หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรก iBiz | Green Innovation
 

สุดยอดองค์กร CSR : บางจาก สร้างสมดุลมูลค่า-คุณค่า

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์
5 กรกฎาคม 2556 15:18 น.
สุดยอดองค์กร CSR : บางจาก สร้างสมดุลมูลค่า-คุณค่า
        “บริษัทไทยที่มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจปิโตรเลียมอย่างสอดคล้องกับประโยชน์ส่วนรวม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมไทย”
       
       บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) วางแนวทางการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนเพื่อมุ่งสู่ “Greenery Excellence” ด้วยการสร้างสมดุลระหว่าง“มูลค่า” คือผลประกอบการ และ”คุณค่า” คือการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม

สุดยอดองค์กร CSR : บางจาก สร้างสมดุลมูลค่า-คุณค่า
        บางจากฯ กำหนดพันธกิจองค์กรต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้ว่า สำหรับผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า และเจ้าหนี้ : องค์กรต้องดำเนินธุรกิจที่สร้างผลตอบแทนที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและเป็นธรรม สำหรับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม : องค์กรมีวัฒนธรรมในการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สำหรับพนักงาน : มุ่งพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
       โดยนำหลักการเศรษฐกิจพอเพียง ธรรมาภิบาล การบริหารจัดการความเสี่ยง และหลักการความรับผิดชอบต่อสังคมมาประยุกต์ใช้ และกำหนดตัวชี้วัดด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในเป้าหมายการวัดผลการดำเนินงานขององค์กรตามหลัก Balanced Scorecard นอกจากตัวชี้วัดด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการ และด้านบุคลากร จึงทำให้บางจากฯ ถ่ายทอดเป้าหมายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมสู่การปฏิบัติการในสายงานต่างๆ ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
       บางจากฯ ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ.2528 โดยมุ่งหมายเป็นบริษัทไทยที่มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจปิโตรเลียมอย่างสอดคล้องกับประโยชน์ส่วนรวม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมไทย ด้วยการสร้างมูลค่า หรือกำไรในระดับที่เหมาะสม มีกระบวนการผลิตที่ใส่ใจต่อการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลงทุนในเทคโนโลยีสะอาด และนำการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมากำหนดเป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

สุดยอดองค์กร CSR : บางจาก สร้างสมดุลมูลค่า-คุณค่า
        กลยุทธ์ CSR In Process
       Corporate Social Responsibility หรือ CSR In Process ด้านเศรษฐกิจ วางกลยุทธ์ไว้ว่า “พัฒนาธุรกิจให้เติบโต กระจายความเสี่ยงสู่ธุรกิจที่มีรายได้มั่นคง” บางจากฯ จึงขยายธุรกิจจากการผลิตและจำหน่ายน้ำมันที่ผลิตจากปิโตรเลียมมาสู่การผลิตและจำหน่ายพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดที่ใช้แล้วดีต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ เพราะเป็นพลังงานที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิต จึงช่วยลดการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ โดยเปลี่ยนมาผลิตและจำหน่ายแก๊สโซฮอล์และไบโอดีเซล
       รวมทั้ง ลงทุนผลิตเอทานอลและไบโอดีเซล เพื่อเป็นพลังงานเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ นอกจากนี้ ยังขยายมาทำธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และค้นคว้าทดลองการผลิตน้ำมันจากสาหร่ายและพลังงานลม
       ด้านสิ่งแวดล้อม วางกลยุทธ์ไว้ว่า “มุ่งสู่บริษัทที่มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) สุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral Company)” ธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันใช้พลังงานและปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่อนข้างมากจากการกลั่นและแปรรูปน้ำมันดิบให้เป็นน้ำมันสำเร็จรูป จึงตั้งเป้าหมายปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ เพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

สุดยอดองค์กร CSR : บางจาก สร้างสมดุลมูลค่า-คุณค่า
        โดย 1)ใช้ก๊าซธรรมชาติทดแทนการใช้น้ำมันเตาจากเดิมได้ร้อยละ 80 2)ผลิตไฟฟ้าและไอน้ำจากโรงไฟฟ้าความร้อนร่วม (Cogenerator) ประมาณร้อยละ 80 ของกำลังการผลิตทั้งหมด 3)ดำเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ 6 โครงการ ประหยัดการใช้พลังงานได้ร้อยละ 0.9 และ 4)ขยายไปทำธุรกิจพลังงานสะอาด
       ด้านสังคม วางกลยุทธ์ไว้ว่า “พัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม” ด้วย “โครงการปั๊มชุมชนบางจาก” ซึ่งมีเป้าหมายเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง มีรายได้พอเพียง และลดการอพยพออกมาทำงานต่างถิ่น โดยส่งเสริมให้เกษตรกรรวมตัวในรูปนิติบุคคล เช่น สหกรณ์เพื่อทำธุรกิจสถานีบริการน้ำมันบางจาก ซึ่งสมาชิกจะได้รับเงินปันผลและได้ใช้น้ำมันคุณภาพดี จากการดำเนินงานมาประมาณ 20 ปีพบว่า ปั๊มน้ำมันชุมชนได้รับผลตอบแทนดี ทำให้สหกรณ์สามารถจัดสวัสดิการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือสมาชิก เช่น ทุนการศึกษา การดูแลคนชราและผู้ด้อยโอกาส
       นอกจากนี้ ยังมี “โครงการนำสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชนมาเป็นของสมนาคุณแก่ผู้ใช้น้ำมันบางจาก” โดยบางจากฯ จะรับซื้อสินค้าเกษตรในช่วงที่ราคาตกต่ำ หรือซื้อสินค้าชุมชนมามอบให้ผู้ใช้น้ำมันเพื่อส่งเสริมให้ได้รู้จัก ทดลองใช้หรือรับประทาน เพื่อเพิ่มโอกาสให้สินค้าเกษตรและชุมชน
       ยิ่งกว่านั้น ยังดำเนินการแบบ“เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้” โดยใช้หลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและมาตรฐานสากล ISO 26000 และ UN Global Compact ซึ่งจัดทำเป็นรายงานประจำปีและรายงานความยั่งยืน

สุดยอดองค์กร CSR : บางจาก สร้างสมดุลมูลค่า-คุณค่า
        ทั้งนี้ มีการให้ความรู้ความเข้าใจเพื่อขับเคลื่อน CSR ให้เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานผ่าน“วัฒนธรรมการทำงาน” ที่วางไว้ว่า “พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับสังคมและสิ่งแวดล้อม” และ”วัฒนธรรมพนักงาน” คือ “เป็นคนดี มีความรู้ เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น” โดยส่งเสริมให้พนักงานร่วมคิดและออกไปทำกิจกรรมกับชุมชน
       ยกตัวอย่าง “การจัด CSR Workshop” เพื่อระดมความคิดจากพนักงานมาพัฒนาต่อเป็นกิจกรรมซีเอสอาร์ “การกำหนด KPI- CSR” ให้เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลการทำงาน “การให้ความรู้เกี่ยวกับ Corporate Governance” อย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อกระตุ้นและทบทวนให้สามารถนำไปใช้เป็นหลักในการทำงาน โดยนำเสนอในรูปแบบ Edutainment เพื่อให้ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนาน “การทำกิจกรรม CSR กับชุมชน” เพื่อเป็นเวทีให้พนักงานได้ร่วมกิจกรรมชุมชน เช่น การออกหน่วยตรวจสุขภาพ และการร่วมรณรงค์นำน้ำมันพืชใช้แล้วมาผลิตเป็นไบโอดีเซล เป็นต้น

สุดยอดองค์กร CSR : บางจาก สร้างสมดุลมูลค่า-คุณค่า
วิเชียร อุษณาโชติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
        ความเหมือนที่แตกต่าง
       วิเชียร อุษณาโชติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า CSR ของบางจากฯมีจุดที่แตกต่างจากที่อื่นตรงที่บางจากฯ มีความเอาใจใส่กับผู้ถือหุ้นเสียงข้างน้อยให้สามารถส่งตัวแทนเข้ามาเป็นคณะกรรมการได้ด้วย ในขณะที่ที่อื่นต้องเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั้น ซึ่งผู้ถือหุ้นรายย่อยที่เข้ามาเป็นคณะกรรมการของบางจากฯ มาจากกลุ่มสหกรณ์ที่มีเกษตรกรเป็นสมาชิก โดยมีสมาชิกไม่ต่ำกว่า 1 ล้านคนที่ทำธุรกิจปั๊มน้ำมัน ซึ่งสามารถซื้อน้ำมันได้โตยตรงจากบางจากฯ ที่มีโรงกลั่นเป็นของตนเอง ทำให้มั่นใจได้ว่าไม่มีการปลอมปน และการเป็นสมาชิกทำให้ได้เงินปันผลจากการซื้ออีกด้วย
       สิ่งสำคัญคือการทำ CSR ของบางจากฯ เชื่อมเป็นเนื้อเดียวกับธุรกิจ ทำจริงและต่อเนื่องโดยไม่จำเป็นต้องใช้เงินเป็นหลัก แต่เป็นเพียงตัวเสริม เพราะการทำ CSR แบบบางจากฯ อยู่ที่การใช้ความรู้ความสามารถของคนในองค์กรเป็นหลัก ขณะที่ ส่วนของกิจกรรมเพื่อสังคมเกิดจากความสมัครใจภายในองค์กร ไม่ใช่เมื่อเกิดปัญหาแล้วจึงหาทางออก แต่เป็นการทำตั้งแต่ต้น โดยทำให้มากกว่าที่กฎหมายกำหนด
       ยกตัวอย่าง ด้านสิ่งแวดล้อม บางจากฯ ทำตั้งแต่ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ด้วยการเลือกน้ำมันดิบที่จะก่อให้เกิดมลภาวะน้อยที่สุด การจัดทำระบบความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในชีวอนามัย หรือในด้านชุมชน เน้นการทำกิจกรรมกับชุมชนใกล้โรงกลั่นก่อน หรือการให้ทุนการศึกษา ใช้วิธีการให้สถานศึกษาคัดเลือกกันเอง

สุดยอดองค์กร CSR : บางจาก สร้างสมดุลมูลค่า-คุณค่า
        รวมทั้ง การมีแนวทางที่แตกต่างในการทำ เช่น “โครงการปลูกป่า” ด้วยการให้เด็กนักเรียนรอบโรงกลั่นเพาะต้นกล้า แล้วนำไปปลูก โดยชุมชนเป็นผู้ดูแลให้ต้นไม้เติบโต ทำให้ทั้งเด็กและชุมชนมีส่วนสร้างความสมดุลให้ธรรมชาติ หรือ “โครงการดูนก” เนื่องจากมีนกประจำถิ่นหลายสิบชนิดอาศัยอยู่ที่โรงกลั่น จึงส่งผลให้พนักงานสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น และถือเป็นตัวชี้วัดสิ่งแวดล้อมของโรงกลั่นได้โดยธรรมชาติ
       หรือ “โครงการอาหารกลางวัน” ทุกคนที่ได้เป็นพนักงานในวันแรกที่เข้าทำงานต้องแจ้งว่ายินดีให้ตัดเงินเดือนเท่าไรเพื่อนำไปสมทบทุนอาหารกลางวันให้ผู้ด้อยโอกาสในสังคม จะมากหรือน้อยหรือไม่ประสงค์จะให้ก็ได้ถ้าไม่ต้องการ ในขณะที่ พนักงานทุกคนมีวันหยุดฟรีหนึ่งวันในวันเกิด ไม่ถือว่าเป็นวันลา เพราะต้องการให้พนักงานไปทำบุญ หรืออยู่กับครอบครัว เป็นต้น

ข่าวล่าสุด ในหมวด
อุบลฯ ผุดโรงไฟฟ้าหญ้าเนเปียร์แห่งแรก ประกาศอุ้มวิสาหกิจชุมชนฯ ราษีไศล
โชว์ต้นแบบระบบบ่อก๊าซชีวภาพจากมูลแพะ
“ข้าวตราฉัตร” ต่อยอดให้ชาวนา จัดโซนปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพ
เอสซีจี เคมิคอลส์ หนุนนวัตกรรมสินค้า HVA
ดีแทค นำร่อง Safe Internet 100 โรงเรียน เป้าแรกเด็กประถม ชี้ภัยตัวร้ายที่เด็กไม่พร้อมรับมือ
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
จำนวนคนโหวต 7 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 7 คน
100 %
ยังไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย
0 %
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2015