรํ สุตฺวาน วากฺยํ ผรุสํ อุทีริตํ อธิวาสเย ภิกฺขุ อทุฏฺฐจิตฺโตติ. ขุ.อุ. ๒๕/๑๔๒
มองเป็นเห็นธรรม : ชัยชนะ....จักเกิดด้วยทานบารมี (ตอน ๑)
ธรรมลีลา, ธรรมะ
4 ก.ค. 60 10:09 น.
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ทรงอธิบายบทพุทธชยมงคลคาถา บทที่ ๑ ในพระนิพนธ์เรื่อง พุทธชยมงคลคาถาบรรยาย ดังนี้ พุทธชยมงคลคาถาที่ ๑ ที่เรียกสั้นว่า ถวายพรพระ คาถาที่ ๑ ว่า
ข้อคิดจากหลวงปู่
ธรรมลีลา, ธรรมะ
4 ก.ค. 60 10:08 น.
“คนมีสติจะมีวิถีคิด วิถีทำ วิถีพูด วิถีชีวิต วิถีจิต ที่ไม่ผิดพลาด ไม่บกพร่อง มีแต่เรื่องถูกต้อง” …..
ปุจฉา-วิสัชนา
ธรรมลีลา, ธรรมะ
4 ก.ค. 60 10:08 น.
• อยากค้าขายดี ต้องทำอย่างไร ปุจฉา : กราบหลวงปู่ที่เคารพ ผมมีอาชีพค้าขาย เคยไปหาพระท่านหนึ่ง ผมก็ถามว่า ทำอย่างไรถึงจะค้าขายดีๆ ท่านก็บอกว่า ให้กรวดน้ำ นึกถึงบุญที่เราทำทั้งหลาย ให้เจ้าที่เจ้าทาง ให้วิญญาณที่อยู่ในบริเวณนั้นทั้งหลาย ไม่ใช่ซื้อพวงมาลัยมาถวาย เพราะเขาเหล่านั้น บางตนหิว บางตนหนาว ถ้าเขาได้บุญของเราที่กรวดน้ำไปให้ เขาอาจช่วยทำให้ค้าขายดีได้ แต่กรวดน้ำไปก็อย่าไปหวังอะไรมาก เดี๋ยวผลดีก็จะส่งผลให้ ผมเลยอยากถามหลวงปู่ว่า
จิตกับธรรม : จิตตนคร (ตอนที่ ๔๘) ภูเขาวงแหวน
ธรรมลีลา, ธรรมะ
4 ก.ค. 60 10:08 น.
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ทรงนิพนธ์เรื่อง “จิตตนคร” ขึ้นสำหรับบรรยายทางรายการวิทยุ อส.พระราชวังดุสิต ประจำวันอาทิตย์ ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๑๑-๒๕๒๓ และได้รวบรวมพิมพ์ครั้งแรกในเรื่อง การบริหารทางจิตสำหรับผู้ใหญ่ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑ พระนิพนธ์เรื่องนี้ ทรงนำเอาเรื่องจิตและธรรมะที่เกี่ยวกับจิตในแง่มุมต่างๆมาผูกเป็นเรื่องราวทำนองปุคคลาธิษฐาน
บทความพิเศษ : ทางแห่งความสวัสดี
ธรรมลีลา, ธรรมะ
4 ก.ค. 60 09:56 น.
ในสังคมปัจจุบันนี้ เมื่อคนเราพบหน้ากันก็นิยมทักทายให้พรกันว่า “สวัสดี” ผู้รับก็ตอบว่า “สวัสดี” คำว่าสวัสดีมาจากศัพท์สันสกฤตว่า “สวสฺติ” ภาษามคธใช้ศัพท์ “โสตฺถิ” แปลอย่างเดียวกันว่า สวัสดี
พุทธพจน์ : อานิสงส์แห่งศีลสมบัติ ของคนมีศีล ๕ ประการ
ธรรมลีลา, ธรรมะ
4 ก.ค. 60 10:11 น.
พระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ เสด็จถึงปาฏลิคามแล้ว พวกอุบาสกชาวปาฏลิคามได้สดับข่าวว่า พระผู้มีพระภาคเสด็จถึงปาฏลิคามแล้ว จึงพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งกับพวกอุบาสกชาวปาฏลิคามว่า
ธรรมะกับชีวิตประจำวัน : ล้มเหลว ไม่ล้มเลิก “พุทธะ” ผู้ชนะตัวจริง
ธรรมลีลา, ธรรมะ
1 มิ.ย. 60 11:34 น.
น่าแปลก...มนุษย์บนโลกนี้ ไม่มีใครรังเกียจความสำเร็จ แต่ทุกคนต่างปฏิเสธความล้มเหลว ทั้งที่ความจริง ความสำเร็จและความล้มเหลว ก็มีจุดเริ่มต้นจากแหล่งเดียวกัน อาจกล่าวได้ว่า ความล้มเหลวนั่นเองที่เป็นตัวบ่มเพาะความสำเร็จ เป็นนั่งร้านนำไปสู่ความสำเร็จ
200 ข่าว/เรื่อง หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 20 หน้า ไปหน้าถัดไป 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ไปกลุ่มถัดไป
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2018