หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรก iBiz | รายงานพิเศษ
 

ศูนย์กสิกรรมท่ามะขาม แหล่งเรียนรู้วิถีชุมชนพอเพียง

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์
13 สิงหาคม 2553 10:20 น.
ศูนย์กสิกรรมท่ามะขาม แหล่งเรียนรู้วิถีชุมชนพอเพียง
นางทิวาพร ศรีวรกุล ผู้อำนวยการศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม
        ศูนย์กสิกรรมท่ามะขาม จ.กาญจนบุรี อีกหนึ่งความสำเร็จของหญิงแกร่งที่พยายามพลิกฟื้นผืนดินและสร้างอาชีพให้แก่ชาวบ้านสามารถพึ่งตนเองได้ ตามแบบฉบับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เฟ้นภูมิปัญญาชาวบ้านมาประยุกต์ให้ชุมชนอยู่ดีมีสุข ปัจจุบันกลายเป็นศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ของชาวบ้านและบุคคลทั่วไป

ศูนย์กสิกรรมท่ามะขาม แหล่งเรียนรู้วิถีชุมชนพอเพียง
การเลี้ยงหมูหลุม โดยการขุดหลุมแล้วใส่แกลบ รำหรือขี้เลื่อย ใบไม้ แทนพื้นซีเมนต์ เมื่อถ่ายมูลและปัสสาวะ ก็จะใช้น้ำหมักชีวภาพ ผสมน้ำราด ทุก 2-3 วันต่อครั้ง เพื่อช่วยดับกลิ่น และย่อยสลายมูลจนไม่มีกลิ่นเหม็น
        นางทิวาพร ศรีวรกุล ผู้อำนวยการศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม กล่าวว่า ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม เกิดมาจากแรงบันดาลใจที่ได้มาจากการดำเนินการรณรงค์ให้เกษตรกรหันมาทำ การเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากเดิมที่ตนเองทำงานด้านสิ่งแวดล้อมมานานกว่า 30ปี ตั้งแต่ปี 2520 จนถึงปัจจุบันโดยเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มอนุรักษ์ป่าเต่าดำ เพื่อเฝ้าระวังการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า การทำแนวป้องกันไฟป่า และการดูแลรักษาสัตว์ป่าที่บาดเจ็บในพื้นที่ป่าเต่าดำ จังหวัดกาญจนบุรี

ศูนย์กสิกรรมท่ามะขาม แหล่งเรียนรู้วิถีชุมชนพอเพียง
        จนกระทั่งปี 240 เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจปี 2540 ทำให้ทิวาพรและเครือข่ายป่าต้นน้ำจ.กาญจนบุรี เกิดแนวคิดเกี่ยวกับการพึ่งพาตนเองภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดการพึ่งพาป่าให้มากที่สุด โดยพบว่าเกษตรกรทั้งที่อยู่อาศัยรอบๆ ป่าต้นน้ำและเกษตรกรทั่วไปต่างประสบปัญหาที่เหมือนกันคือ มีหนี้สินจากค่าปุ๋ยและยาฆ่าแมลง, สภาพดินเสื่อมโทรมจากปุ๋ยและสารเคมี, มีการบุกรุกพื้นที่ป่าและย้ายพื้นที่เพาะปลูกจากสภาพดินที่เสื่อมโทรม รวมถึงการใช้จ่ายที่ไม่มีการวางแผน ส่งผลให้เกิดการใช้จ่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคอย่างฟุ่มเฟือย

ศูนย์กสิกรรมท่ามะขาม แหล่งเรียนรู้วิถีชุมชนพอเพียง
การทำน้ำส้มควันไม้ นำไปใช้เป็นสารไล่แมง ฆ่าเชื้อรา ป้องกันแมลงวางไข่ ฉีดป้องกันมด ปลวก ด้านปศุสัตว์ ลดกลิ่น แมลงในฟาร์ม หรือพ่นถังขยะป้องกันแมลงวัน ที่สำคัญปลอดภัย จากสารเคมี
        จากแนวคิดเรื่องการฟื้นฟูและการจัดการทรัพยากรป่าชุมชน การเกษตรอินทรีย์ และเศรษฐกิจพอเพียง ของเครือข่ายป่าต้นน้ำ จ.กาญจนบุรี ทำให้ทิวาพร ผุดต้นแบบการจัดการแหล่งเรียนรู้ ให้เป็นการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตมาเป็นเกษตรธรรมชาติ หรือการวางแผนการใช้ชีวิตที่จะนำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม” ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2547 เน้นแนวคิดการพึ่งพาตนเอง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ศูนย์กสิกรรมท่ามะขาม แหล่งเรียนรู้วิถีชุมชนพอเพียง
ปุ๋ยหมักชีวภาพ
        จากแนวคิดเรื่องการฟื้นฟูและการจัดการทรัพยากรป่าชุมชน การเกษตรอินทรีย์ และเศรษฐกิจพอเพียง ของเครือข่ายป่าต้นน้ำ จ.กาญจนบุรี ทำให้ทิวาพร ผุดต้นแบบการจัดการแหล่งเรียนรู้ ให้เป็นการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตมาเป็นเกษตรธรรมชาติ หรือการวางแผนการใช้ชีวิตที่จะนำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม” ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2547 เน้นแนวคิดการพึ่งพาตนเอง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ศูนย์กสิกรรมท่ามะขาม แหล่งเรียนรู้วิถีชุมชนพอเพียง
น้ำยาอเนกประสงค์
        ปัจจุบันศูนย์กสิกรรมท่ามะขาม ดำเนินงานภายใต้เครือข่ายป่าต้นน้ำ จ.กาญจนบุรี เป็นศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ให้เป็นศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำเกษตรอินทรีย์แบบธรรมชาติ เปิดเป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านปฏิบัติการ มีการลงแปลงสาธิตจริง สามารถนำกลับไปทำเองได้ เน้นการพึ่งพาตนเองอย่างเป็นระบบ และมองการเชื่อมโยงของปัจจัยต่างๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง หวังให้เป็นอีกทางเลือกของความอยู่รอดของชุมชน

ศูนย์กสิกรรมท่ามะขาม แหล่งเรียนรู้วิถีชุมชนพอเพียง
ปุ๋ยหมักชีวภาพ
        สำหรับการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านการทำการเกษตรแบบยั่งยืน ทางศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม บนเนื้อที่ทั้งหมด 14 ไร่ ได้แบ่งฐานเรียนรู้ทั้งหมดออกเป็น 8 ฐาน คือ 1. ฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 2. ฐานเกษตรธรรมชาติ 4. ฐานปุ๋ยชีวภาพ สมุนไพรไล่แมลง 5. ฐานก๊าซชีวภาพ 6.ฐานน้ำส้มควันไม้ 7. ฐานการแปรรูปอาหาร และอาหารสัตว์ เป็นฐานการเรียนรู้วิธีการทำแหนมปลา ปลาส้ม ขนมกุยไช และข้าวเกรียบฟักทอง และเรียนรู้การผลิตอาหารให้กับสัตว์ โดยใช้วัสดุที่มีอยู่ในชุมชน และ8.ฐานน้ำยาอเนกประสงค์ เป็นการนำเปลือกมะนาว มะกรูด สับปะรด เศษมะขามเปียก ของเปรี้ยวทุกชนิด นำมาหมักกับน้ำตาลทรายแดง ให้ได้ระยะ แล้วนำน้ำหมักจุลินทรีย์มาผสมกับน้ำด่าง ( ขี้เถ้าแช่น้ำสะอาดประมาณ 15 วัน ) เกลือ และN 70 ตามสูตร จะได้น้ำยาอเนกประสงค์ไว้ใช้ ทั้งล้างจาน ซักผ้า ถูบ้าน ล้างห้องน้ำ และใช้เป็นยาสระผม เป็นต้น

ศูนย์กสิกรรมท่ามะขาม แหล่งเรียนรู้วิถีชุมชนพอเพียง
ทองม้วนกรอบ ธุรกิจจากการเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ
        นับเป็นอีกหนึ่งผลงานของหญิงแกร่งที่ไม่นิ่งดูดายกับความยากลำบากของชาวบ้าน แต่มุ่งพัฒนาผืนดินให้อุดมสมบูรณ์พร้อมให้ความรู้ด้านอาชีพแก่ชาวบ้าน ให้สามารถพึ่งตนเองเดิมตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างสมบูรณ์แบบ
       
       ***ติดต่อศูนย์กสิกรรมท่ามะขามที่ 213 ม.2 ซอยพัฒนา 1 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร 03-4624-281, 08-1857-2500 และ 08-1378-2209***

ข่าวล่าสุด ในหมวด
ไขรหัสปล่อยกู้ SMEs ติดเครดิตบูโร อัด 15,000 ล้าน ต่อลมหายใจธุรกิจรายย่อย
กูรูแนะเทคนิค “โกยเงินวันหยุดยาว” ในโลกโซเชียลฯ
10 สินค้ายอดฮิต ขายดีสุดๆ รับสงกรานต์
รวมฮิต '10 อาชีพฮอต' ต้อนรับสงกรานต์
เฟอร์นิเจอร์ไอเดีย “ล้านนา” ฝีมือนักศึกษา รอวันขึ้นชั้น “เถ้าแก่”
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
จำนวนคนโหวต 24 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 22 คน
92 %
ไม่เห็นด้วย 2 คน
8 %
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2015