ศูนย์วิจัยฯชี้ดัชนีราวัสดุก่อสร้างพุ่ง7.4% แนะผู้ประกอบการปรับตัวบริหารต้นทุน

โดย MGR Online   
13 กรกฎาคม 2549 17:22 น.
        ศูนย์วิจัยกสิกรไทยออกโรงเตือนผู้ประกอบการอสังหาฯเร่งปรับตัวบริหารต้นทุน การเงิน รับภาวะต้นทุนการก่อสร้างเพิ่ม ในขณะที่ไม่สามารถขึ้นราคาได้เท่ากับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ส่งผลกำไรหด แถมการขายชะลอตัว ล่าสุดดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเพิ่ม 7.4% จากที่ในเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วเพิ่มเพียง 3.2% พบไตรมาสแรกตัวเลขการก่อสร้างของภาคเอกชนขยายตัวเพียง 2.8% ต่ำสุดในรอบ 6 ปี
       
       ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้รายงานผลวิจัยว่า ในช่วงครึ่งแรกของปี 2549 ราคาวัสดุก่อสร้างมีทิศทางปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ผลิตเผชิญกับแรงกดดันจากภาวะต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งในด้านวัตถุดิบโลหะ (เช่น ทองแดง อลูมิเนียม) รวมไปถึงค่าขนส่งและต้นทุนพลังงาน โดยตัวเลขล่าสุด ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือนมิถุนายน 2549 เพิ่มในอัตราที่เร่งขึ้นมาที่ร้อยละ 7.4 จากที่ในเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2
       
       หากพิจารณาถึงแรงกดดันในด้านต้นทุนปัจจัยการผลิต ในส่วนของราคาวัตถุดิบโลหะ ในช่วงครึ่งแรกของปี 2549 ราคาทองแดงในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 76 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ราคาอลูมิเนียมเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 33 ส่วนราคาสินแร่เหล็ก ขณะที่ราคาผลิตภัณฑ์เหล็กได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามีราคาเฉลี่ยสูงขึ้นร้อยละ 15 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในส่วนของต้นทุนพลังงาน ที่ผ่านมาราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 52 โดยมีราคาอยู่ที่ 27.54 บาทต่อลิตรในปัจจุบัน จาก 24.69 บาทต่อลิตร ณ สิ้นปี 2548
       
       จากการวิเคราะห์ถึงผลกระทบจากต้นทุนปัจจัยการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นต่อต้นทุนโดยรวมของการก่อสร้าง ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่าต้นทุนในการก่อสร้างโดยเฉลี่ยในปี 2549 อาจเพิ่มขึ้นในอัตราที่เร่งกว่าในปีก่อนหน้า โดยอาจเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 5 สูงขึ้นจากร้อยละ 4 ในปี 2548 สาเหตุที่สำคัญที่สุดมาจากราคาวัสดุก่อสร้าง ซึ่งศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่าดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างโดยเฉลี่ยอาจปรับเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 4.4 ในปี 2549 เร่งตัวขึ้นจากที่ราคาค่อนข้างทรงตัวในปี 2548 หรือไม่มีอัตราการขยายตัว และด้วยสัดส่วนของต้นทุนวัสดุก่อสร้างที่มีความสำคัญมากกว่าครึ่งของมูลค่าผลผลิตรวมในการก่อสร้าง จึงมีผลกระทบต่อต้นทุนในการก่อสร้างมากที่สุด กล่าวคือ มีผลต่ออัตราการเพิ่มขึ้นของมูลค่ารวมของการก่อสร้างประมาณร้อยละ 2.5
       
       ขณะที่ปัจจัยกระทบรองลงมาคือต้นทุนพลังงานและขนส่ง ซึ่งได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันดีเซลที่คาดว่าอาจปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 ในปี 2549 อัตราเพิ่มที่สูงมากนี้จะกระทบต่อต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าขนส่ง ทำให้มีผลต่ออัตราการเพิ่มของมูลค่ารวมของการก่อสร้างร้อยละ 2 สำหรับต้นทุนปัจจัยการผลิตอื่นๆ และค่าจ้างแรงงานก็คาดว่าจะเพิ่มในอัตราที่ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา ส่งผลต่อมูลค่ารวมของการก่อสร้างอีกไม่ต่ำกว่าร้อยละ 0.5
       
       นอกจากนี้ ต้นทุนในการก่อสร้างยังได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง อาทิ ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ และประกาศของสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดให้อาคารพักอาศัยรวมความสูงไม่เกิน 23 เมตร ตั้งแต่ 2 อาคารขึ้นไปที่ตั้งอยู่บนพื้นที่เดียวกัน และมีพื้นที่อาคารรวมกันตั้งแต่ 10,000 ตร.ม. ขึ้นไป ต้องดำเนินการภายใต้ข้อบังคับเสมือนเป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษ ซึ่งข้อบังคับดังกล่าวมีผลทำให้โครงการก่อสร้างอาคารในหลายกรณีอาจมีต้นทุนที่สูงขึ้น
       
       สำหรับผลที่จะตามมาในช่วงปีนี้ จะเป็นแรงกดดันสู่ภาคธุรกิจอสังหาฯ โดยราคาอสังหาฯในโครงการใหม่จะมีแนวโน้มสูงขึ้น และหากราคาอสังหาฯ โดยเฉพาะที่อยู่อาศัย ปรับตัวสูงขึ้น จะเป็นผลลบต่อความสามารถในการซื้อของผู้บริโภค ส่งผลให้ตลาดชะลอตัวต่อเนื่อง
       
       ทั้งนี้ ในไตรมาสแรกปี 2549 การลงทุนในภาคอสังหาฯ เมื่อพิจารณาจากตัวเลขการก่อสร้างของภาคเอกชนขยายตัวเพียงร้อยละ 2.8 ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่ต่ำที่สุดในรอบ 6 ปี จากที่ไตรมาส 4 ปี 48 ขยายตัวร้อยละ 6.6 โดยสาเหตุสำคัญมาจากการลงทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยในไตรมาสแรกปี 2549 ขยายตัวเพียงร้อยละ 3.1 ซึ่งในไตรมาสสี่ปี 2548 ขยายตัวร้อยละ 10.8
       
       อย่างไรก็ดี ภายใต้ภาวะตลาดที่ชะลอตัวอยู่ในขณะนี้ ผู้ประกอบการไม่สามารถผลักภาระต้นทุนด้วยการปรับราคาสินค้าในสัดส่วนเดียวกันกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้ ซึ่งผู้ประกอบการต้องดูดซับผลกระทบจากต้นทุนเอาไว้เองด้วยส่วนหนึ่ง ปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรของภาคธุรกิจอสังหาฯ ให้ลดลงกว่าในช่วงปีที่ผ่านมา
       
       ทั้งนี้ ในส่วนของผู้ประกอบการเองก็ได้มีการปรับตัวต่อสถานการณ์ที่ต้องแบกภาระต้นทุนที่สูงขึ้นแต่ไม่สามารถปรับราคาขายได้ โดยวิธีการหลายรูปแบบ เช่น การเปิดขายโครงการที่มีขนาดยูนิตเล็กลงเพื่อให้สอดคล้องกับราคาที่ผู้บริโภคสามารถซื้อได้ การบริหารต้นทุนค่าก่อสร้าง การใช้วัสดุก่อสร้างสำเร็จรูปหรือเทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่เข้ามาช่วยลดต้นทุน การปรับลดสาธารณูปโภคที่เดิมเคยเสนอให้แก่ลูกค้าในระดับที่สูงกว่ามาตรฐาน โดยไม่ลดความพึงพอใจของลูกค้า เป็นต้น ในสภาวะที่ธุรกิจเผชิญแรงกดดันทั้งในด้านอุปสงค์และต้นทุนเช่นนี้ ผู้ประกอบการที่มีความแข็งแกร่งในด้านเงินทุนและระบบการบริหาร และสามารถปรับตัวในการเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพในตลาด ในราคาที่แข่งขันได้ ย่อมมีความได้เปรียบกว่า
       
       นอกจากโครงการอสังหาริมทรัพย์ของภาคเอกชนแล้ว โครงการลงทุนของภาครัฐ อย่างโครงการเมกะโปรเจ็กต์ที่มีชะลอการลงทุนออกไป ก็คงจะต้องเผชิญกับต้นทุนค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นกว่าที่คาดการณ์ไว้เดิม ซึ่งอาจส่งผลให้โครงการก่อสร้างภาครัฐที่เดิมมีแผนการลงทุนในปีนี้แต่ต้องชะลอออกไปเป็นปีข้างหน้า อาจต้องมีงบประมาณในการลงทุนสูงขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5

ยังไม่มีผู้โหวต
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017