หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกการเมือง | ข่าวการเมือง
 

ศาลปกครองสูงสุดสั่งคืนตำแหน่งเลขาธิการ สมช. แก่ “ถวิล เปลี่ยนศรี” ใน 45 วัน

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 7 มีนาคม 2557 15:19 น.

ศาลปกครองสูงสุดสั่งคืนตำแหน่งเลขาธิการ สมช. แก่ “ถวิล เปลี่ยนศรี” ใน 45 วัน

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
ศาลปกครองสูงสุดสั่งคืนตำแหน่งเลขาธิการ สมช. แก่ “ถวิล เปลี่ยนศรี” ใน 45 วัน

ศาลปกครองสูงสุดสั่งคืนตำแหน่งเลขาธิการ สมช. แก่ “ถวิล เปลี่ยนศรี” ใน 45 วัน

ศาลปกครองสูงสุดสั่งคืนตำแหน่งเลขาธิการ สมช. แก่ “ถวิล เปลี่ยนศรี” ใน 45 วัน

ศาลปกครองสูงสุดสั่งคืนตำแหน่งเลขาธิการ สมช. แก่ “ถวิล เปลี่ยนศรี” ใน 45 วัน

ศาลปกครองสูงสุดสั่งคืนตำแหน่งเลขาธิการ สมช. แก่ “ถวิล เปลี่ยนศรี” ใน 45 วัน

ศาลปกครองสูงสุดสั่งคืนตำแหน่งเลขาธิการ สมช. แก่ “ถวิล เปลี่ยนศรี” ใน 45 วัน

ศาลปกครองสูงสุดสั่งคืนตำแหน่งเลขาธิการ สมช. แก่ “ถวิล เปลี่ยนศรี” ใน 45 วัน

ศาลปกครองสูงสุดสั่งคืนตำแหน่งเลขาธิการ สมช. แก่ “ถวิล เปลี่ยนศรี” ใน 45 วัน

ศาลปกครองสูงสุดสั่งคืนตำแหน่งเลขาธิการ สมช. แก่ “ถวิล เปลี่ยนศรี” ใน 45 วัน

ศาลปกครองสูงสุดสั่งคืนตำแหน่งเลขาธิการ สมช. แก่ “ถวิล เปลี่ยนศรี” ใน 45 วัน

ศาลปกครองสูงสุดสั่งคืนตำแหน่งเลขาธิการ สมช. แก่ “ถวิล เปลี่ยนศรี” ใน 45 วัน

ศาลปกครองสูงสุดสั่งคืนตำแหน่งเลขาธิการ สมช. แก่ “ถวิล เปลี่ยนศรี” ใน 45 วัน

ศาลปกครองสูงสุดสั่งคืนตำแหน่งเลขาธิการ สมช. แก่ “ถวิล เปลี่ยนศรี” ใน 45 วัน

ศาลปกครองสูงสุดสั่งคืนตำแหน่งเลขาธิการ สมช. แก่ “ถวิล เปลี่ยนศรี” ใน 45 วัน

ศาลปกครองสูงสุดสั่งคืนตำแหน่งเลขาธิการ สมช. แก่ “ถวิล เปลี่ยนศรี” ใน 45 วัน

ศาลปกครองสูงสุดสั่งคืนตำแหน่งเลขาธิการ สมช. แก่ “ถวิล เปลี่ยนศรี” ใน 45 วัน

ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้คืนตำแหน่งเลขาธิการ สมช. แก่ “ถวิล เปลี่ยนศรี” ภายใน 45 วัน ชี้ “ยิ่งลักษณ์” ใช้ดุลยพินิจไม่ชอบด้วยกฎหมาย แม้กระบวนการถูกต้อง เจ้าตัวลั่นสู้มา 2 ปี 6 เดือน มุ่งหวังความยุติธรรม เปิดใจเจ็บปวดพอแล้ว ถูกระบบอุปถัมภ์ทำลายระบบราชการ เอาคนไม่รู้เรื่องอะไรเลยมาเสียบ คกก.พิทักษ์คุณธรรมปกป้องการเมืองแทรกแซงไม่ได้ แนะให้ความเป็นธรรมข้าราชการด้วย
       
       

       
       ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพกาษาสั่งเพิกถอนคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่ 30 ก.ย. 2554 ที่ให้นายถวิล เปลี่ยนศรี พ้นจากตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ และให้ผลย้อนหลังไปถึงวันที่ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับ คือ วันที่ 30 ก.ย. 2554 โดยให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายเพื่อให้นายถวิลได้กลับสู่ตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติภายใน 45 วันนับแต่วันที่มีคำพิพากษา
       
       ทั้งนี้ คำพิพากษาดังกล่าวสืบเนื่องมาจากนายถวิล ได้ยื่นฟ้องนายกรัฐมนตรีต่อศาลปกครองชั้นต้น หลังนายกรัฐมนนตรี มีคำสั่งให้พ้นจากเลขาสมช.และไปปฏิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาว่าการโยกย้ายดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย และให้เพิกถอนคำสั่งโยกย้ายรวมถึงให้นายกฯคืนตำแหน่งเลขาฯสมช.ให้กับนายถวิลโดยเร็ว แต่นายกรัฐมนตรี ผู้ถูกฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุด
       
       ส่วนเหตุผลที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพาษาดังกล่าวระบุว่า พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มาตรา 7 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า สำนักนายกรัฐมนตรี มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้...วรรคสอง บัญญัติว่า ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี... (4) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี... (8) สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ...จากบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ทั้งสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติต่างก็เป็นส่วนราชการที่อยู่ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีและเป็นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
       
       ขณะที่ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 13 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง มีเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี. และพ.ร.บ.สภาความมั่นคงแห่งชาติ 2502 มาตรา 7 บัญญัติ ว่า ให้มีสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติมีหน้าที่ดำเนินกิจการให้เป็นไปตามมติของสภาความมั่นคงแห่งชาติ และให้มีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ...
       
       โดยกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2554 ข้อ 2 กำหนดว่า ให้สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ มีภารกิจเกี่ยวกับกิจการความมั่นคงของประเทศโดยเป็น ที่ปรึกษา เสนอแนะนโยบาย มาตรการ และแนวทางปฏิบัติด้านความมั่นคงของชาติ อำนวยการ ประสานงาน ให้เป็นไปตามนโยบาย รวมทั้งการจัดทำแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติ ป้องกันและแก้ปัญหาด้านความมั่นคงในอนาคต ตลอดจนการพัฒนาและการจัดองค์ความรู้ความมั่นคงที่มีคุณภาพ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานด้านความมั่นคง
       
       จึงจะเห็นได้ว่า ตำแหน่งเลขาฯ สมช. ขึ้นตรง นายกรัฐมนตรี และมีอำนาจหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับกิจการความมั่นคงของประเทศ โดยเป็นที่ปรึกษา เสนอแนะนโยบาย มาตรการและแนวทางปฏิบัติด้านความมั่นคงแห่งชาติต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี ผู้ดำรงตำแหน่งนี้จึงสามารถเสนอแนะนโยบายด้านความมั่นคงของประเทศต่อนายกรัฐมนตรี ได้โดยตรงอยู่แล้ว
       
       ส่วนตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำที่นายกฯมีคำสั่งให้นายถวิลไปดำรงตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งข้าราชการประจำที่ ก.พ. ได้กำหนดไว้ในสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีซึ่งมีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชา ผู้ดำรงตำแหน่งนี้จึงอยู่ใต้บังคับบัญชาของเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และการปฏิบัติราชการของผู้ดำรงตำแหน่งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับการมอบหมายของผู้บังคับบัญชา และผู้ดำรงตำแหน่งนี้ไม่อาจเสนอแนะนโยบายด้านความมั่นคงของประเทศต่อนายกฯ ได้โดยตรง แต่จะต้องเสนอ ผ่านเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
       
       จึงเห็นว่า นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลและในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดของข้าราชการประจำของราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค ย่อมมีอำนาจดุลพินิจในการบริหารงานบุคคลหมุนเวียนสับเปลี่ยนบทบาทหรือการทำหน้าที่ของข้าราชการเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปตามแนวนโยบายที่นายกฯ ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาได้ แต่ในการใช้อำนาจดุลพินิจดังกล่าว นอกจากจะต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของกฎหมายและอยู่ภายในขอบเขตของกฎหมายแล้วยังจะต้องมีเหตุผลรองรับที่มีอยู่จริงและอธิบายได้ ซึ่งไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่านายถวิลได้ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีประสิทธิภาพ มีข้อบกพร่องหรือไม่สนองนโยบายของรัฐบาลซึ่งจะถือได้ว่ามีเหตุผลอันสมควรที่ผู้บังคับบัญชาสามารถสั่งโอนได้ตามความเหมาะสม
       
       โดยที่ในคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจสอบเหตุผลนายกฯ ได้อ้างในการโอนนายถวิลแล้วปรากฏว่ามิได้เป็นไปตามที่นายกฯ กล่าวอ้าง จึงเท่ากับฝ่ายบริหารได้ใช้อำนาจดุลพินิจในการโอน นายถวิลโดยไม่มีเหตุผลรองรับ จึงถือได้ว่าเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบอันเป็นเหตุแห่งความไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ดังนั้น การโอนผู้ฟ้องคดีจากตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 30 ก.ย. 54 จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
       
       ด้านนายถวิล กล่าวภายหลังรับฟังคำพิพากษาฯ ว่า ถือว่าได้รับความกรุณาจากศาลฯ ตนสู้มา 2 ปี 6 เดือน ไม่ใช้สู้เพื่อตัวเอง แต่เป็นการสู้เพื่อความยุติธรรม หากฝ่ายการเมืองมีการเคารพศักดิ์ศรีของฝ่ายข้าราชการประจำอย่างเท่าเทียมกัน ก็เชื่อว่าจะสามารถทำงานร่วมกันได้ ซึ่งฝากเตือนถึง นายกฯ ว่าอย่าให้ระบบอุปถัมภ์ อย่าเอาการใช้พวกพ้องในฝ่ายการเมืองมาใช้กับพวกตนที่เป็นข้าราชการประจำ ที่ผ่านมาเจ็บปวดมากพอแล้ว ข้าราชการก็เดือดร้อนกันทุกกระทรวง แล้วอย่างนี้จะบริหารบ้านเมืองได้อย่างไร การแต่งตั้งโยกย้ายอย่าทำเพื่อสนองผลประโยชน์ของตัวเองเท่านั้น เพราะจะเป็นการทำลายระบบข้าราชการอย่างย่อยยับ และข้าราชการเองก็อย่าวิ่งเต้นเพื่อให้ได้ตำแหน่ง เพราะทำให้ข้าราชการที่ดีได้รับผลกระทบและหมดกำลังใจในการทำงาน ”
       
       "พวกผมเจ็บปวดมากพอแล้ว ระบบราชการที่ถูกกระทำด้วยระบบอุปถัมภ์จะเป็นหลักเป็นเกณฑ์ให้กับชาติบ้านเมืองได้อย่างไร ฝ่ายการเมืองมีส่วนทำลายระบบราชการให้ย่อยยับ ฝ่ายราชการใช้การวิ่งเต้น ใช้เส้นสาย พรรคพวก มีส่วนทำลายเพื่อนข้าราชการด้วยกัน ข้าราชการที่หมดกำลังใจเข้าไม่ได้ทำอย่างผมทุกคน ถอยออกไปนอกวงแล้ว บางคนเสียผู้เสียคน ทำงานเช้าชามเย็นชา ข้าราชการที่ดีที่ถูกกลั่นแกล้ง ท่านมีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม มีศาลปกครอง คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม กระบวนการยังไม่ทันสมัยเพียงพอ ยังไม่สามารถปกป้องพวกผมได้ พิจารณาตามกฎหมาย ตามขั้นตอน ไม่มีหรอกที่ฝ่ายการเมืองจะทำไม่ถูกตามขั้นตอน ถ้าพิจารณาได้แค่นี้ไม่ควรชื่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ท่านต้องพิจารณาดุลพินิจเป็นธรรมต่อข้าราชการด้วย เสียงข้างน้อยทำให้พลาดโอกาสที่ดีที่จะเป็นหลักในการอำนวยความยุติธรรมให้กับพวกผม" นายถวิล กล่าว
       
       เมื่อถามว่าพร้อมที่จะกลับไปทำหน้าที่ในตำแหน่งเลขาฯ สมช.หรือไม่ นายถวิล กล่าวว่า พร้อมทำงานตลอดเวลา ที่ผ่านมาก็ได้ช่วยงานรัฐสภา และมูลนิธิต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานราชการอื่นๆอย่างเป็นประจำอยู่แล้ว ซึ่งนายกฯต้องไปดำเนินการให้ตนกลับดำรงตำแหน่งเลขาฯสมช.ตามคำพิพากษา
       
       ทั้งนี้นายถวิล กล่าวว่า ยังไม่มี่ความคิดว่าจะมีการฟ้องแพ่งหรืออาญากับนายกรัฐมนตรีกรณีถูกโยกย้ายไม่เป็นธรรมหรือไม่ แต่สิทธิที่จะไปยื่นต่อป.ป.ช. ของตนยังมีอยู่ และหากเมื่อครบกำหนด 45 วันตามที่ศาลมีคำพิพากษาแล้ว นายกฯ ยังไม่ดำเนินการตามคำพิพากษา ก็เป็นเรื่องระหว่างนายกกับศาล
       
       

ข่าวล่าสุด ในหมวด
“ส.ว.รสนา”โต้พวกเปรียบแหล่งพลังงานไทย“นมกะเปาะเล็ก” ชี้ถึงเล็กแต่ผลิตก๊าซ-น้ำมันติดอันดับโลก ควรนำมาสร้างความมั่งคั่งให้ประเทศ
พท.เล็งฟ้อง กกต.เรียกเงินหาเสียงคืน เฉ่ง “มาร์ค”ตั้งเงื่อนไขบอยคอตเลือกตั้ง
ทบ.ปัดทหารโดนจับขึ้น สน.พญาไทพร้อมอาวุธ-ยันภาพเสื้อแดงแชร์เข้าใจผิด
ปชป.จี้ พท.รับผลวินิจฉัยองค์กรอิสระ “ปู”ต้องเจรจากับทุกฝ่าย เร่งปฏิรูป
"อลงกรณ์" ปัดชิง ปชป.จับมือ "เฉลิมชัย" ตั้งพรรคใหม่
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
จำนวนคนโหวต 189 คน
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
ความคิดเห็นที่ 21 +280 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เขียนท้ายแปะข้างฝาไว้
1 อิปูจะยื้อเรื่องนี้ไว้ก่อนจนครบ 45 วัน
2 พอครบ 45 วัน จะทำเป็นงงมีปัญหาข้อกฏหมาย
ว่าเป็นรบ.รักษาการ จะย้ายไปภราดรออกไปตำแหน่ง
อื่นได้ไหมรวมทั้งการคืนตำแหน่ง
รบ.รักษาการจะทำยังไง
3 จากนั้นมันจะยื้อไปเรื่อยๆ ถามกฤษฎีกามั้ง
ถามกกต.มั้ง ยื้อแมร่งไปเรื่อยๆ จนไม่ตัวมัน
หมดอำนาจ หรือท่านถวิลหมดอายุราชการ
ปล.ศาลแมร่งก็นะ เค้าเสียตำแหน่งไปหลายปี สู้
มาหลายศาลแล้ว ใช้เวลาไปไม่น้อย แทนที่จะสั่ง
ให้คืนตำแหน่งทันที หรือให้ทำภายใน 15 วันก็ไม่สั่ง
ที เวลานกม.มันสั่งย้ายขรก. มันยังให้ย้ายภายใน 48ชม. ได้
กรูละเซ็ง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 20 +114 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ขอแสดงความยินดี กับคุณถวิล เปลี่ยนสี เป็นอย่างยิ่ง
คนดีได้รับความเป็นธรรม
เป็นคดีตัวอย่าง การเรียกร้องความเป็นธรรม ที่ประสบความสำเร็จ

รัฐบาลนี้ โยกย้าย สับเปลี่ยน ข้าราชการ ไม่ตรงตามความรู้ความสามารถ เพื่อบั่นทอน หน่วยงานต่างๆ ให้เป็นง่อย เป็นขี้ข้ารับใช้ตัวเอง ทำให้ประเทศไทยพังพินาศ
ยินดีๆๆๆ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 48 +96 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ศาลที่เคารพครับ ผมไม่เข้าใจว่าทำไมท่านจึงเปิดโอกาสให้คนชั่วยังอยู่ในตำแหนง มีเวลาทำชั่วได้อีกตั้ง 45 วันครับ

ทั้งๆที่ท่านตัดสินว่าการย้ายครั้งนี้ นังปูเน่ากระทำไม่ชอบด้วยกฏหมาย ทำไมถึงไม่สั่งคืนตำแหน่งทันทีครับ

แค่ 1 วัน มันก็ทำความเสียหายให้แก่ชาติบ้านเมืองได้ตั้งหลายเรื่องแล้วครับท่าน
ผมแค่ถามนะครับไม่ได้หมิ่น
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 19 +43 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ขอแสดงความยินดี ด้วยครับ
ส่วน ขี้ข้า ภารดร เมิงรีบขนของออกไปให้หมดเลย เพราะที่นี่ จะมีการทำบุญล้างซวย ครั้งใหญ่ ....
อิอิ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 63 +38 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
คำสั่งโยกย้ายไม่ชอบ แล้วคนสั่งมันได้รับโทษอะไรบ้าง
โกงชาติ โกงข้าวชาวนา เอาเงินภาษีไปละลายให้พวกพ้อง นรก มันรับผิดชอบอะไรบ้าง
คนตายจากเหตุชุมนุม ถ้าเป็นพวกมัน เอาเงินภาษีไปจ่ายให้ศพละหลายล้าน นรก มันรับผิดชอบอะไรบ้าง

สุดท้ายก็จบๆกันไป ความจริงมันไม่ใช่แค่คืนตำแหน่ง ต้องลงโทษคนสั่ง พวกนักการเมืองชั่วจะได้ไม่กล้า
ขอแจม
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 71 +34 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
แล้วไม่มีบทลงโทษผู้ออกคำสั่งหรือ แบบนี้ผู้ออกคำสั่งก็ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ คือชนะก็ได้ประโยชน์ แพ้ก็ไม่ต้องรับโทษ ต้องดำเนินการจนถึงที่สุด เพื่อเอาผิดกับผู้ออกคำสั่งเป็นตัวอย่างต่อไป
รักไทย
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 22 +23 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
...นายกฯรักษาการนะย่ะ
ทำอะไรไม่ได้ ฮ่า..
เชื่อไหม? อีปูมันต้องออกมาแบบนี้
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 18 +23 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ยินดีกับคุณถวิล ครับ
ที่กล้าต่อสู้ กับอำนาจรัฐ
ถือเป็นแบบอย่างของข้าราชการ
คุณ คือ ไอดอล ของข้าราชการยุคใหม่
ขอให้คุณ ถวิล เดิอนหน้าสู้ต่อไป
ยินดีด้วยครับ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 2 +22 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
แล้วคนสั่งย้าย ไม่มีความผิดอะไรหรือ ที่ทำให้ข้าราชการ เสื่อมเสียชื่อเสียง ทำให้การบริหารความมั่นคงในภาคใต้ ต้อง มีคนตาย ตลอดทุกวัน ตั้งแต่ กันยายน 2554 ถึง ปัจจุบัน
555
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 6 +19 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

คนดี ย่อมได้ตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้
ความยุติธรรมค้ำจุนโลก
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
หน้าแสดงความเห็นที่ 2 จากทั้งหมด 2 หน้า
หน้าที่แล้ว
2 | 1
ความคิดเห็นที่ 145 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ความคิดเห็นที่1: คุณโดเรมอน
คุณสามสิบล้านเสียงฯครับ ผมไม่อยากจะทำให้คุณเสียกำลังใจเลย แต่ในเมื่อเป็นความจริงเราก็ต้องยอมรับ ๓๐ล้านเสียงที่เป็นขี้ข้าแผ่นดิน ปกป้องแผ่นดินไทยไว้ให้ลูกหลานก็ยังมีคนที่ยอมรับการโกงการฉ้อราษฎร์บังหลวงจำนวนมาก(อ้างอิงผลสำรวจของสำนักโพล) นอกจากนั้น๑๕ล้านเสียงก็ยังเหนียวแน่นกับระบอบทรราชทักษิณหรือระบอบความชั่วอื่นๆ ไม่ต้องอะไรเอาแค่ผลการเลือกตั้ง ๒ ก.พ ที่ผ่านมา ชาวนาส่วนใหญ่ที่ยังไม่ได้รับเงินจากโครงการจำนำข้าวต่างก็พากันไปเลือกตั้ง แล้วก็เลือกเผาไทย และเมื่อใดที่ชาวนาได้เงินครบและมีสิทธิเลือกตั้ง และมีพรรคที่เสนอโครงการรับจำนำข้าวในราคาสูงกว่าท้องตลาดแบบที่เผาไทยเสนอ ผมรับรองว่าชาวนาก็พากันเลือกพรรคนี้อีกเหมือนเดิม การปฏิรูปเปลี่ยนแปลงคนนั้นไม่สามารถกระทำได้ในวันเดียวครับ คนป่วยโรคจิตยังต้องใช้เวลารักษาเป็นสองเท่าของเวลาที่ป่วยเลย แล้วนี่คนไทยมีนิสัยเห็นแก่ตัวมาตลอดชีวิต ดังนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้แน่นอน มีแต่ต้องบังคับให้อยู่ในกรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อมๆกับสร้างวินัย สร้างนิสัยดีๆให้แก่เด็กในวันนี้ด้วยการศึกษาเท่านั้น ผมไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายนะครับ แต่มองโลกที่เป็นจริงได้แสร้งเห็นว่าโลกสวยงาม
8 มีนาคม 57 9:57

9/3/57 57'
ถึง คห.ที่1 คุณโดเรมอน
ขอบคุณมากครับสำหรับความเห็นและคำเตือนรวมทั้งข้อคิดที่เป็นประโยชน์ดั่งที่เขาบอกกันทั่วไปว่าอย่ามองโลกสวย เกินไป
จริงครับเรื่อง ชาวนา ที่เขาอาจกลับไปเลือกหรือแม้แต่ถูกขู่เข็ญหรือต่อรองให้เลือกพรรคที่ล้มเหลวจากการจำนำข้าวให้เขาจากพวกหัวคะแนนจัดตั้งในท้องถิ่น เพื่อให้เขายังได้รับประโยชน์ทางสวัสดิการสังคมบางอย่างที่พวกนั้นอ้างจะให้หรือจัดทำให้ เสียงโดยภาพรวมของเกษตรกรชาวนาชาวไร่กว่า3ล้านครัวเรือนรวมประมาณ12ถึง13ล้านคนนั้นเคยหนุนพรรคเพื่อไทย ส่วนหนึ่งก็มีสมาชิกในครอบครัวที่ยังทำเกษตรและอีกบางส่วนก็หันไปทำกรรมาชีพในภาคแรงงานตามหัวเมืองย่อยเมืองใหญ่ และพวกเขาครั้งหนึ่งก็เคยหนุนพรรคกิจสังคม หรือความหวังใหม่ในอดีต นั่นเป็นตรรกะเรื่องของสิบเบี้ยใกล้มือสำหรับชาวบ้านที่ในข้อเท็จจริงที่ว่าเขายังเป็นผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ณ ท้องที่ห่างไกลเมือง แต่ก็ยังมีสิ่งมีค่าคือเสียง1สิทธิ์ที่พรรคการเมืองต่างๆอยากได้

30ล้านเสียงในความหมายของเราจึงมีส่วนที่อาจเป็นสัดส่วนเกินกึ่งหนึ่งของชนเกษตรและชนกรรมาชีพ13ล้านเสียงเดิมๆของเพื่อไทยที่อยากเข้าร่วมปฎิรูปให้รัฐเลือกแนวทางที่ยั่งยืนและมั่นคงกว่าเดิม ให้เป็นหลักประกันให้ตนเองและครอบครัวพวกพ้องในทางปฎิบัติที่เป็นธรรมมากขึ้น ในจำนวน 8หรือ9ล้านเสียงที่เข้าร่วมปฎิรูปร่วมกับพี่น้องอีกประมาณ 3 ล้านเสียงในภาครัฐ อนประกอบด้วย ข้าราชการประจำ ทหาร ตำรวจ มหาดไทย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบจ อบต เทศบาล ข้าราชการการเมือง ข้าราชการรัฐวิสาหกิจ และอีก 13 ถึง15 ล้านเสียงของ พ่อค้าแม่ค้ารายย่อยรายรายกลาง ผู้ประกอบการรับจ้างทั้งธุรกิจมืออาชีพหรือช่างบริการผู้สนับสนุนธุรกรรมด้านต่างๆ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งงานศิลป์งานวิทย์ และกลุ่มผู็ประสานงานกับต่างประเทศทั้งงานข่าวงานการค้าและภาคศิลปะบันเทิง

การได้รวมฐานของกลุ่มฐานล่างและฐานกลางให้มีช่องว่างทางแนวความคิดและการแนวทางเดินภาคปฎิบัติที่กระชับและครงทิศทางแก่รัฐมากขึ้น

เสืยงที่ร่วมปฎิรูปกว่า30ล้านเสียงย่อมมีนำ้หนักเทียบเท่าเกือบกึ่งหนึ่งของประชากรประเทศไทย และที่สำคัญมีมากกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงกว่า42ล้านเสียงทั่วประเทศ
ถ้าการปฎิรูปในเนื้อหานี้สำฤทธิ์ผลในทางปฏิบัติก็ย่อมส่งผลกลับแก่ส่วนรวมและตั้งเข็มแนวทางเอื้อผลประโยชน์ร่วมไห้คนส่วนใหญ่ที่เป็นผู้สร้างประสิทธิภาพประสิทธิผลให้แก่แผ่นดินไทยนั่นเอง
จริงอยู่ ศัตรูสำคัญของทุกคนคือ เรื่องคอรัปชั่นจากปัญหารากเง่าของความยากจน จากความโลภของคนเลว จากผู้ไร้ศีลธรรมไร้หิริโอตัปปะที่ยังปรากฎอยู่ เรมเชื่อมั่นว่ากระแสต้านจากแนวจริยะธรรมปฏิรูปร่วม จะสร้างความภาคภูมิใจและเสริมกำลังให้ขับเคลื่อนค่อสู้ในทางที่ถูกที่ควรเป็นพลวัตร และนั่นย่อมกลับสร้างความมั่นคงในแนวทางประชาธิปไตยที่ถูกต้อง ที่ไร้ผลประโยชน์เฉพาะกลุ่มอย่างแน่นอน
ในทางรูปธรรมกลุ่มก้อนต่อรองนี้ ไม่ควรจะได้มาจากการจัดตั้งพรรคการเมืองใดขึ้นมา แต่ควรมาจากฐานการปฎิรูปภาคการเมืองในชนบทที่มีรากฐานมาจากการปกครองระดับท้องถิ่นก่อน ที่เริ่มณจุดประสานงานของนายอำเภอตัวแทนภาครัฐและตัวแทนผู้รับมอบอำนาจภาคประชาชนในท้องถิ่น ที่สรรหาเลือกตั้งกันมาในแนวทางปราชญ์เฉพาะถิ่นตามความเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของคนในพื้นที่นั้นๆ และสามารถทำงานเป็นสากลได้ ตัวแทนนี้ย่อมสามารถปลดได้โดยการระบบโหวตของประชาชนในท้องถิ่นนั่นเอง และกระบวนการเลือกเข้ามาต่อเนื่องจนได้ประชาชนได้คัดกรองในรูปสภาจังหวัดอันเป็นตัวแทนท้องถิ่นที่แท้จริงสู่ภาคประชาบริหารสภาการเมืองไทยต่อไป
ประชาบริหารสภาการเมืองไทย ในแบบที่ไม่เอาทุนสามานต์สุดโต่งมหาศาล แต่ ก็ไม่ปฎิเสธความเจริญของโลกใหม่ภายใต้ระบบภาษีที่เป็นธรรมและ ต้องร่วมน้อมนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในแนวพระราชดำริมาใช้โดยเต็มรูปแบบครบถ้วนในทุกภูมิอาชีพ อันจะเป็นภูมิคุ้มกันที่มั่นคงและยั่งยืนแก่ลูกๆหลานๆพวกเราต่อไปตราบเท่านาน
30 ล้านเสียงนำไทยปฏิรูป
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 144 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ให้กรูร่างคำสั่งให้มัย ถ้ามันยากแล้วทำมัยไม่รีบทำ คำสั่งแต่นี้ถ้าทำงานตั้ง 4-5 สิบวัน ก็ไม่ต้องทำอะไรแดรกแล้ว ประเทศเจ้งแน่นอน แนะนำให้คุณถวิลฟ้องอาญาด้วยครับ ไอ้พวกนี้มันดานไม่กลัวคุกจริง ๆ เอาไปติดคุกซะ ถ้าผมเป็นภราดรขอย้ายไปที่อื่นแล้ว อายหมายมัน อายลูกน้อย ไปตอนนี้มีศักดิ์ศรีดีกว่าไปเมื่อครบกำหนด สง่าด้วย
21354
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 143 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เหลือ 43 วันแล้ว
ทันไหม
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 142 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เรียน คุณถวิล เอาคำตัดสินของศาลไปฟ้องอาญามันด้วยหากมันไม่ทำภายในกำหนด ไอ้พวกนี้เลว นี้แหละที่เป็นเหตุให้ประชาชนออกมาไล่ มันทำตัวยิ่งใหญ่กว่าศาล แล้วประเทศจะอยู่ได้อย่างไร เวลามันทำผิดมันไม่พูด เวลาศาลสั่งแมร่โวย
เรียน ไอ้พงษ์เทพ มรึงเป็นคนไทยรึเปล่าวะทำตัวใหญ่กว่าศาล มรึงจะทำให้คนไทยเกลียดมรึงไปถึงใหนไอ้พวกเลว
ฉาน
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 141 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
มีเวลาตั้ง 45 วัน เดี๋ยวขอเวลาปูไปนอนคิดก่อนนะคะว่าจะทำยังไง เอ่อ แต่ว่าปูมาจาการเลือกตั้งนะคะ ปูจะรักษาประชาธิปไตยเต็มที่ค่ะ ว่าแต่ว่าตอนนี้ปูรักษาการนายกรัฐมนตรีนะคะ ปูคงไม่มีอำนาจตามกฎหมายไปคืนตำแหน่งให้คุณถวิลหรอกนะคะ เดี๋ยวขอปูปรึกษาผู้รู้ก่อนค่ะว่าจะทำได้อย่างไรบ้าง ขอความเห็นใจปูบ้างเถอะค่ะ จะไม่มีที่ให้ยืนบ้างเลยหรือคะ ปูยอมทุกอย่าง ขอให้หันหน้ามาเจรจากันเถอะค่ะ เห็นแก่บ้านเมือง เพื่อประชาธิปไตย มีอะไรก็คุยกันนะคะ แต่ชาวนาไม่ต้องมานะคะ ปูไม่คุยค่ะ เอ่อ ว่าแต่ว่า ประชาธิปไตยแปลว่าอะไรค่ะ เห็นมีคนเขียนให้พูดบ่อย ๆ แต่ไม่ยอมแปลมาให้ด้วย เห็นปูเป็นอะไรคะ ปูไม่ได้โง่นะคะ แค่ปูไม่เข้าใจค่ะ
ยิ่งลัก ชินกับวัด
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 140 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ระวังนางยกจะบอกว่าไม่ยอมรับอำนาจศาล แล้วทำไม่เข้าใจที่ศาลสั่ง มีการยื้อเวลาทุกทาง จนกระทั่งคุณถวิลเกษียณในวันที่ 30 กันยายน 2557

ที่จริง ศาลน่าจะสั่งให้คืนตำแหน่งให้คุณถวิลภายใน 7 วัน มากกว่า ตั้ง 45 วันมันนานเกินไป
งง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 139 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
คุณยิ่งลักษณ์ไปปรึกษาผู้รู้ด้านภาษาแล้วคงตีความว่าเมื่อวานนี้ที่ศาลตัดสินเป็นวันศุกร์ ท่านให้กำหนดดำเนินการภายใน 45 วัน ก็นับวันศุกร์ไป 44 วันศุกร์ จึงดำเนินการ แล้วยังเหลืออีก 1 วันศุกร์ แต่นานเกือบปี คุณถวิล กระเษียณแล้วไม่เห็นต้องทำอะไร คราวหน้าศาลต้องกำหนดวันที่ด้วยว่าวันที่เท่าไรถึงวันที่เท่าไร จะได้ไม่มีข้อโต้แย้ง สุดท้ายคุณถวิลอาจต้องให้ศาลรัฐธรรมนูญดีความอีกก็ได้ว่า คุณยิ่งลักษณ์คิดอย่างนี้ถูกหรือผิด ถ้าผิดศาลจะให้ทำอย่างไร
ps_2492@hotmdil.com
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 138 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
คนดีย่อมได้รับความเป็นธรรม อีบ้ามันต้องสดุดขาตนเองตาย เพราะยังมีอีกหลายเรื่อง ใกล้เข้ามาแล้วครับ
ฅนไทย
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 137 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
.....ถึงตระกูล ชินวัตร ตระกูลมรึงอย่าคิดหวัง
คิดว่าพวกตัวคุณเองจะไม่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับ
กิจกรรมทางการเมืองของคุณแลพรรคพวก
คดีสิ้นสุดคุกๆๆๆตอนแก่(ตลอดชีวิต)แน่นอน
1. สมรู้ร่วมคิดกับขบวนการ นปช. ในการล่วง
ละเมิดกฏหมายบ้านเมือง
2. สมคบคิดร่วมกับพรรคการเมืองในนาม
"พรรคเพื่อไทย"ดำเนินกิจกรรมทางการเมือง
อันมีอันตรายต่อการปกครอง ซึ่งศาลได้เคย
วินิจไว้แล้วในอดีตว่าบุคคลแลคณะบุคคล
ในนาม"พรรคไทยรักไทย"ดำเนินกิจกรรม
ทางการเมืองอันเป็นอันตรายต่อการปกครอง
โดยปัจจุบันสมาชิก(คณะบุคคลดังกล่าว)
ได้ร่วมทำกิจกรรมทางการเมืองในนาม
"พรรคเพื่อไทย" ซึ่งปัจจุบันก็ยังคงดำเนิน
กิจกรรมทางการเมืองที่มีความเสื่อมเสีย
เสียหายล้วนสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นกับ
ประเทศชาติ อาทิ การไม่เคารพกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ ประกาศไม่รับอำนาจศาล
กระทำผิดขัดรัฐธรรมนูญอย่างต่อเนื่อง
3. สมคบร่วมมือกับอาชญากรแผ่นดิน(หนีคดี)
และขบวนการ นปช.กระทำการหมิ่นสถาบันฯ
อย่างต่อเนื่อง ดั่งหลักฐานทางสื่อต่างๆมากมาย
4. พรรคเพื่อไทย โดยมีอีดอกไม้ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
เป็นหนึ่งในสมาชิกพรรคและมีต่ำแหน่งเป็นนายกฯ
แต่กับปล่อยประละเลยให้มีการละเมิดสถาบันฯ
อยู่เนื่องๆ
5. ปลอมแปลงเอกสารในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
6. เสียบบัตรแทนสิทธิ์กันในการลงมติ
7. ทำ "นโยบายเกี่ยวกับเรื่องข้าว" เสียหาย โดย
ไม่มีการป้องกันการเสียหายในทุกด้าน เสมือน
การกระทำแชร์ข้าว ซึ่งไม่สามารถนำไปชำระ
ให้กับชาวนา(แชร์ข้าวเพื่อไทย) จนการเป็นเสมือน
กำลังโกงชาวนา
8. แอบทำสัญญาหลายอย่างกับต่างประเทศ
ในทางลับ อาทิ ให้สหรัฐฯทำฐานทัพทางทะเล
9. ร่วมกิจกรรมกับประเทศเขมรในประเด็นอัน
ส่อให้เกิดการเสียดินแดนตลอดแนวชายแดน
10. ในนามพรรคเพื่อไทยและคณะได้คบคิด
กับเหล่านักวิชาการแลอาชญากรแผ่นดินวางแผน
ยุยงปลุกปั่นทั้งอยู่ในประเทศและอยู่นอกประเทศ
ในคนในชาติแยกการปกครอง ตามหลักฐานมากมาย
ทั้งทางสื่อต่างๆทั้งใน ทุกอย่างร่วมเชื่อมโยงให้เห็น
ว่าเป็นการกระทำกันเป็นขบวนการ
ทร.22/23
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 136 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
คนดีไม่มีวันตาย
เด็ก มช.
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 135 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
คุณถวิลเก่งมาก สู้ตามกระบวนการยุติธรรม
สมกับเป็นข้าราชการขอพระราชา
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 134 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ขบวนการยุติธรรมขั้นต้นของบ้านนี้ เมืองนี้ มันบัดซบจริงๆน่ะ ยิ่งมีนักการเมืองเลวๆ กรูไม่แค่อยากแยกประเทศ กรูอยากแยกไฟลั่มกับพวกเพื่อไทย เมิงเป็นพวกสัตว์เลื้อยคลานโว้ย พวกกรูเป็นมนุษย์
แยกไปอยู่สวนสัตว์หรือกลับไปหาบรรหารไป ไอ้เตี้ยลากหาง
ตำรวจและอัยการ FOR SALES
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 133 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ปฏิรูประบบราชการได้เริ่มขึ้นแล้วครับพี่น้อง
คุณถวิลเหมาะสมที่จะเป็นนายกตามมาตรา7มากที่สุด
ลุยเลย
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 132 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
สมน้ำหน้าเมิงอีปู เสรือกโง่นัก ตอนหย่อนบัตรอ้างว่าเจ้าหน้าที่บอกให้หย่อน เมิงก็หย่อน เชื่อเค้าไปหมด ไม่มีสมองคิดเองเลยเหรอว่ามันผิดหรือมันถูก เรื่องคุณถวิลนี้ก็เช่นเดียวกัน ตอนนั้นเค้ายื่นให้เซ็นเมิงก็เซ็นไปเรื่อย ถูกผิดสมควรหรือไม่สมควรเมื่อเค้ายื่นมาเมิงก็เซ็นไม่เลือก เมิงมันโง่แบบว่าไม่ได้มาเพราะโชคช่วยจริงๆ สมน้ำหน้าเมิงจริงๆ สะใจหว่ะ
55555555555555555555555555555555
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 131 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
คนสั่งคือ E คุณดอกไม้ มีความผิดหรือไม่ ถ้ามีความผิดต้องทำอย่างไร ถ้า E คุณดอกไม้ สั่งมั่วซั่วชุ่ยชุ่ยแต่ไม่ต้องรับผิด ความยุติธรรมที่คนเสื้อแดงเรียกร้องมันคืออะไร แล้วอะไรที่ชอบเรียกว่า สองมาตราฐาน มันเป็นอย่างนี้หรือเปล่า
E คุณดอกไม้ ตัวอย่า
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 130 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
จะหาคำอะไรมาด่าให้มันสำนึกบ้างนะ อิปูผัดผงกระหลี่
กันเดอ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 129 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ขอแสดงความยินดี กับคุณถวิล เปลี่ยนสี เป็นอย่างยิ่ง
คนดีได้รับความเป็นธรรม
เป็นคดีตัวอย่าง การเรียกร้องความเป็นธรรม ที่ประสบความสำเร็จ
เห็นด้วยครับ คห20
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 128 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ไอ้หวัง เอ้ย อีปูตายแน่ ตายแน่อีปูๆๆ อีปูตายแน่ ตายแน่อีปูๆๆ 555 สะใจหว่ะ
ๆๆๆๆ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 127 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
45 วัน มีเวลารีบเซ็น รีบโกยกันได้อีกมาก มีเวลาทำลายหลักฐานได้พอ
ศาลน่าจะตัดสินสัก 10 หรือ 15 วัน ให้ย้ายของก็พอเเระ
คนขี้ข้าเเผ่นดิน ไม่ใช่ขี้ข้าเเม้ว
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 126 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อีดอก... ไม้จะเกรงหรือเดี๋ยวคงด่าศาลยุึติความเป็นธรรมอย่างพี่ชายชั่วของมันหรอก สองมาตรฐาน อะไรแนวนั้น
พี่ชั่วน้องเลว ชาติไทยเจ๊ง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 125 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ไม่พูดบ้างหรืออย่างไร
sawai_bo@cpd.go.th
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 124 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ฮี ฮี ฮี โสน้าหน้า
sawai_bo@cpd.go.th
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 123 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ยินดีด้วยค่ะ ความยุติธรรมยังมีอยู่จริง
congratulations
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 122 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
แล้วอีปูมันว่าไง จะอุทรหรือ อุทานอีกไหม อีดอก
แล้ว
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 121 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
"อัยภราดร ขี้ข้าโจร! (ไม่พัฒนาผาสุข)" ไปลงนรกได้แล้ว!!
ทํากับบ้านเมืองไว้เยอะ....
หนี้นี้ต้องชําระ!
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 120 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ขอให้หลายท่านที่ถูก"โคตรนี้รังแก!" ลุกขึ้นมาสู้ ทําการฟ้องร้องมันให้หมด เข้ามาหาหน่วยกฎหมายของ กปปส. ทําเรื่องฟ้องมันให้หมด!

ขอดีใจร่วมกับ"คุณถวิล เปลี่ยนศรี"เป็นอย่างมาก ขอภาวนาให้คุณได้กลับเข้าที่นั่งเดิมโดยเร็ว และก้าวต่อไปเข้าสู่หน่วยงาน ป.ป.ช. ช่วยแก้ไขในสิ่งผิดๆ ที่ชาติบ้านเมืองกําลังบอบชํ้าในขณะนี้!
ปลื้มด้วยเป็นที่สุด!!!
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 119 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ควายแดงทั้งหลาย มันก็จะ บอกว่า ศาลท่านไม่ยุติธรรม อีกตามเคย
น้ำเพชร
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 118 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ตอนถวิลเข้ามาเป็นก็แย่งเค้ามา
ให้อภิสิทธิ์เขี่ยคนที่เป็นอยู่ก่อนออกไป
แต่คนนั้นเค้าเป็นทหารเป็นลูกผู้ชายไม่โวยวายแต๋วแตกเหมือนมัน
ข้าราชการพลเรือนแมร่งมีแต่เศษสวะทั้งนั้น สู้ทหารไม่ได้
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
คุณถวิลเขาเป็นลูกหม้อ โตมาตามลำดับ
ภราดร ได้พี่อีหม้อดัน มันเลยต้องไปฟังไอ้เหลิม โถเยี่ยวไง
เรื่องหม้อๆ
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
"ข้าราชการพลเรือนสู้ทหารไม่ได้" แล้วทหารยังอยากโอนย้ายมาเป็นข้าราชการพลเรือน เอ๊ะยังไง
งง
 
ความคิดเห็นที่ 117 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อิ ยิ่งลักษ ซุปเปอร์ ด้าน
อิ หน้าหนา ทีพีไอ เสือ ช้าง
อิ ปูนกาวจระเข้ ตราตุ๊กแก เดฟโก้
อิ ลอนคู่ตราช้าง ห้าห่วง
อิ เห็บ ลอริเอะ
อิ โลน ดูเร็กซ์
อิ มะเร็ง ก ะ โ ป ก
อิ หนอน มดลูก
อิ เริม ช่องคลอด
อิ เนื้องอก ง่าม ตรีน
อิ ริดสีดวง หมาง่อย
อิ เซ็กซ์ทอย หมดอายุ
อิ มะกอกแก่ สามร้อยตะกร้า
อิ หมูตอน รีแพร์
อิ กระบือ ทาลิปสติก
อิ ฮิปโป นุ่งเดรส
อิ แรด แตกหน่อ
อิ ร้อย ดอ สตรอเบอแหล
อิ เม็ดเน่าข้างใน
อิ มดง่าม คาบไข่
อิ รวม สั ต ว์ สารพัด ดอก
อิ ปล้นชาติ

ประเทศไทยเป็นหนี้เพราะเมิง
ชินวัตร ปล้นชาติ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 116 -1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ศาลไม่ลงโทษคนผิดหรือ ระบบยุติธรรมแบบนี้จะเรียกว่ายุติธรรมได้อย่างไร อย่างนี้อยากแกล้งใครก็ทำได้ไป สุดท้ายก็ไม่ต้องรับโทษอะไร
เซ็๋งกับระบบยุติธรรมแบบนี้จริงๆ
ความยุติธรรมมีจริงหรือ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 115 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ต้นเหตุมาจากไอ่เพียวตัวเดียวเลย อยากเป็นผบ.ตร. ทั้งที่ตำแหน่งมีคนนั่งอยู่
จนต้องโยกย้ายกันให้มั่วไปหมด
ความอยากของชินวัตร+ ดามาพงศ์ นี่มันหาที่สิ้นสุดไม่เจอจริงๆ
เปรตนรก
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 114 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ใหญโตโอหังนักไม่ใช่รึ แน่จริงมรึงออกมาแถอีกสิ ว่าศาลไม่ยุติธรรมน่ะ
Eดอก
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 113 +4 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความอยุติธรรม
กี่ครั้งแล้ว
ทำไมไม่ปรับปรุงสักที
ท่านศาลที่เคารพ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 112 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
รัฐบาลต้องรับผิดชอบ
คืนเฉยๆไม่ได้
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 111 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
คดีนี้มันคงลึกลับซับซ้อนมากถึงต้องใช้เวลาถึงสองปีกว่ากว่าจะได้บทสรุป แค่คดีโยกย้ายไม่เป็นธรรมยังล่อไปสองปีกว่าแล้วคดีทุจริตซึ่งลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนมันถึงต้องใช้เวลาเป็นสิบๆปีหรือไม่ก็จนผู้ถูกกล่าวหาชิงตายไปก่อน
สงสัยจัง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 110 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ไชโยความถูกต้องเริ่มกลับมาแล้ว
ช.เชียงใหม่
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 109 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
45วันนานไปนะ 5 วันก็พอแล้ว ราชการทำงานกินเงินเดือนแต่สั่งการอะไรชักช้าเกินไปก็ไม่ไหวนะ
aaa
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 108 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
45 วัน ยิ่งลักษณ์มันแบ่งประเทศไทยเสร็จก่อนแน่นอน สมช. เป็นตัวจักรหนึ่งที่ทำหน้าที่ขัดขวางการแบ่งประเทศได้
เกด
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 107 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ขอความกรุณาช่วยฟ้องแพ่งและอาญาด้วยครับ ต่อไปพวกวรนุสพวกนี้จะได้ไม่กล้า
wor
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 106 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ข้าราชการโดนมามากแล้วแต่ไม่มีใครอยากเอาเรื่อง ก็มาจบตรง สมช.ถือว่าสำคัญมากผมว่าถ้าหน่วยงานนี้ไม่สู้ระบบราชการหมดสิ้นเลย ผมยกย่องสมช.แทนข้าราชการทุกท่านที่เขาไม่อยากมีปัญหากับคนเลว
ข้าราชการ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 105 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
นักวิชาเกินขี้ข้าตักขี้ ที่ต้องการแก้รัฐธรรมนูญ มอบอำนาจให้นักกินเมืองทำได้ทุกอย่างมากกว่าทุกวันนี้
หายนะกำลังมาเยือนรุ่นลูกหลานคุณเหมือนกัน
ปฎิรูปราชการ สังคม การลากตั้ง และพลังงานด่วน
cctv
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 104 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ศาลคงรู้ว่า อีก 45 วัน อีปูไปแน่
ตอนนี้ให้ท่านถวิลอยู่ชิลชิลไป ไม่ต้องเหนื่อย
ศาลฉลาดมากครับพี่น้อง
ไชโยยยย
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 103 [Android Mobile] คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อืนายกปูถ้ามันไม่มีอำนาจเพราะเป็นรัฐบาลรักษาการ ถ้างั้นก็บอกมันซิ..วันๆนึงทำงานอะไรที่ทำให้ชาติเจริญขึ้นบ้าง ถ้าไม่มีก็อย่ารับเงินเดิอนสิ..ค่าจ้างก้ไม่ได้จ้างถูกๆซะหน่อย ทำงานอย่างเธอวันละ300ยังไม่คุ้มเรยย..อย่าอยุ่ถ่วงความเจริญเลย รู้ๆ ยุ่นะ.ออกไปๆๆๆ
นายจ้างโว้ย
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 102 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ภายใน 4 วันก็มากพอแล้ว
ถึงยังไงมันก็แกล้งทำโง่ ไม่ยอมคืนตำแหน่งให้ง่ายๆ ตั้งกรรมการตรวจสอบไปเรื่อยๆ รอจนคุณถวิลเกษียณ
คุณถวิลควรฟ้องแพ่งและอาญาอีแกล้งโง่ด้วย มันจะได้หายโง่ซักที
คนรู้ทัน
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 101 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
กรณี ท่านภาณุ อุทัยรัตน์ อดีตเลขาธิการ ศอบต. ก็เหมือนกัน ที่ถูก ยิ่งลักษณ์ สั่งย้ายแล้วเอา ทวี สอดส่อง มาแทน อยากให้ฟ้องนายกทำผิดเช่นเดียวกันโดยใช้กรณีนี้เป็นฐาน ทวี มาอยู่เหตุการณ์แย่ลงทุกวัน มีการสนับสนุนพวกเสื้อแดง กำนันผู้ใหญ่บ้านใน3จังหวัดชายแดนใต้ให้มาข่มขู่พวกเราที่ต้านรัฐบาลโกงนี้ด้วย
คนใต้อยากได้ท่านภาณุ กลับมา
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 100 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
คนดีถูกคนชั่วกดเอาไว้ เปรียบเสมือนกดลูกปิงปองลงไปในน้ำ คนกดหมดแรงเมื่อไหร่ ปิงปองก็ลอยขึ้นมาเหมือนเดิม
เป็นคนดีเชิดหน้าไม่ต้องอายฟ้า ก้มหน้าไม่ต้องอายดิน
คนที่เคยเป็นไทยเฉย
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 99 +4 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เป็นการแน่ชัดว่า คนทำผิดไม่ถูกลงโทษ ต่อไปจะย้ายใครก็ได้ ถ้าอยากได้ตำแหน่งคืนก็ไปฟ้องร้องเอาเอง ใช้เวลา 30 เดือน หลังจากนั้นก็ถ่วงเวลาได้อีก

คนออกคำสั่งไม่เห็นต้องรับโทษอะไร ก็สั่งไปได้เรื่อยๆ เอาคนของตัวเองไปรับตำแหน่งสำคัญ 30 เดือนก็เพียงพอแล้ว
อนาจ ประเทศไทย
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 98 +3 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ต้องสั่งให้นาย ภราดร หยุดปฎิบัติหน้าที่ทันทีหลังมีคำตัดสินของศาล
ยื้อไปเรื่อยๆ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
นังยกต้องจัดการมารก่อนตัวแรก
งูจังอีโป้
 
ความคิดเห็นที่ 97 -2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เปลี่ยนเป็นสีอะไรล่ะ
สงสัย
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
นามสกุลเปลี่ยนสี แต่คนดีไม่เปลี่ยนใจ
ดีใจด้วยครับ
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
น่าจะเป็นสีธงชาตินะคุณ
ว่าไง
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
สีแห่งความรักชาติ
ถวิล เปลี่ยนสี ยอดเยี่ยม
 
ความคิดเห็นที่ 96 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ภายใน 45 วัน..พรุ่งนี้ก็ได้ อีก2-3 วันก็ได้ แต่เชื่อเถอะอินางดอกไม้ยื้อจนครบ 45 วันแน่ๆ
พี่-น้อง โกงชาวนา กำลังถูกฟ้อง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 95 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ภายใน 45 วัน..พรุ่งนี้ก็ได้ อีก2-3 วันก็ได้ แต่เชื่อเถอะอินางดอกไม้ยื้อจนครบ 45 วันแน่ๆ
พี่-น้อง โกงชาวนา กำลังถูกฟ้อง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 94 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เสื้อแดงหายหัวไปไหนหมด เห็นเรียกร้องความยุติธรรมกันนักไม่ใช่หรอ
E โง่ ตายแน่
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 93 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
คดีสองปีกว่า ตายห่ากันหมดแล้วประเทศไทย อ่ะ กว่าจะทำ กว่าจะตัด สองปีเสียหายไปเท่าไร
แา
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 92 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ต่อไปก็โดนคดีใช้อำนาจกลั่นแกล้งข้าราชการโดยมิชอบ
ต่อยอดอีกหน่อย
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 91 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ถวิล เปลี่ยนศรี เป็นอะไรกับธาริต เปลี่ยนสี
เฉลิม
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 90 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
it must be

ศาลปกครองสูงสุดสั่งคืนตำแหน่งเลขาธิการ สมช. แก่ “ถวิล เปลี่ยนศรี” ใน <b>7 วัน</b> period
period
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 89 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ต้องกราบขอบคุณศาลปกครองสูงสุดที่อำนวยความยุติธรรมทันเวลา ไม่ปล่อยให้ประเทศชาติต้องเสียหายมากเกินไปเพราะอีโง่นายก

และขอตำหนิไอ้พวกพิทักษ์คุณธรรมบ้าบอ ที่สายตาสั้น มองเห็นแค่รูปู
ต้องกราบขอบคุณศาลปกครองสูงสุด
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 88 +3 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
คำพิพากศาลปกครองมีผลเป็นการยกเลิกเพิกถอนคำสั่งนายกที่ให้ย้ายคุณถวิล ดังนั้นผลคือคุณถวิลไม่เคยถูกย้าย จึงเป็นหน้าที่ในทางธุรการของนายกที่ต้องทำตามคำพิพากษาศาลให้คุณถวิลกลับเข้าทำงานในตำแหน่งเลขา สมช โดยไม่ต้องรอให้ครบ 45 วัน
แจ้งนายกทราบ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 87 +5 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
คนที่เกี่ยวข้องกับการโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรม ในครั้งนี้ จะได้รับโทษทัณฑ์ อย่างไรบ้าง ถ้ากฎหมายศักดิ์สิทธิ์จริง ขอให้พิสูจน์ให้ดูด้วย
ประชนชน
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 86 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ขอแสดงความยินดีด้วยคะ แต่ถ้าให้ดีศาลน่าจะให้มีผลทันที ทำไมให้รออีก 45 วัน กับ รบ.ชุดนี้มันสามารถกลั่นแกล้ง จะทำอะไรได้ทั้งน้น
kanha
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 85 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ได้คืน อย่างมีศักดิ์ศรี ดีกว่า ได้ดี เพราะพี่...ให้
คนดีควรต่ออายุราชการ ให้บริหารประเทศต่อ
ขอแสดงความยินดี
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 84 +5 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
โอ้โฮ คดีกระจอกๆๆๆแค่เนี้ยะใช้เวลาตัดสินตั้ง ๒ ปีกว่าเชียวน้ะจ้ะ นี่คือสาเหตุหลักที่ข้าราชการไม่อยากแข็งขืนต่อยนักการเมือง เพราะศาลปกครองทำงานประดุจลูกน้องเด็กในคาถาของนักการเมือง ของเจ้านายข้าราชการที่ถูกโยกย้าย ศาลปกครองไม่ทำตัวเป็นที่พึ่งให้กับความถูกต้อง คดีกระจอกๆๆแบบนี้ต้องตัดสินเสร็จใน ๓ เดือน เพราะก่อนที่นักการเมืองชั่วๆๆ หรือ เจ้านายชั่วๆๆจะย้ายผิดๆมันต้องรู้แล้วว่าอะไรคืออะไร จะไปให้มันเลื่อนชี้แจ้งตั้งหลายๆครั้ง ดึงเวลาอยู่ได้อย่างไร.....แล้วหากรัฐบาลทรราช โมฆะรัฐบาล ไม่คืนให้ มีอะไรไหม จะมีใคร องค์กรไหน มีปัญญาทำอะไรรัฐบาลทรราชไหม โมฆะรัฐบาลไหม 555555 ......ทุกวันนี้มีแต่คนเอาตัวรอด แต่ชาติจะเสียหายไม่สนใจ มีอะไรไหม ดูได้ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่า ยิ่งลักษณ์ และพวก สส. สว. ๓๘๒ คนทำผิดรัฐธรรมนูญ ๖ มาตราตั้งแแต่วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ แล้วเป็นงัย ผบ.สส.เอย ผบ.ทบ.เอย ผบ.ทร.เอย ผบ.ทอ.เอย ผบ.ตร.เอยก็ยังทำตามคำสั่งอยู่ต้อยๆๆๆๆ ไม่เห็นใครทำอะไรได้เลย .......ระหว่างประชาชนเสียเงินภาษีจ่ายเงินเดือนให้คนที่เอาตัวรอด กับเอาไปซื้อเนื้อเลี้ยงสุนัข อย่างไหนน่าจะมีผลสัมฤทธิ์มากกว่ากันน้ะ ?????
chai63@gmail.com
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
คดีมาร์คหนีทหารยังยกคำฟ้องเลย เพราะยุบสภาแล้ว มาร์คก็ไม่ได้เป็นส.ส.จึงไม่มีประโยชน์ที่จะพิจารณา ทั้งที่ถ้าพิจารณามาร์คก็จบชีวิตทางการเมือง เพราะหนีทหารแน่ๆ รอบหน้าพอเสื้อแดงฟ้องใหม่ ศาลก็สืบหลักฐานใหม่อีก 2- 3 ปีเหมือนเดิม มาร์คก็เป็นนายกได้จนยุบสภานั่นแหละ จะบอกว่าศาลท่านก็ยุติธรรมนะ คดีคุณถวิล ศาลท่านก็ใช้เวลาพิจารณาพอๆกับคดีมาร์คนั่นแหละ
คนคิดต่าง
 
ความคิดเห็นที่ 83 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เขาไม่ได้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะ
เขาช่วยสมรู้ร่วมคิดกันสร้างภาพยนตร์เรื่องชายแดนใต้ให้รัฐบาลนะ

แต่โจรจริงเขาไม่เอาด้วย
รัฐ ไม่จริงใจ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 82 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
คลำโลนวิต อิปรู โกตี๋ สมควรตายโดยพลัน บัดนี้
จัดการเถิด
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 81 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ช่วยกันแอนตี้ตระกูลชั่วๆ เลวๆที่แสวงหาอำนาจบนความทุกข์ความเดือดร้อนของคนอื่น

ขอให้ครอบครัวมันหาความสุขไม่ได้ไปตลอดชีวิต ทำอะไรก็มีแต่เสื่อมลง
อย่าปล่อยให้คนชั่วรังแกคนดีมีศีลธรรม
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 80 +4 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ยินดีต้อนรับพญาราชสีห์อย่างคุณถวิลกลับสู่สมช.ค่ะ

ส่วนหนูตามท่อระบายน้ำอย่างภราดรก็กลับคืนท่อซะนะ
หนูจะมาอยู่ถ้ำเสือได้อย่างไร
......
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 79 +5 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
คิดว่างานนี้คงจะอ้างตำแหน่งรักษาการไม่ได้
เพราะเป็นการโยกย้ายตามคำสั่งศาล
ไม่ใช่การโยกย้ายด้วยอำนาจหน้าที่ในตำแหน่งนายก
อย่าปล่อยให้คนผิดแถข้างๆ คูๆ
ต้องช่วยกันกดดันให้รีบดำเนินการ
คนดีถูกรังแกมาเกินพอแล้ว
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 78 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
คุณถวิล เกิดเมื่อ 5 ธ.ค. 2496 จะเกษียณวันที่ 30 ก.ย. 2557 เป็นคนจังหวัดตรัง
ข้อมูล
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ฮะ จริงหรอ หน้าตาคุณถวิลเหมือน 50ต้นๆเอง
......
 
ความคิดเห็นที่ 77 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
วสวาา
ตตต
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 76 +6 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
คำว่าไม่มีคุณธรรมนี้มันก็เจ็บช้ำลึกซึ้งเกินพอแล้วสำหรับผู้ที่ยังมีความละอายหลงเหลืออยู่บ้าง แต่สำหรับคนโคตรนี้ ตระกูลนี้ พวกนี้ พรรคนี้ พวกมันไม่มีความละอายไม่มีความเกรงกลัวต่อบาปกรรมชั่วใด ๆ ทั้งนั้น พวกมันไม่รู้สึกรู้สาอะไรหรอก คนพวกนี้ชั่วช้าเกินกว่าที่จะเอาไปเปรียบกับสัตว์เดรัจฉานชนิดใด ๆ ได้ทั้งนั้น
fhv'
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 75 +4 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
คุณหญิงจารุวรรณเป็น นางเอก

ช่วยชาติ ช่วยข้าราชการต่อนะคะ

ทำให้ คุณธรรมมี ได้โดยประจักษ์ ไม่ใช่ กระดาษ
เป็นพระเอก
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 74 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ช้าเพียงวันเดียว ประเทศอาจเสียหายยับเยิน
มีอะไรป้องกันได้
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 73 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ขอแสดงความยินดีกับท่านด้วยครับ
ข้าราชการรักชาติ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 72 +4 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ฟ้ามีตา คนดียังได้รับความเป็นธรรม ขอแสดงความยินดีด้วยครับ
แสงเพ็ง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 71 +34 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
แล้วไม่มีบทลงโทษผู้ออกคำสั่งหรือ แบบนี้ผู้ออกคำสั่งก็ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ คือชนะก็ได้ประโยชน์ แพ้ก็ไม่ต้องรับโทษ ต้องดำเนินการจนถึงที่สุด เพื่อเอาผิดกับผู้ออกคำสั่งเป็นตัวอย่างต่อไป
รักไทย
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 70 +11 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ข้าราชการ ใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่าง คุณถวิล เปลี่ยนศรี เป็นตัวอย่างที่ดี อดทน สุขุม ฉลาด เป็นสุภาพบุรุษ สู้ ตามแนวทางที่ถูกต้อง ขอให้กำลังใจท่านครับ
คนอุดรฯ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เห็นด้วย อยากให้ข้าราชการไทยดูเป็นตัวอย่าง อย่าก้มหัวให้พวกนักการเมืองชั่วไม่ว่าพรรคใด
คนอุดรเหมือนกัน
 
ความคิดเห็นที่ 69 +5 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
นับว่าเป็นบรรทัดฐานที่ดี แต่ควรจะมีการใช้เวลาให้น้อยกว่านี้
ยิ่งลักษณ์พ้นตำแหน่งถูกต้องแล้ว เพราะเป็นไปตามรัฐธรรมนูญและความชอบธรรม
ข้าราชการประจำควรมีเกียรติมากกว่า
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 68 +6 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ฟ้องอาญาต่อ โดยไม่ต้องรอให้มันคืนตำแหน่ง เพราะมันคงยื้อต่อเเน่นอน
เกลียดจันรัย
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 67 +7 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
มีบทลงโทษสำหรับผู้โยกย้ายและกลั่นแกล้งข้าราชการที่ไม่ได้ทำอะไรผิดมั้ยคะ ช่วยปฏิรูปให้มีกฏหมายลงโทษแรงแรงด้วยค่ะ
คืนความยุติธรรม
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ศาลปกครองครับ ไม่ใช่ศาลอาญา ถ้าต้องการให้นังปูได้รับโทษทางอาญา คุณถวิลต้องไปฟ้องผิดตามมาตรา 157 แต่กว่าจะตัดสิน โน่น อีปูไปอยู่ดูไบกับพี่มันมีผัวใหม่ไปหลายคนแล้ว
ศาลไทย ช้าโคตรๆ
 
ความคิดเห็นที่ 66 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ไม่คืนถ่วงเวลาก็ไม่เป็นไร ฟ้องเรียกค่าเสียหายจาก นายกเถื่อน 500 ล้าน จาก กกต. 300 ล้าน
สุดท้ายก็ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากศาลด้วย 500 ล้าน โทษฐานไม่มีใครเชื่อศาล ศาลไม่มีความหมาย กลายเป็น...ศาลพระภูมิ เป็นตัวถ่วงเวลาทำลายความชอบธรรมเสียเอง
11111
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 65 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
M79 จะส่งไปยังศาลปกครอง จากแก๊งเผาไทย -*-
-*-
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 64 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
กระบวนการยุติธรรมเป็นที่พึ่งเดียวของคนถูกรังแก ขอได้โปรดใช้ดุลพินิจให้ถูกต้อง ยุติธรรมแบบนี้ทุก ๆ กระบวนการด้วยเถิด
คนดีย่อมได้ดี
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 63 +38 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
คำสั่งโยกย้ายไม่ชอบ แล้วคนสั่งมันได้รับโทษอะไรบ้าง
โกงชาติ โกงข้าวชาวนา เอาเงินภาษีไปละลายให้พวกพ้อง นรก มันรับผิดชอบอะไรบ้าง
คนตายจากเหตุชุมนุม ถ้าเป็นพวกมัน เอาเงินภาษีไปจ่ายให้ศพละหลายล้าน นรก มันรับผิดชอบอะไรบ้าง

สุดท้ายก็จบๆกันไป ความจริงมันไม่ใช่แค่คืนตำแหน่ง ต้องลงโทษคนสั่ง พวกนักการเมืองชั่วจะได้ไม่กล้า
ขอแจม
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เห็นด้วยสุดๆ
เกลียดควายแดง
 
ความคิดเห็นที่ 62 -3 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
กระบวนการถูก แต่สายงานผิด เพราะให้ไปรายงานกับคนอื่นที่ไม่ใช่นายกฯ แค่นี้อะนะ เปลี่ยนสายแค่นี้ยังผิด ต่อไปคงทำอะไรกับข้าราชการไทยไม่ได้ แตะไม่ได้ เพราะเป็นคนดี ดีม๊ากกกกกมาก อย่างกับอรหันต์

จะให้ไปรายงานกับเลขาธิการนายกฯ เพื่อให้เลขาธิการนายกฟิลเตอร์งานก่อน มันจะเป็นหร่าอะไร
บ้าแท้ๆ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
นึกภาพง่าย ๆ สมมติว่าคนมีตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้กำกับภาพยนต์ เป็นรองกับแค่ผู้กำกับ ฯ แต่ถูกเปลี่ยนตำแหน่งเป็นช่างกล้อง คุณว่าตำแหน่งอยู่ระดับเดิมไหม ?
ยกตัวอย่าง
 
ความคิดเห็นที่ 61 -3 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
กระบวนการถูก แต่สายงานผิด เพราะให้ไปรายงานกับคนอื่นที่ไม่ใช่นายกฯ แค่นี้อะนะ เปลี่ยนสายแค่นี้ยังผิด ต่อไปคงทำอะไรกับข้าราชการไทยไม่ได้ แตะไม่ได้ เพราะเป็นคนดี ดีม๊ากกกกกมาก อย่างกับอรหันต์

จะให้ไปรายงานกับเลขาธิการนายกฯ เพื่อให้เลขาธิการนายกฟิลเตอร์งานก่อน มันจะเป็นหร่าอะไร
บ้าแท้ๆ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
คุณไม่รู้หรือแกล้งไม่รู้หรือโง่จริงๆ ลักษณะแบบนี้มันเป็นการลดตำแหน่งลง แทนที่จะถึงนายกเลยต้องผ่านคนอื่น
พ้นราชการ
 
ความคิดเห็นที่ 60 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ศาลน่าจะสั่งคืน และให้มีผล พวกนี้อยู่มีแต่เสียหาย
lek
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 59 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
จึงเป็นการกระทำไม่ชอบด้วยกฏหมาย แล้วคนสั่งมีโทษอย่างไรไม่เห็นบอก
เด็กหญิงมานี เดินจูงหมีไปตลาด
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 58 +6 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
รบกวนคุณถวิล ฟ้องร้องยิ่งลักณณ์เอาผิดให้ได้รับโทษด้วยเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างกับนักการเมืองในสมัยต่อไป
ช่วยฟ้องร้องให้รับผิดด้วย
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 57 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
คนดีไม่มีวันตาย ไม่ตายไปจากความดี ไม่ตายไปจากความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

คนไม่ดีทั้งหลาย ทั้งที่เปลี่ยนสีไปแล้ว และที่ยังลังเลว่าจะเปลี่ยนสีดีหรือไม่ดี ให้ย้อนกลับมาดูว่าคนดีที่เขาไม่เคยเปลี่ยนสี เขาขื่ออะไร หน้าตาอย่างไร เขาต่อสู้กับความชั่วอย่างไร ครอบครัวและตระกูลเขาอยู่กันอย่างมีความภาคภูมิอย่างไร

ถ้าคิดไม่เป็นคิดไม่ได้ ก็ขอให้มีความละอาย แต่ถ้าไม่รู้จักอาย รู้หรือไม่่บรรพบุรุษคุณเขาอาย

....ไม่รู้จะเข้สใจหรือเปล่า...
คนเหนือคน
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 56 +6 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ขอแสดงความยินดีด้วยคะ ข้าราชการต้องมีเกียรติและศักดิ์ศรี
t
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 55 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ในที่สุดศาลก็พึ่งได้...ระวังตัวด้วยนะครับท่าน
ฟ้ามีตา
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 54 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ตกลงกรณีนี้ใช้เป็นบรรทัดฐานในอนาคตสำหรับทุกคนใช่หรือไม่
ดาว
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 53 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ภารดร...ไม่อายมั่งหรอ...???
ตอยิบ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เสียชื่อ วปรอ 399 ด้วยครับท่าน!
(ู)
 
ความคิดเห็นที่ 52 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อย่าลืมบทลงโทษผู้สั่งการด้วยครับ
คงมีอีกหลายคดีตามมา
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 51 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ขอแสดงความยินดีด้วยครับ..
คนไทย
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
หน้าแสดงความเห็นที่ 2 จากทั้งหมด 2 หน้า
หน้าที่แล้ว
2 | 1
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
5. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ cs@astvmanager.com หรือ cs.astvmanager@gmail.com ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
โชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่แสดงความเห็น เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟซบุก กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

ชื่อ/e-mail ของคุณ : *
 
 *
  กฎกติกาการแสดงความคิดเห็นฉบับเต็ม
 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2014