หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกผู้จัดการ 360° รายสัปดาห์ | MANAGEMENT
MANAGEMENT HR Human Resource

วิเคราะห์ลายผิว เครื่องมือใหม่ บริหารคนซีพีออลล์

โดย ผู้จัดการ 360° รายสัปดาห์
4 พฤศจิกายน 2553 12:21 น.
วิเคราะห์ลายผิว เครื่องมือใหม่ บริหารคนซีพีออลล์
        ๐ เมื่อวิธีเดิมๆ ไม่สามารถจัดการกับ “มนุษย์เจ้าปัญหา” ในองค์กร
       
       ๐ “ซีพีออลล์” หันพึ่งเครื่องมือใหม่ “การวิเคราะห์ลายผิว”
       
       ๐ ถอดรหัสสมอง ค้นลึกตัวตนที่แท้จริง พบศักยภาพที่ซ่อนเร้น
       
       ๐ ชี้ไม่ใช่แค่ใช้พัฒนางานบุคคล มุ่งเป้าช่วยสังคมแก้โจทย์ใหญ่
       
       เป็นเรื่องธรรมดาขององค์กรใหญ่ที่มีพนักงานจำนวนมาก ยิ่งมากคนก็เป็นไปได้ที่ปัญหาจะยิ่งมากตามไปด้วย และอีกเช่นกันที่หน่วยงานซึ่งมีบุคลากรประเภท “มนุษย์เจ้าปัญหา” ที่ผู้บังคับบัญชาไม่รู้ว่าจะจัดการอย่างไร บางครั้งจึงใช้วิธีซุกซ่อนเก็บเอาไว้ใต้พรมหรือโยนเผือกร้อนไปให้หน่วยงานอื่น ทำให้องค์กรต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายและสูญเสียทรัพยากรไปโดยเปล่าประโยชน์
       
       แต่ปัจจุบัน “มนุษย์เจ้าปัญหา” ได้ถูกจัดการด้วยองค์ความรู้ที่เกิดมาจากการศึกษา “ลายผิววิทยา” ซึ่งเป็นการศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างลายผิวที่ปรากฎบนนิ้วมือ ฝ่ามือ นิ้วเท้า และฝ่าเท้า กับลักษณะของสมองในแต่ละบุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญ คือมือซ้ายสัมพันธ์กับสมองซีกขวา และมือขวาสัมพันธ์กับสมองซีกซ้าย ขณะที่ ลายนิ้วแต่ละนิ้วสามารถบ่งบอกถึงเซลส์สมองแต่ละจุดที่มีการเชื่อมโยงกันเหมือนเครือข่าย
       
       สิ่งสำคัญคือลายผิวแสดงให้เห็นถึงพันธุกรรม การถอดรหัสการทำงานและศักยภาพการเรียนรู้ของสมอง บุคลิกและความเป็นตัวตนที่แท้จริงของบุคคล ศักยภาพที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิด รูปแบบและวิธีการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล รวมทั้ง ลักษณะและรูปแบบงานที่เหมาะสม องค์ความรู้ที่ได้มานี้กลายเป็นทางเลือกใหม่ในการบริหารบุคคลซึ่งบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) นำมาใช้เมื่อไม่นานมานี้
       
       จากทฤษฎีภูเขาน้ำแข็งของ เดวิด ซี แมคเคลแลนด์ ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนหลักคือส่วนที่อยู่เหนือผิวน้ำ เป็นส่วนที่ง่ายต่อการบริหารจัดการ เช่น ทักษะและความรู้ กับส่วนที่อยู่ใต้น้ำ เป็นส่วนที่ซ่อนเร้นยากต่อการจัดการ เช่น อุปนิสัยและทัศนคติ ขณะที่ เครื่องมือการตรวจวัดศักยภาพบุคคลที่หลายองค์กรใช้อยู่ คือแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ ยังไม่สามารถทำให้ทราบถึงตัวตนที่แท้จริง แต่การวิเคราะห์ลายผิวจะช่วยให้รู้ถึงความเป็นตัวตนที่แท้จริงของบุคคล รู้จุดเด่น-จุดด้อย ทำให้สามารถนำมาใช้ในการบริหารบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมี 19 สมรรถนะที่สามารถวิเคราะห์ผ่านลายผิววิทยา ซึ่งแบ่งเป็น 6 กลุ่ม (ดูล้อมกรอบ)
       
       ศูนย์วิเคราะห์ศักยภาพปัญญธารา หรือ Panyatara Potential Analysis Centre (P-Pac) ที่ก่อตั้งขึ้นมาจากความคิดของก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ซีอีโอของซีพีออลล์ เป็นหน่วยงานที่กำลังมีบทบาทในการเป็นเครื่องมือเพื่อช่วยบริหารคนให้กับซีพีออลล์ โดยใช้องค์ความรู้ของศาสตร์ลายผิววิทยา ที่ได้รับการถถ่ายทอดมาจาก “เหลียนอี้ว์ซิง” ชาวไต้หวันผู้ค้นคว้าวิจัยเรื่องลายผิววิทยากับศักยภาพของมนุษย์มาสิบกว่าปี และสะสมฐานข้อมูลจากการวิจัยกรณีศึกษามากกว่า 3 แสนราย
       
       เขาเปรียบเทียบลักษณะบุคลิกภาพและพฤติกรรมหลักของมนุษย์ โดยใช้ลักษณะของนก 5 ชนิดเป็นตัวแทนบุคลิกหลัก ได้แก่ 1.นกเหยี่ยว ชอบการสื่อสารตรงไปตรงมา เน้นผลลัพธ์ ควบคุมเป้าหมาย ชัดเจนตรงประเด็น 2.นกห่านป่า ให้ความสำคัญกับคุณภาพและรายละเอียด เน้นการทำตามมาตรฐาน มีความระมัดระวัง เคารพกติกา 3.นกยูง มีมนุษย์สัมพันธ์ดีมาก เน้นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ชอบแบ่งปัน ใส่ใจในภาพลักษณ์ มีชีวิตชีวา ชอบให้ความร่วมมือ 4.นกกระจอกเทศ มีความอ่อนน้อม เน้นการทำงานด้วยความอดทน ไม่ชอบบรรยากาศความขัดแย้ง มีความกลมเกลียว อ่อนโยน ให้ความร่วมมือกับทีม และ5.นกแก้ว มีความยืดหยุ่นสูง เน้นการปรับตัวและบูรณาการข้อมูล ชอบการเปลี่ยนแปลง หลีกเลี่ยงการตัดสินใจในทันที
       
       คนส่วนใหญ่จะมีนกตัวหลักและนกตัวรองประกอบ 1-4ตัว ซึ่งเป็นความซับซ้อนในบุคลิกภาพ แต่ไม่ได้หมายความว่าในเก่งกว่าใคร แต่ความแตกต่างในบุคลิกภาพทำให้เกิดปัญหาและความขัดแย้ง ซึ่งเนผลมาจากการไม่เข้าใจความคิดของกันและกัน ไม่รู้วิธีการสื่อสารกัน ดังนั้นเมื่อรู้แล้วย่อมจะช่วยแก้ปัญหาที่แท้จริงได้ โดยเฉพาะในการทำงานจะช่วยให้ได้คนที่ตรงกับงานมากขึ้นและสามารถบริหารโดยเข้าใจอุปนิสัยหรือธาตุแท้ของแต่ละคน
       
       พรวิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล ที่ปรึกษา ศูนย์วิเคราะห์ศักยภาพปัญญธารา เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา ได้นำองค์ความรู้นี้มาแก้ปัญหาโดยเลือกกลุ่มพนักงานที่จำเป็นเร่งด่วนก่อน โดยผลที่เกิดขึ้นน่าพอใจทั้งกับผู้บริหารและตัวของพนักงานเอง เกิดการโยกย้ายไปอยู่ในตำแหน่งหน้าที่ที่เหมาะสม แต่เนื่องจากมีข้อจำกัดในส่วนของบุคลากรที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลลายผิว ยังมีอุปสรรคในเรื่องของภาษาที่ต้องแปลจากภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษและเป็นภาษาไทยที่ถูกต้องและต้องมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งอีกด้วย ซึ่งปัจจุบันมีนักวิเคราะห์รุ่นแรกของศูนย์ฯ ที่ผ่านการอบรมเพียง 8 คนเท่านั้น และแม้ว่ากำลังเปิดอบรมรุ่นที่สอง แต่ต้องใช้เวลาฝึกอบรมถึง 8 เดือนจึงจะมีความสามารถเพียงพอ จึงยังไม่สามารถให้บริการได้มากพอกับความต้องการ ไม่ใช่เพียงแค่บุคลากรภายในองค์กรเท่านั้น ยังมีส่วนอื่นๆ เช่น คู่ค้า และแฟรนไชซีของร้านเซเว่นอีเลฟเว่น และคนทั่วไปที่ต้องการใช้บริการ
       
       อย่างไรก็ตาม เนื่องจากองค์ความรู้นี้ใช้ได้กับคนทุกคนตั้งแต่เด็กอายุ 3 เดือนจนถึงผู้สูงอายุ เป้าหมายของศูนย์ฯ จึงไม่ใช่เพียงเพื่อการนำมาใช้พัฒนางานทรัพยากรบุคคลเท่านั้น ยังนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นอีก เช่น ด้านการศึกษาเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้เลือกเรียนในสิ่งที่เหมาะสมกับตนเองได้มากที่สุด พ่อแม่ได้รู้จักลูก และด้านสังคม เพื่อให้สามีภรรยารู้จักนิสัยใจคอของแต่ละคนจะได้ปรับตัวเข้าหากันได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้ง ยังมีโครงการร่วมกับโรงเรียนราชานุกูลเพื่อให้มีความเข้าใจเด็กที่มีความพิการทางสติปัญญามากขึ้น เพราะการช่วยให้เกิดความเข้าใจกันของคนในสังคมนับเป็นภารกิจที่น่าภาคภูมิใจในฐานะขององค์กรที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม
       
       ++++++++
       19 สมรรถนะ ใน 6 กลุ่ม จากการวิเคราะห์ลายผิว
       
       กลุ่มที่ 1 Achievement and Action
       1.ความมุ่งมั่นทำงานให้สำเร็จ
       2.การค้นหาข่าวสารข้อมูล
       3.ความคิดริเริ่ม
       4.ความใส่ใจในระเบียบ
       
       กลุ่มที่ 2 Helping & Human Service Cluster
       5.ความใส่ใจบริการลูกค้า
       6.ความเข้าใจผู้อื่น
       
       กลุ่มที่ 3 Impact & Influence Cluster
       7.การโน้มน้าวจูงใจ
       8.ความเข้าใจหน่วยงาน/องค์กร
       9.การสร้างสัมพันธภาพ
       
       กลุ่มที่ 4 Managerial Cluster
       10.การพัฒนาบุคลากร
       11.ความใส่ใจในทีมงาน
       12.การทำงานเป็นทีม
       13.ความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
       
       กลุ่มที่ 5 Cognitive Thinking Cluster
       14.ความคิดเชิงวิเคราะห์
       15.ความคิดรวบยอด
       
       กลุ่มที่ 6 Personal Effectiveness Cluster
       16.ความยืดหยุ่น
       17.การอุทิศตนต่อองค์กร
       18.ความมั่นใจในตนเอง
       19.การควบคุมตนเอง

ข่าวล่าสุด ในหมวด
ซีพีเอฟเตรียมคนสู่ครัวโลก
ตั้งต้นปีใหม่ (จบ)
เปิดผลสำรวจพนักงาน - องค์กร งานแบบไหนที่ใช่ คนแบบไหนที่บริษัทชอบ
Hr thought leader : ตั้งต้นปีใหม่ (1)
ผลสำรวจชี้อัตราจ้างงานยังพุ่ง งานบริการ - ดูแลซ่อมแซมครองแชมป์
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
แบ่งปันให้เพื่อน
จำนวนคนโหวต 5 คน
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
HOME ข่าวปก การเมือง เศรษฐกิจ - การค้า เศรษฐกิจโลก จีนาภิวัฒน์ ปริทรรศน์
บทความ ธุรกิจภูมิภาค การเงิน การตลาด ไอที ท่องเที่ยว - บริการ บ้าน - ที่ดิน
รถยนต์ E&M B - School HR

All site contents copyright ©1999-2009 Thaiday Dot Com Co., Ltd.