หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรก iBiz | ข่าวอสังหาริมทรัพย์
ข่าวอสังหาริมทรัพย์ ข่าว

กรมแรงงานเปิดสอบขึ้นทะเบียนหวังยกมาตรฐานอาชีพรับอาเซียน

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์
18 มิถุนายน 2555 11:54 น.
กรมแรงงานเปิดสอบขึ้นทะเบียนหวังยกมาตรฐานอาชีพรับอาเซียน
        อุตสาหกรรมก่อสร้างไทย มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 2.6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ขณะที่ประเทศในอาเซียนด้วยกัน มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 6 ดังนั้น จึงมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก ส่วนการออกไปลงทุนก่อสร้างในต่างประเทศมีอยู่แล้ว ได้แก่ ประเทศลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม ตะวันออกกลาง และแอฟริกา นอกจากนี้ อุตสาหกรรมก่อสร้างไทยยังได้รับการยอมรับจากต่างชาติมาก โดยแต่ละวันต่างชาติเข้ามาติดต่อขอให้เข้ารับงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง
       
       อย่างไรก็ตาม ยังมีอุปสรรคเรื่องมาตรฐานของงานก่อสร้าง ส่งผลให้บางครั้ง ผู้บริโภคขาดความมั่นใจในงานก่อสร้างบางงาน ส่วนนี้จะต้องได้รับการแก้ไขต่อไป และยังมีปัญหาขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะสูงจนต้องนำเข้าจากต่างประเทศ นอกจากนี้ การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ที่จะเริ่มมีผลบังคับในปี 2558 จะส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียน แต่เนื่องจากแรงงานในอุตสาหกรรมก่อสร้างในแต่ละประเทศ มีขีดความสามารถไม่เท่าเทียมกัน จึงจำเป็นต้องมีการเปรียบเทียบ และจัดทำ “มาตรฐานช่างฝีมือก่อสร้างอาเซียน” ขึ้นมา เพื่อเป็นแนวทางในการฝึกอบรมและพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลผลิต และมูลค่าเพิ่ม (PRODUCTIVITY และ VALUE CREATION) ของแรงงานและช่างฝีมือก่อสร้างในประเทศสมาชิก
       
       นายจักรพร อุ่นจิตต์ ผู้อำนวยการสถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ไทยได้จัดทำมาตรฐานและการสอบขึ้นทะเบียนบุคลากรก่อสร้างในระดับอาเซียน ภายใต้กรอบมาตรฐานของสมาพันธ์สมาคมการก่อสร้างแห่งอาเซียน (ASEAN CONSTRUCTORS FEDERATION: ACF) ชาติสมาชิกประกอบด้วย ไทย สิงคโปร์ มาเลเชีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และเวียดนาม ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนภายใต้อาเซียน (NON GOVERNMENTAL ORGANIZATION OF ASEAN) โดยอยู่ภายใต้คณะอนุกรรมการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และพลังงาน มาตรฐานช่างฝีมือก่อสร้างอาเซียนครอบคลุมใน 7 สาขา ได้แก่ งานเหล็ก งานหล่อโลหะ งานก่ออิฐ งานหล่อคอนกรีต งานฉาบกระเบื้อง งานปูกระเบื้อง งานเชื่อม และงานโครงเหล็ก เพื่อป้อนแรงงานที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยผู้บริโภคแก้ปัญหาผู้รับเหมาก่อสร้างทิ้งงานได้
       
       ทั้งนี้ มาตรฐานช่างฝีมืออาเซียนจะแบ่งช่างฝีมือในแต่ละสาขาออกเป็นหลายระดับ เริ่มตั้งแต่ช่างฝึกหัด ช่างฝีมือ และหัวหน้าช่าง โดยจะครอบคลุมใน 4 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1.คุณสมบัติทั่วไปของช่างฝีมือในแต่ละสาขา และแต่ละระดับ เช่น อายุ การศึกษา ประสบการณ์ สภาพร่างกายและจิตใจ รวมถึงจริยธรรม
       
       2.สมรรถนะของงานช่างในสาขานั้นๆ ซึ่งเกิดจากการศึกษา การฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติ การฝึกงานและประสบการณ์ในสาขานั้นๆ 3.การฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติ ที่จะต้องได้มาตรฐานตั้งแต่วิทยากร หลักสูตรการฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติ เครื่องมือในการฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติ และสถานที่ฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติ 4.การสอบขึ้นทะเบียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในบางกรณีจะรวมถึงการทดลองงานด้วย
       
       ทั้งนี้ หลังจากที่จัดทำมาตรฐานช่างฝีมือก่อสร้างอาเซียนในแต่ละสาขาและได้รับความเห็นชอบจาก ACF แล้ว สมาชิกของแต่ละประเทศสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสภาพ และระบบมาตรฐานของประเทศนั้นๆ โดยในส่วนของประเทศไทยจะเป็นความร่วมมือระหว่าง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทย
       
       “การสอบขึ้นทะเบียนบุคลากรก่อสร้างในระดับอาเซียน จะได้รับใบประกาศจากกระทรวงแรงงาน ซึ่งจะเป็นเครื่องมือให้ช่างประกอบอาชีพสมัครงาน หรือเรียกค่าแรงจากใบประกาศดังกล่าวได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังเป็นการยืนยันความรู้ ความสามารถด้านช่างต่อผู้ว่าจ้าง หรือลูกค้าได้ง่ายขึ้น และไม่เพียงแค่การทำงานภายในประเทศกับบริษัทของไทย หรือต่างชาติ ยังรวมไปถึงการออกไปหางานยังต่างประเทศ ใบประกาศดังกล่าวจะช่วยให้ช่างหางานได้ง่ายขึ้น” นายจักรพร กล่าว
       
       ปัจจุบัน ไทยได้จัดทำมาตรฐานช่างฝีมืออาเซียนแล้ว 6 สาขา โดยผ่านการเห็นชอบจาก AEC แล้ว 2 สาขา ได้แก่ งานเหล็ก และงานหล่อโลหะ โดยจะเปิดรับให้แรงงานสอบขึ้นทะเบียนได้ในเดือนกันยายนนี้ ส่วนอีก 4 สาขาอยู่ระหว่างการยื่นให้ AEC พิจารณาเห็นชอบ
       
       อย่างไรก็ตาม การจัดทำมาตรฐานดังกล่าวนอกจากจะเป็นเครื่องมือในการรับมือกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้ว ยังรับมือต่อการไหลบ่าเข้ามาของผู้รับเหมาจากยุโรป ที่ย้ายเข้ามารับงานในอาเซียนมากยิ่งขึ้น ดังนั้น อุตสาหกรรมก่อสร้างไทยต้องปรับตัวรับการแข่งขัน
       
       นอกจากนี้ ผลพวงจากการปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำเป็นวันละ 300 บาทในบางพื้นที่ เช่น กรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่งผลให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น จึงต้องการให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานยกมาตรฐานทักษะแรงงานให้สูงตามไปด้วย โดยต้องมีมาตรการอย่างเป็นรูปธรรม และการนำเข้าแรงงานต่างชาติ เช่น พม่า ฟิลิปปินส์ ลาว กัมพูชา และอินโดนีเซีย สมควรต้องมีบริการจากภาครัฐในการดำเนินการเกี่ยวกับนำเข้าแรงงานต่างชาติให้ถูกต้องตามกฎหมายในลักษณะ ONE STOP SERVICE
       
       อนึ่ง “สมาพันธ์สมาคมการก่อสร้างแห่งอาเซียน” (ACF) มีจุดประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำหรับการเจรจาระหว่างผู้ประกอบการก่อสร้างในภูมิภาคอาเซียน ในการส่งเสริมให้อุตสาหกรรมก่อสร้าง มีบทบาทที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการก่อสร้างในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะการส่งเสริมกิจการร่วมค้าและการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในงานก่อสร้าง ให้คำปรึกษาระหว่างผู้ประกอบการก่อสร้างในภูมิภาคอาเซียน และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ สำหรับการปรับปรุงทางด้านเทคโนโลยีการก่อสร้าง และการจัดการ รวมถึงการยกระดับทักษะแรงงานและมาตรฐานการก่อสร้าง เพื่อความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมการก่อสร้างในภูมิภาคอาเซียน และส่งเสริมการส่งออกของอุตสาหกรรมการก่อสร้างอาเซียนไปยังประเทศนอกภูมิภาคอาเซียน

ข่าวล่าสุด ในหมวด
บิ๊กพฤกษาฯ เชื่ออสังหาฯ ปี 58 โตกว่า 10% สั่งปูพรม 75 โครงการ มูลค่า 6.1 หมื่นล้าน
“เสนาฯ” มั่นใจอสังหาฯ ฟื้นลุยเปิด 11 โครงการ มูลค่ากว่าหมื่นล้าน
พื้นที่ค้าปลีกทะลัก 6 แสน ตร.ม. ลุ้นอยู่นานไม่นานอยู่ที่กลยุทธ์ดึงลูกค้าเข้าศูนย์ฯ
แสนสิริชี้นโยบายรัฐ-ราคาน้ำมันหนุนอสังหาฯ ปี 58 โต ลุยเปิด 19 โครงการ มูลค่า 3.2 หมื่นล้าน
เครือ TCC วางเป้า 5 ปี “เอ็มเอ็ม เมก้า มาร์เก็ต” ยอดขายกว่า 1.2 หมื่นล.ต่อปี
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
ยังไม่มีผู้โหวต
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
5. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ cs@astvmanager.com หรือ cs.astvmanager@gmail.com ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
โชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่แสดงความเห็น เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟซบุก กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

ชื่อ/e-mail ของคุณ : *
 
 *
  กฎกติกาการแสดงความคิดเห็นฉบับเต็ม
 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2015