หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกธรรมะ | ธรรมลีลา
ธรรมลีลา ข่าวสารแวดวงพุทธศาสนา

ข่าวสารบ้านเรา

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์
5 มิถุนายน 2556 09:22 น.
• รัฐบาลจัดฉลอง 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช
       
       ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชันษาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 100 ปี 3 ตุลาคม 2556 เปิดเผยว่า สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จะทรงมีพระชันษา 100 ปี ในวันที่ 3 ตุลาคม 2556 นับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง
       
       ดังนั้น รัฐบาลจึงเห็นสมควรดำเนินการจัดงานฉลองพระชันษา เพื่อเผยแพร่พระประวัติ พระศาสนกิจ และพระเกียรติคุณ โดยได้กำหนดชื่อการจัดงานฉลองว่า “งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖” และชื่อภาษาอังกฤษว่า “The Celebration of the 100th Birthday Anniversary of His Holiness Somdet Phra yanasamvara the Supreme Patriarch of Thailand 3rd October 2013” โดยกำหนดระยะเวลาของการจัดงานฉลอง ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน – 31 ธันวาคม 2556 เนื่องจากวันที่ 21 เมษายน 2556 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และเป็นวันครบ 2 รอบ หรือ 24 ปี แห่งการได้รับพระราชทานสถาปนา
       
       ในการนี้ ที่ประชุมเห็นชอบแบบตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษาฯ ตามที่กรมศิลปากรเสนอ และเห็นชอบให้จัดทำเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ฯ เพื่อจำหน่ายและนำเงินรายได้สมทบมูลนิธิ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร รวมทั้งเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ประดับธงตราสัญลักษณ์ตามอาคารของหน่วยงานและบ้านเรือนในบริเวณที่เหมาะสม ในช่วงระยะเวลาของการจัดงานฉลองพระชันษา 100 ปี โดยไม่ต้องขออนุญาต แต่หากเป็นการขอใช้ตราสัญลักษณ์เพื่อการประดับในสิ่งของหรือสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะเป็นการถาวร ซึ่งอาจจะเพื่อการค้าหรือไม่ก็ตาม ต้องส่งเรื่องให้วัดบวรนิเวศวิหาร พิจารณาอนุญาตก่อน
       
       สำหรับการจัดงานฉลองพระชันษา100 ปี รัฐบาลได้กำหนดจัดงานต่าง ๆ อาทิ การจัดงานพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล การจัดนิทรรศการเผยแพร่พระประวัติ พระศาสนกิจ และพระเกียรติคุณ การจัดกิจกรรมปฏิบัติบูชา “ญาณสังวร” การจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุ การจัดทำหอจดหมายเหตุวชิรญาณ การจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และการจัดสร้างอาคาร 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นต้น
       
       • คณะสงฆ์เชียงใหม่เตรียมสร้างพุทธมณฑล
       
       ที่อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะสงฆ์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุมเพื่อเตรียมใช้พื้นที่ 906 ไร่ บริเวณกิโลเมตรที่ 28 ถนนสายเชียงใหม่-เชียงราย (ขุนป่าแม่กวง) ซึ่งได้รับอนุญาตกรมป่าไม้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อสร้างเป็นพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่ และสร้างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
       
       เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานสภามหาวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่ ได้กล่าวอนุโมทนาแก่ทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมผลักดัน และจากนี้ไปจะมีการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นทั้งพุทธมณฑลของจังหวัดและมหาวิทยาลัยให้สำเร็จ โดยคณะสงฆ์กำหนดทำบุญทักษิณาทานอุทิศส่วนกุศล ทอดผ้าป่า และการบวชป่า กำหนดลงจอบแรกในการปรับปรุงพื้นที่ ในวันที่ 11 มิถุนายน 2556 ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดครูบาศรีวิชัย พุทธศาสนิกชนสามารถร่วมทำบุญได้ที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดสวนดอก พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่
       
       • ฉลอง 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช กรมศิลป์ ทำจดหมายเหตุ-ร้อยกรอง
       
       นายสหวัฒน์ แน่นหนา อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า จากการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุงานฉลองพระชันษาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 100 ปี วันที่ 3 ตุลาคม 2556 นั้น ในส่วนกรมศิลปากร รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลการจัดงานฉลองพระชันษาสมเด็จพระสังฆราช เพื่อทำเป็นจดหมายเหตุ 1 เล่ม และจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกอีก 1 เล่ม เป็นร้อยกรองเทิดพระเกียรติคุณ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยหนังสือร้อยกรองฉบับดังกล่าวมีทั้งหมด 9 หัวข้อ ดังนี้ อารัมภบูชา เขียนโดยคุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ พระประวัติ เขียนโดยนายสถาพร ศรีสัจจัง พระกรณียกิจด้านพระศาสนา (ในประเทศ) เขียนโดย พระราชธีราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี พระกรณียกิจด้านพระศาสนา (ต่างประเทศ) เขียนโดยนายวิลักษณ์ ศรีป่าซาง พระกรณียกิจด้านการศึกษา เขียนโดยนายศิวกานท์ ปทุมสูติ พระกรณียกิจด้านสาธารณสุข เขียนโดย นายประยอม-ม.ร.ว.อรฉัตร ซองทอง งานพระนิพนธ์ เขียนโดยนายวรวุฒิ ภักดีบุรุษ พระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวรฯ เขียนโดยนายบุญเตือน ศรีวรพจน์ และสังฆราชสดุดี เขียนโดย นายเนวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ โดยจะจัดพิมพ์เป็นหนังสือพร้อมซีดีเผยแพร่จำนวน 10,000 เล่ม
       
       • วัดสระเกศจัดทำสติกเกอร์ LINE น้องคุณธรรมจริยธรรม
       
       พระวิจิตรธรรมาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ สำนักงานส่งเสริมคุณธรรมฯ ได้จัดทำแอปพลิเคชัน หนังสือสวดมนต์ข้ามปีของมหาเถรสมาคม เพื่อให้ประชาชนสามารถดาวน์โหลดผ่านแอปสโตร์ของไอโฟน ชื่อว่า จริยธรรมแอปพลิเคชัน (Jariyatam) ซึ่งขณะนี้ได้พัฒนาจากเวอร์ชันแรกที่มีแค่ตัวหนังสือ เป็นเวอร์ชันที่สองบทสวดมนต์พร้อมเสียง นอกจากนั้นยังมีหนังสือ แมกกาซีน หนังสั้น จริยธรรมทีวี ข่าวเกี่ยวกับศาสนา มีคำธรรมนาย คือแอปฯที่นำคนไปสู่ธรรม ในคำธรรมนายก็ใช้แบบโหราศาสตร์ทั่วๆไป เหมือนเสี่ยงเซียมซี จะมีคำทำนายอยู่ มีบทความทางธรรมะ โดยจะเน้นให้คนได้ใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆ เป็นหัวข้อแต่ละเรื่องที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การจัดโต๊ะหมู่บูชาอย่างถูกต้อง เป็นต้น
       
       แอปฯจริยธรรม ถือเป็นแอปพลิเคชันแรกที่ให้บริการเกี่ยวกับวัด คุณธรรมจริยธรรมของประเทศไทย เป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ให้กับเยาวชน และกลุ่มบุคคลทั่วไป ได้ศึกษา รับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับประวัติ ข้อมูล พิธีกรรม รวมถึงวิธีการปฏิบัติด้านพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมอันดีของชาติ และสนับสนุนให้เกิดการทำความดีด้านต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยที่รวดเร็ว เกิดการทำบุญในกลุ่มเด็กที่ไม่เคยทำ หรือไม่สะดวกเดินทางไปทำบุญ ขณะนี้มียอดผู้เข้าไปดาวน์โหลดกว่า 12,000 คน เชื่อว่า จะมีผู้เข้าไปดาวน์โหลดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
       
       ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ กล่าวด้วยว่า สำนักงานศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมฯ จะจัดทำสติกเกอร์น้องคุณธรรมจริยธรรมสำหรับให้โหลดไว้ใช้ในแอปพลิเคชันไลน์ (LINE) ที่กำลังเป็นที่นิยม ซึ่งขณะนี้ได้ออกแบบเสร็จแล้ว เพื่อเน้นให้เด็กและเยาวชนรู้จักคำศัพท์ทางพระพุทธศาสนา คำศัพท์วัด เช่น รูปสติกเกอร์น้องคุณธรรมจริยธรรมกำลังจะนอน จะใช้คำว่า จำวัด และนอนในท่าสีหไสยาสน์ ตะแคงขวา นั่งสมาธิ กวาดลานวัด ไหว้สวัสดีแบบไทยๆ คาดว่าพร้อมให้ดาวน์โหลดได้ปลายปีนี้
       
       • ผู้นำสงฆ์ และนักวิชาการ จาก 40 ประเทศ ร่วมจัดทำหลักสูตรพุทธศาสน์สากลยุคใหม่
       
       มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย(มมร.) จัดประชุมสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเถรวาทนานาชาติ ครั้งที่ 3 ณ มมร. อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ นายกสภามมร. เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ การประชุมครั้งนี้มีพระสงฆ์ นักวิชาการ และผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเถรวาทนานาชาติกว่า 40 แห่งทั่วโลก เข้าร่วมมากกว่า 500 รูป/คน
       
       พระอชิน ญานิสสรมหาเถร จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ในฐานะประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาฯ กล่าวว่า จุดประสงค์ของการก่อตั้งสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเถรวาทนานาชาติ เพื่อธำรงการศึกษาทางพระพุทธศาสนา เพื่อกระชับความสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาต่างๆ รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการด้านการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาร่วมกัน
       
       ในครั้งนี้ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมประชุมจัดทำหลักสูตรสากลร่วมกัน และยังได้มาเทิดพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชแห่งประเทศไทย ในวาระครบพระชันษา 100 ปีด้วย โดยมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ 5 กลุ่ม ได้แก่ 1. การจัดทำหลักสูตรมาตรฐานสาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา เพื่อสร้างหลักสูตรแกนกลางการสอนพระพุทธศาสนาเถรวาทสากลเป็นครั้งแรกของโลก 2. การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในการสอนพระพุทธศาสนา โดยจะมีการนำเสนอสื่อการสอนพระพุทธศาสนา มัลติมีเดีย ที่ถือว่าสมบูรณ์ที่สุด โดยใช้ระยะเวลาการผลิตนานถึง 10 ปี เสร็จเป็นครั้งแรกของโลก 3. การจัดทำหลักสูตรการสอนสมาธิในพระพุทธศาสนา 4. พระพุทธศาสนากับประชาคมอาเซียน โดยจะมีการจัดทำหลักสูตรพระพุทธศาสนาสำหรับอาเซียน 5. การศึกษาพระไตรปิฎกภาษาบาลี อดีตและปัจจุบัน
       
       • ศน.เตรียมทูลเกล้าฯถวาย “เสาเสมาธรรมจักรทองคำ” แด่ สมเด็จพระบรมฯ
       
       นายปรีชา กันธิยะ อธิบดีกรมการศาสนา(ศน.) เปิดเผยว่า ศน.ได้จัดทำโครงการเสาเสมาธรรมจักรทองคำ รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 ด้วยพิจารณาเห็นว่าพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของพสกนิกร ในด้านพระศาสนา โดยได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่งดงามตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ซึ่งปรากฏให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แก่พุทธศาสนิกชนทั่วไป
       
       สำหรับ เสาเสมาธรรมจักรดังกล่าว ออกแบบโดยสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ใช้ทองคำจัดสร้างน้ำหนักรวม 200 บาท ความสูง 36 ซม. ด้านบนเป็นธรรมจักรประดับด้วยเพชร และพลอยสีชมพู หนา 1.5 ซม. หัวเสาลงยา ส่วนกลางของเสาเสมา ประดับด้วยลวดลายพระปรมาภิไธยย่อ ม.ว.ก.
       
       พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงานจัดทำเสาเสมาธรรมจักรทองคำ เป็นผู้ถวายนามของเสมาธรรมจักรทองคำองค์นี้ว่า “มหาวชิราลงกรณอุบาสกรัตน” แปลว่า “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ผู้ทรงเป็นอุบาสกรัตน”
       
       ทั้งนี้ ศน.เตรียมอัญเชิญเสาเสมาธรรมจักรทองคำ ขึ้นทูลเกล้าฯถวายในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้
       
       (จาก นิตยสารธรรมลีลา ฉบับที่ 150 มิถุนายน 2556 โดย กองบรรณาธิการ)

ข่าวล่าสุด ในหมวด
ข่าวสารผ่านโลก
ข่าวสารบ้านเรา
ปฏิทินธรรม
สังคมคนทำดี
ตีฆ้องร้องป่าว
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
ยังไม่มีผู้โหวต
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2015