บลจ.กรุงศรีแนะ5วิธีลงทุนLTF-RMF อย่างมีประสิทธิภาพ

โดย MGR Online   
2 ธันวาคม 2555 14:22 น.
บลจ.กรุงศรีแนะ5วิธีลงทุนLTF-RMF อย่างมีประสิทธิภาพ
        "โอกาสที่ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน อยากจะแนะนำให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลผลการดำเนินงานของกองทุนย้อนหลังกลับไป 3- 5 ปี เนื่องจากการลงทุนในกองทุน LTF-RMF ถือเป็นการลงทุนระยะยาว ดังนั้นกองทุนที่พิจารณาลงทุนก็ควรจะมีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่แบบหวือหวา"
       
       ฉัตรพี ตันติเฉลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.กรุงศรี กล่าวว่า แม้การพิจราณาจากผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นการการันตีผลการดำเนินงานในอนาคต แต่อย่างน้อยก็ช่วยให้เห็นภาพรวม ของกองทุนว่ามีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่องหรือไม่ โดยผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนควรอยู่ในระดับต้นๆของอุตสาหกรรมเมื่อเปรียบเทียบกับกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนประเภทเดียวกัน
       
       ทั้งนี้ผู้ลงทุนควรให้ความสำคัญกับผลการดำเนิงานที่ผ่านมาของกองทุนมากกว่าของสมนาคุณที่บลจ.ให้เป็นโปรโมชัน เพราะตามกฎก.ล.ต.โปรโมชันหรือของสมนาคุณให้ได้ไม่เกิน 2% ของเงินลงทุนเท่านั้น ซึ่งถือเป็นจำนวนเงินน้อยมากหากเทียบกับผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงจากกองทุนที่มีผลการดำเนินงานที่ดี เช่นลงทุน 100,000 บาทในระยะเวลา 1 ปีกับกองทุน LTF ที่ไม่มีของสมนาคุณแต่ผลการดำเนินงานที่ดีสามารถให้ผลตอบแทนได้ 20% นั้นหมายถึงว่าผู้ลงทุนได้กำไร 20,000 บาท ในทางตรงกันข้ามหากลงทุนกับกองทุน LTF ที่ให้ของสมนาคุณ 2% คือ 2,000 บาท แต่กองทุนสร้างผลตอบแทนได้แค่ 3% คิดเป็นเงิน 3,000 บาท เมื่อรวมกับมูลค่าของสมนาคุณแล้วเทียบกับได้ผลตอบแทนเพียงแค่ 5,000 บาทเท่านั้น ซึ่งเทียบไม่ได้เลยกับการเลือกลงทุนกับกองทุนที่มีผลการดำเนินงานทีดี
       
       สำหรับ 5 แนวทางในการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพได้แก่
       
       1.กำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนและเลือกกองทุนทีเหมาะสมกับตนเอง เพื่อใช้เป็นเข็มทิศในการดำเนินตามแผนการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
       
       2.ใช้หลักการออมก่อนค่อนใช้จ่าย เพื่อลดโอกาสที่ผู้ลงทุนจะนำเงินไปใช้จ่ายอย่างอื่นก่อนจนไม่ได้ออมอย่างที่ตั้งใจไว้
       
       3.ควรลงทุนให้เต็มสิทธิในการลดหย่อนภาษีที่ตนเองได้รับทั้งในส่วนของกองทุน LTF-RMF แต่ไม่ควรลงทุนในกองทุนดังกล่าวเกินสิทธิที่ได้รับการลดหย่อนภาษี เพราะเงินลงทุนส่วนเกินหากมีกำไรจากการลงทุน หรือ Capital Gain จะถูกนับรวมเป็นรายได้เพื่อคำนวณเสียภาษีเงินได้บุคคล
       
       4.ควรทยอยลงทุนอย่างสม่ำเสมอด้วยวงเงินเท่าๆกันรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ (Dollar Cost Averege : DCA) เช่น ทุกเดือน ทุก 2 เดือน หรือทุกไตรมาส จนครบตามจำนวนเงินที่ต้องการซื้อในปีนั้นๆโดยไม่ต้องกังวลว่าสภาวะตลาดในช่วงนั้นจะเป็นอย่างไร ทั้งนี้การลงทุนแบบ DCA จะช่วยลดความผันผวนที่มีค่อนข้างสูงจากการลงทุนในหุ้น รวมทั้งเฉลี่ยต้นทุนในการซื้อให้ถูกกว่าราคาเฉลี่ยของตลาด และควรเริ่มลงทุนตั้งแต่ต้นปีเนื่องจากราคาหุ้นซึ่งต้นปีมันจะมีราคาถูกกว่าช่วงปลายปี ส่วนการจับจังหวะตลาดไม่ได้มีความสำคัญนัก เนื่องจากเป็นการลงทุนระยะยาว
       
       5.ทบทวนพอร์ตการลงทุนอย่างน้อยปีละครั้ง และปรับพอร์ตให้สอดคล้องกับภาวะการลงทุน หรือวัตถุประสงค์ของการลงทุนที่เปลี่ยนไปเพื่อเป็นการเพิ่มผลตอบแทนหรือลดความเสี่ยงจากการลงทุนได้
       
       สำหรับกองทุน LTF ของบลจ.กรุงศรีได้รับความนิยมสูงสุดคือ กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV) เป็นกองทุนที่มีมูลค่าการลงทุนสูงเป็นอันดับต้นๆของอุตสหกรรมเนื่องจากมีผลดำเนินงานที่โดดเด่นอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าตลาดจะอยู่ในช่วงขาขึ้นหรือขาลงในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา จนได้รับรางวัลกองทุนรวมหุ้นระยะยาวยอดเยี่ยมปี 2010 และปี 2012 จากนิตยสาร Money & Wealth ซึ่งใช้เกณฑ์การพิจราณาของ Morningstar
       
       เช่นเดียวกันกับ RMF กองที่โดดเด่นคือ กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDIVRMF) ก็ได้รับรางวัลกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพยอดเยี่ยมประจำปี 2010 จากนิตยสาร Money & Wealth เช่นเดียวกัน
       
       อย่างไรก็ตามบลจ.กรุงศรี ยึดมั่นพันธกิจในการสร้างความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนให้กับลูกค้ามาโดยตลอด โดยมุ่งเน้นการนำเสนอกองทุนที่หลากหลายเหมาะสมกับสภาวะตลาด โดยมีทีมบริหารจัดการกองทุนที่ทำการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างหนัก เช่นการพูดคุยสัมภาษณ์ผู้บริหารแบบเจาะลึก ทำ Company Visit เพื่อคาดการณ์อนาคตของบริษัทที่จะเข้าไปลงทุนให้ชัดเจนและมีข้อมูลที่ทันสมัยที่สุด
       
       สำหรับกองทุน LTF ของบลจ.กรุงศรี ประกอบไปด้วย กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70) กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล (KFLTFEQ70D) กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV) กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ) กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D) และกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 (KFLTF50)
       
       ส่วนกองทุน RMF ได้แก่ กรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCASHRMF) กรุงศรีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOVRMF) กรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFLTGOVRMF) กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFMTFIRMF) กรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFTSRMF) กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ล 2 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFFLEX2RMF) กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDIVRMF) กรุงศรีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEQRMF) กรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFS100RMF) และกรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOLDRMF)

บลจ.กรุงศรีแนะ5วิธีลงทุนLTF-RMF อย่างมีประสิทธิภาพ
ฉัตรพี ตันติเฉลิม
       

จำนวนคนโหวต 15 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 15 คน
100 %
ยังไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย
0 %
 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017