หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกภาคใต้ | ภาคใต้
ภาคใต้ คอลัมนิสต์
วัฒนธรรมทางการเมืองของคนใต้ / จรูญ หยูทอง-แสงอุทัย
โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 23 กรกฎาคม 2556 18:22 น.
        
       คอลัมน์ : คนคาบสมุทรมลายู
       โดย...จรูญ  หยูทอง-แสงอุทัย
        
       ว่ากันว่าคนใต้ (ในอดีต) มีอัตลักษณ์เฉพาะที่  มีความแตกต่างจากคนภาคอื่นในบางด้าน  โดยเฉพาะคตินิยมดั้งเดิมที่เคร่งครัดในเรื่องจารีตทางเพศ  คตินิยมความเป็นคนนักเลง  คตินิยมความเป็นคนชอบสนุกสนานบันเทิง  คตินิยมความเชื่อในไสยศาสตร์ และคตินิยมความเชื่อในทางศาสนา
        
       ค่านิยมที่โดดเด่นคนใต้ในเรื่องจารีตทางเพศแสดงออกผ่านกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม  เช่น  เพลงร้องเรือ หรือเพลงชาน้อง ที่มักสอดแทรกคำสอนเกี่ยวกับจรรยามารยาทผู้หญิง  ได้แก่  เพลงไก่เถื่อน  ที่ว่า  “ไก่เถื่อนเหอขันเทือนทั้งบ้าน  ลูกสาวขี้คร้านนอนให้แม่ปลุก  ฉวยได้ด้ามขวานแยงวานดังพลุก  นอนให้แม่ปลุกลูกสาวขี้คร้านการงานเหอ”
        
       การถ่ายทอดผ่านหนังตะลุง อันเป็นการละเล่นที่ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และจารีตทางเพศ  ได้แก่  พระเอกนางเอกในจินตนิยายของหนังตะลุง แม้จะทำด้วยหนังวัวหนังควาย แต่เวลาจะได้เสียกันตามบทหนังตะลุง  นายหนังจะไม่ให้ตัวละครได้เสียกันบนดินบนทราย หรือหลังสัมผัสดิน สัมผัสหญ้า เพราะถือว่าเป็นการเสพสังวาสของเดรัจฉาน  แลเชื่อว่าลูกที่จะมาเกิดก็จะเป็นเดรัจฉานด้วย  เป็นต้น
        
       บุคลิกของคนใต้ในแถบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ในสมัยเมื่อประมาณกึ่งศตวรรษที่ผ่านมา  ปรากฏผ่านสำนวนคำคล้องจองของท้องถิ่นที่ว่า “(คน) พัทลุงชังกั้ง  (คน) สงขลาหมัง  (คน) ตรังยอน  (คน) นครรุม”
        
       ถอดรหัสได้ว่า  คนพัทลุงเป็นคนมุทะลุดุดัน  ไม่ยอมคน  ไม่ชอบให้ใครเอาเปรียบ ดังนั้น  จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของพัทลุงจะมีคนนักเลงแบบ “รุ่ง  ดอนทราย”  “ดำ  หัวแพร” และชุมโจรที่ประกาศไม่เสียภาษีรัชูปการ หรือเงิน  ๔  บาท ให้แก่เมืองหลวงในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น และในยุคการเคลื่อนไหวของพรรคคอมมิวนิสต์  เกิดกรณี “ถีบลงเขา  เผาถังแดง” ที่กงหรา มีคนตายมากกว่าสามพันศพ
        
       ส่วนคนสงขลาเป็นคนค่อนข้างสุขุมรอบคอบ  ขาดความมั่นใจ หรือมักลังเล เมื่อเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ร้ายๆ  คนสงขลาจึงมีคนต้นแบบที่ชื่อ ป๋าเปรม  ที่ใช้ “ความสงบสยบความเคลื่อนไหว” และเป็น “เตมีย์ใบ้” คู่กับคำพูดติดปากที่ว่า “กลับบ้านเถอะลูก” กับผู้สื่อข่าวสายทำเนียบสมัยที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีหลายสมัยติดต่อกัน จนยอมลงจากเก้าอี้เสียเอง พร้อมกับบอกว่า “ผมพอแล้ว”
        
       ส่วนคนตรังมีลักษณะนิสัยยุคนอื่น หรือแปลให้เป็นมงคลคือ ให้กำลังใจ  ดังนั้น  คนตรังจึงเป็นฝ่ายที่ปลอดภัยที่สุดในสี่คนที่ไปด้วยกันแล้วเจอกับภัยเฉพาะหน้า  เพราะ “คนยอน” ย่อมยืนอยู่ข้างหลังคนดุ  คนที่คอยจ้องรุม และคนที่กล้าๆ กลัวๆ (หมัง)
        
       ส่วนคนคนนครชอบรุม หมายความว่า รักพวกพ้อง แต่ต้องมีจำนวนมากกว่าจึงจะกล้าสู้ และต้องให้เพลี่ยงพล้ำก่อนจึงจะลงมือ  จึงไม่แปลกที่เหตุการณ์ร้ายๆ ที่นครศรีธรรมราชมักจะเกิดในลักษณะรุมกันกระทำ  เช่น  กรณีบุกเผาจวน หรือบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัด (นายคล้าย  จิตพิมักษ์ - คนพัทลุง “คล้ายไข่เป็ด”) กรณีไม่แจกข้าวสารอาหารแห้ง และไข่เป็ดคราวน้ำท่วมใหญ่ปี  ๒๕๑๘  เป็นต้น
        
       ภาคใต้ในอดีตเป็นดินที่เป็นจุดนัดพบทางอารยธรรมระหว่างวัฒนธรรมของตะวันออก อันมีจีนและอินเดียเป็นแหล่งกำเนิดที่สำคัญ กับอารยธรรมตะวันตก โดยเฉพาะชาติยุโรป หรือพวกผิวขาวที่เดินเรือเข้ามาค้าขาย และล่าอาณานิคม พร้อมกับนำลัทธิความเชื่อทางศาสนาเข้ามาเผยแพร่  ภาคใต้จึงได้รับวัฒนธรรมและอารยธรรมเหล่านั้นเข้ามา แล้วเผยแพร่ไปยังดินแดนต่างๆ ทั้งในราชอาณาจักรไทย และประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน  เช่น  พุทธศาสนามาหยาน  พุทธศาสนาเถรวาท  พราหมณ์-ฮินดู และศาสนาอิสลาม  เป็นต้น
        
       ในสมัยอยุธยา  ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ตอนต้น  หัวเมืองภาคใต้ได้ชื่อว่าเป็น “หัวเมืองบังคับยาก” โดยเฉพาะนครศรีธรรมราช  พัทลุง และสงขลา  เป็นแหล่งส่งส่วยให้แก่ราชธานี และปกครองกันเองในฐานะหัวเมืองประเทศราช  มีหน้าที่ส่งเครื่องราชบรรณาการไปถวาย และส่งกองกำลังไปช่วยราชธานีเมื่อมีศึกสงคราม  บางยุคบางสมัยผู้ปกครองหัวเมืองฝ่ายใต้ก็ตั้งตนเป็นกษัตริย์  เช่น  นครศรีธรรมราช  สงขลา  เป็นต้น
        
       วัฒนธรรมทางการเมือง  คือระเบียบแบบแผนพฤติกรรมทางการเมืองของกลุ่มชน ทั้งที่แสดงออก และไม่แสดงออก  ผ่านระบบต่างๆ ทางการเมือง  เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมทั้งระบบ  วัฒนธรรมทางการมีการสั่งสมผ่านกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม โดยสถาบันครอบครัว  สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  สถาบันการเมืองการปกครอง  สถาบันสื่อสารมวลชน วัฒนธรรมทางการเมืองมี  ๓  ประเภทใหญ่ๆ คือ
        
       ๑) วัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบ คือ วัฒนธรรมทางการเมืองแบบระบบเผ่า  ส่งผ่านทางทายาทผู้สืบทอดในฐานะหัวหน้าเผ่า ผู้นำประกอบพิธีกรรม
        
       ๒) วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้า คือ วัฒนธรรมทางการเมืองที่ยอมรับในอำนาจของคนบางกลุ่ม บางตระกูลว่าเกิดมาเพื่อเป็นนักการเมือง  นักปกครอง  การเมืองเป็นเรื่องของคนเฉพาะกลุ่มเท่านั้น  และ
        
       ๓)  วัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วม หรือแบบประชาธิปไตย คือ คนในสังคมมีความคิดความเชื่อว่า การเมืองเป็นเรื่องของทุกคน และพยายามจะเข้าไปมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการและทุกขั้นตอนของการเมืองทั้งระบบ
        
       แต่จากการศึกษาพบว่า ไม่มีประเทศ หรือกลุ่มชนไหนในโลกมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบหนึ่งแบบใดโดยเฉพาะ  เนื่องจากสังคมส่วนใหญ่เป็นสังคมพหุลักษณ์ หรือพหุวัฒนธรรม  จึงมักมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบผสมผสาน  ได้แก่
        
       ๑) วัฒนธรรมทางการแบบคับแคบ + ไพร่ฟ้า
        
       ๒) วัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบ + การมีส่วนร่วม  และ
        
       ๓) วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้า + มีส่วนร่วม
        
       สำหรับประเทศไทย และภาคใต้ก็คงมีวัฒนธรรมทางการเมืองทั้ง  ๓  แบบคละเคล้ากันไป ขึ้นอยู่กับวุฒิภาวะ หรือคุณภาพของประชากรในแต่ละชุมชน
        
       บางกลุ่มที่ถูกครอบงำด้วยการเมือง “แบบหัวหน้าเผ่า” หรือการเมืองแบบ “สาวก”  วัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบก็มีความเข้มข้น
        
       บางชุมชนสมาชิกได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ไม่ตกเป็นเครื่องมือของนักการเมืองอย่างสมบูรณ์แบบ ก็จะมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้า  นั่นคือ ประชาชนมีความตระหนักในความสำคัญของการเมือง แต่ก็ยังไม่กล้าเข้ามามีส่วนร่วมอย่างสมบูรณ์แบบ เพราะเชื่อว่าการเมืองเป็นเรื่องของชนชั้นหนึ่งเท่านั้น  ไม่ใช่เรื่องที่คนทั่วไปจะทำได้
        
       ส่วนในชุมชนที่มีคนชั้นกลางหนาแน่น และพยายามเรียกร้องการเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ ก็จะมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วม หรือวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตย
        
       การเลือกตั้งนายก อบจ.สงขลา ในวันที่  ๔  สิงหาคม  ๒๕๕๖  จะเป็นบทพิสูจน์ให้เห็นว่า คนสงขลามีวัฒนธรรมแบบใดมากที่สุด ระหว่าง  ๑)  วัฒนธรรมแบบคับแคบ-หมอผี หัวหน้าเผ่า หรือระบบเผ่า  ๒) วัฒนธรรมแบบไพร่ฟ้า-ยอมรับในบุคคลพิเศษผู้เกิดมาเพื่อเป็นนักการเมือง  และ ๓) วัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วม-ประชาธิปไตย ที่เรียกร้องการมีส่วนร่วม และตัดสินใจบนพื้นฐานของหลักการเหตุผล  ข้อมูล  ผลประโยชน์ที่จะได้รับ  โดยเฉพาะผลประโยชน์ของส่วนรวม
        
       อย่าลืมว่า “เลือกนายก อบจ.ไม่เข้าท่า  จะขายหน้ากันทั้งเมือง” ครับ!!
       
       


        
        
       


ข่าวล่าสุด ในหมวด
คราบน้ำตา..ใต้คราบน้ำมัน / บรรจง นะแส
ราคาน้ำมัน ความเจ็บปวด และดัชนีการคอร์รัปชัน : ไทยติดอันดับเท่าใด? / ประสาท มีแต้ม
เหตุผล BRN รวม อ.สะเดาเป็นพื้นที่เคลื่อนไหว รัฐไทยจะหาทางออกอย่างไร? / ไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล
วัฒนธรรมทางการเมืองของคนใต้ / จรูญ หยูทอง-แสงอุทัย
พรรษานี้รำลึกถึงหลวงพ่อเทียน จิตตฺสุโภ / บรรจง นะแส
 
5 อันดับข่าวยอดนิยมของหมวด
ความลับแตก! โรงงานในนิคมมาบตาพุดระเบิด ตาย 1 ราย สาหัส 1 ราย
สะพัด “สมีคำ” ถอดจีวรแล้วขอเป็นคนมะกัน ขณะที่พระลูกศิษย์ปัดข่าวลือ
พระศิษย์ “ไอ้คำ” ดื้อไม่ยอมปฏิบัติกิจของสงฆ์ เหตุยังหวังลูกพี่ใหญ่โผล่ 31 ก.ค.
“พระแจ๊ส” บรรลุผลฝึกจิตภาวนาวิปัสสนากัมมัฏฐาน อยากให้ทุกวัด-พุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติ (ชมคลิป)
ฆ่าโหดที่ปรึกษาบริษัทน้ำตาลมิตรภูเวียง แล้วแขวนคออำพราง
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
แบ่งปันให้เพื่อน
จำนวนคนโหวต 2 คน
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
ความคิดเห็นที่ 8 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เงินมาชั้นรับ แต่จะเลือกหรือไม่เลือกมันก็อีกเรื่อง
คนสงขลาโดยกำเหนิด
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 7 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ทวดรุ่ง ดอนทราย ทวดดำ หัวแพร สุดยอด สายเลือดมันถึงกันจริงๆครับ
ควนขนุน
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 6 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เกิดทันเหรอ
เล่าซะเป็นวรรคเป็นเวร
ก็แค่อ่านตามที่เขาเขียนกันมา
ใครรู้จริงมั่ง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 5 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ถึงคห.ที่ 2 สงขลาเคยประกาศตั้งเป็นรัฐสุลต่าน ไม่ขึ้นตรงกับกรุงศรีอยุธยาอยู่ระยะเวลาหนึ่ง กินเวลา 2 รัชกาลสุลต่าน ได้แก่ ดาโต๊ะโมกุล และสุลต่านสุไลมาน ก่อนถูกโจมตีจากอยุูธยา
danielsongzj@126.com
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 4 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ไซ่ไม่เห็นป้ายหาเสียงของเบอร์3 เบอร์ 4 เลยนิ
ไม่โร้ไส่
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 3 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ชอบคนใต้แถวหน้าราม คุยเสียงดัง นุ่งกางเกงรัดเป้า
ใส่เสื้อลายดอก หน้ามันๆ เดินขากถุย
เห็นแล้วสะใจดี
บอย
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
นคร เคยตั้งตัวเป็นกษัตริย์ นั้น ใช่ คือ พระเจ้าศรีธรรมโสกราช แต่สงขลา ไม่เคยได้ยินว่าเป็นใคร ตอนพระเจ้าตกากสินมาปราบก็ไม่ได้มาปราบเจ้าเมืองสงขลา หากแต่ปราบก๊กนคร ส่วนประเด็นการเลือกตั้ง นั้น ทำไมไปโฟกัสเอาที่คนจะลงคะแนนเป็นหลักในการพิจารณา ทำไมไม่แบ่งแยกผู้สมัครว่า โจร กาก เดรัจฉาน ทาสของความอุบาทว์ มือปืน คนเลวน้อย ชั่วมาก หรืออุบาทว์ แต่มีผลงาน มาวิเคราะห์มาแสดงบ้าง เพื่อให้คนเลือกตัดสินใจได้ถูก อย่าโยนภาระไปให้คนเลือกเลย เขารู้น้อย ไม่มีอิทธิพลอะไรหรอก อย่าหมัง หรือชังกั้งในการแสดงความคิดความเห็นเลย
แย้ง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 1 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
มีวี่แววจะได้คนโกง เพราะซื้อกันกระหน่ำ คนสงขลาเดี๋ยวนี้อาจไม่เหมือนเดิมซะแล้ว อยากได้เงินไม่แพ้คนอีสาน วัฒนธรรมไปหมดแล้ว
ประเทศไทยเอ๊ย
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เดี๋ยวนี้วัฒนธรรมเดิมๆเริ่มจางหายไปแล้ว เลือกตั้งแต่ละครั้ง
ใช้เงินกันมาก มากกว่าภาคอีสานอีก ..... อะไรๆก็เปลี่ยนไป
เห็นด้วย
 
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
5. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ cs@astvmanager.com หรือ cs.astvmanager@gmail.com ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
โชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่แสดงความเห็น เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟซบุก กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

ชื่อ/e-mail ของคุณ : *
 
 *
  กฎกติกาการแสดงความคิดเห็นฉบับเต็ม
 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Public Law | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2013