หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรก iBiz | รายงานพิเศษ
 

ศูนย์กสิกรรมท่ามะขาม แหล่งเรียนรู้วิถีชุมชนพอเพียง

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์
13 สิงหาคม 2553 10:20 น.
ศูนย์กสิกรรมท่ามะขาม แหล่งเรียนรู้วิถีชุมชนพอเพียง
นางทิวาพร ศรีวรกุล ผู้อำนวยการศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม
        ศูนย์กสิกรรมท่ามะขาม จ.กาญจนบุรี อีกหนึ่งความสำเร็จของหญิงแกร่งที่พยายามพลิกฟื้นผืนดินและสร้างอาชีพให้แก่ชาวบ้านสามารถพึ่งตนเองได้ ตามแบบฉบับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เฟ้นภูมิปัญญาชาวบ้านมาประยุกต์ให้ชุมชนอยู่ดีมีสุข ปัจจุบันกลายเป็นศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ของชาวบ้านและบุคคลทั่วไป

ศูนย์กสิกรรมท่ามะขาม แหล่งเรียนรู้วิถีชุมชนพอเพียง
การเลี้ยงหมูหลุม โดยการขุดหลุมแล้วใส่แกลบ รำหรือขี้เลื่อย ใบไม้ แทนพื้นซีเมนต์ เมื่อถ่ายมูลและปัสสาวะ ก็จะใช้น้ำหมักชีวภาพ ผสมน้ำราด ทุก 2-3 วันต่อครั้ง เพื่อช่วยดับกลิ่น และย่อยสลายมูลจนไม่มีกลิ่นเหม็น
        นางทิวาพร ศรีวรกุล ผู้อำนวยการศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม กล่าวว่า ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม เกิดมาจากแรงบันดาลใจที่ได้มาจากการดำเนินการรณรงค์ให้เกษตรกรหันมาทำ การเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากเดิมที่ตนเองทำงานด้านสิ่งแวดล้อมมานานกว่า 30ปี ตั้งแต่ปี 2520 จนถึงปัจจุบันโดยเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มอนุรักษ์ป่าเต่าดำ เพื่อเฝ้าระวังการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า การทำแนวป้องกันไฟป่า และการดูแลรักษาสัตว์ป่าที่บาดเจ็บในพื้นที่ป่าเต่าดำ จังหวัดกาญจนบุรี

ศูนย์กสิกรรมท่ามะขาม แหล่งเรียนรู้วิถีชุมชนพอเพียง
        จนกระทั่งปี 240 เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจปี 2540 ทำให้ทิวาพรและเครือข่ายป่าต้นน้ำจ.กาญจนบุรี เกิดแนวคิดเกี่ยวกับการพึ่งพาตนเองภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดการพึ่งพาป่าให้มากที่สุด โดยพบว่าเกษตรกรทั้งที่อยู่อาศัยรอบๆ ป่าต้นน้ำและเกษตรกรทั่วไปต่างประสบปัญหาที่เหมือนกันคือ มีหนี้สินจากค่าปุ๋ยและยาฆ่าแมลง, สภาพดินเสื่อมโทรมจากปุ๋ยและสารเคมี, มีการบุกรุกพื้นที่ป่าและย้ายพื้นที่เพาะปลูกจากสภาพดินที่เสื่อมโทรม รวมถึงการใช้จ่ายที่ไม่มีการวางแผน ส่งผลให้เกิดการใช้จ่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคอย่างฟุ่มเฟือย

ศูนย์กสิกรรมท่ามะขาม แหล่งเรียนรู้วิถีชุมชนพอเพียง
การทำน้ำส้มควันไม้ นำไปใช้เป็นสารไล่แมง ฆ่าเชื้อรา ป้องกันแมลงวางไข่ ฉีดป้องกันมด ปลวก ด้านปศุสัตว์ ลดกลิ่น แมลงในฟาร์ม หรือพ่นถังขยะป้องกันแมลงวัน ที่สำคัญปลอดภัย จากสารเคมี
        จากแนวคิดเรื่องการฟื้นฟูและการจัดการทรัพยากรป่าชุมชน การเกษตรอินทรีย์ และเศรษฐกิจพอเพียง ของเครือข่ายป่าต้นน้ำ จ.กาญจนบุรี ทำให้ทิวาพร ผุดต้นแบบการจัดการแหล่งเรียนรู้ ให้เป็นการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตมาเป็นเกษตรธรรมชาติ หรือการวางแผนการใช้ชีวิตที่จะนำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม” ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2547 เน้นแนวคิดการพึ่งพาตนเอง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ศูนย์กสิกรรมท่ามะขาม แหล่งเรียนรู้วิถีชุมชนพอเพียง
ปุ๋ยหมักชีวภาพ
        จากแนวคิดเรื่องการฟื้นฟูและการจัดการทรัพยากรป่าชุมชน การเกษตรอินทรีย์ และเศรษฐกิจพอเพียง ของเครือข่ายป่าต้นน้ำ จ.กาญจนบุรี ทำให้ทิวาพร ผุดต้นแบบการจัดการแหล่งเรียนรู้ ให้เป็นการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตมาเป็นเกษตรธรรมชาติ หรือการวางแผนการใช้ชีวิตที่จะนำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม” ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2547 เน้นแนวคิดการพึ่งพาตนเอง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ศูนย์กสิกรรมท่ามะขาม แหล่งเรียนรู้วิถีชุมชนพอเพียง
น้ำยาอเนกประสงค์
        ปัจจุบันศูนย์กสิกรรมท่ามะขาม ดำเนินงานภายใต้เครือข่ายป่าต้นน้ำ จ.กาญจนบุรี เป็นศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ให้เป็นศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำเกษตรอินทรีย์แบบธรรมชาติ เปิดเป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านปฏิบัติการ มีการลงแปลงสาธิตจริง สามารถนำกลับไปทำเองได้ เน้นการพึ่งพาตนเองอย่างเป็นระบบ และมองการเชื่อมโยงของปัจจัยต่างๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง หวังให้เป็นอีกทางเลือกของความอยู่รอดของชุมชน

ศูนย์กสิกรรมท่ามะขาม แหล่งเรียนรู้วิถีชุมชนพอเพียง
ปุ๋ยหมักชีวภาพ
        สำหรับการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านการทำการเกษตรแบบยั่งยืน ทางศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม บนเนื้อที่ทั้งหมด 14 ไร่ ได้แบ่งฐานเรียนรู้ทั้งหมดออกเป็น 8 ฐาน คือ 1. ฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 2. ฐานเกษตรธรรมชาติ 4. ฐานปุ๋ยชีวภาพ สมุนไพรไล่แมลง 5. ฐานก๊าซชีวภาพ 6.ฐานน้ำส้มควันไม้ 7. ฐานการแปรรูปอาหาร และอาหารสัตว์ เป็นฐานการเรียนรู้วิธีการทำแหนมปลา ปลาส้ม ขนมกุยไช และข้าวเกรียบฟักทอง และเรียนรู้การผลิตอาหารให้กับสัตว์ โดยใช้วัสดุที่มีอยู่ในชุมชน และ8.ฐานน้ำยาอเนกประสงค์ เป็นการนำเปลือกมะนาว มะกรูด สับปะรด เศษมะขามเปียก ของเปรี้ยวทุกชนิด นำมาหมักกับน้ำตาลทรายแดง ให้ได้ระยะ แล้วนำน้ำหมักจุลินทรีย์มาผสมกับน้ำด่าง ( ขี้เถ้าแช่น้ำสะอาดประมาณ 15 วัน ) เกลือ และN 70 ตามสูตร จะได้น้ำยาอเนกประสงค์ไว้ใช้ ทั้งล้างจาน ซักผ้า ถูบ้าน ล้างห้องน้ำ และใช้เป็นยาสระผม เป็นต้น

ศูนย์กสิกรรมท่ามะขาม แหล่งเรียนรู้วิถีชุมชนพอเพียง
ทองม้วนกรอบ ธุรกิจจากการเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ
        นับเป็นอีกหนึ่งผลงานของหญิงแกร่งที่ไม่นิ่งดูดายกับความยากลำบากของชาวบ้าน แต่มุ่งพัฒนาผืนดินให้อุดมสมบูรณ์พร้อมให้ความรู้ด้านอาชีพแก่ชาวบ้าน ให้สามารถพึ่งตนเองเดิมตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างสมบูรณ์แบบ
       
       ***ติดต่อศูนย์กสิกรรมท่ามะขามที่ 213 ม.2 ซอยพัฒนา 1 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร 03-4624-281, 08-1857-2500 และ 08-1378-2209***

ข่าวล่าสุด ในหมวด
รู้จัก SMEs 'โรงฟอกย้อม' สู้ภัยแล้งลดใช้น้ำช่วยประหยัดปีละ 5 แสน
“สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง” แหล่งเรียนรู้เกษตรมาตรฐานมผช. เพื่อคนไทย
ล้วงเคล็ดลับสุดยอด “ครีเอเตอร์” ขายสติกเกอร์ ‘ไลน์’ ให้ได้ ‘ล้าน’ (ชมคลิป)
รวมดีไซน์สุดชิกธุรกิจ “เพื่อนสี่ขา” ขุดสมบัติตลาดหมื่นล้าน
เชื่อหรือไม่! นี่คือชื่อร้านอาหาร “จิ๋มแดง/แหล/เดรัจฉาน/นมบ่ะเล่น” ไอเดียแซบพารวย
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
จำนวนคนโหวต 24 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 22 คน
92 %
ไม่เห็นด้วย 2 คน
8 %
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2015