“พาณิชย์” เร่งสร้าง ผปก.ธุรกิจบริการสุขภาพมืออาชีพรองรับสังคมผู้สูงอายุ

โดย MGR Online   
9 มีนาคม 2559 10:31 น. (แก้ไขล่าสุด 9 มีนาคม 2559 14:27 น.)
“พาณิชย์” เร่งสร้าง ผปก.ธุรกิจบริการสุขภาพมืออาชีพรองรับสังคมผู้สูงอายุ
นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
        กระทรวงพาณิชย์เล็งเห็นการเติบโตของธุรกิจบริการสุขภาพ สังคมผู้สูงอายุ โดยเร่งผลักดันเป็นธุรกิจมืออาชีพ ได้มาตรฐานระดับสากล รองรับผู้สูงอายุทั่วโลก ตอบโจทย์คนรักสุขภาพในทุกมิติ ด้านกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ธุรกิจสปา นวดเพื่อสุขภาพ ยกระดับมืออาชีพ
       
       นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “ขณะนี้กรมฯ มีแผนการส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ (ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ สปา และนวดเพื่อสุขภาพ) โดยแผนฯ ดังกล่าวจะเน้นการสร้างและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพของไทยให้มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล เนื่องจากไทยมีความพร้อมและมีความได้เปรียบหลายด้าน เช่น คนไทยมีหัวใจรักบริการ ความสะดวกสบายในการรับบริการ ค่าใช้จ่ายในการให้บริการมีความเหมาะสม มีสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนที่หลากหลายสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของแต่ละบุคคล ฯลฯ นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีสถานบริการทางการแพทย์และสถานบริการสุขภาพที่หลากหลาย เช่น โรงพยาบาลขนาดใหญ่-เล็ก ศูนย์การแพทย์สาขาต่างๆ ธุรกิจนวดแผนไทยเพื่อการรักษาและการผ่อนคลาย ธุรกิจสปาไทยที่มีชื่อเสียง รวมถึงสถานบริการแพทย์ทางเลือก ฯลฯ และจากความหลากหลายนี้ทำให้ธุรกิจบริการสุขภาพของไทยสามารถตอบโจทย์ผู้ที่รักสุขภาพจากทั่วทุกมุมโลกได้ครบทุกมิติ”
       
       “อีกทั้งในอนาคตอันใกล้โลกกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้ว ผู้สูงอายุจึงมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ความต้องการด้านที่พำนักระยะยาว (Long Stay) ด้านการรักษาพยาบาล และด้านการให้บริการดูแลผู้สูงอายุจึงมีมากขึ้นตามไปด้วย กอปรกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเมื่อปลายปี 2558 ที่ผ่านมาช่วยเกื้อหนุนให้การเติบโตด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทยขยายตัวเพิ่มมากขึ้น จึงนับเป็นโอกาสอันดีของประเทศไทยที่จะใช้ธุรกิจบริการสุขภาพสร้างรายได้เข้าประเทศ และยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียน และระดับโลก”
       
       ทั้งนี้ กรมฯ ได้ร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพในเชิงลึกแก่ผู้ประกอบธุรกิจบริการสุขภาพของไทย เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานฯ รวมถึงให้เข้าใจถึงสภาพปัญหา/อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งให้คำแนะนำถึงแนวทางการแก้ปัญหาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจบริการสุขภาพโดยเฉพาะ
       
       นอกจากนี้ ยังได้ทำการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ มุมมองในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดในแง่ธุรกิจ ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการบริการสุขภาพของไทยสามารถแข่งขันได้ทั้งในตลาดระดับประเทศ และตลาดสากล
       
       โดยในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 นี้ กรมฯ ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพอย่างมืออาชีพ” เพื่อให้ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ สปา และนวดเพื่อสุขภาพมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ สร้างความมั่นคงและเจริญก้าวหน้าให้แก่องค์กรธุรกิจ เป็นที่เชื่อถือและยอมรับจากผู้ใช้บริการในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการเป็นหลัก เพื่อใช้เป็นเครื่องมือตรวจวัดระดับคุณภาพการบริหารจัดการ และเพื่อใช้กำหนดทิศทางในการปรับปรุงคุณภาพธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา และจุดอ่อนของธุรกิจได้อย่างตรงจุด ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการปรับปรุงกระบวนงาน และการบริการใหม่ๆ ของธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับประเทศ และระดับสากล
       
       นอกจากนี้ ผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จะได้รับคำปรึกษาเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยมหิดล ณ สถานประกอบการ รวมทั้งมีโอกาสเข้าศึกษาดูงานธุรกิจบริการสุขภาพที่มีการบริหารจัดการที่ดีได้มาตรฐาน นอกจากนี้ กรมฯ ยังพร้อมเป็นตัวกลางในการประสานสถาบันการเงินแก่ธุรกิจบริการสุขภาพของไทยที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพจากกรมฯ ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
       
       สิทธิพิเศษ!!! สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อให้คำปรึกษา และดำเนินการยกระดับมาตรฐานธุรกิจโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
       
       กรมฯ ได้ดำเนินการส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพของไทย (ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ สปา และนวดเพื่อสุขภาพ) ให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการมาตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบันมีผู้ประกอบการฯ ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพฯ จำนวน 212 ราย แบ่งเป็น ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ 51 ราย ธุรกิจสปา 127 ราย และธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพ 34 ราย
       
       * * * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า “SMEs ผู้จัดการ” รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด และร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมาย คลิกที่นี่เลย!! * * *
       
       

ยังไม่มีผู้โหวต
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2016